Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

CHƯƠNG 13 - DÂN SỐ


Do thám đất Ca-na-an (Ðnl 1:19-24)
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: 2 "Ngươi hãy sai người đi do thám đất Ca-na-an, đất mà Ta sẽ ban cho con cái Ít-ra-en. Các ngươi sẽ sai đi mỗi chi tộc một người và tất cả phải là kỳ mục trong dân."

3 Vậy từ sa mạc Pa-ran, ông Mô-sê đã sai họ đi, theo lệnh Ðức Chúa truyền. Tất cả họ đều là những người đứng đầu trong con cái Ít-ra-en. 4 Ðây là danh sách họ:
Thuộc chi tộc Rưu-vên, có ông Sam-mu-a, con ông Dắc-cua.
5 Thuộc chi tộc Si-mê-ôn, có ông Sa-phát, con ông Khô-ri.
6 Thuộc chi tộc Giu-đa, có ông Ca-lếp, con ông Giơ-phun-ne.
7 Thuộc chi tộc Ít-xa-kha, có ông Gích-an, con ông Giô-xép.
8 Thuộc chi tộc Ép-ra-im, có ông Hô-sê-a, con ông Nun.
9 Thuộc chi tộc Ben-gia-min, có ông Pan-ti, con ông Ra-phu.
10 Thuộc chi tộc Dơ-vu-lun, có ông Gát-đi-en, con ông Xô-đi.
11 Thuộc chi tộc Giu-se, ngành Mơ-na-se, có ông Gát-đi, con ông Xu-xi.
12 Thuộc chi tộc Ðan, có ông Am-mi-ên, con ông Gơ-ma-li.
13 Thuộc chi tộc A-se, có ông Xơ-tua, con ông Mi-kha-ên.
14 Thuộc chi tộc Náp-ta-li, có ông Nác-bi, con ông Vóp-xi.
15 Thuộc chi tộc Gát, có ông Gơ-u-ên, con ông Ma-khi.
16 Ðó là tên những người ông Mô-sê sai đi do thám đất. Rồi ông Mô-sê đặt tên cho Hô-sê-a, con ông Nun, là Giô-suê.
17 Ông Mô-sê sai họ đi do thám đất Ca-na-an. Ông bảo họ: "Anh em hãy qua miền Ne-ghép mà lên, lên miền núi. 18 Anh em sẽ xem đất, xem nó thế nào, dân ở đó mạnh hay yếu, ít hay nhiều, 19 đất họ ở tốt hay xấu, thành thị của họ là lều trại hay đồn luỹ, 20 đất đai màu mỡ hay cằn cỗi, có cây cối hay không. Anh em hãy can đảm, và lấy ít hoa trái miền đó đem về." Bấy giờ là đầu mùa nho.
21 Họ đi lên và do thám đất, từ sa mạc Xin đến Rơ-khốp, trên đường vào Cửa Ải Kha-mát. 22 Họ qua miền Ne-ghép đi lên và tới tận Khép-rôn, ở đó có A-khi-man, Sê-sai và Tan-mai là con cháu của A-nác. Khép-rôn đã được xây bảy năm trước Xô-an bên Ai-cập. 23 Họ vào đến thung lũng Ét-côn, ở đó họ chặt một nhành nho và một chùm nho, rồi hai người dùng sào mà khiêng, họ cũng lấy cả lựu và vả. 24 Người ta gọi nơi ấy là thung lũng Ét-côn, vì chùm nho mà con cái Ít-ra-en đã hái ở đó.

Họ chặt một nhành nho và một chùm nho rồi dùng sào mà khiêng

Báo cáo của đội do thám (Ðnl 1:25-28)
25 Sau bốn mươi ngày do thám đất, họ trở về. 26 Họ đến gặp ông Mô-sê, ông A-ha-ron và toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en, tại Ca-đê trong sa mạc Pa-ran. Họ báo cáo với hai ông và toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en, và cho những người đó xem hoa trái miền ấy.
27 Họ thuật lại với ông Mô-sê rằng: "Chúng tôi đã vào miền đất ông sai chúng tôi đến. Ðúng là miền đất tràn trề sữa và mật, và đây là hoa trái miền ấy. 28 Thế nhưng dân cư miền ấy thì mạnh, thành thị lại kiên cố và rộng lớn lắm; ở đó chúng tôi còn thấy cả con cháu A-nác. 29 Có người A-ma-lếch ở miền Ne-ghép, người Khết, người Giơ-vút và người E-mô-ri ở miền núi, còn người Ca-na-an thì ở bờ biển và dọc sông Gio-đan."
30 Bấy giờ ông Ca-lếp truyền cho dân đang phản đối ông Mô-sê phải im lặng, ông nói: "Ta cứ lên chiếm miền ấy, vì chắc chắn ta có thể thắng được." 31 Những người đã cùng lên với ông đáp lại: "Ta không thể lên đánh dân ấy, vì họ mạnh hơn ta." 32 Trước mặt con cái Ít-ra-en, họ bắt đầu chê bai miền đất họ đã do thám, họ nói: "Miền đất chúng ta đã đi qua để do thám là đất nuốt những người ở đó, và tất cả những người chúng tôi thấy ở đó đều là những người cao lớn. 33 Ở đó chúng tôi trông thấy những người khổng lồ, con cháu của A-nác thuộc giống người khổng lồ. Chúng tôi thấy mình chỉ như châu chấu, và họ cũng coi chúng tôi như vậy."

CHIA SẺ


Nhìn thấy những cơ hội (1–25). Dân chúng đã nghĩ rằng họ nên dò xét vùng đất trước khi họ chinh phục, và Mô-sê đã để cho họ làm theo ý họ (Tl 1:19:25). Thiên Chúa đã nói với họ về vùng Đất Hứa như thế nào, vì thế tại sao họ lại cần phải đi khám phá nó ? Nếu một người có đức tin người ấy sẽ để cho Thiên Chúa làm công việc của Ngài và không cần đến bằng chứng khác (Dt 11:1). Những người đi do thám đã khám phá rằng vùng đất này, thực sự giống như những gì Thiên Chúa đã hứa. Đức tin sẽ không lớn lên trong một môi trường quá thoải mái. Khi Thiên Chúa sắp làm một điều vĩ đại, Ngài thường bắt đầu với một điều khó khăn. Khi Thiên Chúa sắp sửa làm một điều tuyệt vời, Ngài bắt đầu với một điều không thể. Bạn từng có kinh nghiệm đánh mất cơ hội, khi đã đứng bên mép của vùng đất hứa rồi, bởi những cân đo đong đếm theo phương cách thế gian để rồi chỉ thấy những khó khăn thay vì thấy được những cơ hội ?
Nhìn thấy những trở ngại (26–33). Mười người đi do thám nhấn mạnh đến những trở ngại thay vì nhìn thấy những cơ hội và kết luận rằng Ít-ra-en quá yếu để có thể chinh phục kẻ thù. Họ đã bước đi với tầm nhìn của con người chứ không phải bằng niềm tin. Dân chúng của vùng đất này là những người khổng lồ, tường thành thì cao, và những người đàn ông ở đó giống như những con ngựa nhà trời ! Không tin làm chúng ta mù lòa trước những điều vĩ đại của Thiên Chúa và cho thấy sự yếu hèn của chính bạn. Không phải những người khổng lồ trong đất Ca-na-an đã làm cho dân Ít-ra-en phàn nàn, cau có với Thiên Chúa, cũng chẳng phải những khó khăn trở ngại trong cuộc sống người Kitô hữu làm cho chúng ta không thể bước đi trên con đường của Chúa cách trọn vẹn, nhưng chính những người khổng lồ trong lòng họ: người khổng lồ của không tin, của sợ hãi, của tự mãn đã thực sự làm cho chúng ta chẳng bao giờ bước vào trong vùng đất bình an của Thiên Chúa. Đâu là những tên khổng lồ làm cho bạn sợ hãi, ngăn cản bước đi của niềm tin của bạn ?
Nhìn thấy Thiên Chúa (30). Ca-lếp là người có đức tin, ông đã không lo lắng về kích thước của những khó khăn bởi vì ông tín thác vào Thiên Chúa vĩ đại. Câu hỏi quan trọng trong đời sống không phải là, “vấn đề đó lớn đến độ nào?” hay “tôi lớn đến mức nào?” Vấn đề chính yếu là “Thiên Chúa của tôi vĩ đại đến cỡ nào?” Đức Chúa đã thấy những người Ca-na-an như châu chấu cào cào (Isa 40:22), nhưng những người đi do thám không tin đã không nhìn thấy những gì đang diễn ra dưới cái nhìn của Thiên Chúa. Khi bạn bước đi trong niềm tin, tương lai là bạn hữu, và mọi kẻ thù đều bị quật ngã. Mỗi vùng đất hứa đều có những người khổng lồ, mỗi phúc lành đều có những thách đố. Khi gặp khó khăn, thử thách, bạn có ý thức rằng Thiên Chúa vĩ đại hơn những người khổng lồ, mọi khó khăn, và chính Ngài là Đấng ban phát cho chúng ta vùng đất hứa và mọi phúc lành ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC