Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014

CHƯƠNG 38 - GIÊ-RÊ-MI-A

 Ông Giê-rê-mi-a ở trong hầm nước được ông E-vét Me-léc can thiệp
1 Ông Sơ-phát-gia con ông Mát-tan, ông Gơ-đan-gia-hu con ông Pát-khua, ông Giu-Can con ông Se-lem-gia-hu, ông Pát-khua con ông Man-ki-gia đã nghe những lời ông Giê-rê-mi-a nói với dân rằng: 2"Ðức Chúa phán như sau: Ai ở lại trong thành này sẽ phải chết vì gươm đao, đói kém và ôn dịch; ai chạy ra ngoài đầu hàng quân Can-đê, thì ít ra cũng sống và bảo toàn được tính mạng. 3 Ðức Chúa phán như sau: Chắc chắn thành này sẽ bị nộp vào tay đạo quân của vua Ba-by-lon; chúng sẽ chiếm được thành."
4 Các thủ lãnh thưa với vua: "Xin ngài cho giết con người ấy đi, vì những luận điệu của ông ta đã làm nản lòng các binh sĩ còn lại trong thành này, cũng như toàn dân. Thật vậy, con người ấy chẳng mưu hoà bình cho dân này, mà chỉ gây tai hoạ." 5 Vua Xít-ki-gia-hu nói: "Ðây ông ta đang ở trong tay các ngươi; nhà vua cũng chẳng có thể làm gì trái ý các ngươi được." 6 Họ liền điệu ông Giê-rê-mi-a đi, và bỏ xuống một cái hầm nước của hoàng tử Man-ki-gia-hu, trong sân vệ binh. Họ lấy dây thừng thả ông Giê-rê-mi-a xuống. Vì trong hầm không có nước, mà chỉ có bùn, nên ông bị lún sâu."
7 Trong số thái giám, có ông E-vét Me-léc, người Cút; ông này đang ở trong đền vua, thì được tin người ta sẽ thả ông Giê-rê-mi-a xuống hầm nước. Bấy giờ vua đang ngồi ở cổng Ben-gia-min. 8 Ông E-vét Me-léc đi ra khỏi đền vua và thưa với vua rằng: 9 "Thưa đức vua, chúa thượng tôi, những người này làm toàn những chuyện tai ác cho ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Họ đã thả ông xuống hầm, và ông đang chết đói ở dưới ấy, vì trong thành không còn bánh nữa. 10 Vua liền truyền cho ông E-vét Me-léc, người Cút rằng: "Ngươi hãy đem theo ba mươi người ở đây, đi kéo ngôn sứ Giê-rê-mi-a lên khỏi hầm, kẻo ông chết mất." 11 Ông E-vét Me-léc đem theo ba mươi người, rồi vào đền vua, đến phòng lễ phục. Ở đó, ông lấy ra những mảnh vải cũ đã rách, rồi dùng dây thừng thả xuống cho ông Giê-rê-mi-a trong hầm. 12Ông E-vét Me-léc, người Cút, nói với ông Giê-rê-mi-a: "Xin ông lấy các mảnh vải cũ đã rách này cuốn vào dây thừng rồi để dưới nách!" Ông Giê-rê-mi-a đã làm đúng như thế. 13 Người ta dùng dây thừng kéo ông Giê-rê-mi-a lên và đưa ông ra khỏi giếng. Ông Giê-rê-mi-a vẫn ở lại trong sân vệ binh. 
Cuộc hội kiến cuối cùng giữa ông Giê-rê-mi-a với vua Xít-ki-gia-hu
14 Vua Xít-ki-gia-hu sai người đến đưa ngôn sứ Giê-rê-mi-a tới gặp vua ở lối vào thứ ba trong Nhà Ðức Chúa. Vua nói với ông Giê-rê-mi-a: "Tôi muốn hỏi ông một điều; ông đừng giấu tôi!" 15 Ông Giê-rê-mi-a nói với vua Xít-ki-gia-hu rằng: "Tôi mà nói thật với ngài, ngài lại không cho giết tôi sao? Tôi có góp ý kiến với ngài, ngài cũng chẳng thèm nghe!" 16 Lúc ấy vua Xít-ki-gia-hu bí mật thề với ông Giê-rê-mi-a rằng: "Có Ðức Chúa hằng sống, Ðấng đã ban cho chúng ta mạng sống này: Tôi sẽ không cho giết ông, cũng không trao ông vào tay những người ấy, những kẻ tìm hại mạng sống ông!" 17 Ông Giê-rê-mi-a nói với vua Xít-ki-gia-hu: "Ðức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh, phán thế này: Nếu ngươi chịu ra đầu hàng các tướng lãnh của vua Ba-by-lon, tính mạng ngươi sẽ được bảo toàn, thành này sẽ không bị phóng hoả, ngươi và gia đình sẽ được sống. 18 Nhưng nếu ngươi không ra đầu hàng các tướng lãnh của vua Ba-by-lon, thì thành này sẽ bị nộp vào tay quân Can-đê. Chúng sẽ phóng hoả đốt thành; còn chính ngươi, ngươi sẽ không thoát khỏi bàn tay chúng." 19 Vua Xít-ki-gia-hu nói với ông Giê-rê-mi-a: "Tôi lo ngại rằng: Những người Giu-đa đã đầu hàng quân Can-đê, sẽ trao nộp tôi vào tay chúng và chúng sẽ ngược đãi tôi." 20 Ông Giê-rê-mi-a nói: "Họ sẽ không trao nộp ngài đâu! Xin ngài cứ nghe tiếng Ðức Chúa qua những điều tôi nói với ngài; ngài sẽ được an toàn và cứu được mạng sống.21 Còn nếu ngài không chịu ra đầu hàng, thì đây là điều Ðức Chúa đã tỏ cho tôi thấy: 22 Tất cả phụ nữ còn sót lại trong đền vua Giu-đa sẽ bị điệu đến cho các tướng lãnh của vua Ba-by-lon. Họ sẽ nói:
Những người bạn thân tín của ngài
đã xúi giục ngài, lại còn lừa đảo.
Chúng để cho chân ngài lún xuống bùn sâu,
rồi tháo lui chạy trốn.
23 Tất cả vợ con ngài, người ta sẽ điệu đến cho quân Can-đê; còn ngài, ngài sẽ không thoát khỏi tay chúng, vì ngài sẽ bị tay vua Ba-by-lon nắm bắt; thành này sẽ bị phóng hoả."
24 Vua Xít-ki-gia-hu nói với ông Giê-rê-mi-a: "Ðừng để cho ai biết các điều này, chẳng vậy ông sẽ phải chết. 25 Nếu các thủ lãnh nghe biết là tôi đã nói chuyện với ông, họ sẽ đến gặp ông và nói: Xin kể cho chúng tôi biết ông đã nói gì với nhà vua, đừng giấu gì cả; chẳng vậy, chúng tôi sẽ giết ông. Nhà vua đã nói gì với ông? 26 Ông sẽ nói với họ: Tôi trình lên nhà vua lời thỉnh cầu xin đừng bắt tôi trở lại nhà ông Giơ-hô-na-than, kẻo phải chết ở đó."
27 Vậy tất cả các thủ lãnh đến gặp ông Giê-rê-mi-a và hỏi: Ông đã nói cho họ biết mọi điều đúng như lệnh truyền của vua. Họ yên lặng rút lui, vì câu chuyện không được tiết lộ. 28 Ông Giê-rê-mi-a ở trong sân vệ binh cho đến ngày Giê-ru-sa-lem thất thủ.
Bấy giờ, Giê-ru-sa-lem thất thủ...
CHIA SẺ

Là một vị vua yếu kém, thích  nổi nang giữa những người bạn bè của ông hơn là sống công chính trước mặt Thiên Chúa. Bởi vì ông là người hai lòng, ông đã “không kiên định trong tất cả những đường lối của mình” (Gc 1:8).
Trước tiên, ông đã cho phép một số những người bạn mình bắt giữ Giê-rê-mi-a và bỏ vào ngục tối. Tiếp theo, ông để cho E-vét Me-léc và ba mươi người để giải cứu Giê-rê-mi-a và đưa ông tới một nơi an toàn. Rồi, Xít-ki-gia-hu có một cuộc gặp gỡ riêng tư với Giê-rê-mi-a để xin ông giúp đỡ! Nếu nhà vua chấp nhận sứ điệp của Thiên Chúa và tuân theo, ông đã có can đảm để thể hiện quan điểm của mình trước những người bạn cứng lòng của mình và làm theo điều đúng đắn.
Giê-rê-mi-a đã chìm trong vũng bùn (c.6), nhưng nhà vua còn chìm sâu hơn nữa (c.22). Nỗi sợ của ông (c.19) và thái độ cứng lòng hủy hoại ông. Ông đã có thể cứu chính mình và dân ông nếu ông tùng phục Thiên Chúa. Thay vì như vậy, ông đã tin tưởng những người bạn của mình, và họ đã đưa ông xuống vũng lầy của sự thất sủng và thất bại.
Những thử thách khó khăn trong cuộc sống có thể nói là điều không tránh được. Đâu là những “hầm nước” trong cuộc sống của bạn, và bạn học được những bài học gì từ nơi đó? Trong những lúc ở trong vũng bùn như vậy, bạn có nhận ra ai là người đẩy bạn xuống đó và ai là người kéo bạn lên? Đâu là cách thức bạn hành xử với những người như vậy?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC