Thứ Tư, 11 tháng 7, 2012

CHƯƠNG 06 - SÁCH THỦ LÃNH


5. Ông Ghít-Ôn Và Ông A-Vi-Me-Léc
A. Thiên Chúa gọi ông Ghít-ôn
Người Ma-đi-an áp bức dân Ít-ra-en
1 Con cái Ít-ra-en đã làm điều dữ trái mắt Ðức Chúa, nên Ðức Chúa đã trao họ vào tay người Ma-đi-an trong bảy năm.
 2 Tay người Ma-đi-an đè nặng trên Ít-ra-en. Ðể tránh mặt người Ma-đi-an, con cái Ít-ra-en đã thiết lập những khu an toàn trong các vùng núi, những hang động hốc đá. 3 Hễ Ít-ra-en gieo giống thì người Ma-đi-an, người A-ma-lếch và người Phương Ðông cũng lên; chúng lên chống lại Ít-ra-en. 4 Chúng đóng trại bên cạnh họ và tàn phá hoa màu, đất đai cho đến sát Ga-da, không để sót lại vật gì trong Ít-ra-en, dù là gia súc hay bò lừa cũng vậy. 5 Vì chúng lên cùng với đàn vật và lều trại của chúng, tiến vào nhiều vô kể như châu chấu; chúng và lạc đà của chúng đông không đếm nổi. Chúng tràn vào tàn phá xứ sở. 6 Như vậy người Ít-ra-en hoàn toàn kiệt quệ vì người Ma-đi-an. Và con cái Ít-ra-en đã kêu lên Ðức Chúa.
Con cái Ít-ra-en đã thiết lập những khu an toàn trong các vùng núi, những hang động hốc đá


Một ngôn sứ can thiệp
7 Khi con cái Ít-ra-en kêu lên Ðức Chúa về người Ma-đi-an, 8 thì Ðức Chúa đã sai một vị ngôn sứ đến với con cái Ít-ra-en. Ông nói với họ: "Ðức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en phán thế này: Chính Ta đã đưa các ngươi lên khỏi Ai-cập, đã kéo các ngươi ra khỏi nhà nô lệ, 9 đã giải thoát các ngươi khỏi tay Ai-cập, khỏi tay mọi kẻ áp bức các ngươi, và đã đuổi chúng cho khuất mắt các ngươi, đã ban cho các ngươi đất đai của chúng.10 Và Ta đã phán với các ngươi: Ta là Ðức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Các ngươi không được kính sợ các thần của người E-mô-ri, khi các ngươi cư ngụ trên đất của chúng. Nhưng các ngươi đã không nghe tiếng Ta."
Thần sứ của Ðức Chúa hiện ra với ông Ghít-ôn
11 Thần sứ của Ðức Chúa đến và ngồi dưới cây tùng ở Óp-ra. Cây này là của ông Giô-át, thuộc gia đình A-vi-e-de. Con ông là Ghít-ôn bấy giờ đang đập lúa trong bồn đạp nho để tránh mặt người Ma-đi-an. 12 Thần sứ Ðức Chúa hiện ra với ông và nói: "Chào chiến sĩ can trường! Ðức Chúa ở với ông." 13 Ông Ghít-ôn đáp: "Ôi, thưa Ngài, nếu Ðức Chúa ở với chúng tôi, thì sao chúng tôi đến nông nỗi này? Ðâu cả rồi những kỳ công mà cha ông đã kể lại cho chúng tôi nghe, rằng: chẳng phải Ðức Chúa đã đưa chúng ta lên khỏi Ai-cập sao? Thế mà bây giờ Ðức Chúa đã bỏ rơi chúng tôi, trao chúng tôi vào tay người Ma-đi-an."
Thần sứ của Ðức Chúa đến và ngồi dưới cây tùng ở Óp-ra,
còn ông Ghít-ôn bấy giờ đang đập lúa trong bồn đạp nho 

14 Bấy giờ Ðức Chúa quay lại nhìn ông và nói: "Hãy mạnh bạo lên đường cứu Ít-ra-en khỏi tay quân Ma-đi-an. Không phải chính Ta sai ngươi sao?" 15 Nhưng ông đáp: "Ôi, thưa Ngài, con lấy gì mà cứu Ít-ra-en? Này dòng họ con thấp kém nhất trong chi tộc Mơ-na-se, mà con lại nhỏ nhất trong nhà cha con." 16 Ðức Chúa phán với ông: "Ta sẽ ở với ngươi, và ngươi sẽ đánh quân Ma-đi-an như đánh có một người." 17 Ông thưa: "Nếu Ngài thương con thì xin cho con một dấu chứng tỏ Ngài đang nói với con. 18 Xin Ngài đừng rời khỏi đây cho tới khi con trở lại, mang theo của lễ đặt trước nhan Ngài." Người phán: "Ta sẽ ở lại cho tới khi ngươi trở về."
19 Ông Ghít-ôn đi bắt một con dê non làm thịt, và lấy hai thùng bột làm mấy chiếc bánh không men. Thịt thì ông để trong một cái rổ, còn nước cốt thì đựng trong một cái thố. Rồi ông mang đến cho Người ở dưới cây tùng. Khi ông đến gần, 20 thì Thần sứ Thiên Chúa nói với ông: "Hãy lấy thịt và bánh không men đặt trên tảng đá này và rưới nước cốt lên." Ông đã làm như thế.
21 Thần sứ của Ðức Chúa giơ đầu gậy đang cầm trong tay đụng vào thịt và bánh không men, lửa liền từ tảng đá bốc lên, đốt cháy hết thịt cùng bánh không men. Thần sứ Ðức Chúa biến khỏi mắt ông. 22 Ông Ghít-ôn thấy đó chính là Thần sứ Ðức Chúa. Ông Ghít-ôn nói: "Chết tôi rồi, lạy Ðức Chúa là Chúa Thượng của tôi, vì tôi đã thấy Thần sứ Ðức Chúa nhãn tiền!" 23 Nhưng Ðức Chúa phán với ông: "Bình an cho ngươi ! Ðừng sợ: ngươi không chết đâu." 24 Tại đó ông Ghít-ôn xây một bàn thờ kính Ðức Chúa, và ông gọi nơi ấy là Ðức Chúa - Bình an. Cho đến ngày nay, bàn thờ ấy vẫn còn tại Óp-ra, đất của gia đình A-vi-e-de.
"Bình an cho ngươi ! Ðừng sợ : ngươi không chết đâu."

Ông Ghít-ôn triệt hạ Ba-an
25 Một đêm kia Ðức Chúa phán bảo ông: "Hãy lấy con bò mộng của cha ngươi, con bò bảy tuổi, rồi phá huỷ bàn thờ Ba-an của cha ngươi và chặt đứt cây cột thần bên cạnh. 26 Ngươi sẽ xây bàn thờ kính Ðức Chúa, Thiên Chúa ngươi, trên đỉnh của nơi kiên cố này, sắp xếp sao cho gọn ghẽ. Ngươi sẽ lấy con bò và dâng làm lễ toàn thiêu với gỗ cây cột thần ngươi đã chặt." 27 Vậy ông Ghít-ôn mang theo mười người đầy tớ và làm như Ðức Chúa đã nói với ông. Tuy nhiên, vì sợ người nhà của cha mình và những người trong thành, ông không dám làm ban ngày, nên đã làm ban đêm. 28 Sáng hôm sau, khi những người trong thành thức dậy, thì kìa bàn thờ Ba-an đã bị triệt hạ, cây cột thần cạnh đó đã bị chặt, và con bò mộng thứ hai đã được dâng làm lễ toàn thiêu trên bàn thờ mới xây. 29 Họ nói với nhau: "Ai đã làm chuyện này thế?" Rồi họ điều tra và tìm hiểu, thì ra là ông Ghít-ôn, con ông Giô-át, đã làm chuyện đó. 30 Dân thành liền nói với ông Giô-át: "Ðưa con ông ra đây! Nó phải chết, vì nó đã triệt hạ bàn thờ Ba-an và đã chặt đứt cây cột thần bên cạnh." 31 Ông Giô-át nói với tất cả mọi người đứng trước mặt ông: "Các anh bênh quyền lợi của Ba-an ư? Hay là các anh tính cứu thần đó? Kẻ nào bênh quyền lợi Ba-an sẽ phải chết trước khi trời rạng sáng. Nếu Ba-an là thần thì Ba-an cứ tự biện hộ. Ghít-ôn đã phá bàn thờ của Ba-an đó." 32 Ngày hôm ấy, người ta gọi ông Ghít-ôn là Giơ-rúp-ba-an, mà rằng: "Xin Ba-an đối phó với hắn, vì hắn đã triệt hạ bàn thờ của người."
Kêu gọi chiến đấu
33 Tất cả các người Ma-đi-an, người A-ma-lếch và người Phương Ðông đều nhất tề tập hợp; họ băng qua sông và đóng trại tại đồng bằng Gít-rơ-en.34 Ông Ghít-ôn được đầy thần khí của Ðức Chúa; ông rúc tù và, và người A-vi-e-de quy tụ lại sau lưng ông. 35 Ông sai sứ giả kêu gọi mọi người trong chi tộc Mơ-na-se, và họ quy tụ lại sau lưng ông; ông sai sứ giả kêu gọi mọi người trong chi tộc A-se, Dơ-vu-lun và Náp-ta-li, họ cũng đều tiến lên đón ông.
Lông cừu làm điềm báo
36 Ông Ghít-ôn thưa với Thiên Chúa: "Nếu đúng là Ngài sẽ dùng tay con để cứu Ít-ra-en như Ngài đã phán, 37 thì này đây con đặt một mớ lông cừu trong sân lúa: nếu chỉ có sương trên lông cừu mà thôi, còn tất cả mặt đất đều khô, thì con biết Ngài sẽ dùng tay con để cứu Ít-ra-en như Ngài đã phán." 38 Và đã xảy ra như vậy. Sáng hôm sau ông dậy sớm, bóp mớ lông cừu, vắt cho sương chảy ra đầy một chén nước. 39 Ông Ghít-ôn lại thưa với Thiên Chúa: "Xin Ngài đừng thịnh nộ với con, để con được nói một lần nữa. Xin cho con được trắc nghiệm bằng lông cừu một lần nữa thôi: chỉ có lông cừu là khô, còn tất cả mặt đất đều đẫm sương." 40 Ðêm ấy Thiên Chúa đã làm như vậy. Chỉ có lông cừu là khô, còn tất cả mặt đất đều đẫm sương.
Và đã xảy ra như vậy

CHIA SẺ

Ghít-ôn có vẻ như không phải là một ứng viên cho vai trò lãnh đạo cừ khôi của Thiên Chúa (Dt 11:32). Khi Thiên Chúa gọi ông, ông đã trốn. Khi Thiên Chúa nói với ông, ông nêu ra những vấn nạn thay vì tin tưởng vào những lời Ngài hứa. Một trong những từ nổi tiếng mà ông sử dụng là nếu (c.13,17,36; Mc 9:22-23). Khi Ghít-ôn bắt đầu vâng theo Thiên Chúa, ông đã ra tay vào buổi tối (c.27) và phải lập lại điềm báo để bảo đảm rằng Đức Chúa ở với ông.
Nhưng Thiên Chúa đã thấy tiềm năng của Ghít-ôn và thậm chí còn gọi ông là “chiến sĩ can trường” (c.12). Thiên Chúa thấy tiềm năng nơi bạn và nói với bạn như Ngài đã nói với Simon, “anh là… anh sẽ là” (Ga 1:42). Ngài biết những yếu đuối của chúng ta và sẽ trợ giúp cho những nhu cầu của bạn nhờ đó Ngài có thể giúp đức tin của bạn được mạnh mẽ hơn.
Đối với một người hay lo lắng, “Đức Chúa Bình An” là điều người ấy cần (c.24). Hôm nay, bạn có thể vui hưởng bình an của Thiên Chúa khi bạn bước vào trận chiến (Pl 4:4-9).
Ai nói rằng khi một ai đó thấy một phép lạ, người ấy sẽ tin vào Thiên Chúa? Ngay cả một sứ thần đúng trước ông, Ghít-ôn vẫn thấy khó để tín thác và Thiên Chúa. Ông cần vượt qua một vài điều trước khi ông thực hiện điều Thiên Chúa đề nghị. Sẽ luôn luôn có những khó khăn cản trở nhưng một số những cản khó khăn đó là do Thiên Chúa để xảy ra để thử thách đức tin của bạn và nhờ đó mà đức tin của bạn được lớn lên. “Đặt lông cừu trong sân lúa” là một bằng chứng cho thấy thái độ không tin. Thiên Chúa đã hạ mình trước sự yếu đuối của Ghít-ôn và thực hiện điều ông đề nghị, và Ngài cũng có thể làm như vậy cho bạn; nhưng đấy không phải là cách thức mà Thiên Chúa muốn gặp gỡ bạn. Một niềm tin thiếu trưởng thành đòi hỏi những dấu chỉ để làm bảo chứng; niềm tin trưởng thành đón nhận Lời Ngài và tuân theo. Đâu là thái độ của bạn khi đứng trước lời mời gọi dấn thân mà Thiên Chúa muốn bạn đảm nhận?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC