Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2012

CHƯƠNG 20 - SÁCH GIÔ-SUÊ

6. Các Thành Ðặc Biệt 
Các thành trú ẩn
1 Ðức Chúa phán với ông Giô-suê: 2 "Hãy nói với con cái Ít-ra-en:

Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2012

CHƯƠNG 19 - SÁCH GIÔ-SUÊ

Chi tộc Si-mê-ôn
1 Ông Si-mê-ôn và chi tộc con cái Si-mê-ôn, tính theo các thị tộc của họ,

Thứ Năm, 28 tháng 6, 2012

CHƯƠNG 18 - SÁCH GIÔ-SUÊ

4. Bảy Chi Tộc Khác 
Chia đất cho bảy chi tộc khác
1 Toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en tụ họp ở Si-lô, nơi họ đặt Lều Hội Ngộ.

Thứ Tư, 27 tháng 6, 2012

CHƯƠNG 17 - SÁCH GIÔ-SUÊ

Chi tộc Mơ-na-se
1 Vì ông Mơ-na-se là con đầu lòng ông Giu-se nên phần chi tộc Mơ-na-se bắt thăm được thì thuộc về ông Ma-khia,

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2012

CHƯƠNG 16 - SÁCH GIÔ-SUÊ

Con cái ông Giu-se
1 Phần con cái ông Giu-se bắt thăm được khởi đầu từ sông Gio-đan đối diện với Giê-ri-khô,

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012

CHƯƠNG 15 - SÁCH GIÔ-SUÊ

Chi tộc Giu-đa
1 Phần chi tộc con cái Giu-đa bắt thăm được, để chia cho các thị tộc của họ, nằm ở vùng giáp giới Ê-đôm trong sa mạc Xin, về phía nam, mãi tận cùng phía nam.

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

CHƯƠNG 14 - SÁCH GIÔ-SUÊ

3. Ba Chi Tộc Lớn Ở Phía Tây Sông Gio-Ðan 
Nhập đề
1 Ðây là phần gia nghiệp con cái Ít-ra-en đã lãnh nhận ở xứ Ca-na-an,

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2012

CHƯƠNG 13 - SÁCH GIÔ-SUÊ

II. Phân Chia Ðất Ðai Cho Các Chi Tộc
1. Mệnh Lệnh Của Thiên Chúa 
Những vùng đất còn phải chiếm
1 Khi ông Giô-suê về già, tuổi đã cao, Ðức Chúa phán với ông: "Ngươi đã già nua tuổi tác,

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2012

CHƯƠNG 12 - SÁCH GIÔ-SUÊ

9. Tổng Kết Về Cuộc Chiến Thắng
Các Vua Ở Hai Bên Sông Gio-Ðan 
Các vua bại trận ở phía đông sông Gio-đan
1 Ðây là các vua trong xứ đã bị con cái Ít-ra-en đánh bại và chiếm đất, bên kia sông Gio-đan,

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2012

CHƯƠNG 11 - SÁCH GIÔ-SUÊ

8. Chinh Phục Miền Bắc Pa-Lét-Tin 
Các vua miền bắc liên minh với nhau
1 Khi nghe tin đó, Gia-vin, vua Kha-xo, sai người đến với Giô-váp, vua Ma-đôn, với Sim-rôn, vua Ác-sáp,

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2012

CHƯƠNG 10 - SÁCH GIÔ-SUÊ

7. Liên Minh Năm Vua E-Mô-Ri.
Ðánh Chiếm Miền Nam Pa-Lét-Tin. 
Năm vua đánh Ghíp-ôn
1 A-đô-ni Xe-đéc, vua Giê-ru-sa-lem, nghe tin ông Giô-suê đã chiếm thành Ai,

Thứ Ba, 19 tháng 6, 2012

CHƯƠNG 9 - SÁCH GIÔ-SUÊ

6. Hiệp Ước Giữa Ít-Ra-En Và Người Ghíp-Ôn
Liên minh chống Ít-ra-en
1 Nghe tin ấy, tất cả các vua ở bên kia sông Gio-đan, trên miền núi,

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

CHƯƠNG 8 - SÁCH GIÔ-SUÊ

4. Ðánh Chiếm Thành Ai
Thiên Chúa truyền lệnh cho ông Giô-suê
1 Ðức Chúa phán với ông Giô-suê: "Ðừng hãi, đừng sợ!

Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012

CHƯƠNG 7 - SÁCH GIÔ-SUÊ

Tội không thi hành án biệt hiến
1 Nhưng con cái Ít-ra-en đã can tội không thi hành án biệt hiến: ông A-khan, con ông Các-mi,

Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2012

CHƯƠNG 6 - SÁCH GIÔ-SUÊ

Chiếm Giê-ri-khô
1 Giê-ri-khô đóng kín cổng thành, phòng thủ chống lại con cái Ít-ra-en: nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2012

CHƯƠNG 5 - SÁCH GIÔ-SUÊ

Các dân miền tây sông Gio-đan kinh hãi
1 Vậy, khi tất cả các vua E-mô-ri ở bên kia sông Gio-đan, về phía tây,

Thứ Năm, 14 tháng 6, 2012

CHƯƠNG 4 - SÁCH GIÔ-SUÊ


Mười hai bia kỷ niệm

Mỗi người vác một tảng đá trên vai 
1 Khi toàn dân đã qua sông Gio-đan hết, Đức Chúa phán với ông Giô-suê: 

Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

CHƯƠNG 3 - SÁCH GIÔ-SUÊ2. Qua Sông Gio-Ðan
Chuẩn bị qua sông
1 Sáng hôm sau, ông Giô-suê dậy sớm và họ nhổ trại rời Sít-tim. Ông và toàn thể con cái Ít-ra-en tới tận sông Gio-đan. Họ đã nghỉ đêm ở đó trước khi qua sông.

Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012

CHƯƠNG 2 - SÁCH GIÔ-SUÊ


Ông Giô-suê sai người đi do thám Giê-ri-khô
1 Từ Sít-tim, ông Giô-suê, con ông Nun, bí mật sai hai người do thám và nói: "Hãy đi xem vùng đất và thành Giê-ri-khô.

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2012

CHƯƠNG 1 - SÁCH GIÔ-SUÊ


I. Chiếm Ðất Hứa
1. Chuẩn Bị 
Mời gọi qua Ðất Hứa
1 Sau khi tôi trung Ðức Chúa là ông Mô-sê qua đời, Ðức Chúa phán với con ông Nun là ông Giô-suê, phụ tá của ông Mô-sê:

Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2012

CHƯƠNG 34- ĐỆ NHỊ LUẬT

Ông Mô-sê qua đời
1 Từ đồng bằng Mô-áp, ông Mô-sê lên núi Nơ-vô, tới Pít-ga, đối diện với Giê-ri-khô, và Ðức Chúa cho ông xem thấy tất cả miền đất: miền Ga-la-át cho đến Ðan,

Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2012

CHƯƠNG 33 - ĐỆ NHỊ LUẬT

Những lời chúc phúc của ông Mô-sê
1 Ðây là lời chúc phúc mà ông Mô-sê, người của Thiên Chúa, đã chúc phúc cho con cái Ít-ra-en trước khi qua đời. 2 Ông nói:

Thứ Năm, 7 tháng 6, 2012

CHƯƠNG 32 - ĐỆ NHỊ LUẬT


Bài Ca Của Ông Mô-Sê

1 Trời hãy lắng tai, này tôi sắp kể,
đất nghe cho tường lời lẽ miệng tôi:

Thứ Tư, 6 tháng 6, 2012

CHƯƠNG 31 - ĐỆ NHỊ LUẬT

IV. Những Việc Làm Cuối Cùng Của Ông Mô-Sê.
Ông Mô-Sê Qua Ðời.
Sứ mạng của ông Giô-suê
1 Ông Mô-sê đến nói những lời này với toàn thể Ít-ra-en. 2 Ông bảo họ: "Hôm nay tôi đã được một trăm hai mươi tuổi, tôi không thể đi ra đi vào được nữa,

Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

CHƯƠNG 30 - ĐỆ NHỊ LUẬT

Trở về từ chốn lưu đày. Trở lại với Chúa.
1 Vậy khi tất cả những điều ấy xảy đến cho anh (em), tức là lời chúc phúc và lời nguyền rủa tôi đã đưa ra cho anh (em) chọn, anh (em) sẽ để tâm suy niệm những điều ấy, giữa các dân tộc,

Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012

CHƯƠNG 29 - ĐỆ NHỊ LUẬT

Ôn lại lịch sử
1 Ông Mô-sê triệu tập toàn thể Ít-ra-en và nói với họ: "Chính anh (em) đã thấy những gì ĐỨC CHÚA đã làm trước mắt anh (em), tại đất Ai-cập, chống lại vua Pha-ra-ô, cùng mọi bề tôi của cả nước vua ấy," 

Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2012

CHƯƠNG 28 - ĐỆ NHỊ LUẬT

Các lời chúc phúc (Lv 26: 3-13; Ðnl 7:12 -24)
1 Nếu anh (em) thật sự nghe tiếng Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), mà lo đem ra thực hành tất cả những mệnh lệnh của Người mà tôi truyền cho anh (em) hôm nay, thì Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em),

Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2012

CHƯƠNG 27 - ĐỆ NHỊ LUẬT

Ghi khắc Luật vào đá. Các nghi lễ.
1 Ông Mô-sê cùng với các kỳ mục của Ít-ra-en đã truyền cho dân rằng: "Hãy giữ tất cả mệnh lệnh mà tôi truyền cho anh (em) hôm nay.

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

CHƯƠNG 26 - ĐỆ NHỊ LUẬT

Sản phẩm đầu mùa
1 Khi anh (em) vào đất mà Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em) làm gia nghiệp, khi anh (em) chiếm hữu và ở đất đó,