Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2012

CHƯƠNG 27 - SÁCH LÊ-VI


Phụ Lục
A. Loài người
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê rằng:
2 "Hãy nói với con cái Ít-ra-en và bảo chúng: Nếu ai muốn giữ trọn lời khấn hứa dâng một người cho Ðức Chúa, thì phải định giá như sau:

Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012

CHƯƠNG 26 - SÁCH LÊ-VI

Tóm kết
1 Các người không được làm ra các tà thần mà thờ, không được dựng tượng và trụ đá để mà thờ, không được đặt trong đất các ngươi hình tượng bằng đá để sụp lạy chúng,

Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012

CHƯƠNG 25 - SÁCH LÊ-VI

Các năm thánh
A. Năm hưu lễ
1 Trên núi Xi-nai, Ðức Chúa phán với ông Mô-sê rằng:
2 "Hãy nói với con cái Ít-ra-en và bảo chúng: Khi các ngươi vào đất Ta sắp ban cho các ngươi, đất phải nghỉ một sa-bát kính Ðức Chúa.

Thứ Tư, 28 tháng 3, 2012

CHƯƠNG 24 - SÁCH LÊ-VI

Quy định bổ sung về nghi lễ
A. Ðèn cháy liên lỉ
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê rằng:
2 "Hãy truyền cho con cái Ít-ra-en phải giã ô-liu lấy dầu nguyên chất cho ngươi, để thắp đèn, hầu cho luôn luôn có ngọn lửa cháy.

Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

CHƯƠNG 23 - SÁCH LÊ-VI

Nghi thức cử hành các lễ trong năm
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê rằng:
2 "Hãy nói với con cái Ít-ra-en và bảo chúng: Các đại lễ của Ðức Chúa là những ngày mà các ngươi phải triệu tập những cuộc họp để thờ phượng Ta. Ðây là những đại lễ của Ta:

Thứ Hai, 26 tháng 3, 2012

CHƯƠNG 22 - SÁCH LÊ-VI

Phải thánh mới được ăn của thánh
A. Các tư tế
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê rằng:
2 "Hãy bảo A-ha-ron và các con nó, trong những trường hợp sau đây, phải kiêng những của thánh con cái Ít-ra-en thánh hiến cho ta, để khỏi xúc phạm đến thánh danh Ta.

Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2012

CHƯƠNG 21 - SÁCH LÊ-VI

Sự thánh thiện của hàng tư tế
A. Các tư tế
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: "Hãy nói với các tư tế, con của A-ha-ron và bảo chúng : Một tư tế không được làm cho mình ra ô uế vì một người chết trong dòng họ nó,

Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2012

CHƯƠNG 20 - SÁCH LÊ-VI

Quy định về hình phạt
A. Tội về nghi tiết
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê rằng:
2 "Hãy nói với con cái Ít-ra-en: Bất cứ người nào, thuộc con cái Ít-ra-en hoặc trong số ngoại kiều sống tại Ít-ra-en, dâng một đứa trong con cái mình cho thần Mô-léc, thì sẽ bị xử tử; dân trong xứ sẽ ném đá nó.

Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

CHƯƠNG 19 - SÁCH LÊ-VI

Chỉ thị về luân lý và phụng tự
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê rằng:
2 "Hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en và bảo chúng: Các ngươi phải thánh thiện, vì Ta, Ðức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, Ta là Ðấng Thánh.

Thứ Năm, 22 tháng 3, 2012

CHƯƠNG 18 - SÁCH LÊ-VI

Những điều cấm đoán về sinh dục
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê rằng:
2 "Hãy nói với con cái Ít-ra-en và bảo chúng:

Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012

CHƯƠNG 17 - SÁCH LÊ-VI

IV. Luật Về Sự Thánh Thiện
Sát sinh. Các lễ vật.
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê rằng: 2 "Hãy nói với A-ha-ron, với các con nó cùng toàn thể con cái Ít-ra-en, và bảo chúng: Ðây là lời Ðức Chúa truyền:

Thứ Ba, 20 tháng 3, 2012

CHƯƠNG 16 - SÁCH LÊ-VI

Ngày xá tội
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê sau khi hai người con của ông A-ha-ron chết; chúng đã chết khi lại gần Ðức Chúa.

Thứ Hai, 19 tháng 3, 2012

CHƯƠNG 15 - SÁCH LÊ-VI

Ô uế về sinh dục
A. Ðàn ông
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê và ông A-ha-ron rằng:
2 "Hãy nói với con cái Ít-ra-en và bảo chúng: Khi bất cứ một người đàn ông nào mắc bệnh lậu trong thân thể, thì bệnh lậu đó làm nó ra ô uế.

Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2012

CHƯƠNG 14 - SÁCH LÊ-VI


1 Đức Chúa phán với ông Mô-sê rằng :
2  "Đây là luật về người phong hủi, trong ngày nó được thanh tẩy. Nó sẽ được đưa đến với tư tế ; 3 tư tế sẽ ra khỏi trại. Tư tế sẽ khám : nếu người phong hủi đã khỏi vết thương phong hủi,

Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2012

CHƯƠNG 13 - SÁCH LÊ-VI

Bệnh phong hủi ở người
A. Nhọt, lác, đốm
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê và ông A-ha-ron:
2 "Khi trên da thịt người nào phát ra nhọt, lác hoặc đốm, và cái đó trở thành vết thương phong hủi, thì người ta sẽ đưa người ấy đến với tư tế A-ha-ron hoặc với một trong các tư tế, con của A-ha-ron. 3

Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2012

CHƯƠNG 12 - SÁCH LÊ-VI

Thanh tẩy đàn bà mới ở cữ
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê rằng:
2 "Hãy nói với con cái Ít-ra-en: Khi một người đàn bà có thai và sinh con trai, thì sẽ ra ô uế trong vòng bảy ngày, nó sẽ ra ô uế như những ngày bị khó ở vì kinh nguyệt.

Thứ Năm, 15 tháng 3, 2012

CHƯƠNG 11 - SÁCH LÊ-VI

III. Luật Liên Quan Ðến Cái Thanh Sạch Và Cái Ô Uế
Loài vật thanh sạch và loài vật ô uế
A. Vật trên đất
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê và ông A-ha-ron và bảo các ông rằng:
2 "Hãy nói với con cái Ít-ra-en: Trong tất cả các loài vật sống trên đất, đây là những loài các ngươi được ăn:

Thứ Tư, 14 tháng 3, 2012

CHƯƠNG 10 - SÁCH LÊ-VI

Quy định bổ sung
A. Trường hợp Na-đap và A-vi-hu
1 Hai người con của ông A-ha-ron là Na-đáp và A-vi-hu, mỗi người lấy bình hương của mình, bỏ lửa vào, rồi đặt hương lên trên, họ tiến dâng Ðức Chúa lửa phàm tục, điều mà Người đã không truyền cho họ.

Thứ Ba, 13 tháng 3, 2012

CHƯƠNG 9 - SÁCH LÊ-VI

Các tư tế nhậm chức
1 Ðến ngày thứ tám, ông Mô-sê gọi ông A-ha-ron và các con ông ấy, cũng như các kỳ mục Ít-ra-en, 2 và nói với ông A-ha-ron: "Ông hãy bắt một con bê để làm lễ tạ tội, với một con cừu đực để làm lễ toàn thiêu, cả hai còn toàn vẹn, và hãy tiến dâng chúng trước nhan Ðức Chúa.

Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

CHƯƠNG 8 - SÁCH LÊ-VI

Nghi thức thánh hiến (Xh 29: 1-37)
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê rằng:
2 "Hãy đem theo A-ha-ron cùng với các con nó, và lấy các phẩm phục, dầu tấn phong, con bò dùng làm lễ tạ tội, hai con cừu đực và giỏ bánh không men.

Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2012

CHƯƠNG 6 và CHƯƠNG 7 - SÁCH LÊ-VI


CHƯƠNG 6

Hàng tư tế và các lễ tế
A. Lễ thượng hiến
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê rằng:
2 "Hãy truyền cho A-ha-ron và các con nó: Ðây là luật về lễ toàn thiêu. Lễ vật toàn thiêu phải ở trên lò trên bàn thờ suốt đêm cho đến sáng, và lửa phải cháy luôn trên bàn thờ.

Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2012

CHƯƠNG 5 - SÁCH LÊ-VI


Một số trường hợp phải dâng lễ tạ tội
1 Khi một người nào phạm tội, vì tuy là nhân chứng về một việc đã thấy hoặc đã biết, mà không chịu nói ra sau khi đã nghe lời khuyến cáo long trọng, thì nó phải mang lấy tội một mình;

Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2012

CHƯƠNG 4 - SÁCH LÊ-VI


Lễ tạ tội
a. Tạ tội cho tư tế
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê rằng:
2 "Hãy nói với con cái Ít-ra-en: Khi có người nào vô ý phạm tội trái với một trong các mệnh lệnh của Ðức Chúa và làm một trong những điều không được làm,

Thứ Năm, 8 tháng 3, 2012

CHƯƠNG 3 - SÁCH LÊ-VI


Hy lễ kỳ an
1 Nếu lễ tiến của người ấy là một hy lễ kỳ an, và người ấy muốn tiến dâng bò đực hay bò cái, thì phải tiến dâng trước nhan Ðức Chúa một con vật toàn vẹn.

Thứ Tư, 7 tháng 3, 2012

CHƯƠNG 2 - SÁCH LÊ-VI


CHƯƠNG 2
Lễ phẩm
1 Khi có ai tiến dâng lễ phẩm lên Ðức Chúa, thì phải dâng tinh bột; người ấy sẽ rưới dầu lên trên và đổ nhũ hương vào.

Thứ Ba, 6 tháng 3, 2012

CHƯƠNG 1 - SÁCH LÊ-VI

I. Nghi Thức Các Lễ Tế
Lễ toàn thiêu
1 Ðức Chúa gọi ông Mô-sê, và từ Lều Hội Ngộ, Người phán với ông rằng:
2 "Hãy nói với con cái Ít-ra-en và bảo chúng: Khi một người trong các ngươi dâng lễ tiến lên Ðức Chúa, nếu là gia súc thì các ngươi phải dâng bò hay chiên dê làm lễ tiến.

Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2012

CHƯƠNG 40 - SÁCH XUẤT HÀNH


Dựng và thánh hiến Nhà Tạm
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: 2 "Vào ngày mồng một tháng giêng, ngươi sẽ dựng Nhà Tạm, dựng Lều Hội Ngộ.

Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2012

CHƯƠNG 39 - SÁCH XUẤT HÀNH


Y phục của thượng tế
1 Người ta lấy chỉ đỏ tía, chỉ điều và chỉ đỏ thẫm làm phẩm phục để dùng khi hành lễ trong nơi thánh. Người ta làm lễ phục cho ông A-ha-ron, như Ðức Chúa đã truyền cho ông Mô-sê.

Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2012

CHƯƠNG 38 - SÁCH XUẤT HÀNH


Bàn thờ dâng lễ toàn thiêu (Xh 27: 1-8)
1 Ông làm bàn thờ dâng lễ toàn thiêu bằng gỗ keo: dài hai thước rưỡi, rộng hai thước rưỡi - nghĩa là hình vuông -, cao một thước rưỡi;

Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012

CHƯƠNG 37 - SÁCH XUẤT HÀNH


Hòm Bia (Xh 25: 10-22)
1 Ông Bơ-xan-ên làm Hòm Bia bằng gỗ keo, dài một thước hai, rộng bảy tấc rưỡi và cao bảy tấc rưỡi.