Thứ Tư, 31 tháng 10, 2012

CHƯƠNG 15 - SÁCH CÁC VUA 2

Vua A-dác-gia cai trị Giu-đa (781-740) (2 Sb 26:1-23)
1 Năm thứ hai mươi bảy triều Gia-róp-am, vua Ít-ra-en, con vua A-mát-gia, vua Giu-đa, là A-dác-gia lên làm vua. 2 Ông lên ngôi vua khi được mười sáu tuổi, và trị vì năm mươi hai năm ở Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên là Giơ-khôn-gia-hu, người Giê-ru-sa-lem.

Thứ Ba, 30 tháng 10, 2012

CHƯƠNG 14 - SÁCH CÁC VUA 2

VII. Hai Vương Quốc
Cho Tới Ngày Sa-Ma-Ri Thất Thủ

Vua A-mát-gia-hu cai trị Giu-đa (796-781) (2 Sb 25:1-28)
1 Năm thứ hai triều vua Giô-át, con vua Giơ-hô-a-khát, vua Ít-ra-en, thì con vua Giô-át, vua Giu-đa, là A-mát-gia-hu, lên làm vua. 2 Khi lên ngôi, vua được hai mươi lăm tuổi và trị vì tại Giê-ru-sa-lem hai mươi chín năm. Thân mẫu của vua là bà Giơ-hô-át-đan người Giê-ru-sa-lem.

Thứ Hai, 29 tháng 10, 2012

CHƯƠNG 13 - SÁCH CÁC VUA 2

Vua Giơ-hô-a-khát cai trị Ít-ra-en (814-798)
1 Năm thứ hai mươi ba triều vua Giô-át, con vua A-khát-gia-hu, vua Giu-đa, ông Giơ-hô-a-khát, con vua Giê-hu, lên làm vua ở Sa-ma-ri, trị vì Ít-ra-en được mười bảy năm.

Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2012

CHƯƠNG 12 - SÁCH CÁC VUA 2

Vua Giô-át cai trị Giu-đa (835-796) (2 Sb 24:1-16)
1 Giô-át lên làm vua khi được bảy tuổi. 2 Năm thứ bảy triều vua Giê-hu, vua Giô-át lên ngôi và đã trị vì ở Giê-ru-sa-lem bốn mươi năm. Thân mẫu vua là bà Xíp-gia, người Bơ-e Se-va.

Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2012

CHƯƠNG 11 - SÁCH CÁC VUA 2

6. Từ Triều A-Than-Gia Ðến Khi Ông Ê-Li-Sa Qua Ðời

Truyện bà A-than-gia (841-835) (2 Sb 22:10-23:21)
1 Bà A-than-gia, thân mẫu vua A-khát-gia-hu, thấy con mình đã chết, thì đứng lên tiêu diệt tất cả hoàng tộc. 2 Nhưng bà Giơ-hô-se-va, ái nữ vua Giô-ram và là chị của vua A-khát-gia-hu,

Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2012

CHƯƠNG 10 - SÁCH CÁC VUA 2

Hoàng tộc Ít-ra en bị sát hại
1 Vua A-kháp có bảy mươi người con ở Sa-ma-ri. Ông Giê-hu viết thư gửi đến Sa-ma-ri cho các thủ lãnh của Gít-rơ-en, các kỳ mục và các tổng trấn của vua A-kháp. Thư viết:

Thứ Năm, 25 tháng 10, 2012

CHƯƠNG 09 - SÁCH CÁC VUA 2

5. Truyện Vua Giê-Hu

Xức dầu phong vương cho ông Giê-hu
1 Ngôn sứ Ê-li-sa gọi một người trong nhóm anh em ngôn sứ và bảo: "Hãy thắt lưng và cầm theo lọ dầu này, mà đi tới Ra-mốt Ga-la-át. 2 Khi đến nơi, anh hãy tìm cách nhận mặt ông Giê-hu,

Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012

CHƯƠNG 08 - SÁCH CÁC VUA 2

Kết thúc truyện người phụ nữ Su-nêm
1 Ông Ê-li-sa nói với người phụ nữ có đứa con trai ông đã làm cho sống lại: "Bà hãy trỗi dậy, lên đường, đem theo gia đình của bà. Hãy ra nước ngoài, ở tạm nơi nào ở được, vì Ðức Chúa đã khiến nạn đói xảy ra, hơn nữa nạn đói còn xảy ra trong xứ suốt bảy năm."

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

CHƯƠNG 07 - SÁCH CÁC VUA 2

1 Ông Ê-li-sa nói: "Hãy nghe lời của Ðức Chúa: Ðức Chúa phán thế này: Ngày mai, cũng vào giờ này, tại cửa thành Sa-ma-ri, cứ ba chỉ bạc sẽ mua được một thúng tinh bột lúa miến; cứ ba chỉ bạc sẽ mua được hai thúng lúa mạch!"

Thứ Hai, 22 tháng 10, 2012

CHƯƠNG 06 - SÁCH CÁC VUA 2

Cái rìu đã mất lại tìm thấy
1 Các anh em ngôn sứ nói với ông Ê-li-sa: "Thầy coi, nơi chúng tôi ngồi nghe thầy đây đã ra quá hẹp, so với số người chúng tôi.

Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2012

CHƯƠNG 05 - SÁCH CÁC VUA 2

Ông Na-a-man được chữa khỏi bệnh phung hủi
1 Ông Na-a-man, tướng chỉ huy quân đội của vua A-ram, là người có thần thế và uy tín trước mặt chúa thượng của ông, vì Ðức Chúa đã dùng ông mà ban chiến thắng cho A-ram. Nhưng ông lại mắc bệnh phung hủi. 2 Khi những người A-ram đi càn quét, họ đã bắt được một cô bé từ đất Ít-ra-en đưa về. Nó vào giúp việc cho vợ ông Na-a-man. 3 Nó nói với bà chủ: "Ôi, phải chi ông chủ con được giáp mặt vị ngôn sứ ở Sa-ma-ri, thì chắc ngôn sứ sẽ chữa ông khỏi bệnh phung hủi!" 
 
Phải chi ông chủ con được giáp mặt vị ngôn sứ ở Sa-ma-ri
  4 Ông Na-a-man đến tường trình với chúa thượng của ông: "Một thiếu nữ xuất thân từ đất Ít-ra-en đã nói thế này thế này." 5 Vua A-ram bảo: "Ngươi cứ lên đường và trẩy đi. Ta sẽ gửi thư cho vua Ít-ra-en." Ông Na-a-man lên đường, mang theo ba trăm ký bạc, sáu mươi ký vàng và mười bộ quần áo để thay đổi. 6 Ông trình thư lên vua Ít-ra-en. Thư viết: "Cùng với bức thư mà tôi gửi tới ngài đây, tôi sai Na-a-man, thuộc hạ của tôi, đến với ngài, để ngài chữa người này khỏi bệnh phung hủi." 7 Vua Ít-ra-en đọc thư xong thì xé áo mình ra và nói: "Ta đâu có phải là vị thần cầm quyền sinh tử, mà ông ấy lại sai người này đến nhờ ta chữa hắn khỏi bệnh phung hủi? Các ngươi phải biết, phải thấy rằng ông ấy muốn sinh sự với ta."
8 Vậy, khi ông Ê-li-sa, người của Thiên Chúa, nghe biết là vua Ít-ra-en đã xé áo mình ra, thì sai người đến nói với vua: "Sao vua lại xé áo mình ra? Người ấy cứ đến với tôi, thì sẽ biết là có một ngôn sứ ở Ít-ra-en." 9 Ông Na-a-man đi đến cùng với cả xe và ngựa. Ông đứng trước cửa nhà ông Ê-li-sa. 10 Ông Ê-li-sa sai sứ giả ra nói với ông: "Ông hãy đi tắm bảy lần trong sông Gio-đan. Da thịt ông sẽ trở lại như trước, và ông sẽ được sạch." 11 Ông Na-a-man nổi giận bỏ đi và nói: "Ta cứ nghĩ bụng là thế nào ông ấy cũng đích thân đi ra, rồi đứng mà cầu khẩn danh Ðức Chúa, Thiên Chúa của ông ta. Ông ta sẽ quơ tay lên đúng chỗ phung hủi mà chữa khỏi. 12 Nước các sông A-va-na và Pác-pa ở Ða-mát chẳng tốt hơn tất cả nước sông ở Ít-ra-en sao? Ta lại không thể tắm ở các sông ấy để được sạch hay sao?" Ông quay lưng lại và tức tối ra đi. 13 Bấy giờ, các tôi tớ của ông đến gần và nói: "Cha ơi, giả như ngôn sứ bảo cha làm một điều gì khó, chẳng lẽ cha lại không làm? Phương chi ngôn sứ chỉ nói: Ông hãy đi tắm, thì sẽ được sạch!" 14 Vậy ông xuống dìm mình bảy lần trong sông Gio-đan, theo lời người của Thiên Chúa. Da thịt ông lại trở nên như da thịt một trẻ nhỏ. Ông đã được sạch.
Ông xuống dìm mình bảy lần trong sông Gio-đan
15 Cùng với đoàn tuỳ tùng, ông trở lại gặp người của Thiên Chúa. Ông vào, đứng trước mặt ông ấy và nói: "Nay tôi biết rằng: trên khắp mặt đất, không đâu có Thiên Chúa, ngoại trừ ở Ít-ra-en. Bây giờ, xin ngài vui lòng nhận món quà của tôi tớ ngài đây." 16 Ông Ê-li-sa nói: "Có Ðức Chúa hằng sống là Ðấng tôi phụng sự, tôi thề sẽ không nhận gì cả." Ông Na-a-man nài ép ông nhận, nhưng ông vẫn từ chối. 17 Ông Na-a-man nói: "Nếu ngài từ chối, thì xin cho phép tôi tớ ngài đây mang về một số đất vừa sức hai con lừa chở được, vì tôi tớ ngài sẽ không còn dâng ltoàn thiêu và hy lễ cho thần nào khác ngoài Ðức Chúa. 18 Nhưng xin Ðức Chúa tha thứ điều này cho tôi tớ ngài: Khi ông chủ tôi vào điện của thần Rim-môn để sụp xuống lạy, và khi ông ấy vịn vào cánh tay tôi, thì tôi cũng phải sụp xuống lạy trong điện của thần Rim-môn cùng lúc với ông. Xin Ðức Chúa tha thứ điều ấy cho tôi tớ ngài!" 19 Ông Ê-li-sa bảo: "Ông đi bằng an!" và ông Na-a-man đi khỏi chỗ ông Ê-li-sa được một quãng đường.

Nay tôi biết rằng: trên khắp mặt đất, không đâu có Thiên Chúa, ngoại trừ ở Ít-ra-en

20 Khi đó, Giê-kha-di, tiểu đồng của ông Ê-li-sa, người của Thiên Chúa, nghĩ bụng: "Chủ ta đã giữ gìn không nhận những gì ông Na-a-man, người A-ram, tự tay đem dâng. Có Ðức Chúa hằng sống, ta sẽ chạy theo ông ấy để nhận được chút gì chứ!" 21 Giê-kha-di liền đuổi theo ông Na-a-man. Khi thấy Giê-kha-di chạy theo mình, ông Na-a-man từ trên xe nhảy xuống gặp nó, và hỏi: "Mọi sự đều yên ổn chứ?" 22 Nó trả lời: "Mọi sự đều yên ổn. Chủ tôi sai tôi đi nói với ông: "Vừa rồi có hai thanh niên thuộc nhóm các ngôn sứ đến với tôi từ vùng núi Ép-ra-im. Xin ông cho họ ba mươi ký bạc và hai bộ quần áo để thay đổi." 23 Ông Na-a-man nói: "Anh vui lòng nhận lấy sáu mươi ký." Rồi ông ép nó nhận. Ông nhét sáu mươi ký bạc trong hai bị cùng với hai bộ quần áo để thay đổi, rồi đưa cho hai người tớ trai mang đi trước mặt nó. 24 Khi tới Ô-phen, nó lấy những thứ đó từ tay họ, đem cất vào nhà, rồi từ giã những người ấy, và họ trẩy đi.
25 Còn nó, nó vào hầu chủ. Ông Ê-li-sa hỏi: "Giê-kha-di, mày đi đâu về?" Nó đáp: "Tôi tớ ngài không có đi đâu cả." 26 Ông Ê-li-sa bảo: "Trí ta đã chẳng ở đó khi có người xuống xe gặp mày sao? Giờ đây, mày đã nhận tiền bạc, mày có thể sắm quần áo, tậu vườn, vườn ô-liu và vườn nho, mua bò dê chiên cừu và tôi trai tớ gái. 27 Nhưng bệnh phung hủi của ông Na-a-man sẽ mãi mãi bám lấy mày và dòng dõi mày." Giê-kha-di rời ông Ê-li-sa; nó mắc bệnh phung hủi, mốc thếch như tuyết.
CHIA SẺ

Những người đầy tớ. Những người đầy tớ đóng một vai trò quan trọng trong phép lạ này. Cô thiếu nữ người Do thái đã làm chứng về sự trung thành với Đức Chúa, và Thiên Chúa đã sử dụng chứng từ của em để đưa Na-a-nam đến gặp Ê-li-sa. Những người đầy tớ của ông đã  khích lệ ông tuân theo lời của vị ngôn sứ, và qua việc vâng phục đã làm cho ông được chữa lành và tin vào Thiên Chúa. Cho dù bạn là ai, hay đang ở nơi nào, Thiên Chúa có thể mời bạn cộng tác trong công trình của Ngài. (x. Ga 15:15)

 Những giả định. Nhà vua A-ram đã nghĩ rằng vua Ít-ra-en có thể làm phép lạ, và việc giả định sai lầm này hầu như đã đẩy hai quốc gia đến chiến tranh. Na-a-man giả định rằng Ê-li-sa cử hành một số nghi thức để làm cho bệnh phong hủi của ông biến mất, và sự giả định này gần như làm cho ông quay về nhà với tình trạng bệnh tật còn nguyên. Giê-kha-di nghĩ răng ông ta có thể ra đi với tội của mình, nhưng Thiên Chúa đã xét xử ông. 

Tính ích kỷ. Na-a-man đã được chữa lành hoàn toàn nhờ ân sủng của Thiên Chúa, nhưng Giê-kha-di đã đánh cắp vinh quang của Thiên Chúa qua việc hỏi xin quà tặng. Những người A-ram có thể nghĩ rằng họ phải trả công cho Thiên Chúa để nhận được sự giúp đỡ. Giê-kha-di đã nói dối Na-a-man, Ê-li-sa, và cả chính ông, nhưng ông không thể dối Thiên Chúa. Giê-kha-di đã trở nên nghèo qua việc làm giàu.Trong Kinh thánh, phong hủi được dùng như một hình ảnh về tội lỗi (Lv 13). Giê-kha-di đã bị phong hủi vì tham lam và lừa dối. Mi-ri-am đã bị phong hủi bởi vì chỉ trích ganh tỵ (Ds 12). Vua U-gi-a đã bị phong hủi vì tự hào (2Sbn 26:16-23). Nếu Thiên Chúa đã hành xử như vậy trong thế giới hôm nay, liệu bạn có bị bệnh phong hủi này không

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2012

CHƯƠNG 04 - SÁCH CÁC VUA 2

3. Vài Phép Lạ Của Ông Ê-Li-Sa
Dầu của bà goá
1 Có người vợ của một trong những anh em ngôn sứ kêu cứu ông Ê-li-sa: "Tôi tớ ngài là chồng tôi đã chết. Và ngài biết là tôi tớ ngài kính sợ Ðức Chúa. Nhưng chủ nợ đã đến bắt hai đứa con tôi làm nô lệ."

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012

CHƯƠNG 03 - SÁCH CÁC VUA 2

2. Cuộc Chiến Chông Mô-Áp
 Thời vua Giô-ram cai trị Ít-ra-en (852-841)
1 Vua Giô-ram, con vua A-kháp, lên ngôi tại Sa-ma-ri cai trị Ít-ra-en, vào năm thứ mười tám triều vua Giơ-hô-sa-phát, vua Giu-đa. Vua trị vì được mười hai năm.

Thứ Năm, 18 tháng 10, 2012

CHƯƠNG 02 - SÁCH CÁC VUA 2

VI. Truyện Ông Ê-Li-Sa
1. Những Bước Ðầu
Ngôn sứ Ê-li-a được đem đi. Ông Ê-li-sa thay thế.
1 Vào thời Ðức Chúa đem ông Ê-li-a lên trời trong cơn gió lốc, ông Ê-li-a và ông Ê-li-sa rời Ghin-gan. 2 Ông Ê-li-a nói với ông Ê-li-sa: "Xin anh ở lại đây, vì Ðức Chúa sai thầy đến Bết Ên."

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012

CHƯƠNG 01 - SÁCH CÁC VUA 2

1 Sau khi vua A-kháp qua đời, Mô-áp nổi loạn chống Ít-ra-en. 2 Vua A-khát-gia ngã xuống từ lan can phòng trên của lầu vua ở Sa-ma-ri, nên bị đau ốm.

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2012

CHƯƠNG 22 - SÁCH CÁC VUA 1


5. Lại Giao Tranh Với Người A-Ram
 Vua A-kháp quyết định tấn công Ra-mốt Ga-la-át (2 Sb 18: 1-3)
1 Suốt ba năm, không có giao tranh giữa A-ram và Ít-ra-en. 2 Năm thứ ba, Giơ-hô-sa-phát, vua Giu-đa, xuống thăm vua Ít-ra-en. 3 Vua Ít-ra-en nói với bề tôi mình rằng:

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012

CHƯƠNG 21 - SÁCH CÁC VUA 1

4. Vườn Nho Của Ông Na-Vốt
Ông Na-vốt từ chối, không chịu nhượng vườn nho của mình
1 Sau những sự việc đó, thì xảy ra chuyện ông Na-vốt người Gít-rơ-en có một vườn nho bên cạnh cung điện vua A-kháp, vua Sa-ma-ri. 2 Vua A-kháp nói với ông Na-vốt rằng:

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2012

CHƯƠNG 20 - SÁCH CÁC VUA 1

3. Các Cuộc Chiến Với Người A-Ram
Vây hãm Sa-ma-ri
1 Ben Ha-đát, vua A-ram tập họp tất cả quân đội lại. Cùng với ba mươi hai vua, có cả xe lẫn ngựa, vua tiến lên vây hãm Sa-ma-ri và tấn công thành ấy.2 Vua sai sứ giả vào thành yết kiến A-kháp, vua Ít-ra-en, 3 và nói với vua này rằng:

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2012

CHƯƠNG 19 - SÁCH CÁC VUA 1

2. Ngôn Sứ Ê-Li-A Tại Khô-Rếp
Trên đường lên núi Khô-rếp
1 Vua A-kháp kể cho I-de-ven nghe mọi chuyện ông Ê-li-a đã làm và tất cả sự việc ông dùng gươm hạ sát hết các ngôn sứ.

Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2012

CHƯƠNG 18 - SÁCH CÁC VUA 1

Cuộc gặp gỡ giữa ông Ê-li-a và ông Ô-vát-gia-hu
1 Thời gian dài qua đi, lại có lời Ðức Chúa phán với ông Ê-li-a vào năm thứ ba, rằng: "Ngươi hãy đi tới gặp A-kháp, Ta sẽ cho mưa xuống trên mặt đất." 2 Ông Ê-li-a đi tới gặp vua A-kháp. 
Nạn đói hoành hành tại Sa-ma-ri.

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2012

CHƯƠNG 17 - SÁCH CÁC VUA 1

V. Truyện Ngôn Sứ Ê-Li-A
1. Cơn Ðại Hạn
Báo trước tai ương
1 Ông Ê-li-a, người Tít-be, trong số dân cư ngụ tại Ga-la-át, nói với vua A-kháp rằng: "Có Ðức Chúa, Thiên Chúa hằng sống của Ít-ra-en, Ðấng tôi phục vụ: trong những năm sắp tới, sẽ chẳng có mưa, có sương, nếu tôi không ra lệnh."
 

Thứ Tư, 10 tháng 10, 2012

CHƯƠNG 16 - SÁCH CÁC VUA 1

1 Có lời Ðức Chúa phán với ông Giê-hu, con ông Kha-na-ni, chống lại vua Ba-sa, rằng: 2 "Từ bụi đất Ta đã kéo ngươi lên và đặt ngươi làm thủ lãnh Ít-ra-en dân Ta, nhưng ngươi đã đi theo con đường của Gia-róp-am, và đã lôi kéo Ít-ra-en dân Ta phạm tội, mà chọc giận Ta,

Thứ Ba, 9 tháng 10, 2012

CHƯƠNG 15 - SÁCH CÁC VUA 1

Triều đại vua A-vi-giam tại Giu-đa (913-911) (2 Sb 13: 1-14: 1)
1 Năm thứ mười tám triều vua Gia-róp-am, con ông Nơ-vát là A-vi-giam lên làm vua Giu-đa, 2 và trị vì tại Giê-ru-sa-lem ba năm; thân mẫu vua là bà Ma-a-kha, ái nữ ông Áp-sa-lôm.

Thứ Hai, 8 tháng 10, 2012

CHƯƠNG 14 - SÁCH CÁC VUA 1

IV. Lịch Sử Hai Vương Quốc Cho Tới Thời Ngôn Sứ Ê-Li-A
Giai đoạn kế tiếp triều đại vua Gia-róp-am I (931-910)
1 Bấy giờ hoàng tử A-vi-gia, con vua Gia-róp-am, lâm bệnh; 2 vua Gia-róp-am nói với phu nhân: "Này! Xin bà đứng lên và cải trang để người ta không biết được bà là vợ của Gia-róp-am, rồi đi tới Si-lô. Ở đấy có ngôn sứ A-khi-gia là người đã báo trước cho tôi biết tôi sẽ làm vua dân này.

Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2012

CHƯƠNG 13 - SÁCH CÁC VUA 1

Kết án bàn thờ tại Bết Ên
1 Do lệnh của Ðức Chúa, có một người của Thiên Chúa từ Giu-đa đến Bết Ên vào lúc Gia-róp-am đang đứng gần bàn thờ đốt hương, 2 và theo lệnh Ðức Chúa, người ấy la lên chống bàn thờ rằng: "Bàn thờ, bàn thờ! Ðức Chúa phán thế này:

Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2012

CHƯƠNG 12 - SÁCH CÁC VUA 1

III. Cuộc Ly Khai Về Chính Trị Và Tôn Giáo

Ðại hội tại Si-khem (2 Sb 10: 1-19)
1 Rơ-kháp-am đi Si-khem, vì toàn thể Ít-ra-en tụ họp ở Si-khem để tôn ông lên làm vua. 2 Lúc ấy Gia-róp-am con ông Nơ-vát nghe biết chuyện ấy, -ông còn đang ở bên Ai-cập vì ông đã trốn vua Sa-lô-môn sang đó- ông liền bỏ Ai-cập trở về.

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2012

CHƯƠNG 11 - SÁCH CÁC VUA 1

4. Bóng Mây Ðen Trên Vương Quốc

Các hậu phi của vua Sa-lô-môn
1 Vua Sa-lô-môn yêu nhiều người đàn bà ngoại bang; ngoài ái nữ của Pha-ra-ô, còn có các bà thuộc dân Mô-áp, Am-mon, Ê-đôm, Xi-đôn, Khết,

Thứ Năm, 4 tháng 10, 2012

CHƯƠNG 10 - SÁCH CÁC VUA 1

Cuộc viếng thăm của nữ hoàng Sơ-va (2 Sb 9:1-12)
1 Nữ hoàng Sơ-va nghe biết vua Sa-lô-môn nổi tiếng vì danh Ðức Chúa, thì đến đặt câu đố để thử tài vua. 2 Bà đến Giê-ru-sa-lem cùng với đoàn tuỳ tùng đông đảo,

Thứ Tư, 3 tháng 10, 2012

CHƯƠNG 09 - SÁCH CÁC VUA 1

Thiên Chúa lại hiện ra với vua Sa-lô-môn (2 Sb 7:11 -22)
1 Sau khi vua Sa-lô-môn hoàn tất việc xây Ðền Thờ Ðức Chúa và cung điện nhà vua, cùng mọi công trình vua dự tính, 2 thì Ðức Chúa lại hiện ra với vua lần thứ hai,

Thứ Ba, 2 tháng 10, 2012

CHƯƠNG 08 - SÁCH CÁC VUA 1


Di chuyển Hòm Bia Giao Ước (2 Sb 5:2-10)
1 Bấy giờ vua Sa-lô-môn triệu tập bên mình, tại Giê-ru-sa-lem, các kỳ mục Ít-ra-en, gồm tất cả các người đứng đầu các chi tộc cùng các trưởng tộc con cái Ít-ra-en,

Thứ Hai, 1 tháng 10, 2012

CHƯƠNG 07 - SÁCH CÁC VUA 1

Cung điện vua Sa-lô-môn
1 Vua Sa-lô-môn xây dựng cung điện của mình mất mười ba năm mới xong. 2 Vua đã xây Cung Rừng Li-băng, dài năm mươi thước, rộng hai mươi lăm thước, cao mười lăm thước, với bốn hàng cột bằng gỗ bá hương; trên các cột có ghép các thanh gỗ bá hương.