Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

CHƯƠNG 19 - SỬ BIÊN NIÊN 1

Sứ giả của vua Ða-vít bị nhục mạ (2 Sm 10:1-5)
1 Sau đó, Na-khát vua của con cái Am-mon qua đời và con vua lên ngôi kế vị. 2 Vua Ða-vít nói: "Ta sẽ lấy tình mà đối xử với vua Kha-nun, con vua Na-khát,

Thứ Năm, 29 tháng 11, 2012

CHƯƠNG 18 - SỬ BIÊN NIÊN 1

Các cuộc chiến tranh thời vua Ða-vít (2 Sm 8:1-14)
1 Sau đó, vua Ða-vít đánh bại người Phi-li-tinh và hạ nhục chúng. Vua chiếm lấy Gát và các vùng phụ cận, khỏi tay người Phi-li-tinh.

Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

CHƯƠNG 17 - SỬ BIÊN NIÊN 1

Lời sấm của ông Na-than (2 Sm 7:1-17)
1 Khi đã được yên cửa yên nhà, vua Ða-vít nói với ngôn sứ Na-than rằng: "Này, tôi được ở nhà bằng gỗ bá hương, còn Hòm Bia Giao Ước của Ðức Chúa thì vẫn ở dưới lều."

Thứ Ba, 27 tháng 11, 2012

CHƯƠNG 16 - SỬ BIÊN NIÊN 1

1 Người ta đưa Hòm Bia Thiên Chúa vào đặt giữa Lều vua Ða-vít đã dựng sẵn. Rồi họ dâng lễ toàn thiêu và lễ kỳ an trước nhan Thiên Chúa.

Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

CHƯƠNG 15 - SỬ BIÊN NIÊN 1

2. Hòm Bia Trong Thành Vua Ða-Vít

Chuẩn bị di chuyển
1 Vua Ða-vít xây cất cung điện cho mình trong Thành vua Ða-vít và dọn chỗ cho Hòm Bia Thiên Chúa, rồi dựng lều cho Hòm Bia.

Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2012

CHƯƠNG 14 - SỬ BIÊN NIÊN 1

Vua Ða-vít tại Giê-ru-sa-lem. Cung điện và con cái vua. (2 Sm 5:11-16)
1 Khi-ram, vua thành Tia, sai sứ giả đến yết kiến vua Ða-vít, mang theo gỗ bá hương, thợ nề, thợ mộc để xây cho vua một cung điện.

Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2012

CHƯƠNG 13 - SỬ BIÊN NIÊN 1

Cung nghinh Hòm Bia từ Kia-giát Giơ-a-rim về (2 Sm 6:1-11)
1 Vua Ða-vít bàn với các chỉ huy trưởng đơn vị ngàn quân và trăm quân, cũng như với tất cả các người lãnh đạo. 2 Vua nói với toàn thể cộng đồng Ít-ra-en:

Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2012

CHƯƠNG 12 - SỬ BIÊN NIÊN 1

Những người đầu tiên hợp tác với vua Ða-vít
1 Ðây là những người đã tìm đến với ông Ða-vít tại Xích-lắc khi ông còn buộc phải sống xa vua Sa-un, con ông Kít. Họ thuộc số những anh hùng đã từng tham chiến,

Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012

CHƯƠNG 11 - SỬ BIÊN NIÊN 1

II. Vua Ða-Vít Sáng lập Nền Phụng Tự Ðền Thờ
1. Vương Quyền Vua Ða-Vít

Vua Ða-vít được phong làm vua Ít-ra-en (2 Sm 5:1-3)
1 Toàn thể Ít-ra-en tập hợp quanh vua Ða-vít tại Khép-rôn và thưa: "Chúng tôi đây là cốt nhục của ngài! 2 Ngay cả trước kia, khi ông Sa-un còn làm vua,

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2012

CHƯƠNG 10 - SỬ BIÊN NIÊN 1

Trận Ghin-bô-a. Vua Sa-un bị tử thương. ([dc 1 Sm 31:1-13)
1 Người Phi-li-tinh giao chiến với Ít-ra-en. Người Ít-ra-en chạy trốn trước mặt người Phi-li-tinh và bị tử thương ngã gục trên núi Ghin-bô-a.

Thứ Ba, 20 tháng 11, 2012

CHƯƠNG 09 - SỬ BIÊN NIÊN 1

Giê-ru-sa-lem, thành của Ít-ra-en và là Thánh Ðô
1 Toàn dân Ít-ra-en đã được đăng bộ và ghi vào sách các vua Ít-ra-en và Giu-đa; họ bị đày sang Ba-by-lon vì đã làm những điều gian ác.

Thứ Hai, 19 tháng 11, 2012

CHƯƠNG 08 - SỬ BIÊN NIÊN 1

8. Chi Tộc Ben-Gia-Min Và Thành Giê-Ru-Sa-Lem
Con cháu ông Ben-gia-min
1 Ông Ben-gia-min sinh con đầu lòng là Be-la, con thứ là Át-bên, con thứ ba là Ác-rác, 2 con thứ tư là Nô-khác, con thứ năm là Ra-pha.

Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012

CHƯƠNG 07 - SỬ BIÊN NIÊN 1


7. Các Chi Tộc Miền Bắc

Ngành ông Ít-xa-kha
1 Các con ông Ít-xa-kha là: Tô-la, Pu-a, Gia-súp, Sim-rôn: tất cả là bốn người.
2 Các con ông Tô-la là: Út-di, Rơ-pha-gia, Giơ-ri-ên, Giác-mai, Gíp-xam, Sơ-mu-ên.

Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2012

CHƯƠNG 06 - SỬ BIÊN NIÊN 1

Con cháu ông Lê-vi
1 Các con ông Lê-vi là Ghéc-sôm, Cơ-hát, Mơ-ra-ri.
2 Ðây là tên các con ông Ghéc-sôm: Líp-ni, Sim-y. 3 Các con ông Cơ-hát là: Am-ram, Gít-ha, Khép-rôn, Út-di-ên. 4 Các con ông Mơ-ra-ri là: Mác-li, Mu-si.

Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2012

CHƯƠNG 05 - SỬ BIÊN NIÊN 1

5. Các Chi Tộc Bên Kia Sông Gio-Ðan
Ngành ông Rưu-vên
1 Các con ông Rưu-vên, người con đầu lòng của ông Ít-ra-en. Chính ông, người con đầu lòng đó, nhưng vì ông đã làm nhơ bẩn giường của cha ông, nên quyền trưởng nam của ông đươc trao cho các con ông Giu-se, con ông Ít-ra-en; ông không được thừa hưởng quyền trưởng nam nữa.

Thứ Năm, 15 tháng 11, 2012

CHƯƠNG 04 - SỬ BIÊN NIÊN 1

4. Các Chi Tộc Miền Nam
Ngành ông Giu-đa. Ông Sô-van.
1 Các con ông Giu-đa là: Pe-rét, Khét-rôn, Các-mi, Khua, Sô-van.
2 Rơ-a-gia, con Sô-van, sinh Gia-khát; Gia-khát sinh A-khu-mai và La-hát. Ðó là các thị tộc người Xo-rơ-a.
 Ngành ông Khua
3 Ðây là các con của ông Khua: người cha của Ê-tham, rồi đến Gít-rơ-en, Gít-ma, Gít-bát. Em gái các ông tên là Hát-len-pô-ni.
4 Pơ-nu-ên là cha của Gơ-đo. Ê-de là cha của Khu-sa.
Ðó là các con ông Khua, con đầu lòng của ông Ép-ra-tha, cha của ông Bê-lem.
 Ngành ông Át-khua
5 Ông Át-khua, cha của Tơ-cô-a, có hai bà vợ là Khen-a và Na-a-ra.
6 Bà Na-a-ra sinh ra cho ông: A-khút-dam, Khê-phe, các người Têm-ni và người A-khát-ta-ri. Ðó là con cháu bà Na-a-ra.
7 Các con của bà Khen-a là: Xe-rét, Giơ-xô-kha, Ét-nan.
8 Ông Cốt sinh A-núp, Hát-xô-vê-va và các thị tộc A-khác-khên, con Ha-rum. 9 Ông Gia-bết vẻ vang hơn các anh em mình. Mẹ ông đặt tên cho ông là Gia-bết; bà nói: "Tôi đã sinh ra nó trong cơn khốn khổ." 10 Ông Gia-bết kêu cầu Thiên Chúa Ít-ra-en rằng: "Nếu thật Ngài giáng phúc cho con, thì xin nới rộng bờ cõi của con và xin tay Ngài phù trợ con, làm cho sự dữ lìa xa và cho con thoát cơn khốn khổ." Thiên Chúa đã ban cho ông điều ông xin.
 Ngành ông Cơ-lúp
11 Ông Cơ-lúp, anh em của Su-kha, sinh Mơ-khia là cha của Ét-tôn. 12 Ét-tôn sinh Bết Ra-pha, Pa-xê-ác, Tơ-khin-na, cha của Ia Na-khát. Ðó là những người thành Rê-kháp.
13 Các con ông Cơ-nát là: Ót-ni-ên và Xơ-ra-gia. Các con ông Ót-ni-ên là Kha-thát và Mơ-ô-nô-thai. 14 Mơ-ô-nô-thai sinh Óp-ra; Xơ-ra-gia sinh Giô-áp cha của Ghê Kha-ra-sim, vì họ là những người thợ thủ công.
15 Các con của ông Ca-lếp, con ông Giơ-phun-ne, là: I-ru, Ê-la, Na-am. Con của Ê-la là Cơ-nát. 16 Các con của ông Giơ-ha-len-ên là Díp, Di-pha, Tia-gia, A-xác-ên.
17a Các con của ông Ét-ra là Gie-the, Me-rét, E-phe, Gia-lôn. 18b Ðây là các con bà Bít-gia, công chúa của Pha-ra-ô mà ông Me-rét đã cưới làm vợ; 17b và bà mang thai Mi-ri-am, Sam-mai, Gít-bác, cha của Ét-tơ-mô-a. 18a Vợ ông, một người Giu-đa, đã sinh ra Gie-rét, cha của Gơ-đo, rồi sinh Khe-ve, cha của Xô-khô, Giơ-cô-thi-ên, cha của Da-nô-ác.
19 Các con bà vợ ông Hô-đi-gia, chị em với ông Na-kham là: cha của các ông Cơ-i-la, người Gác-mi và Ét-tơ-mô-a, người Ma-a-kha.
20 Các con ông Si-môn là: Am-nôn, Rin-na, Ben Kha-nan, Ti-lôn.
Các con ông Gít-i là Dô-khết và Ben Dô-khết.
 Ngành ông Sê-la
21 Các con ông Sê-la, con ông Giu-đa, là: E, cha của Lê-kha, La-đa, cha của Ma-rê-sa và các thị tộc những người dệt gấm tại Bết Át-bê-a; 22 Giô-kim, các người Cô-dê-va, Giô-át và Xa-ráp, những người đã làm chủ Mô-áp, rồi lại trở về Bê-lem. Ðó là (chuyện xưa). 23 Những người này là thợ gốm, họ cư ngụ tại Nơ-ta-im và Gơ-đê-ra; họ ở đấy với đức vua để phục vụ ông.
 Ngành ông Si-mê-ôn
24 Các con ông Si-mê-ôn là: Nơ-mu-ên, Gia-min, Gia-ríp, De-rác, Sa-un, 25 Sa-lum con ông, Míp-xam con ông, Mít-ma con ông. 26 Các con ông Mít-ma là: Kham-mu-ên con ông, Dắc-cua con ông, Sim-y con ông. 27 Ông Sim-y được mười sáu người con trai và sáu người con gái, còn anh em ông thì không có nhiều con cái, và các thị tộc của họ không phát triển được như con cái Giu-đa.
28 Họ cư ngụ tại Bơ-e Se-va, Mô-la-đa và Kha-xa Su-an, 29 tại Bin-ha, tại E-xem và tại Tô-lát, 30 tại Bơ-thu-ên, tại Khoóc-ma, tại Xích-lắc, 31 tại Bết Mác-ca-vốt, tại Kha-xa Xu-xim, tại Bết Bia-i và tại Sa-a-ra-gim. Ðấy là các thành của họ cho tới khi vua Ða-vít lên ngôi. 32 Còn các thôn làng của họ thì có năm là: Ê-tham, A-gin, Rim-môn, Tô-khen, A-san; 33 và tất cả các thôn làng nằm chung quanh các thành ấy cho cho tới Ba-an. Ðó là những nơi họ cư trú và được đăng bộ. 34 Mơ-sô-váp, Giam-lếch, Giô-sa, con của A-mát-gia, 35 Giô-en, Giê-hu, con của Giô-síp-gia, con của Xơ-ra-gia, con của A-xi-ên, 36 En-giô-ê-nai, Gia-a-cô-va, Giơ-sô-kha-gia, A-xa-gia, A-đi-ên, Giơ-xi-mi-ên, Bơ-na-gia, 37 Di-da, Ben Síp-y, Ben A-lôn, Ben Giơ-đa-gia, Ben Sim-ri, Ben Sơ-ma-gia. 38 Những người ấy được ghi đích danh, đều là những người đứng đầu các thị tộc, và các gia tộc của họ đã tăng lên rất nhiều. 39 Từ lối vào Gơ-đo, họ đi tới phía đông thung lũng để tìm đồng cỏ cho đoàn vật của mình. 40 Họ tìm được những đồng cỏ xanh tươi, tốt đẹp, và đất đai thì rộng thênh thang, lại an toàn và yên ổn: vì trước kia con cái ông Kham đã cư ngụ tại đó.
41 Các người được ghi đích danh ấy đã tới vào thời vua Khít-ki-gia làm vua Giu-đa; họ đánh chiếm các lều trại và gia cư gặp thấy ở đó. Họ áp dụng luật tru hiến cho những thứ ấy đến ngày nay. Rồi họ định cư thay thế người ta, vì ở đấy có đồng cỏ cho đoàn vật của họ.
42 Năm trăm người trong số con cái Si-mê-ôn đi tới vùng núi Xê-ia, đứng đầu là ông Pơ-lát-gia, ông Nơ-ác-gia, ông Rơ-pha-gia, ông Út-di-ên, các con ông Gít-i. 43 Họ giết hết số người A-ma-lếch thoát chết còn sót lại, rồi cư ngụ ở đó cho đến ngày nay.
CHIA SẺ

     Sau bốn chương đầu tiên của sách Sử Biên Niên, nếu không để ý chắc chúng ta dễ dàng lướt qua cái tên Gia-bết. Nhưng ông giống như một ngôi sao sáng trong danh sách, toàn những cái tên mà chúng không cho ta biết nhiều vtính cách của các nhân vật đó. Điều làm cho Gia-bết được nhớ đến không phải do những thành tích ông đạt được, nhưng chỉ là một lời cầu nguyện. Ông đã không chiến thắng những trận chiến vĩ đại, hay xây dựng những công trình nguy nga. Trong danh sách rất nhiều những cái tên mà chúng ta đọc trong chín chương đầu, chỉ mình ông được tôn vinh vì lời cầu nguyện mà ông đã cầu xin cùng Thiên Chúa.
Lời cầu nguyện của ông có bốn phần: ông cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho ông; ông cầu xin Thiên Chúa mở rộng biên cương đất nước ông; ông xin bàn tay Thiên Chúa đặt trên ông; và cuối cùng ông xin Thiên Chúa giữ ông khỏi cơn khốn khó. Với lời cầu xin mở rộng biên cương, ông không nhắm đến quyền lực của mình bao trùm trên một vùng đất rộng lớn hơn cho bằng phúc lành của Thiên Chúa ban cho ông được chia sẻ cho nhiều người khác.
Nếu bạn cầu xin Thiên Chúa chúc phúc cho bạn, bạn sẽ xin điều gì ? Theo bạn tại sao và chúng ta đã đánh mất phúc lành của Thiên Chúa như thế nào ?

Thứ Tư, 14 tháng 11, 2012

CHƯƠNG 03 - SỬ BIÊN NIÊN 1

3. Nhà Ða-Vít

Các con của vua Ða-vít.
1 Ðây là các con của vua Ða-vít, sinh tại Khép-rôn. Con đầu lòng là Am-nôn, do bà A-khi-nô-am người Gít-rơ-en; người con thứ là Ða-ni-ên, do bà A-vi-ga-gin người Các-men;

Thứ Ba, 13 tháng 11, 2012

CHƯƠNG 02 - SỬ BIÊN NIÊN 1

2. Ông Giu-Ða

Các con của ông Ít-ra-en (St 35:22b-26)
1 Ðây là các con ông Ít-ra-en: Rưu-vên, Si-mê-ôn, Lê-vi, Giu-đa, Ít-xa-kha, Dơ-vu-lun, 2 Ðan, Giu-se, Ben-gia-min, Náp-ta-li, Gát, A-se.
 

Thứ Hai, 12 tháng 11, 2012

CHƯƠNG 01 - SỬ BIÊN NIÊN 1

I. Dòng Họ Vua Ða-Vít: Các Gia Phả
1. Từ A-Ðam Ðến Ít-Ra-En
Gốc tích của ba nhóm (St 5:1-32)
1 Ông A-đam, ông Sết, ông E-nốt. 2 Ông Kê-nan, ông Ma-ha-lan-ên, ông Gie-rét. 3 Ông Kha-nốc, ông Mơ-thu-se-lác, ông La-méc. 4 Ông Nô-ê, ông Sêm, ông Kham, ông Gia-phét.
 

Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2012

PHÚT DỪNG CHÂN 9 (SÁCH CÁC VUA 1&2)


Như tựa đề của các cuốn sách cho thấy nội dung của hai cuốn sách này, hai sách các vua thuật lại lịch sử của những vị vua của người Do thái, từ thời Sa-lo-mon tới Giơ-hô-gia-khin. Khi trình thuật bắt đầu, quốc gia là một (1V 1-11). Sau khi Sa-lo-mon qua đời, đất nước bị chia cắt (1V12-22); rồi khi cả hai quốc gia đều bị lưu đày (2V). Các chi tộc phía bắc bị Át-sua bắt giữ 721 BC (1V1-17), và vương quốc phía nam bị Ba-by-lon bắt giữ 586 BC (2V 18-25).
Ít-ra-en là một đất nước được hưởng nhiều phúc lành của Thiên Chúa, tuy nhiên đất nước đã kết thúc với việc bị bỏ rơi và đánh bại. Nguyên nhân là do tội. Sa-lo-mon đã thờ các ngẫu tượng của các quốc gia dân ngoại, và đất nước đã đi theo còn đường này của nhà vua. Chỉ mất có một thế hệ đã làm cho quốc gia sụp đổ và phân chia, khi các ngôn sứ giả và các tư tế tồi dẫn đưa dân đi sai đường. Những nhà lãnh đạo và dân chúng đã không lắng nghe các ngôn sứ của Thiên Chúa và quay về thờ phượng Thiên Chúa đích thực, vì thế chẳng có gì để cho Thiên Chúa thực hiện ngoài trừng phạt dân Ngài như Ngài đã cảnh báo họ (Đnl 28).
Trong suốt bảy tuần qua, chúng ta đã liên tục chiêm ngắm những vị vua trong thời Cựu Ước, chúng ta sẽ thấy rằng rât nhiều trong số những nhà lãnh đạo này đã chẳng kết hiệp với Đấng là Vua Các Vua. Các vị vua này làm ra vẻ bên ngoài họ là những con người uy quyền mạnh mẽ, nhưng thực sự bên trong họ chỉ làm ra vẻ như vậy. Tạ ơn Chúa đã có một số ít các vị vua là những người đã kết hiệp với Thiên Chúa  và họ đã làm nên những việc diệu kỳ.
Trong số 39 vị vua sau thời vua Sa-lo-mon mỗi người có những đặc điểm khác nhau. Tuy nhiên trong s bốn vị vua điển hình dưới đây có thể đại diện cho tất cả những vị vua khác.
Gia-róp-am(1V 12:1-20; 14:21-31). Ông đã bắt đầu xấu, và kết thúc tồi. Có lẽ đây là những bài học được rút ra từ Gia-róp-am. Hãy cẩn thận khi chọn người để lắng nghe. Chúng ta thích nghe những gì nói hợp với điều mình thích thay vì phải lắng nghe từ những người khôn ngoan và thánh thiện. Hãy cẩn thận với cách thức chúng ta đối xử với những người khác (1V 12:13) “Vua trả lời cứng cỏi với dân”. Có bao nhiêu người quanh ta đang phải vác những gánh nặng nề, họ cần được nghe những lời cảm thông và nâng đỡ, thay vì chỉ trích, xét đoán và cứng cỏi. Hãy cẩn thận với cách ta lãnh đạo vì ta có thể lại những ảnh hưởng xấu trên những người được trao phó cho ta.
Khít-ki-gia (2V 18-20). Ông khởi đầu tốt, và kết thúc xấu. Ông là một con người năng động chứ không phải thụ động. Ông làm những điều công chính trước mặt Thiên Chúa (2V 18:3). Ông cho thấy ông là một người can đảm khi dẹp bỏ những gì đưa dân chúng đến sự tội, khi dẹp bỏ những nơi cao (2V18:4). Ông là một con người cầu nguyện. Lời cầu nguyện đã được Thiên Chúa nhậm lời (2V 19: 35). Ông là người sống có mục đích khi biết khoảng thời gian còn lại của đời mình là mười lăm năm. Bạn sẽ làm gì khi biết mình còn sống trong mười năm nữa ? Tuy nhiên, lòng tự kiêu đã làm cho ông sụp đổ
Mơ-na-se (2V 21-1-8; 2Sbn 33:1-20) đã khởi đầu tồi, và kết thúc tốt. Ông đã làm nhiều điều gây hại đến thanh danh Thiên Chúa và dân Ngài. May mắn, ông đã có một cái kết có hậu. Ông là vị vua cai trị lâu nhất : 55 năm trên ngôi báu. Có thể nhìn cuộc đời của ông ở ba khía cạnh sau.  
- Sự thối nát. Ông đã xây dựng lại những đền thờ trên cao, làm những điều xấu xa trước mặt Thiên Chúa (2V 21:2).
- Lưu đày. Bởi vì những việc ông làm đã đưa đến việc bị lu đày.
- Hoán cải và ông đã được tha thứ. 
Cuộc đời của Mơ-na-se cũng cho chúng ta nhiều bài học về niềm hy vọng. Cho dù chúng ta làm gì, chúng ta sống trong tình trạng tội lỗi bao lâu, chúng ta vẫn được tha thứ và phục hồi.
Giô-si-gia-hu (2Sbn 34-35) khởi đầu tốt và kết thúc có hậu. Ông bắt đầu với một sự cứng cáp trong đời sống thiêng liêng, và càng lớn tuổi ông càng thêm mạnh m. Ông có được những điều đó là do: Ông luôn tìm kiếm Thiên Chúa (2Sbn 34:3). Ông dẹp bỏ những gì gây nên dịp tội cho đất nước. Ông khôi phục lại việc phụng tự và những nơi thờ phượng. Ông khiêm hạ trước Lời Chúa. Ông không chỉ giữ Lời cho riêng bản thân, ông đã muốn tất cả mọi người đề được nghe Lời. Ông đã tái lập lại lễ Vượt qua.
Thực tế, không ai tự cho mình là toàn vẹn, chúng ta đều phá vỡ những chuẩn mực của Thiên Chúa. Cách thức duy nhất để chúng ta phá được lối mòn của tội này, chính là đặt niềm tin và sự tín thác vào Đấng Thiện Hảo là Đức Kitô vua Vũ trụ. Bạn thấy mình giống ai trong số những vị vua nói trên ? Bạn thấy mình thuộc về vương quốc tối tăm của tội hay vương quốc của ánh sang ?

Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2012

CHƯƠNG 25 - SÁCH CÁC VUA 2

1 Ngày mồng mười tháng mười, năm thứ chín triều Xít-ki-gia-hu, Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, cùng toàn thể đạo quân tiến đánh Giê-ru-sa-lem. Vua đóng trại và đắp chiến luỹ chung quanh để đánh thành. 2 Thành bị vây hãm cho đến năm thứ mười một triều vua Xít-ki-gia-hu.

Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2012

CHƯƠNG 24 - SÁCH CÁC VUA 2

1 Trong thời vua Giơ-hô-gia-kim, vua Ba-by-lon là Na-bu-cô-đô-nô-xo tiến lên đánh vua Giơ-hô-gia-kim; vua này phải chịu lệ thuộc trong vòng ba năm rồi lại nổi lên chống vua Ba-by-lon.

Thứ Năm, 8 tháng 11, 2012

CHƯƠNG 23 - SÁCH CÁC VUA 2

Ðọc sách Luật (2 Sb 34:29-32)
1 Vua sai người tập họp chung quanh vua mọi kỳ mục của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. 2 Rồi cùng với mọi người Giu-đa và mọi dân cư ở Giê-ru-sa-lem,

Thứ Tư, 7 tháng 11, 2012

CHƯƠNG 22 - SÁCH CÁC VUA 2

3. Vua Giô-Si-Gia Với Việc Cải Cách Tôn Giáo

Dẫn nhập vào triều vua Giô-si-gia (640-609) (2 Sb 34:1-2)
1 Giô-si-gia lên làm vua khi được tám tuổi, và trị vì ba mươi mốt năm ở Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên là Giơ-đi-đa, con ông A-đa-gia; bà là người Bót-cát.

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

CHƯƠNG 21 - SÁCH CÁC VUA 2

2. Hai Vua Bất Trung

Vua Mơ-na-se cai trị Giu-đa (687-642) (2 Sb 33:1-10,18-20)
1 Mơ-na-se lên ngôi vua khi được mười hai tuổi, và trị vì năm mươi lăm năm ở Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên là Khép-xi Va. 2 Vua đã làm điều dữ trái mắt Ðức Chúa, theo những thói ghê tởm của các dân mà Ðức Chúa đã trục xuất cho khuất mắt con cái Ít-ra-en.

Thứ Hai, 5 tháng 11, 2012

CHƯƠNG 20 - SÁCH CÁC VUA 2

Vua Khít-ki-gia lâm bệnh và được khỏi (Is 38:1-8,21-22;2 Sb 32:24-26)
1 Trong những ngày ấy, vua Khít-ki-gia lâm bệnh nguy tử. Ngôn sứ I-sai-a, con ông A-mốc, đến gặp vua và nói: "Ðức Chúa phán thế này: Hãy lo thu xếp việc nhà, vì ngươi chết chứ không sống nổi đâu." 2 Vua quay mặt vào tường, và cầu nguyện với Ðức Chúa như sau: 3 "Ôi, lạy Ðức Chúa, xin Ngài nhớ cho, con đã trung tín và thành tâm bước đi trước nhan Ngài, đã thi hành điều đẹp mắt Ngài." Rồi vua Khít-ki-gia khóc, khóc thật to.
4 Ông I-sai-a chưa ra đến sân giữa, thì lời Ðức Chúa phán với ông: 5 "Hãy quay lại nói với Khít-ki-gia, thủ lãnh dân Ta: Ðức Chúa, Thiên Chúa của Ða-vít, tổ tiên ngươi, phán thế này: Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện, Ta đã thấy nước mắt của ngươi. Này Ta chữa lành ngươi, ba ngày nữa, ngươi sẽ lên Nhà Ðức Chúa. 6 Ta sẽ cho ngươi sống thêm mười lăm năm nữa. Ta sẽ giải thoát ngươi cùng với thành này khỏi tay vua Át-sua, và sẽ che chở thành này, vì Ta và vì Ða-vít, tôi tớ của Ta."
7 Ông I-sai-a nói: "Hãy lấy một cái bánh vả." Người ta đi lấy, đặt trên ung nhọt và vua sống được.
8 Vua Khít-ki-gia nói với ông I-sai-a: "Tôi dựa vào dấu hiệu nào để biết Ðức Chúa sẽ chữa lành tôi, và ba ngày nữa tôi sẽ lên Nhà Ðức Chúa?" 9 Ông I-sai-a trả lời: "Ðây là dấu Ðức Chúa ban cho ngài, chứng tỏ Ðức Chúa sẽ thực hiện điều Người đã phán: Vua muốn bóng tiến mười độ hay lùi mười độ?" 10 Vua Khít-ki-gia nói: "Bóng ngả thêm mười độ: điều đó quá dễ! Không! Xin cho bóng lùi mười độ!" 11 Ngôn sứ I-sai-a cầu khẩn Ðức Chúa, và Người cho bóng lùi lại mười độ, so với bóng đã ngả trên bậc thang mà vua A-khát đã xây.

"Ngài đã làm cho bóng lui mười độ."

Các sứ giả của vua Mơ-rô-đác Ba-la-đan (Is 39:1-8)
12 Khi ấy, vua Ba-by-lon là Mơ-rô-đác Ba-la-đan, con ông Ba-la-đan, sai người đem thư và quà tặng cho vua Khít-ki-gia, vì nghe tin vua bị bệnh. 13 Sau khi nghe các sứ giả, vua Khít-ki-gia cho họ xem mọi kho tàng của vua, vàng bạc, hương liệu, dầu quý, kho vũ khí và tất cả những gì có trong các nơi dự trữ của vua, không có gì trong cung điện và trong toàn lãnh thổ mà vua Khít-ki-gia không cho họ xem.
14 Ngôn sứ I-sai-a vào gặp vua Khít-ki-gia và nói: "Những người ấy đã nói gì với vua, và họ từ đâu tới?" Vua Khít-ki-gia đáp: "Họ từ một xứ xa xôi, mãi tận Ba-by-lon đến đây." 15 Ông hỏi: "Họ thấy gì trong cung điện của ngài?" Vua đáp: "Trong cung điện của tôi có gì, họ thấy hết cả. Không có gì trong các kho dự trữ mà tôi không cho họ xem."
16 Bấy giờ, ông I-sai-a nói với vua Khít-ki-gia: "Xin vua nghe lời của Ðức Chúa: 17 Này, sẽ đến những ngày mọi sự trong cung điện ngươi, tất cả những gì xưa nay tổ tiên ngươi đã tích trữ đều bị đem đi Ba-by-lon, không còn lại một thứ gì, Ðức Chúa phán. 18 Một số con cái ngươi, xuất thân từ ngươi, do chính ngươi sinh ra, sẽ bị bắt đi làm thái giám trong hoàng cung của vua Ba-by-lon." 19 Vua Khít-ki-gia nói với ông I-sai-a: "Lời Ðức Chúa ông vừa truyền lại quả là tốt." Vua tự nhủ: "Sao lại không? Miễn là có hoà bình và an ninh trong đời ta."
 Kết thúc triều vua Khít-ki-gia (2 Sb 32:32-33)
20 Những truyện còn lại của vua Khít-ki-gia, mọi chiến công của vua, cũng như việc xây hồ và kênh dẫn nước vào thành, những điều ấy đã chẳng được ghi chép trong sách Sử biên niên các vua Giu-đa đó sao? 21 Vua Khít-ki-gia đã an nghỉ với tổ tiên. Con vua là Mơ-na-se, lên ngôi kế vị.

 CHIA SẺ

Câu 6 cho thấy rằng biến cố này xảy ra trong khi Giê-ru-sa-lem đã dưới sự bao vây của Át-sua. Thật là một bi kịch khi Giu-đa đang trong tình huống nguy hiểm mà vua của họ lại hấp hối. Lắm khi họa vô đơn chí ! Chết là kẻ thù cuối cùng mà chúng ta phải đối mặt (1Cr 15:26), và chỉ có Thiên Chúa có thể ban chiến thắng trên sự chết.
Khít-ki-gia được giải thoát nhờ ông đã cầu nguyện và đã dùng những phương thế mà Thiên Chúa đã cung cấp để chữa lành. Tin tưởng vào lời cầu nguyện có thể đánh động Thiên Chúa thậm chí có thể làm thay đổi những điều mà mà Ngài đã có phán quyết trước đó, để đáp ứng cho nhu cầu của chúng ta.
Khít-ki-gia đã thoát khỏi sư tử (1Pr 5:8) nhưng không thắng nổi với con rắn (c.12-19). Ông đã để cho kẻ thù mình biết được những bí mật ! Một lần nữa, đó là sự tự kiêu: “nhà của tôi, kho tàng của tôi, ngày của tôi.” Chiến thắng lớn lao của ông trên quân Át-sua đã làm cho  ông một thái độ tự tin giả tạo khi ông tiếp những người Ba-by-lon. Ông đã thế chấp tương lai của dân mình bởi những gì ông đã làm, và tạ ơn Chúa vì sự thất bại đã không xảy ra trong thời gian ông trị vì.
Những quyết định của bạn ngày hôm nay, có thể ảnh hưởng đến những người khác trong tương lai. Hãy làm những chọn lựa đúng đắn !
Khi bạn được Thiên Chúa chúc lành, hãy ý thức về vấn đề kiêu ngạo. Hãy mau chóng trao lại vinh quang cho Thiên Chúa vì những phúc lành Ngài ban cho bạn, đừng có lo lắng làm thế nào để gây sự chú ý về mình, bởi vì sự sụp đổ là hệ quả từ thái độ kiêu ngạo. Tội của chúng ta và kiêu ngạo gặt lấy hoa trái của nó, có khi ngay tức thời, nhưng cũng có khi sau một thời gian. Bạn cảnh giác với điều này như thế nào ? Những phúc lành của Thiên Chúa ban cho bạn, liệu những ơn ấy có làm cho bạn bị nhấn chìm trong nguy hiểm của lòng tự kiêu ?