Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2012

CHƯƠNG 4 - SÁCH LÊ-VI


Lễ tạ tội
a. Tạ tội cho tư tế
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê rằng:
2 "Hãy nói với con cái Ít-ra-en: Khi có người nào vô ý phạm tội trái với một trong các mệnh lệnh của Ðức Chúa và làm một trong những điều không được làm,
3 nếu là tư tế đã được xức dầu tấn phong mà phạm tội, khiến dân cũng mắc lỗi, thì vì tội đã phạm, nó phải tiến dâng một con bò tơ toàn vẹn lên Ðức Chúa làm lễ tạ tội. 4 Nó sẽ đưa con bò đến cửa Lều Hội Ngộ trước nhan Ðức Chúa; nó sẽ đặt tay trên đầu con bò và sát tế con bò trước nhan Ðức Chúa. 5 Tư tế đã được xức dầu tấn phong sẽ lấy một phần máu con bò và đưa vào Lều Hội Ngộ. 6 Tư tế sẽ nhúng ngón tay vào máu và rảy máu đó bảy lần trước nhan Ðức Chúa, phía trước màn trướng thánh điện. 7 Tư tế sẽ bôi máu lên các góc cong của bàn thờ dâng hương thơm đặt trong Lều Hội Ngộ, trước nhan Ðức Chúa, rồi đổ tất cả máu bò còn lại xuống chân bàn thờ dâng lễ toàn thiêu đặt ở cửa Lều Hội Ngộ.

Tư tế sẽ nhúng ngón tay vào máu và rảy máu đó bảy lần trước nhan Ðức Chúa

8 Còn tất cả mỡ của con bò dâng làm lễ tạ tội, nó sẽ trích riêng ra, đó là: lớp mỡ bọc ngoài bộ lòng, tất cả lớp mỡ ở trên bộ lòng, 9 hai trái cật và lớp mỡ bọc ngoài, gần lưng, và khối mỡ trên gan mà nó sẽ tách ra cùng với các trái cật - 10 giống như phần trích riêng ra từ con bò dâng làm hy lễ kỳ an - rồi tư tế sẽ đốt những thứ ấy cho cháy nghi ngút trên bàn thờ dâng lễ toàn thiêu. 11 Còn da con bò, tất cả thịt của nó, cùng với đầu, chân, lòng và phân của nó, 12 tóm lại tất cả con bò, thì tư tế sẽ đưa ra ngoài trại, ở một nơi thanh sạch, chỗ đổ tro, và thiêu trên củi đang cháy; nó sẽ được thiêu tại chính nơi đổ tro.
b. Tạ tội cho cộng đồng Ít-ra-en
13 Nếu toàn thể cộng đồng Ít-ra-en vô ý phạm tội và đại hội không nhận thấy điều đó, nếu chúng làm một trong những điều mà mệnh lệnh Ðức Chúa cấm làm, khiến chúng mắc lỗi, 14 nhưng rồi chúng biết được tội đã phạm, thì đại hội phải tiến dâng một bò tơ làm lễ tạ tội, và sẽ đưa nó đến trước Lều Hội Ngộ. 15 Các kỳ mục của cộng đồng sẽ đặt tay trên đầu con bò, trước nhan Ðức Chúa, và người ta sẽ sát tế con bò trước nhan Ðức Chúa.
16 Tư tế đã được xức dầu tấn phong sẽ đem một phần máu con bò vào Lều Hội Ngộ. 17 Tư tế sẽ nhúng ngón tay vào máu và rảy bảy lần trước nhan Ðức Chúa, phía trước màn trướng. 18 Tư tế sẽ bôi máu vào các góc cong của bàn thờ đặt trong Lều Hội Ngộ, trước nhan Ðức Chúa, rồi đổ tất cả máu còn lại xuống chân bàn thờ dâng lễ toàn thiêu đặt ở cửa Lều Hội Ngộ.
19 Còn tất cả mỡ, tư tế sẽ lấy riêng ra và đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ. 20 Nó sẽ tế con bò này như đã tế con bò dâng làm lễ tạ tội; tư tế sẽ tế nó như vậy. Tư tế sẽ cử hành lễ xá tội như thế cho chúng và chúng sẽ được tha.
21 Tư tế sẽ đưa con bò ra ngoài trại và thiêu nó như đã thiêu con bò trước. Ðó là lễ tạ tội cho đại hội.
c. Tạ tội cho một đầu mục
22 Nếu một đầu mục phạm tội, và vô ý làm một trong những điều mà mệnh lệnh Ðức Chúa, Thiên Chúa của nó, cấm làm, khiến nó mắc lỗi, 23 nếu người ta cho nó biết tội nó đã phạm, thì nó phải đưa đến một con dê làm lễ tiến, một con đực toàn vẹn. 24 Nó sẽ đặt tay trên đầu con dê và sát tế trước nhan Ðức Chúa, ở nơi sát tế lễ vật toàn thiêu. Ðó là lễ tạ tội. 25 Tư tế sẽ dùng ngón tay lấy máu lễ vật tạ tội và bôi lên các góc cong của bàn thờ dâng lễ toàn thiêu, rồi đổ máu còn lại xuống chân bàn thờ dâng lễ toàn thiêu. 26 Còn tất cả mỡ, tư tế sẽ đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ, như mỡ của hy lễ kỳ an. Tư tế sẽ cử hành lễ xá tội như thế cho người ấy khỏi tội của mình, và người ấy sẽ được tha.

Lễ tạ tội
 
d. Tạ tội cho một thường dân
27 Nếu một thường dân vô ý phạm tội, làm một trong những điều mà mệnh lệnh của Ðức Chúa cấm làm, khiến nó mắc lỗi, 28 nếu người ta cho nó biết tội nó đã phạm, thì vì tội đã phạm, nó sẽ đưa đến một con dê làm lễ tiến, một dê cái toàn vẹn. 29 Nó sẽ đặt tay trên đầu lễ vật tạ tội và sát tế lễ vật tạ tội ở nơi sát tế lễ vật toàn thiêu. 30 Tư tế sẽ dùng ngón tay lấy máu con vật và bôi lên các góc cong của bàn thờ dâng lễ toàn thiêu, rồi đổ tất cả máu còn lại xuống chân bàn thờ. 31 Còn tất cả mỡ, tư tế sẽ tách ra như người ta tách mỡ ra khỏi hy lễ kỳ an, rồi tư tế sẽ đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ thành hương thơm làm vui lòng Ðức Chúa. Tư tế sẽ cử hành lễ xá tội như thế cho người ấy, và người ấy sẽ được tha.
32 Nếu người ấy đem dâng tiến một con chiên làm lễ tạ tội, thì phải đem đến một con chiên cái toàn vẹn. 33 Người ấy sẽ đặt tay trên đầu lễ vật tạ tội và sát tế làm lễ tạ tội ở nơi sát tế lễ vật toàn thiêu. 34 Tư tế sẽ dùng ngón tay lấy máu lễ vật tạ tội và bôi lên các góc cong của bàn thờ dâng lễ toàn thiêu, rồi đổ tất cả máu còn lại xuống chân bàn thờ. 35 Còn tất cả mỡ, tư tế sẽ tách ra như người ta tách mỡ của con chiên dâng làm hy lễ kỳ an, rồi tư tế sẽ đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ, bên trên các lễ hoả tế dâng Ðức Chúa. Tư tế sẽ cử hành lễ xá tội như thế cho người ấy, vì tội người ấy đã phạm, và người ấy sẽ được tha.
CHIA SẺ

Lễ tạ tội dành cho những tội không chủ ý và vì không biết chứ không phải dành cho các tội cố tình vì bất phục tùng. Tuy nhiên, tất cả những ai phạm tội đều có thể cầu xin Thiên Chúa tha thứ (Tv 51:16-17).
Với Thiên Chúa, cả việc phạm tội vì thiếu hiểu biết cũng không được bỏ qua ! Một khi chúng ta biết rằng chúng ta đã phạm tội, chúng ta phải đến với Thiên Chúa để xin tha thứ, Đức Giêsu là lễ tạ tội cho toàn thể thế giới, bao gồm cả những người Ít-ra-en không biết việc mình làm (Lc 23:34; Cv 3:17). Khi Đức Giêsu cầu nguyện trên núi Can-vê, không có nghĩa là tất cả mọi người đều được tha thứ, bởi vì vẫn có nhiều người đã không hoán cải.
Hy lễ của tư tế cũng giống như toàn thể cộng đồng (4:3,14), vì một đặc ân cao hơn, một trách nhiệm lớn hơn (Lc 12:48). Nhưng khi những hiến lễ được mang đến bằng đức tin, Thiên Chúa đã hứa tha thứ (20,26,31,35). Dĩ nhiên, lễ tạ tội, của lễ cuối cùng và trọn vẹn đã được Đức Giêsu thực hiện trên thập giá (Dt 10:1-14).
Khi chúng ta phạm tội, điều đó sẽ ảnh hưởng đến đời sống cầu nguyện của chúng ta. Đó là lý do tại sao các tư tế phải làm sạch bàn thờ dâng hương (v. 7). (x. Tv. 66:18.)
Ngày hôm nay, nhiều người thường nghĩ rằng chỉ phạm tội khi cướp của giết người, hay ngoại tình còn những điều khác chẳng phải là tội. Trong thư Rôma 3:23 nói rằng “mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa”. Khi đọc sách Lê-vi, tiếp nối theo sách Xuất Hành, bạn sẽ thấy sách Lê-vi bớt nói về luật, nhưng nói nhiều về cách sống thế nào trước một Thiên Chúa giàu lòng nhân hậu và thánh thiện. Nếu bạn thấy mình chưa phải là một người làm cha, làm mẹ, làm con, làm nhân viên, làm người phục vụ Chúa… một cách hoàn hảo tức là bạn đã bị tước mất sự hoàn hảo mà Thiên Chúa đã ban cho mình. Phải chăng khi đó bạn đã đang ở trong tội ?

1 nhận xét:

  1. Khi xét mình dựa trên 10 Điều Răn, con nhìn lại xem mình đã "phạm tội trái với một trong các mệnh lệnh của Ðức Chúa và làm một trong những điều không được làm” nào. Và con yên tâm khi mình càng ít phạm lỗi. Nhưng qua thời gian, con nhận thấy nếu sống mà chỉ tránh làm cái này, cấm không được làm cái kia...thì con thấy có lẽ đời sống con lệ thuộc vào luật nhiều quá, giống như một người đi đường tuân giữ luật lệ giao thông vậy, rất là thụ động. Khi con dễ dàng đồng tình với lời phát biểu: "linh hồn ai người nấy giữ" mà con vẫn thường nghe rất nhiều, hay những lúc con bàng quang, thờ ơ với nỗi đau khổ, sự cô đơn của anh chị em con, hoặc đẩy trách nhiệm quan tâm đến vấn nạn công bằng công lý xã hội, tệ đoan xã hội cho người khác, phải chăng lúc đó con cũng đang phạm điều răn thứ năm "Chớ giết người" ở một chiều sâu hơn? Như thế, khi sống chưa hoàn hảo là lúc đó con đang ở trong tội mà con không ý thức được. Yêu Chúa với hết tâm hồn, hết sức lực, hết trí khôn, và yêu tha nhân như chính mình vậy đòi hỏi con dấn thân nhiều hơn, vượt qua những cái "cấm, không được, tránh, đừng..." để đến với anh chị em con bằng hành động "nên làm gì". Khi đó, con nhận thấy tình yêu thúc đẩy tư tưởng, lời nói, và hành động của con hơn là lòng tự trọng của một công dân phải thi hành luật, hoặc những cái sợ vì hậu quả mang đến do việc lỗi luật gây ra; cuộc sống con tự do hơn, linh động và tích cực hơn. Mỗi khi đấm ngực đọc kinh Cáo Mình, làm sao con có thể nhận ra "những điều thiếu sót" nếu con không để 8 Mối Phúc Thật, được thể hiện bởi cuộc sống trần thế của Chúa Giêsu, là ánh sáng soi dẫn đường con?

    Lạy Chúa, xin cho con đôi mắt của Chúa để con nhanh chóng nhận ra những Lazarô đang nằm ở ngay trong gia đình con, trong khu xóm con, trong xã hội và thế giới này, để đến với họ bằng đôi chân của Chúa và phục vụ họ bằng đôi tay với trái tim yêu thương của Chúa. Con chân thành cầu xin như vậy, lạy Chúa là Cha rất nhân từ của con.

    Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC