Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

CHƯƠNG 32 - GIÊ-RÊ-MI-A

4. Phụ Thêm Vào Sách An Ủi
Mua một thửa ruộng để bảo đảm một tương lai hạnh phúc
1 Có lời Ðức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a vào năm thứ mười triều Xít-ki-gia-hu làm vua Giu-đa, cũng là năm thứ mười tám triều Na-bu-cô-đô-nô-xo. 2 Bấy giờ lực lượng của vua Ba-by-lon vây hãm Giê-ru-sa-lem, và ngôn sứ Giê-rê-mi-a bị nhốt trong sân vệ binh tại cung điện vua Giu-đa; 3 Xít-ki-gia-hu, vua Giu-đa, đã nhốt ông ở đó, vua nói: "Tại sao ông lại tuyên sấm: Ðức Chúa phán thế này: Ta sẽ trao thành này vào tay vua Ba-by-lon và vua ấy sẽ chiếm thành. 4 Xít-ki-gia-hu sẽ nói chuyện trực tiếp, mặt đối mặt với vua ấy. 5 Sau đó Xít-ki-gia-hu sẽ bị bắt sang Ba-by-lon và ở lại đó cho tới khi Ta thăm viếng - sấm ngôn của Ðức Chúa. Vì thế, các ngươi có chống cự quân Can-đê cũng vô ích."
6 Ông Giê-rê-mi-a nói: "Có lời Ðức Chúa phán với tôi rằng: 7 "Này Kha-nan-ên, con ông Sa-lum, cậu ngươi, đến nói với ngươi: Anh hãy mua thửa ruộng của tôi ở A-na-thốt, vì anh có quyền mua." 8 Như lời Ðức Chúa phán, Kha-nan-ên con cậu tôi đến gặp tôi trong sân vệ binh và nói: "Xin anh mua thửa ruộng của em ở A-na-thốt trong đất Ben-gia-min, vì anh có quyền hưởng và quyền mua, mua đi anh!" Tôi biết đó là lời Ðức Chúa truyền. 9 Tôi đã mua thửa ruộng của Kha-nan-ên con cậu tôi, ở A-na-thốt, và tôi đã cân cho nó mười bảy thỏi bạc. 10 Tôi đã ghi vào văn tự và niêm phong lại, rồi nhờ người làm chứng và lấy cân cân số bạc đó. 11 Tôi nhận văn tự sở hữu, bản đã niêm phong với các ước khoản và các điều quy định, cùng một bản sao để ngỏ. 12 Ðoạn tôi trao văn tự sở hữu cho ông Ba-rúc con ông Nê-ri-gia, cháu ông Mác-xê-gia, trước mặt Kha-nan-ên con cậu tôi, trước mặt các chứng nhân đã ký vào văn tự sở hữu, và trước mặt mọi người Giu-đa đang ở trong sân vệ binh. 13 Trước mặt họ, tôi ra lệnh cho Ba-rúc: 14 Ðức Chúa các đạo binh là Thiên Chúa của Ít-ra-en phán thế này: "Hãy lấy hai bản văn tự sở hữu đó, một bản đã niêm phong và một bản để ngỏ, rồi cất trong một chiếc bình sành, để giữ những thứ đó về lâu về dài. 15 Vì Ðức Chúa các đạo binh là Thiên Chúa phán thế này: "Người ta sẽ còn tậu nhà cửa, ruộng nương, vườn tược trong xứ này."
16 Sau khi trao văn tự sở hữu đó cho Ba-rúc con ông Nê-ri-gia, tôi dâng lên Ðức Chúa lời cầu nguyện sau đây: 17 "Lạy Ðức Chúa, Chúa Thượng của con, này Ngài đã tạo thành trời đất bằng sức mạnh vĩ đại và cánh tay uy quyền của Ngài. Không có gì mà Ngài không làm được! 18 Ngài tỏ lòng thương xót mọi người, nhưng phạt tội cha ông nơi đàn con cháu. Thiên Chúa vĩ đại và uy hùng, danh Ngài là Ðức Chúa các đạo binh. 19 Ý định Ngài cao cả, quyền năng Ngài mạnh mẽ để thực hiện những kỳ công. Ngài là Ðấng để mắt theo dõi mọi đường lối của con cái loài người, để ban cho ai nấy tuỳ theo cách nó sống và việc nó làm. 20 Ngài là Ðấng đã thực hiện những dấu lạ điềm thiêng bên đất Ai-cập và cho tới ngày nay, Ngài vẫn làm như thế tại Ít-ra-en cũng như giữa thiên hạ; Ngài đã làm cho danh Ngài rạng rỡ như hiện nay. 21 Ngài đã dùng dấu lạ điềm thiêng, đã giương bàn tay mạnh mẽ và cánh tay uy quyền, gây kinh hồn táng đởm mà đưa dân Ngài là Ít-ra-en ra khỏi đất Ai-cập. 22 Rồi Ngài đã ban cho họ đất này, như Ngài đã thề hứa với tổ tiên họ, miền đất tràn trề sữa và mật. 23 Họ đã tiến vào và chiếm hữu đất ấy, nhưng lại không nghe theo tiếng Ngài, chẳng bước theo Lề Luật của Ngài; tất cả những điều Ngài truyền cho họ, họ đã không thi hành, nên Ngài đã khiến những tai hoạ này xảy đến cho họ. 24 Kìa, ngay sát thành, người ta đã đắp ụ để tấn công và chiếm thành; thành sẽ bị nộp vào tay quân Can-đê là những kẻ nhờ gươm giáo, đói khát và ôn dịch mà tấn công thành. Ðiều Ngài phán, nay đã xảy ra mà Ngài chỉ nhìn thôi. 25 Chính Ngài, lạy Ðức Chúa là Chúa Thượng con, Ngài đã phán với con: "Ngươi hãy dùng bạc tậu thửa ruộng và kêu người đến làm chứng. Nhưng thành vẫn bị nộp vào tay quân Can-đê!"
26 Có lời Ðức Chúa phán với Giê-rê-mi-a rằng: 27 "Này chính Ta là Ðức Chúa, Thiên Chúa của mọi phàm nhân, đối với Ta, hỏi có điều gì là không thể làm được chăng?"
28 Vì thế Ðức Chúa phán như sau: Này đây Ta sẽ trao thành này vào tay quân Can-đê và vào tay Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, và nó sẽ chiếm thành. 29 Quân Can-đê, những kẻ tấn công thành, sẽ tiến vào và phóng hoả đốt thành, thiêu huỷ nhà cửa, vì trên sân thượng các nhà ấy, người ta đã đốt hương kính thần Ba-an và tưới rượu kính các thần ngoại bang mà chọc giận Ta. 30 Vì từ hồi còn niên thiếu, con cái Ít-ra-en và con cái Giu-đa chỉ làm những điều xấu xa trước mắt Ta (quả thật, con cái Ít-ra-en cứ chọc giận Ta vì những việc tay chúng làm - sấm ngôn của Ðức Chúa). 31 Phải, từ khi được xây dựng cho tới ngày nay, thành này vẫn làm cho Ta phải bực tức và giận dữ, đến nỗi Ta phải gạt nó đi cho khuất mắt, 32 vì tất cả sự dữ con cái Ít-ra-en và con cái Giu-đa, tức là chính chúng, các vua của chúng, các thủ lãnh, hàng tư tế, người Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem đã làm để chọc giận Ta. 33 Chúng đã quay lưng lại với Ta, chứ không quay mặt; Ta đã không ngừng dạy bảo chúng, nhưng chúng chẳng thèm nghe mà đón nhận bài học. 34 Chúng đã đặt các tượng thần Ghê Tởm của chúng trong nhà đã được xây cất kính danh Ta để làm cho ra ô uế. 35 Chúng đã xây các nơi cao kính thần Ba-an trong thung lũng Ben Hin-nôm, để làm lễ thiêu con trai, con gái mình mà tế thần Mô-léc; điều kinh tởm đã khiến Giu-đa phạm tội: điều đó Ta đã chẳng truyền, cũng không hề nghĩ tới.
36 Bởi thế, giờ đây Ðức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này về thành (mà theo lời các ngươi) đã bị nộp vào tay vua Ba-by-lon vì giặc giã, đói khát và ôn dịch: 37 Này Ta sẽ quy tụ chúng từ khắp mọi miền đất mà vì bực tức, giận dữ và quá phẫn nộ Ta đã xua chúng tới. Ta sẽ đưa chúng về lại nơi này và cho chúng được an cư. 38 Bấy giờ chúng sẽ là dân Ta, và Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng. 39 Ta sẽ ban cho chúng một trái tim và một con đường hành động, để chúng kính sợ Ta mãi mãi, nhờ đó chúng và con cháu sau này được hạnh phúc. 40 Ta sẽ lập với chúng một giao ước muôn đời: Ta sẽ không bỏ chúng nữa, sẽ tiếp tục theo dõi và không ngừng thi ân cho chúng, cũng như ban cho chúng lòng kính sợ Ta để chúng không xa rời Ta nữa. 41 Ta lấy làm vui mà thi ân cho chúng, và đem hết sức hết lòng mà trồng chúng vững chắc trên đất này. 42 Vì Ðức Chúa phán như sau: Ta đã kéo xuống trên dân này tất cả mọi tai hoạ lớn lao như thế, thì chính Ta cũng sẽ đem lại cho chúng tất cả mọi ơn lành mà Ta đã hứa với chúng. 43 Người ta sẽ tậu ruộng trong xứ này, nơi ngươi nói là hoang vu chẳng có người cũng không có vật, và đã bị nộp vào tay quân Can-đê. 44 Người ta sẽ dùng bạc tậu ruộng, viết văn tự, niêm phong và kêu người tới làm chứng trong đất Ben-gia-min, các vùng phụ cận Giê-ru-sa-lem, tại các thành Giu-đa, các thành miền núi, cũng như các thành vùng Sơ-phê-la, và các thành vùng Ne-ghép. Quả thật, Ta sẽ đổi vận mạng của chúng - sấm ngôn của Ðức Chúa. 
CHIA SẺ

Giê-rê-mi-a đã từng công bố rằng người Do thái một ngày nào đó sẽ quay trở về từ nơi lưu đày, vì thế Thiên Chúa đã làm cho ông chứng minh rằng ông hoàn toàn tin tưởng vào lời hứa của Thiên Chúa. Bất cứ khi nào bạn chia sẻ Lời Chúa với người khác, hãy mong rằng bạn sẽ được làm trắc nghiệm. Đây chính là cách thức duy nhất họ có thể nói về thực tại đức tin của bạn.
Thật là ngốc nghếch khi mua tài sản trong một thành phố bị kẻ thù chiếm đóng ! Nhưng nếu bạn tin rằng có tương lai cho vùng đất đó, bạn sẽ không do dự để mua nó. Dân Chúa sống ở thì tương lai và lượng giá những quyết định của ngày hôm nay trong ánh sáng của những thực tại ngày mai.
Bạn có thể cảm thấy bị đè bẹp sau khi bạn đã có một bước tiến lớn trong đức tin, và đó là thời gian để cầu nguyện và để Chúa nói với bạn và làm cho bạn được vững tâm. Người ta có thể nhạo cười bạn, nhưng hãy nghỉ ngơi trong Chúa và để cho Ngài khích lệ bạn.
Giê-rê-mi-a đã mua một thửa ruộng ! Điều này đi ngược lại với tất cả những kinh nghiệm về kinh doanh mà ai cũng có thể thấy được. Ông làm như vậy vì mục đích gì ? Chắc chắn không phải là một mục đích thuộc về trần thế. Đó là mục đích thuộc về trời cao. Điều ông làm chứng mình về niềm tin ở nơi Thiên Chúa, Đấng giữ niềm tin cho dân Người. Liệu những công việc của bạn chỉ thuần kinh doanh vì mục đích thuộc về trần thế, hay bạn thấy nơi đó những dấu chỉ và niềm hy vọng mà Thiên Chúa gửi đến cho bạn ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC