Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011

CHƯƠNG 29 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ


Gia-cóp đến nhà ông La-ban
1 Gia-cóp cất bước đi về đất con cái Phương Ðông. 2 Cậu nhìn và thấy một cái giếng ở ngoài đồng. Ở đó có ba đàn chiên đang nằm gần giếng, vì người ta cho các đàn vật uống nước giếng này. Trên miệng giếng, có một tảng đá lớn. 3 Khi các đàn vật đã tụ tập đông đủ, thì người ta lăn tảng đá ra khỏi miệng giếng và cho chiên uống, rồi lại đưa tảng đá về chỗ cũ trên miệng giếng. 4

Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2011

CHƯƠNG 28 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ

1 Ông I-xa-ác gọi ông Gia-cóp đến, chúc phúc cho cậu và truyền rằng: "Con không được cưới ai trong số con gái Ca-na-an. 2 Ðứng lên ! Ði về Pát-đan A-ram, đến nhà ông Bơ-thu-ên, ông ngoại con, và ở đó con lấy con gái ông La-ban, bác con, làm vợ. 3

Thứ Năm, 29 tháng 12, 2011

CHƯƠNG 27 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ


Ông Gia-cóp đoạt lời chúc phúc của ông I-xa-ác
1 Ông I-xa-ác đã già, mắt ông loà không trông thấy nữa. Ông bèn gọi Ê-xau, con trai lớn của ông, ông nói: "Con ơi! " Cậu thưa: "Dạ, con đây." 2 Ông nói: "Con thấy không, cha già rồi, không biết chết ngày nào. 3 Bây giờ con hãy lấy khí giới của con, ống tên và cây cung của con, ra đồng săn thú cho cha. 4

Thứ Tư, 28 tháng 12, 2011

CHƯƠNG 26 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ

Ông I-xa-ác tại Gơ-ra
1 Bấy giờ trong xứ xảy ra một nạn đói, không phải nạn đói đã xảy ra trước kia thời ông Áp-ra-ham. Ông I-xa-ác đi Gơ-ra, đến với A-vi-me-léc, vua người Phi-li-tinh. 2 Ðức Chúa hiện ra với ông và phán: "Ðừng xuống Ai-cập, hãy ở trong đất Ta sẽ chỉ cho. 3

Thứ Ba, 27 tháng 12, 2011

CHƯƠNG 25 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ


Dòng dõi bà Cơ-tu-ra (1 Sb 1:32 -33)
1 Ông Áp-ra-ham lấy thêm một bà vợ nữa, tên là Cơ-tu-ra. 2 Bà sinh cho ông: Dim-ran, Gióc-san, Mơ-đan, Ma-đi-an, Gít-bắc và Su-ác. 3 Ông Gióc-san sinh Sơ-va và Ðơ-đan; các con của ông Ðơ-đan là người Át-su-ri, Lơ-tu-sim và Lơ-um-mim. 4

Thứ Hai, 26 tháng 12, 2011

CHƯƠNG 24 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ


Ông I-xa-ác lấy bà Rê-bê-ca
1 Ông Áp-ra-ham đã già nua tuổi tác, và Ðức Chúa đã chúc phúc cho ông Áp-ra-ham trong mọi sự. 2 Ông Áp-ra-ham bảo người lão bộc sống lâu năm nhất trong nhà ông, và cũng là người quản lý mọi tài sản của ông: "Chú hãy đặt tay dưới đùi tôi, 3 và tôi xin chú nhân danh Ðức Chúa là Chúa trời đất, mà thề rằng chú sẽ không cưới cho con trai tôi một người vợ trong số con gái xứ Ca-na-an, nơi tôi đang sống. 4

Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2011

CHƯƠNG 23 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ


Mồ mả của các tổ phụ
1 Bà Xa-ra sống được một trăm hai mươi bảy tuổi: đó là những năm bà Xa-ra đã sống. 2 Bà Xa-ra qua đời tại Kia-giát Ác-ba, tức là Khép-rôn, trong đất Ca-na-an. Ông Áp-ra-ham đến làm lễ chôn cất bà và than khóc bà.

Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2011

CHƯƠNG 22 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ


Ông Áp-ra-ham dâng I-xa-ác làm lễ tế
1 Sau các việc đó, Thiên Chúa thử lòng ông Áp-ra-ham. Người gọi ông: "Áp-ra-ham!" Ông thưa: "Dạ, con đây!" 2 Người phán: "Hãy đem con của ngươi, đứa con một yêu dấu của ngươi là I-xa-ác, hãy đi đến xứ Mô-ri-gia mà dâng nó làm lễ toàn thiêu ở đấy, trên một ngọn núi Ta sẽ chỉ cho."

Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2011

CHƯƠNG 21 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ


Ông I-xa-ác chào đời
1 Ðức Chúa viếng thăm bà Xa-ra như Người đã phán, và Người đã làm cho bà như Người đã hứa. 2 Bà Xa-ra có thai và sinh cho ông Áp-ra-ham một con trai khi ông đã già, vào thời kỳ Thiên Chúa đã hứa. 3 Ông Áp-ra-ham đặt tên cho đứa con sinh ra cho ông là I-xa-ác, đứa con mà bà Xa-ra sinh ra cho ông. 4

Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011

CHƯƠNG 20 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ


Ông Áp-ra-ham tại Gơ-ra
1 Ông Áp-ra-ham rời chỗ đó, đến miền Ne-ghép. Ông ở giữa Can-đê và Sua, rồi ông trú ngụ tại Gơ-ra. 2 Ông Áp-ra-ham nói về bà Xa-ra, vợ ông: "Nàng là em tôi", và A-vi-me-léc, vua Gơ-ra, đã sai người đến bắt bà Xa-ra. 3

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2011

CHƯƠNG 19 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ


Thành Xơ-đôm bị phá huỷ
1 Hai sứ thần đến thành Xơ-đôm vào buổi chiều; ông Lót lúc ấy đang ngồi ở cửa thành Xơ-đôm. Vừa thấy các ngài, ông Lót đứng lên ra đón các ngài và cúi sấp mặt xuống đất. 2 Ông nói: "Thưa các ngài, kính xin các ngài ghé lại nhà tôi tớ các ngài đây để nghỉ đêm và rửa chân, rồi sớm mai các ngài tiếp tục đi đường."

Thứ Ba, 20 tháng 12, 2011

CHƯƠNG 18 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ

Thiên Chúa hiện ra tại Mam-rê
1 Ðức Chúa hiện ra với ông Áp-ra-ham tại cụm sồi Mam-rê, khi ông đang ngồi ở cửa lều, vào lúc nóng nực nhất trong ngày. 2 Ông ngước mắt lên thì thấy có ba người đứng gần ông. Vừa thấy, ông liền từ cửa lều chạy ra đón khách, sụp xuống đất lạy 3 và nói: "Thưa Ngài, nếu tôi được đẹp lòng Ngài, thì xin Ngài đừng đi qua mà không ghé thăm tôi tớ Ngài. 4

Thứ Hai, 19 tháng 12, 2011

CHƯƠNG 17 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ

Giao ước và phép cắt bì
1 Khi ông Áp-ram được chín mươi chín tuổi, Ðức Chúa hiện ra với ông và phán: "Ta là Thiên Chúa Toàn Năng. Ngươi hãy bước đi trước mặt Ta và hãy sống hoàn hảo. 2 Ta sẽ đặt giao ước của Ta giữa Ta với ngươi, và Ta sẽ cho ngươi trở nên đông, thật đông." 3 Ông Áp-ram cúi rạp xuống.

Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2011

CHƯƠNG 16 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ

Ông Ít-ma-ên chào đời
1 Bà Xa-rai, vợ ông Áp-ram, đã không sinh được cho ông một người con nào. Bà có một người nữ tỳ Ai-cập, tên là Ha-ga. 2 Bà Xa-rai nói với ông Áp-ram: "Ông coi: Ðức Chúa đã không cho phép tôi sinh con. Vậy xin ông đi lại với nữ tỳ của tôi; may ra nhờ nó mà tôi sẽ có con." Ông Áp-ram nghe lời bà Xa-rai.

Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2011

CHƯƠNG 15 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ


Lời hứa và giao ước của Thiên Chúa
1 Sau các việc đó, có lời Ðức Chúa phán với ông Áp-ram trong một thị kiến rằng: "Hỡi Áp-ram, đừng sợ, Ta là khiên che thuẫn đỡ cho ngươi; phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn." 2 Ông Áp-ram thưa: "Lạy Ðức Chúa là Chúa Thượng, Chúa sẽ ban cho con cái gì? Con ra đi mà không con cái, và người thừa tự gia đình con là Ê-li-e-de, một người Ða-mát." 3

Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2011

CHƯƠNG 14 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ


Cuộc viễn chinh của bốn vua
1 Thời Am-ra-phen làm vua Sin-a, A-ri-ốc làm vua En-la-xa, Cơ-đo-la-ô-me làm vua Ê-lam và Tít-an làm vua Gô-gim, 2 các vua này đánh nhau với Be-ra vua Xơ-đôm, Bia-sa vua Gô-mô-ra, Sin-áp vua Át-ma, Sem-ê-ve vua Xơ-vô-gim, và vua thành Be-la, tức là thành Xô-a.

Thứ Năm, 15 tháng 12, 2011

CHƯƠNG 13 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ

Ông Áp-ram và ông Lót chia tay
1 Ông Áp-ram từ Ai-cập lên miền Ne-ghép, cùng với vợ và tất cả những gì ông có; ông Lót cũng đi với ông. 2 Ông Áp-ram rất giàu, ông có nhiều súc vật và vàng bạc. 3 Ông đi từng chặng từ miền Ne-ghép đến Bết Ên, đến nơi lần trước ông đã cắm lều giữa Bết Ên và Ai. 4 Ở nơi có bàn thờ ông đã làm trước kia, ông Áp-ram kêu cầu danh Ðức Chúa.

Thứ Tư, 14 tháng 12, 2011

CHƯƠNG 12 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ

Thiên Chúa gọi ông Áp-ram
1 Ðức Chúa phán với ông Áp-ram: "Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi. 2 Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lẫy lừng, và ngươi sẽ là một mối phúc lành.

Thứ Ba, 13 tháng 12, 2011

CHƯƠNG 11 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ

  1. Tháp Ba-ben 
1 Thuở ấy, mọi người đều nói một thứ tiếng và dùng những từ như nhau. 2 Trong khi di chuyển ở phía đông, họ tìm thấy một đồng bằng ở đất Sin-a và định cư tại đó. 3 Họ bảo nhau: "Nào! Ta đúc gạch và lấy lửa mà nung!"

Thứ Hai, 12 tháng 12, 2011

CHƯƠNG 10 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ

Các dân trên mặt đất (1 Sb 1:5-23)
1 Ðây là gia đình các con trai ông Nô-ê là Sêm, Kham và Gia-phét; sau hồng thuỷ, họ đã sinh được những người con.
2 Con của ông Gia-phét là: Gô-me, Ma-gốc, Mê-đi, Gia-van, Tu-van, Me-séc, Ti-rát. 3 Con của ông Gô-me là: Át-cơ-nát, Ri-phát, Tô-gác-ma. 4

Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2011

CHƯƠNG 9 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ

Trật tự mới của thế giới
1 Thiên Chúa ban phúc lành cho ông Nô-ê và các con ông, và Người phán với họ: "Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất. 2 Mọi dã thú, mọi chim trời, mọi giống vật bò dưới đất, và mọi cá biển sẽ phải kinh hãi khiếp sợ các ngươi: chúng được trao vào tay các ngươi. 3

Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2011

CHƯƠNG 8 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ

Nước rút
1 Thiên Chúa nhớ đến ông Nô-ê, mọi thú vật và mọi gia súc ở trong tàu với ông. Thiên Chúa cho gió thổi ngang qua đất, và nước hạ xuống. 2 Các mạch nước của vực thẳm và các cống trời đóng lại; trời tạnh mưa. 3 Nước từ từ rút khỏi mặt đất; hết một trăm năm mươi ngày thì nước xuống. 4 Vào tháng bảy, ngày mười bảy tháng ấy, tàu đậu lại trên vùng núi A-ra-rát. 5 Nước tiếp tục xuống cho đến tháng mười; và ngày mồng một tháng mười, các đỉnh núi xuất hiện.

Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2011

CHƯƠNG 7 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ

1 Ðức Chúa phán bảo ông Nô-ê: "Ngươi hãy vào tàu, ngươi và cả nhà ngươi, vì Ta chỉ thấy ngươi là người công chính trước nhan Ta trong thế hệ này. 2 Trong mọi loài vật thanh sạch, ngươi sẽ lấy bảy đôi, con đực và con cái, còn trong các loài vật không thanh sạch, thì một đôi, con đực và con cái, 3 trong các loài chim trời cũng lấy bảy đôi, trống và mái, để giữ giống trên khắp mặt đất. 4

Thứ Năm, 8 tháng 12, 2011

CHƯƠNG 6 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ

Con trai Thiên Chúa và con gái loài người
1 Vậy khi loài người bắt đầu thêm đông trên mặt đất, và sinh ra những con gái, 2 thì các con trai Thiên Chúa thấy con gái loài người xinh đẹp; những cô họ ưng ý thì họ lấy làm vợ. 3 Ðức Chúa phán: "Thần khí của Ta sẽ không ở lại mãi mãi trong con người, vì con người chỉ là xác phàm, tuổi đời của nó sẽ là một trăm hai mươi năm." 4

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011

CHƯƠNG 5 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ

Các tổ phụ trước Hồng Thuỷ (1 Sb 1:1-4)
1 Ðây là gia phả ông A-đam: Ngày Thiên Chúa sáng tạo con người, Chúa làm ra con người giống như Thiên Chúa. 2 Chúa sáng tạo con người có nam có nữ, Chúa ban phúc lành cho họ và đặt tên cho họ là "người", ngày họ được sáng tạo.

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2011

CHƯƠNG 4 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ

Ca-in và A-ben 

1 Con người ăn ở với E-và, vợ mình. Bà thụ thai và sinh ra Ca-in. Bà nói: "Nhờ Ðức Chúa, tôi đã được một người." 2 Bà lại sinh ra A-ben, em ông. A-ben làm nghề chăn chiên, còn Ca-in làm nghề cày cấy đất đai. 3 Sau một thời gian, Ca-in lấy hoa màu của đất đai làm lễ vật dâng lên Ðức Chúa. 4

Thứ Hai, 5 tháng 12, 2011

CHƯƠNG 3 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ

Sa ngã
1 Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng, mà Ðức Chúa là Thiên Chúa đã làm ra. Nó nói với người đàn bà: "Có thật Thiên Chúa bảo: "Các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không? 2 Người đàn bà nói với con rắn: "Trái các cây trong vườn, thì chúng tôi được ăn. 3

Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2011

CHƯƠNG 2 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ

1 Thế là trời đất cùng với mọi thành phần đã hoàn tất. 2 Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc Người làm. Khi làm xong mọi công việc của Người, ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi.
3 Thiên Chúa ban phúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hoá ngày đó, vì ngày đó Người đã nghỉ, ngưng làm mọi công việc sáng tạo của Người.
4 Ðó là gốc tích trời đất khi được sáng tạo.

Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2011

CHƯƠNG 1 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ

I. Nguồn Gốc Vũ Trụ Và Nhân Loại
1. Thiên Chúa Sáng Tạo. Con Người Sa Ngã
Thiên Chúa sáng tạo trời đất
1 Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. 2 Ðất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước.