Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012

CHƯƠNG 08 - SÁCH THỦ LÃNH


Ép-ra-im kêu trách
1 Những người Ép-ra-im nói với ông: "Ông đối xử với chúng tôi như vậy nghĩa là thế nào? Ông đã không thèm gọi chúng tôi, khi ông lên đường đánh quân Ma-đi-an."
Họ đã công kích ông dữ dội. 2 Nhưng ông nói với họ: "Việc tôi đã làm sánh sao được với các anh? Thứ mà Ép-ra-im ăn mót, lại không tốt hơn cả mùa trái của A-vi-e-de sao? 3 Thiên Chúa đã trao vào tay các anh các thủ lãnh Ma-đi-an là Ô-rếp và Dơ-ếp, thì tôi có thể làm gì sánh được với các anh?" Nghe ông nói thế, họ mới nguôi giận.
C. Ông Ghít-ôn giao chiến bên kia sông Gio-đan. Ông từ trần.
Ông Ghít-ôn vượt sông Gio-đan truy lùng địch
4 Tới sông Gio-đan, ông Ghít-ôn sang sông cùng với ba trăm người theo ông, rất mệt mỏi nhưng vẫn truy lùng quân địch. 5 Ông nói với các người Xúc-cốt: "Làm ơn cho đám người theo tôi mấy tấm bánh, vì họ đã mệt mỏi rồi, mà tôi thì còn phải truy lùng De-vác và Xan-mun-na, vua Ma-đi-an." 6 Nhưng các thủ lãnh Xúc-cốt trả lời: "Số mạng của De-vác và Xan-mun-na nay đã nằm gọn trong tay ông rồi sao, mà chúng tôi phải cấp bánh cho quân đội của ông?" 7 Ông Ghít-ôn đáp: "Ðã vậy thì một khi Ðức Chúa trao De-vác và Xan-mun-na vào tay ta rồi, ta sẽ lấy gai rừng và cây ké mà xé xác các ngươi!" 8 Từ đấy, ông đi lên Pơ-nu-ên, và lại nói với người ta như vậy, nhưng những người Pơ-nu-ên trả lời y như những người Xúc-cốt. 9 Ông cũng nói với người Pơ-nu-ên rằng: "Khi ta trở về bình an vô sự, ta sẽ triệt hạ tháp này."


"Làm ơn cho đám người theo tôi mấy tấm bánh, vì họ đã mệt mỏi rồi"

De-vác và Xan-mun-na bại trận
10 De-vác và Xan-mun-na lúc ấy đang ở Các-co cùng với đạo quân của họ, chừng mười lăm ngàn người, đó là số còn lại trong toàn bộ doanh trại con cái Phương Ðông. Vì mười hai ngàn mạng biết tuốt gươm đã gục ngã. 11 Ông Ghít-ôn tiến lên theo con đường của dân du mục, ở phía đông Nô-vác và Gióc-bô-ha, và đã tấn công trại khi trại cứ tưởng là an toàn. 12 De-vác và Xan-mun-na chạy trốn, nhưng ông đã đuổi kịp và bắt được cả hai vua Ma-đi-an là De-vác và Xan-mun-na, gây khiếp đảm cho toàn bộ doanh trại.
Ông Ghít-ôn báo thù
13 Sau trận chiến, ông Ghít-ôn, con ông Giô-át trở về qua ngả đường lên Khe-rét. 14 Ông bắt một thiếu niên thuộc dân Xúc-cốt và tra hỏi nó. Nó viết cho ông tên các thủ lãnh Xúc-cốt, và các kỳ mục trong dân là bảy mươi bảy người. 15 Vậy ông đến với người Xúc-cốt và nói: "Ðây là De-vác và Xa-mun-na! Vì chúng, các ngươi đã đay nghiến ta mà rằng: "Số mạng của De-vác và Xan-mun-na nay đã nằm gọn trong tay ông rồi sao, mà chúng tôi phải cấp bánh cho những người mệt mỏi của ông?" 16 Ông bắt các kỳ mục trong thành, lấy gai rừng và cây ké mà dạy cho những người Xúc-cốt một bài học. 17 Tháp Pơ-nu-ên, ông cũng triệt hạ, và tàn sát cả những người trong thành. 18 Ông nói với De-vác và Xan-mun-na: "Những kẻ các ngươi đã tàn sát ở Ta-bo là người thế nào?" Chúng thưa: "Ông thế nào, họ cũng vậy; người nào cũng có vẻ hoàng tử." 19 Ông nói: "Họ là anh em cùng mẹ với ta đó. Thề có Ðức Chúa hằng sống! Giả như các ngươi để họ sống, thì ta chẳng sát hại các ngươi đâu!" 20 Rồi ông bảo người con cả của ông Gie-the: "Ðứng lên! Giết chúng đi!" Nhưng chàng thiếu niên sợ không dám tuốt gươm, vì cậu còn trẻ. 21 De-vác và Xan-mun-na liền nói: "Vậy thì chính nhà ngươi đứng lên giết chúng ta đi, vì anh hùng đâu có sợ chết!" Ông Ghít-ôn đứng lên hạ sát De-vác và Xan-mun-na, rồi tháo lấy những chiếc vòng đeo cổ các con lạc đà của chúng.
Cuối đời ông Ghít-ôn
22 Người Ít-ra-en nói với ông Ghít-ôn: "Xin ông cai trị chúng tôi, cả ông cũng như con cháu ông, vì ông đã giải thoát chúng tôi khỏi tay quân Ma-đi-an." 23 Ông Ghít-ôn trả lời: "Chính tôi sẽ không cai trị, mà con tôi cũng không cai trị anh em, nhưng Ðức Chúa sẽ cai trị anh em." 24 Ông Ghít-ôn nói với họ: "Tôi xin anh em một điều là mỗi người cho tôi một cái nhẫn trong số chiến lợi phẩm của mình." Sở dĩ như vậy là vì những người bại trận là dân Ít-ma-ên, nên chúng mang nhẫn vàng. 25 Những người ấy đáp: "Hẳn là chúng tôi sẽ tặng ông rồi." Họ trải chiếc áo choàng ra, và mỗi người bỏ vào đấy một chiếc nhẫn đã chiếm được. 26 Trọng lượng số nhẫn vàng ông đã xin được là mười bảy ký vàng, không kể các vòng khuyên, các hoa tai và những chiếc áo điều các vua Ma-đi-an vẫn mặc, và không kể các vòng đeo cổ các con lạc đà của chúng. 27 Ông Ghít-ôn lấy số vàng đó làm một tượng ê-phốt và đặt trong thành của ông tại Óp-ra; và toàn thể Ít-ra-en đã đàng điếm với nó, nên nó hoá cái bẫy cho ông Ghít-ôn và nhà ông.
Họ trải chiếc áo choàng ra, và mỗi người bỏ vào đấy một chiếc nhẫn đã chiếm được

28 Ma-đi-an bị hạ nhục trước mặt con cái Ít-ra-en; chúng không còn ngẩng đầu lên được nữa. Dưới thời ông Ghít-ôn, lãnh thổ được bình an bốn mươi năm. 29 Ông Giơ-rúp-ba-an, con ông Giô-át, lui về sống cảnh điền viên. 30 Ông Ghít-ôn sinh được bảy mươi người con, vì ông có nhiều vợ. 31 Ông có người tỳ thiếp ở Si-khem, bà cũng sinh cho ông một con trai; và ông đặt tên cho nó là A-vi-me-léc. 32 Ông Ghít-ôn, con ông Giô-át, qua đời sau khi hưởng tuổi già hạnh phúc, và được chôn cất trong phần mộ của ông Giô-át, thân phụ ông, tại Óp-ra của dòng họ A-vi-e-de.
Ít-ra-en lại suy sụp
33 Sau khi ông Ghít-ôn qua đời, con cái Ít-ra-en lại đàng điếm với các Ba-an, và tôn Ba-an Bơ-rít làm thiên chúa của mình. 34 Con cái Ít-ra-en không nhớ Ðức Chúa là Thiên Chúa của mình, Ðấng đã giải thoát họ khỏi tay mọi thù địch chung quanh. 35 Họ cũng chẳng đối xử nhân nghĩa với nhà ông Giơ-rúp-ba-an, tức Ghít-ôn, mà đền đáp tất cả những điều tốt lành ông đã làm cho Ít-ra-en.
Con cái Ít-ra-en lại đàng điếm với các Ba-an, và tôn Ba-an Bơ-rít làm thiên chúa của mình

CHIA SẺ

Phải mất rất nhiều công sức để xây dựng một quốc gia, và một người lãnh đạo phải biết cách để vận hành từng hạng người, đặc biệt sau một chiến thắng vĩ đại.
Người chỉ trích (1-3). Họ giận dữ với Ghít-ôn bởi vì họ bị bỏ lại và đã không được chia sẻ phần vinh quang. Ghít-ôn khéo léo trả lời họ một cách “nhẹ nhàng” để chữa trị những vết thương và ngăn chặn sự chia rẽ (Cn 15:1; 4:1-3). Làm như thế tốt hơn là bắt đầu một trận chiến khác. Lưu ý họ không phải là những người hào hứng trong chiến đấu, điều họ quan tâm chỉ là chiến thắng. Khi chỉ trích một ai đó bạn quan tâm đến điều gì ?
Người hoài nghi (4-9). Họ nói, “anh chưa từng thắng trận, vì thế tại sao chúng tôi lại giúp cho anh?” Những người ở Xúc-cốt không có niềm tin vào Thiên Chúa hay nhìn nhận Ghít-ôn và các thuộc hạ của ông, và cách đối xử thiếu bác ái của họ, làm họ phải trả giá bằng cái chết. Có nhiều kẻ chờ mong bạn thất bại. Họ chẳng giúp đỡ, không động viên,… nhưng chỉ trích thì rất hăng hái. Những lúc mệt nhoài như Ghít-ôn, bạn có nhớ đến những lời hứa của Thiên Chúa ?
Những kẻ nhát  đảm (10-21). Xử hai vị vua nổi tiếng trở thành một cách tốt để bắt đầu sự nghiệp của một chiến binh, nhưng cậu thiếu niên vẫn còn quá non trẻ để thực để thực hiện sứ mạng này. Chúng ta tự hỏi nếu Ghít-ôn nhớ lại sự nhát đảm của chính ông, và Thiên Chúa đã kiên nhẫn với ông như thế nào ! Bạn có nhớ những yếu đuối của mình để có thể kiên nhẫn với những yếu đuối của người khác ?
Người thỏa hiệp (22-35). Không giống như Áp-ra-ham, Ghít-ôn đã tham lam và hỏi xin từ sự quảng đại của những kẻ cướp bóc (Stk 14:18-24). Điều này dẫn đến việc thờ ngẫu tượng và quên Thiên Chúa, bởi vì lòng của con người luôn hướng về tội. Sau chiến thắng những chọn lựa tiếp theo có thể làm cho chúng ta quay trở lại con đường cũ một cách dễ dàng. Bạn đã vượt qua một thử thách nào trong thời gian gần đây ? Và bạn làm gì để củng cố cho sự bền vững của chiến thắng này ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC