Thứ Năm, 31 tháng 1, 2013

CHƯƠNG 04 - NƠ-KHE-MI-A

 1 Khi Xan-ba-lát, Tô-vi-gia và các người Ả-rập, Am-mon, Át-đốt nghe tin là công việc sửa chữa tường thành Giê-ru-sa-lem tiến triển khả quan -vì các lỗ hổng bắt đầu được trám lại-

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

CHƯƠNG 03 - NƠ-KHE-MI-A

Những người tình nguyện lo việc xây cất
1 Thượng tế En-gia-síp và các tư tế anh em của ông đứng ra xây cất cửa Chiên: họ làm khung, dựng cánh cửa; và họ tiếp tục như thế cho đến tháp Trăm, rồi đến tháp Kha-nan-ên.

Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013

CHƯƠNG 02 - NƠ-KHE-MI-A

1 Vào tháng Ni-xan, năm thứ hai mươi đời vua Ác-tắc-sát-ta, vì nhiệm vụ chước tửu, tôi lấy rượu hầu vua. Chưa bao giờ tôi buồn rầu trước mặt vua. 2 Vua nói với tôi: "Sao mặt khanh buồn rầu thế?

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

CHƯƠNG 01 - NƠ-KHE-MI-A

 Ơn gọi của ông Nơ-khe-mi-a: sứ mạng của ông đối với Giu-đa
1 Ðây là truyện ông Nơ-khe-mi-a, con ông Kha-khan-gia.Tháng Kít-lêu, năm thứ hai mươi, khi tôi đang ở thành Su-san,

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013

CHƯƠNG 10 - ÉT-RA

1 Trong khi ông Ét-ra khóc lóc và phủ phục trước Nhà Thiên Chúa, mà cầu nguyện và thú nhận tội lỗi, thì một cộng đoàn đông đảo người Ít-ra-en, đàn ông, đàn bà và trẻ con,

Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

CHƯƠNG 09 - ÉT-RA

Huỷ bỏ hôn nhân với người ngoại

1 Giải quyết những việc ấy xong, các người lãnh đạo đến với tôi và nói: "Dân Ít-ra-en, các tư tế và các thầy Lê-vi không dứt mọi liên hệ với những thói tục ghê tởm của các dân trong xứ,

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013

CHƯƠNG 08 - ÉT-RA

1 Ðây là những người làm đầu các gia tộc với gia phả của họ, những người đã rời Ba-by-lon mà đi lên với tôi, dưới triều vua Ác-tắc-sát-ta:

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

CHƯƠNG 07 - ÉT-RA

II. Các Ông Ét-Ra Và Nơ-Khe-Mi-A
Tổ Chức Cộng Ðoàn
Thân thế và sứ mạng ông Ét-ra
1 Sau những biến cố đó, dưới triều Ác-tắc-sát-ta, vua Ba-tư, có ông Ét-ra, con cháu của Xơ-ra-gia, con của A-dác-gia, con của Khin-ki-gia,

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2013

CHƯƠNG 06 - ÉT-RA

 1 Bấy giờ, vua Ða-ri-ô ra lệnh cho tìm kiếm trong kho tàng, nơi trữ các văn thư ở Ba-by-lon. 2 Người ta đã tìm thấy ở Ác-mơ-tha, thành trì nằm trong tỉnh Mê-đi, một cuộn da trên đó có viết:"Giác thư.

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

CHƯƠNG 05 - ÉT-RA

1 Ngôn sứ Khác-gai và ngôn sứ Da-ca-ri-a, con ông Ít-đô, phát ngôn về người Do-thái ở Giu-đa và ở Giê-ru-sa-lem, nhân danh Thiên Chúa của Ít-ra-en, là Ðấng ngự trên họ.

Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2013

CHƯƠNG 04 - ÉT-RA


Dưới thời vua Ky-rô, người Sa-ma-ri cản trở việc tái thiết.
1 Khi nghe tin là các người lưu đày trở về đang xây một Ðền Thờ kính Ðức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, 2 thì những kẻ thù của Giu-đa và Ben-gia-min đến gặp ông Dơ-rúp-ba-ven,

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2013

CHƯƠNG 03 - ÉT-RA

Tái lập việc phụng tự
1 Ðến tháng thứ bảy, lúc con cái Ít-ra-en đang ở trong thành của họ, thì dân họp nhau tại Giê-ru-sa-lem, muôn người như một. 2 Ông Giê-su-a con ông Giô-xa-đắc, cùng với các tư tế,

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

CHƯƠNG 02 - ÉT-RA

Danh sách những người Xi-on hồi hương (Nkm 7:4-72)
1 Ðây là những người trong miền đã từ chốn lưu đày hồi hương. Họ là những người mà Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon đã bắt đi đày sang Ba-by-lon. Họ trở về Giê-ru-sa-lem và Giu-đa,

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

CHƯƠNG 01 - ÉT-RA

I. Hồi Hương Sau Thời Lưu Ðày. Tái Thiết Ðền Thờ. 
Dân Xi-on trở về
1 Năm thứ nhất thời vua Ky-rô trị vì nước Ba-tư, để lời Ðức Chúa phán qua miệng ngôn sứ Giê-rê-mi-a được hoàn toàn ứng nghiệm, Ðức Chúa tác động trên tâm trí Ky-rô, vua Ba-tư.

Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

CHƯƠNG 36 - SỬ BIÊN NIÊN 2

5. Tình Hình Ít-Ra-En Cuối Thời Quân Chủ
Vua Giơ-hô-a-khát (2 V 23:30b-34)
1 Dân trong xứ chọn Giơ-hô-a-khát, con vua Giô-si-gia-hu và tôn lên làm vua kế vị vua cha tại Giê-ru-sa-lem. 2 Giơ-hô-a-khát lên ngôi vua khi được hai mươi ba tuổi,

Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

CHƯƠNG 35 - SỬ BIÊN NIÊN 2

Chuẩn bị lễ Vượt Qua (2 V 23:21)
1 Vua Giô-si-gia-hu cử hành lễ Vượt Qua kính Ðức Chúa ở Giê-ru-sa-lem. Chiên Vượt Qua được sát tế vào ngày mười bốn tháng thứ nhất.
2 Vua cắt đặt các tư tế vào những chức vụ tương xứng và khuyến khích họ yên tâm phục vụ

Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013

CHƯƠNG 34 - SỬ BIÊN NIÊN 2

4. Cuộc Cải Cách Dưới Triều Vua Giô-Si-Gia-Hu
Tổng quát về triều đại Giô-si-gia-hu (2 V 22:1-2)
1 Giô-si-gia-hu lên làm vua khi được tám tuổi, và trị vì ba mươi mốt năm ở Giê-ru-sa-lem. 2 Vua đã làm những điều ngay chính trước mắt Ðức Chúa và đi theo đường lối vua Ða-vít,

Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2013

CHƯƠNG 33 - SỬ BIÊN NIÊN 2

3. Sự Bất Trung Của Các Vua Mơ-Na-Se Và A-Môn
Vua Mơ-na-se phá huỷ công trình của vua Khít-ki-gia (2 V 21:1-9)
1 Mơ-na-se lên ngôi vua khi được mười hai tuổi, và trị vì năm mươi lăm năm ở Giê-ru-sa-lem. 2 Vua đã làm điều dữ trái mắt Ðức Chúa,

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

CHƯƠNG 32 - SỬ BIÊN NIÊN 2

Cuộc xâm lăng của Xan-khê-ríp
1 Sau khi nghe biết các sự việc và lòng trung thành của vua Khít-ki-gia, thì Xan-khê-ríp, vua Át-sua đến. Vua đến Giu-đa, đóng trại trước các thành kiên cố và ra lệnh phá các tường thành.

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

CHƯƠNG 31 - SỬ BIÊN NIÊN 2

Cải tổ việc phụng tự
1 Khi tất cả công việc ấy đã hoàn tất, toàn dân Ít-ra-en đang ở đó đi tới các thành xứ Giu-đa, đập vỡ các trụ đá, bằm nát các cột thờ, triệt hạ các nơi cao và các bàn thờ trong toàn cõi Giu-đa

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

CHƯƠNG 30 - SỬ BIÊN NIÊN 2

Họp mừng lễ Vượt Qua
1 Vua Khít-ki-gia sai sứ giả đi khắp Ít-ra-en và Giu-đa, lại cũng viết cả văn thư mời Ép-ra-im và Mơ-na-se, đến Nhà Ðức Chúa ở Giê-ru-sa-lem để cử hành lễ Vượt Qua kính Ðức Chúa,

Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

CHƯƠNG 29 - SỬ BIÊN NIÊN 2

 2. Công Cuộc Phục Hưng Của Vua Khít-Ki-Gia
Tổng quát về triều đại vua Khít-ki-gia (2 V 18:1-3)
1 Khít-ki-gia lên ngôi vua khi được hai mươi lăm tuổi, và trị vì hai mươi chín năm ở Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên là A-vi-gia, con gái ông Dơ-khác-gia-hu.

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

CHƯƠNG 28 - SỬ BIÊN NIÊN 2

V. Những Cuộc Canh Tân Vĩ Ðại
Của Vua Khít-Ki-Gia Và Vua Giô-Si-Gia-Hu
1. Thái Ðộ Vô Ðạo Của Vua A-Khát,
Thân Phụ Vua Khít-Ki-Gia
Tổng quát về triều đại vua A-khát (2 V 16:1-4)
1 A-khát lên ngôi vua khi được hai mươi tuổi, và trị vì mười sáu năm ở Giê-ru-sa-lem. Vua đã không làm điều ngay chính trước mắt Ðức Chúa, như vua Ða-vít, tổ phụ vua.

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013

CHƯƠNG 27 - SỬ BIÊN NIÊN 2

Triều đại vua Giô-tham (2 V 15:32-38)
1 Giô-tham lên ngôi vua khi được hai mươi lăm tuổi, và trị vì mười sáu năm ở Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên là Giơ-ru-sa, con gái ông Xa-đốc.

Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013

CHƯƠNG 26 - SỬ BIÊN NIÊN 2

Khởi đầu triều đại vua Út-di-gia-hu (2 V 14:21-22; 15:2-4)
1 Toàn dân Giu-đa đặt Út-di-gia-hu mới mười sáu tuổi lên ngôi kế vị vua cha là A-mát-gia-hu. 2 Chính vua đã tái thiết Ê-lát và trả lại thành ấy cho Giu-đa sau khi vua A-mát-gia-hu an nghỉ bên cạnh tổ tiên.

Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

CHƯƠNG 25 - SỬ BIÊN NIÊN 2

 6. Ðạo Ðức Dở Dang Và Thành Công Nửa Vời
Của Các Vua A-Mát-Gia-Hu, Út-Di-Gia-Hu Và Giô-Tham
Vua A-mát-gia-hu lên ngôi (2 V 14:2-6)
1 A-mát-gia-hu lên ngôi vua khi được hai mươi lăm tuổi, và trị vì tại Giê-ru-sa-lem hai mươi chín năm. Thân mẫu của vua là bà Giơ-hô-át-đan người Giê-ru-sa-lem.

Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013

CHƯƠNG 24 - SỬ BIÊN NIÊN 2

Vua Giô-át trùng tu Ðền Thờ (2 V 12:1-16)
1 Giô-át lên ngôi vua khi được bảy tuổi, và trị vì ở Giê-ru-sa-lem được bốn mươi năm. Thân mẫu vua là bà Xíp-gia, người Bơ-e Se-va. 2 Suốt thời tư tế Giơ-hô-gia-đa, vua Giô-át đã làm điều ngay chính trước mắt Ðức Chúa.

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013

CHƯƠNG 23 - SỬ BIÊN NIÊN 2

Vua Giô-át lên ngôi. Bà A-than-gia-hu chết. (2 V 11:4-16)
1 Năm thứ bảy ông Giơ-hô-gia-đa quyết tâm hành động; ông sai người đi mời các vị chỉ huy trăm quân sau đây: ông A-dác-gia-hu con ông Giơ-rô-kham,

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013

CHƯƠNG 22 - SỬ BIÊN NIÊN 2

Triều vua A-khát-gia-hu (2 V 8:25-29; 9:21-28)
1 Cư dân Giê-ru-sa-lem tôn con út của vua là A-khát-gia-hu lên kế vị, vì toán người cùng quân Ả-rập xâm nhập doanh trại đã giết hết các con lớn của vua rồi.