Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

CHƯƠNG 21 - SỬ BIÊN NIÊN 2

1 Vua Giơ-hô-sa-phát an nghỉ với tổ tiên và được chôn cất với các ngài trong Thành Ða-vít. Con vua là Giơ-hô-ram lên ngôi kế vị.
 5. Sự Bất Trung
Và Những Tai Họa Của Vua Giơ-Hô-Ram
Vua A-khát-gia, hoàng hậu A-than-gia-hu và vua Giô-át (2 V 8:17-24a)

Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2012

CHƯƠNG 20 - SỬ BIÊN NIÊN 2

Một cuộc thánh chiến
1 Sau đó, con cái Mô-áp và con cái Am-mon, có những người Ma-ôn đi theo, đến gây chiến với vua Giơ-hô-sa-phát. 2 Người ta báo tin cho vua Giơ-hô-sa-phát rằng:

Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2012

CHƯƠNG 19 - SỬ BIÊN NIÊN 2

1 Giơ-hô-sa-phát vua Giu-đa trở về nhà mình tại Giê-ru-sa-lem bình an vô sự. 2 Thầy chiêm Giê-hu con ông Kha-na-ni ra đón vua Giơ-hô-sa-phát và thưa: "Liệu có nên trợ lực cho kẻ xấu chăng?

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012

CHƯƠNG 18 - SỬ BIÊN NIÊN 2

Hiệp ước với vua A-kháp và sự can thiệp của các ngôn sứ (1 V 22:1-27)
1 Bấy giờ, vua Giơ-hô-sa-phát được rất mực giàu có vinh quang, và vua thông gia với vua A-kháp. 2 Mấy năm sau vua xuống Sa-ma-ri thăm vua A-kháp.

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

CHƯƠNG 17 - SỬ BIÊN NIÊN 2

4. Vua Giơ-Hô-Sa-Phát Và Công Việc Hành Chánh
Quyền lực vua Giơ-hô-sa-phát
1 Thái tử Giơ-hô-sa-phát lên kế vị vua cha, củng cố quyền hành nhằm đối phó với Ít-ra-en. 2 Vua bố trí quân đội tại tất cả các thành kiên cố trong nước Giu-đa,

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

CHƯƠNG 16 - SỬ BIÊN NIÊN 2

Cuộc chiến với Ít-ra-en (1 V 15:16-22)

1 Năm ba mươi sáu triều vua A-xa, Ba-sa vua Ít-ra-en tiến đánh Giu-đa; vua kiến thiết Ra-ma, để không cho ai ra vào liên lạc với A-xa vua Giu-đa.

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

CHƯƠNG 15 - SỬ BIÊN NIÊN 2

Lời kêu gọi của ông A-dác-gia-hu và cuộc cải cách

1 Ðược thần khí của Thiên Chúa thúc đẩy, ông A-dác-gia-hu con ông Ô-đết, 2 ra đón vua A-xa và thưa: "Xin vua A-xa và toàn thể Giu-đa cùng Ben-gia-min, hãy nghe tôi! Ðức Chúa ở với các ngài, khi các ngài ở với Ðức Chúa. Nếu các ngài tìm kiếm Ðức Chúa,

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

CHƯƠNG 14 - SỬ BIÊN NIÊN 2

1 Vua A-xa làm điều tốt lành và ngay chính trước mắt Ðức Chúa Thiên Chúa của vua. 2 Vua dẹp bỏ các bàn thờ của ngoại kiều và các nơi cao, phá huỷ các trụ thờ và các cột thờ.

Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

CHƯƠNG 13 - SỬ BIÊN NIÊN 2

2. Vua A-Vi-Gia Với Hàng Tư Tế Giê-Ru-Sa-Lem
Chiến tranh (1 V 15:1-2,7)
1 Năm thứ mười tám triều vua Gia-róp-am, A-vi-gia lên làm vua Giu-đa, 2 và trị vì tại Giê-ru-sa-lem ba năm. Thân mẫu vua là bà Mi-kha-gia-hu ái nữ ông U-ri-ên người Ghíp-a.

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

CHƯƠNG 12 - SỬ BIÊN NIÊN 2

Vua Rơ-kháp-am bất trung với Ðức Chúa (1 V 14:25-28)
1 Củng cố được vương quốc và trở nên hùng mạnh rồi, vua Rơ-kháp-am bỏ Lề Luật của Ðức Chúa, khiến toàn thể Ít-ra-en cũng theo gương.

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

CHƯƠNG 11 - SỬ BIÊN NIÊN 2

Hoạt động của vua Rơ-kháp-am (1 V 12:21-24)
1 Về tới Giê-ru-sa-lem, vua Rơ-kháp-am tập họp nhà Giu-đa và chi tộc Ben-gia-min, được một trăm tám mươi ngàn quân tinh nhuệ để giao chiến với Ít-ra-en và thu hồi vương quốc về cho Rơ-kháp-am.

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

CHƯƠNG 10 - SỬ BIÊN NIÊN 2

IV. Những Cuộc Cải Cách Ðầu Tiên Thời Quân Chủ
1. Vua Rơ-Kháp-Am Với Việc Tập Trung Các Thầy Lê-Vi
Ly khai (1 V 12:1-19)
1 Rơ-kháp-am đi Si-khem, vì toàn thể Ít-ra-en tụ họp ở Si-khem để tôn ông lên làm vua.

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

CHƯƠNG 09 - SỬ BIÊN NIÊN 2

1 Nữ hoàng Sơ-va nghe biết danh tiếng vua Sa-lô-môn, thì đến Giê-ru-sa-lem đặt câu đố thử tài vua. Cùng đi với bà là cả một đoàn tuỳ tùng đông đảo,

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

CHƯƠNG 08 - SỬ BIÊN NIÊN 2

Hoàn tất các công trình xây cất (1 V 9:10-25)
1 Vua Sa-lô-môn xây Ðền Thờ Ðức Chúa và cung điện nhà vua trong hai mươi năm. 2 Sau đó, vua xây lại các thành vua Khi-ram đã tặng, rồi định cư con cái Ít-ra-en tại các thành ấy.

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

CHƯƠNG 07 - SỬ BIÊN NIÊN 2

Lễ cung hiến (1 V 8:62-66)
1 Vua Sa-lô-môn cầu nguyện xong, thì có lửa từ trời xuống đốt hết lễ toàn thiêu và các tế vật, và vinh quang của Ðức Chúa tràn ngập Ðền Thờ.

Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

CHƯƠNG 06 - SỬ BIÊN NIÊN 2

1 Bấy giờ vua Sa-lô-môn nói:
"Ðức Chúa đã phán là Người sẽ ngự trong đám mây dày đặc.

Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

CHƯƠNG 05 - SỬ BIÊN NIÊN 2

1 Thế là hoàn thành toàn bộ công trình Ðền Thờ của Ðức Chúa do vua Sa-lô-môn thực hiện. Vua Sa-lô-môn đưa vào đó các vật thánh mà vua Ða-vít,

Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

CHƯƠNG 04 - SỬ BIÊN NIÊN 2

1 Vua làm một bàn thờ bằng đồng dài mười thước, cao năm thước. 2 Vua đúc một bể nước, rộng năm thước từ mép nọ tới mép kia, hình tròn, cao hai thước rưỡi;

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

CHƯƠNG 03 - SỬ BIÊN NIÊN 2

1 Vua Sa-lô-môn khởi công xây Nhà Ðức Chúa tại Giê-ru-sa-lem trên núi Mô-ri-gia, nơi Ðức Chúa đã hiện ra với phụ vương Ða-vít.

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

CHƯƠNG 02 - SỬ BIÊN NIÊN 2

1 Vua Sa-lô-môn đã lên danh sách bảy mươi ngàn phu khuân vác, tám mươi ngàn thợ đá trên núi và ba ngàn sáu trăm đốc công.

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

CHƯƠNG 01 - SỬ BIÊN NIÊN 2

III. Vua Sa-Lô-Môn Với Việc Xây Cất Ðền Thờ
Vua Sa-lô-môn được ơn Khôn Ngoan (1 V 3:1-15; 10:26-29)
1 Vua Sa-lô-môn, con vua Ða-vít, nắm vững vương quyền của mình. Ðức Chúa, Thiên Chúa của vua, ở với vua và làm cho vua nên cao trọng tuyệt vời.

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

CHƯƠNG 29 - SỬ BIÊN NIÊN 1

Các của dâng cúng
1 Vua Ða-vít nói với toàn thể đại hội: "Sa-lô-môn con ta, người độc nhất được Thiên Chúa chọn, hãy còn trẻ người non dạ, mà công việc thì lớn lao, vì ngôi nhà không phải dành cho một người phàm nào, nhưng là để dâng kính Ðức Chúa là Thiên Chúa.

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

CHƯƠNG 28 - SỬ BIÊN NIÊN 1

Vua Ða-vít ra chỉ thị về Ðền Thờ
1 Vua Ða-vít triệu tập về Giê-ru-sa-lem các thủ lãnh trong Ít-ra-en: thủ lãnh các chi họ, lãnh đạo các ban ngành phục vụ nhà vua, các vị chỉ huy hàng ngàn và hàng trăm quân,

Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

CHƯƠNG 27 - SỬ BIÊN NIÊN 1

Tổ chức dân sự và quân sự
1 Con cái Ít-ra-en được thống kê như sau: các trưởng tộc, các vị chỉ huy một ngàn và chỉ huy một trăm quân, các viên chức của họ, những người phục vụ nhà vua trong tất cả các việc của các ban,

Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012

CHƯƠNG 26 - SỬ BIÊN NIÊN 1

Các người giữ cửa
1 Các người giữ cửa được chia nhóm như sau: trong hàng con cháu Cô-rắc có Mơ-se-lem-gia-hu con của Cô-rê là một trong số các con của A-xáp. 2 Các con của Mơ-se-lem-gia-hu là:

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

CHƯƠNG 25 - SỬ BIÊN NIÊN 1

Các ca viên
1 Vua Ða-vít và các người đứng đầu việc phụng tự cũng tách riêng các con ông A-xáp, ông Hê-man, và ông Giơ-đu-thun ra để họ lo việc phụng tự. Họ hát những bài ca được linh hứng theo tiếng đàn sắt, đàn cầm và não bạt.

Thứ Tư, 5 tháng 12, 2012

CHƯƠNG 24 - SỬ BIÊN NIÊN 1

Các nhóm tư tế
1 Con cháu ông A-ha-ron cũng được chia thành nhiều nhóm. Các con ông A-ha-ron là: Na-đáp, A-vi-hu, E-la-da và I-tha-ma. 2 Na-đáp và A-vi-hu chết trước cha mình và không có con, nên E-la-da và I-tha-ma thi hành chức tư tế.

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

CHƯƠNG 23 - SỬ BIÊN NIÊN 1

Chia nhóm và phân công cho các thầy Lê-vi
1 Lúc già nua tuổi tác, vua Ða-vít đã đặt thái tử Sa-lô-môn lên làm vua Ít-ra-en. 2 Vua triệu tập tất cả các thủ lãnh trong Ít-ra-en, các tư tế và các thầy Lê-vi.

Thứ Hai, 3 tháng 12, 2012

CHƯƠNG 22- SỬ BIÊN NIÊN 1

1 Vua Ða-vít nói: "Ðây nhà của Ðức Chúa là Thiên Chúa, và đây bàn thờ để Ít-ra-en dâng lễ toàn thiêu."
 Chuẩn bị xây Ðền Thờ
2 Vua Ða-vít truyền tập trung ngoại kiều sống trên đất Ít-ra-en lại và cắt đặt họ làm thợ đá. Họ phải đẽo những phiến đá dùng để xây nhà của Thiên Chúa. 3 Vua Ða-vít cũng chuẩn bị rất nhiều sắt để làm đinh đóng cánh cửa và làm móc; còn đồng thì không cân hết. 4 Gỗ bá hương thì vô số kể, vì người Xi-đôn và người Tia đã đưa vào cho vua Ða-vít rất là nhiều.
5 Vua Ða-vít nói: "Sa-lô-môn con ta còn trẻ người non dạ, và ngôi nhà sắp xây kính Ðức Chúa phải được cả thiên hạ coi là thật nguy nga, lẫy lừng và tráng lệ. Nào ta hãy chuẩn bị cho nó!" Thế là vua Ða-vít chuẩn bị hết sức chu đáo trước khi qua đời. 6 Vua gọi thái tử Sa-lô-môn đến và truyền phải xây một ngôi nhà kính Ðức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en. 7 Vua Ða-vít nói với Sa-lô-môn: "Con ơi, Cha đã dự định xây một ngôi nhà kính danh Ðức Chúa, Thiên Chúa của cha. 8 Nhưng có lời Ðức Chúa phán với cha rằng: "Ngươi đã đổ máu quá nhiều và đã nhiều phen giao chiến, nên sẽ không được xây nhà kính danh Ta. Trước mặt Ta, ngươi quả đã làm cho đất thấm đầy những máu. 9 Này, đứa con ngươi đã sinh ra đó, nó sẽ là người của bình an, và Ta sẽ cho nó được bình an tư bề, không bị thù địch quấy nhiễu. Vì thế nó mới mang tên là Sa-lô-môn. Suốt cuộc đời nó, Ta sẽ ban cho Ít-ra-en được an cư lạc nghiệp. 10 Nó sẽ xây nhà kính danh Ta; nó sẽ là con đối với Ta, Ta sẽ là cha đối với nó. Ngai vàng của nó trên vương quốc Ít-ra-en, Ta sẽ củng cố đến muôn đời. 11 Này con, giờ đây xin Ðức Chúa ở với con, cho con hoàn thành tốt đẹp công trình xây dựng nhà Ðức Chúa, Thiên Chúa của con, như Người đã phán về con. 12 Chỉ mong sao Ðức Chúa ban cho con được khôn ngoan sáng suốt khi đặt con lãnh đạo Ít-ra-en, để con tuân giữ lề luật của Ðức Chúa, Thiên Chúa của con. 13 Chắc chắn con sẽ thành công, miễn là con để tâm thi hành các quy tắc và lề luật mà Ðức Chúa đã chỉ thị cho ông Mô-sê truyền lại cho Ít-ra-en. Phải can đảm và cương quyết! Ðừng sợ hãi, đừng nao núng! 14 Này, cha đã làm hết sức để chuẩn bị cho nhà của Ðức Chúa ba ngàn tấn vàng, ba mươi ngàn tấn bạc, còn đồng và sắt thì nhiều cân không hết. Gỗ và đá, cha cũng đã chuẩn bị, nhưng con phải gom thêm nữa. 15 Con có sẵn nhiều công nhân: thợ đá, nghệ nhân chạm trổ gỗ đá và đủ thứ thợ cao tay trong mọi ngành nghề. 16 Còn vàng, bạc, đồng, sắt thì nhiều vô kể. Ðứng lên! Bắt tay vào việc đi! Xin Ðức Chúa ở với con!"
17 Vua Ða-vít truyền cho tất cả các thủ lãnh trong Ít-ra-en phải giúp thái tử Sa-lô-môn: 18 "Ðức Chúa, Thiên Chúa các ngươi, không ở với các ngươi sao? Người lại đã chẳng cho các ngươi được yên ổn tư bề đó sao? Bằng chứng là Người đã trao vào tay ta cư dân xứ này khiến họ phải thần phục Ðức Chúa và dân của Người. 19 Giờ đây, hãy hết lòng hết dạ tìm kiếm Ðức Chúa, Thiên Chúa các ngươi. Ðứng lên đi, xây thánh điện của Ðức Chúa là Thiên Chúa, rồi đưa Hòm Bia Giao Ước của Ðức Chúa với tất cả các đồ thánh dùng trong việc thờ phượng vào ngôi nhà đã được xây cất kính danh Ðức Chúa."
CHIA SẺ

Chuẩn  bị. Vì thế, Đa-vít đã làm một sự “chuẩn bị hết sức chu đáo trước khi qua đời” (c.5). Ông đã làm những chuẩn bị không phải cho cái chết của mình, nhưng để xây dựng đền thờ. (Ý tưởng của việc chuẩn bị được tìm thấy năm lần trong chương này.) Trong nhiều năm, Đa-vít đã làm việc chuẩn bị cho dự án lớn lao này và gom góp các vật liệu (c.3-4). Ông đã liều cả mạng sống mình trong các trận chiến và tuyên bố các chiến lợi phẩm cho Đức Chúa. Danh dự của ông thuộc về một người lính, nhưng tấm lòng của ông là của một người kiến tạo. Giống như Đa-vít đã cung cấp và ra lệnh cho Sa-lô-môn xây dựng đền thờ, chúng ta cũng được ra lệnh để cung cấp và xây dựng cuộc sống của mình thành nơi tôn nghiêm cho Đức Chúa. Hôm nay, vừa tròn một năm chúng ta lên đường với cuộc Hành Hương theo Lời Chúa, để nhìn lại một năm qua và để khám phá xem chúng ta khao khát đến mức nào trong việc để có một không gian thánh và thời gian thánh trong cuộc sống mỗi ngày của chúng ta  dành cho Thiên Chúa ? Chúng ta sẵn sàng trao ban cho Ngài bao nhiêu thời gian trong ngày của mình ? Cái giá nào chúng ta đã và sẵn sàng tiếp tục phải trả để biết Thiên Chúa qua Lời Ngài trong cuộc Hành Hương này ?
Lời hứa. Đa-vít đã công bố những lời hứa của Thiên Chúa và dùng để khích lệ con mình, một chàng trai trẻ còn ít kinh nghiệm thực tế. Công việc chúng ta thực hiện cho Thiên Chúa, và đó phải là điều tốt nhất của chúng ta. Với khao khát xây dựng một nơi thờ phượng Thiên Chúa, Đa-vít đã không thể thực hiện được ước mơ này, nhưng ông đã truyền cảm hứng và ước ao này lại cho con trai mình. Bạn có trở nên là một gương sáng cho con cái mình và cho những thế hệ tương lai tiếp nối công trình xây dựng một nơi xứng đáng cho Thiên Chúa ngự đến trong cuộc đời, trong gia đình, trong cộng đoàn của bạn ?
Sự thịnh vượng. Bạn không thể thoát khỏi  nguyên tắc cơ bản được tuyên bố trong Giô-sua 1:8 (c.11-13): nếu chúng ta vâng phục Lời Chúa, Ngài sẽ làm cho công việc của chúng ta được phát đạt. Đa-vít đã thu thập hơn ba mươi ngàn tấn vàng và bạc mỗi loại và chưa kể các loại kim loại khác nhiều vô kể, nhưng tất cả sự giàu sang đó chẳng là gì nếu không có phúc lành của Thiên Chúa. Mọi sự xung quanh chúng ta một ngày nào đó rồi cũng sẽ qua đi. Trong những chọn lựa của mình, bạn có ưu tiên đặt Thiên Chúa ở vị trí cao nhất thay vì bất cứ một giá trị nào khác thuộc về thế gian này ? Hãy nhìn đến sự thịnh vượng về thời gian mà Thiên Chúa ban cho bạn. Mỗi ngày bạn được trao cho 24 giờ để sử dụng, cho dù phung phí hay chắt chiu, ngày hôm sau bạn lại được ban cho cùng một lượng thời gian như vậy. Bao nhiêu phần trăm trong quỹ thời gian này dành cho bạn, và bao nhiêu phần trăm dành cho Thiên Chúa ?
Những người tham gia. Chúng ta không thể thực hiện công việc của Thiên Chúa một mình; chúng ta cần những người giúp đ (c.2,15,17-19). Những người lãnh đạo, những người thợ đá, những người thợ chạm trổ gỗ đá, tất cả là một phần của công việc, và mỗi người thợ đều quan trọng. Đa-vít đã hứa rằng Đức Chúa ở với những ai xây dựng đền thờ (c.11,18). Như một lời tri ân gửi đến những anh chị em đã cộng tác với chúng tôi trong việc thực hiện cuộc hành hương đọc Lời Chúa mỗi ngày này.  Cảm ơn tất cả những ai vẫn bước đi âm thầm mỗi ngày qua từng chương của bộ Kinh Thánh, và nghe Chúa nói với mình. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta tiếp tục cuộc hành trình này, và mọi người không ai bỏ cuộc trong việc xây dựng một không gian và thời gian thánh giữa những bận rộn trong cuộc sống thường nhật của mình.
Chúng tôi cũng muốn nhận được những chia sẻ, những góp ý của anh chị em để bước sang năm thứ hai này, chương trình của chúng ta được trở nên sống động và hữu ích hơn. 
Xin chúc anh chị em một Mùa Vọng thật sốt sắng.

Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2012

CHƯƠNG 21 - SỬ BIÊN NIÊN 1

3. Tiến Tới Việc Xây Ðền Thờ

Thống kê dân số (2 Sm 24:1-9)
1 Xa-tan đứng lên chống Ít-ra-en và xúi giục vua Ða-vít thống kê dân số Ít-ra-en. 2 Vua Ða-vít nói với ông Giô-áp và các tướng lãnh quân đội:

Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2012

CHƯƠNG 20 - SỬ BIÊN NIÊN 1

Chiến dịch thứ hai đánh người Am-mon (2 Sm 12:26-31)
1 Lúc xuân về, thời mà các vua ra quân, ông Giô-áp đưa lực lượng quân đội tàn phá đất đai của con cái Am-mon. Ông tiến quân vây hãm Ráp-ba, còn vua Ða-vít ở lại Giê-ru-sa-lem.