Thứ Hai, 2 tháng 6, 2014

CHƯƠNG 27 - GIÊ-RÊ-MI-A

2. Tập Sách Nhỏ Gửi Dân Lưu Ðày
Ý nghĩa tượng trưng của cái ách
Sứ điệp gửi các vua phương Ðông
1 Vào đầu triều Xít-ki-gia-hu, con vua Giô-si-gia-hu, làm vua Giu-đa, có lời Ðức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a như sau:
2 Ðức Chúa phán với tôi rằng: Ngươi hãy bện dây thừng và làm một cái gông rồi đeo vào cổ. 3 Sau đó, ngươi hãy gửi một sứ điệp cho vua Ê-đôm, vua Mô-áp, vua dân Am-mon, vua Tia, vua Xi-đôn, qua trung gian các sứ giả chúng gửi đến Giê-ru-sa-lem để gặp Xít-ki-gia-hu, vua Giu-đa. 4 Ngươi hãy truyền lệnh cho chúng phải thưa với chủ mình rằng: "Ðức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán thế này: Các ông hãy thưa với chủ của các ông như sau: 5 Chính Ta đã làm nên cõi đất, con người và súc vật trên mặt đất, nhờ sức mạnh lớn lao và cánh tay uy quyền của Ta; Ta ban cõi đất này cho ai vừa mắt Ta. 6 Vậy giờ đây, chính Ta trao tất cả các xứ này vào tay Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, là tôi tớ của Ta; ngay cả giống vật ngoài đồng, Ta cũng trao cho nó sử dụng. 7 Mọi dân tộc sẽ phải làm tôi nó cũng như con cháu nó, cho tới khi đến thời của xứ sở nó, đến lượt nó phải làm tôi các dân tộc mạnh mẽ và các vua chúa hùng cường. 8 Vậy, dân tộc nào hoặc vương quốc nào không làm tôi nó, tức là Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, và không chịu quàng ách của vua Ba-by-lon vào cổ mình, thì Ta sẽ dùng gươm đao, đói kém và ôn dịch mà viếng thăm dân tộc ấy - sấm ngôn của Ðức Chúa - cho đến khi Ta dùng tay nó mà làm cho dân tộc ấy biến mất hoàn toàn. 9 Phần các ngươi, đừng nghe lời các ngôn sứ, các tay bói toán, giải mộng, chiêm tinh, phù thủy của các ngươi; chính chúng đã nói với các ngươi rằng: "Anh em sẽ không phải làm tôi vua Ba-by-lon đâu!" 10 Thực ra, chúng chỉ tuyên sấm điều dối trá để làm cho các ngươi phải xa rời đất nước của các ngươi, khiến Ta phải xua đuổi và tiêu diệt các ngươi. 11Nhưng dân tộc nào đưa cổ nhận ách của vua Ba-by-lon mà làm tôi nó, Ta sẽ cho dân tộc ấy ở lại trên đất nước mình - sấm ngôn của Ðức Chúa -, dân ấy sẽ trồng trọt và cư ngụ trên đó. 12 Còn về Xít-ki-gia-hu, vua Giu-đa, Ta cũng phán với nó những điều tương tự: "Các ngươi hãy đưa cổ nhận ách của vua Ba-by-lon mà làm tôi nó cũng như dân nó, và các ngươi sẽ được sống. 13 Sao ngươi và dân ngươi lại muốn chết vì gươm đao, đói kém và ôn dịch, như lời Ðức Chúa đã phán với dân tộc không chịu làm tôi vua Ba-by-lon? 14 Các ngươi chớ nghe lời các ngôn sứ, những kẻ nói với các ngươi rằng: "Anh em sẽ không phải làm tôi vua Ba-by-lon đâu!" Thực ra, chúng chỉ tuyên sấm điều dối trá cho các ngươi. 15 Quả vậy, Ta chẳng sai chúng - sấm ngôn của Ðức Chúa -, chúng chỉ nhân danh Ta mà tuyên sấm điều dối trá, khiến Ta phải xua đuổi và tiêu diệt các ngươi cũng như các ngôn sứ đã tuyên sấm cho các ngươi."
16 Còn về các tư tế và toàn dân này, Ta phán như sau: "Ðức Chúa phán: Chớ nghe lời các ngôn sứ của các ngươi tuyên sấm cho các ngươi rằng: Này, các đồ dùng của Nhà Ðức Chúa đang sắp được đưa từ Ba-by-lon về ngay lập tức, không trì hoãn! Thực ra, chúng chỉ tuyên sấm điều dối trá cho các ngươi. 17 Chớ nghe theo chúng. Cứ làm tôi vua Ba-by-lon và các ngươi sẽ được sống. Tại sao thành này lại hoá ra một đống hoang tàn? 18 Còn nếu chúng là ngôn sứ, nếu có lời Ðức Chúa ở với chúng, thì chúng chỉ việc xin Ðức Chúa các đạo binh giữ các đồ dùng còn sót lại trong Nhà Ðức Chúa, trong đền vua Giu-đa và ở Giê-ru-sa-lem khỏi bị đưa sang Ba-by-lon! 19 Quả thật, Ðức Chúa các đạo binh phán như sau về các trụ đồng, các bể nước, các giàn lăn và các đồ dùng khác còn sót lại trong thành này, 20những thứ không bị Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, lấy đi, khi nó bắt Giơ-khon-gia, con của Giơ-hô-gia-kim, vua Giu-đa, phải lưu đày sang Ba-by-lon, cũng như các thân hào Giu-đa và Giê-ru-sa-lem.21 Vì Ðức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau về các đồ dùng còn sót lại trong Nhà Ðức Chúa, trong đền vua Giu-đa và ở Giê-ru-sa-lem: 22 Những thứ ấy sẽ bị đem sang Ba-by-lon và sẽ lưu lại đó cho tới ngày Ta để ý đến - sấm ngôn của Ðức Chúa. Bấy giờ Ta sẽ đưa những thứ ấy lên và đem về lại chốn này." 
CHIA SẺ

Giê-rê-mi-a mang lấy một cái ách (28:10) để làm sáng tỏ cho sứ điệp của ông rằng Giu-đa phải đầu hàng Ba-by-lon. Ông đã phổ biến “bài giảng cái ách” của mình ba lần; lần đầu cho những đại sứ là những người đến để tập hợp khối liên minh (c.1-11); lần tiếp theo cho vua Xít-ki-gia-hu (c.12-15); và lần cuối cùng một cách công khai cho các tư tế và dân chúng (c.16-22).

Các tiên tri giả gửi đến cho đất nước một sứ điệp hy vọng giả tạo, nhưng Giê-rê-mi-a đã nói với họ về sự thật. Na-bu-cô-đô-nô-xo là tôi tớ của Thiên Chúa, làm theo ý Chúa; và tất cả các nươc sẽ thuộc về ông. Nếu họ chấp nhận cái ách của ông, họ sẽ được sống; nếu họ từ chối nó, họ sẽ chết.

Một số người sẽ làm mọi cách để tránh né việc thực thi ý Chúa, nhất là những khi điều đó không hợp với ý muốn của họ. Những tránh né như vậy càng làm cho họ rơi vào hoàn cảnh bi đát hơn. Đâu là những lời mời gọi của Thiên Chúa dành cho bạn, mà bạn đang tìm cách chối từ ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC