Thứ Hai, 12 tháng 11, 2012

CHƯƠNG 01 - SỬ BIÊN NIÊN 1

I. Dòng Họ Vua Ða-Vít: Các Gia Phả
1. Từ A-Ðam Ðến Ít-Ra-En
Gốc tích của ba nhóm (St 5:1-32)
1 Ông A-đam, ông Sết, ông E-nốt. 2 Ông Kê-nan, ông Ma-ha-lan-ên, ông Gie-rét. 3 Ông Kha-nốc, ông Mơ-thu-se-lác, ông La-méc. 4 Ông Nô-ê, ông Sêm, ông Kham, ông Gia-phét.
 
Ngành ông Gia-phét (St 10:2-4)
5 Các con của ông Gia-phét là Gô-me, Ma-gốc, Mê-đi, Gia-van, Tu-van, Me-séc, Ti-rát.
6 Các con của ông Gô-me là Át-cơ-nát, Ri-phát, Tô-gác-ma, 7 Các con của ông Gia-van là Ê-li-sa, Tác-sít, người Kít-tim, người Rô-đa-nim.
 Ngành ông Kham (St 10 :6-8,13-18)
8 Các con của ông Kham là Cút, Mít-ra-gim, Pút, Ca-na-an.
9 Các con của ông Cút là Xơ-va, Kha-vi-la, Xáp-ta, Ra-ơ-ma, Xáp-tơ-kha. Các con của ông Ra-ơ-ma là Sơ-va, Ðơ-đan. 10 Ông Cút sinh ra ông Nim-rốt là người anh hùng đầu tiên trên mặt đất.
11 Ông Mít-ra-gim sinh ra dân Lút, dân A-nam, dân Lơ-háp, dân Náp-tu-khim, 12 dân Pát-rốt, dân Cát-lúc và dân Cáp-to, từ dân này mới có dân Phi-li-tinh. 13 Ông Ca-na-an sinh ra ông Xi-đôn là con đầu lòng, rồi sinh ông Khết, 14 và các người Giơ-vút, người E-mô-ri, người Ghia-ga-si, 15 người Khi-vi, người Ác-ki, người Xi-ni, 16 người Ác-vát, người Xơ-ma-ri, người Kha-mát.

4 con trai của Kham và các con cháu
 Ngành ông Sêm (St 10:22-29)
17 Các con của ông Sêm là Ê-lam, Át-sua, Ác-pắc-sát, Lút, A-ram, Út, Khun, Ghe-the, Me-séc.
18 Ác-pắc-sát sinh Se-lác. Se-lác sinh Ê-ve. 19 Ê-ve được hai người con trai: người thứ nhất tên là Pe-lét, vì trong thời gian ông sống, đất được phân chia; người em tên là Gióc-tan.
20 Gióc-tan sinh An-mô-đát, Se-lép, Kha-xa-ma-vét, Gie-rác, 21 Ha-đô-ram, U-dan, Ðích-la, 22 Ê-van, A-vi-ma-ên, Sơ-va, 23 Ô-phia, Kha-vi-la, Giô-váp. Tất cả những người đó là con của ông Gióc-tan.
 Từ ông Sêm đến ông Áp-ra-ham (St 11:10-26)
24 A-pắc-sát, Se-lác, 25 Ê-ve, Pe-lét, Rơ-u, 26 Xơ-rúc, Na-kho, Te-rác, 27 Áp-ram, tức là Áp-ra-ham. 28 Các con của ông Áp-ra-ham là I-xa-ác và Ít-ma-ên. Ðây là hậu duệ của các ngài.
 Con cháu ông Ít-ma-ên (St 25:13-16)
29 Con đầu lòng của ông Ít-ma-ên là Nơ-va-giốt, rồi đến Kê-đa, Át-bơ-ên, Míp-xam, 30 Mít-ma, Ðu-ma, Ma-xa, Kha-đát, Tê-ma, 31 Giơ-tua, Na-phít, Kết-ma. Ðấy là các con của ông Ít-ma-ên. 32 Con của bà Cơ-tu-ra, vợ lẽ của ông Áp-ra-ham: bà sinh Dim-ran, Gióc-san, Mơ-đan, Ma-đi-an, Gít-bắc, Su-ác. Các con của ông Gióc-san là Sơ-va và Ðơ-đan. 33 Các con của ông Ma-đi-an là Ê-pha, Ê-phe, Kha-nốc, A-vi-đa, En-đa-a. Tất cả những người ấy là con cháu bà Cơ-tu-ra.
Ông I-xa-ác và ông Ê-xau (St 36:1-9)
34 Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác. Các con của ông I-xa-ác là Ê-xau và Ít-ra-en.
35 Các con của ông Ê-xau là Ê-li-phát, Rơ-u-ên, Giơ-út, Gia-lam, Cô-rắc. 36 Các con của ông Ê-li-phát là Tê-man, Ô-ma, Xơ-phi, Ga-ơ-tam, Cơ-nát, Tim-na, A-ma-lếch. 37 Các con của ông Rơ-u-ên là Na-khắt, De-rác, Sam-ma, Mít-da.
 Ngành ông Xê-ia (St 36:20-30)
38 Các con của ông Xê-ia là Lô-tan, Sô-van, Xíp-ôn, An-na, Ði-sôn, Ê-xe, Ði-san. 39 Các con của ông Lô-tan là Khô-ri, Hô-mam. Em gái của ông Lô-tan là Tim-na. 40 Các con của ông Sô-van là An-gian, Ma-na-khát, Ê-van, Sơ-phi, Ô-nam. Các con của ông Xíp-ôn là Ai-gia và A-na. 41 Con của ông A-na là Ði-sôn. Các con của ông Ði-sôn là Kham-ran, Ét-ban, Gít-ran, Cơ-ran. 42 Các con của ông Ê-xe là Bin-han, Da-a-van, Gia-a-can. Các con của ông Ði-sôn là Út và A-ran.
Các vua Ê-đôm (St 36:31-39)
43 Ðây là các vua cai trị xứ Ê-đôm trước khi con cái Ít-ra-en có vua: vua Be-la con vua Bơ-o, và thành của vua tên là Ðin-ha-va. 44 Vua Bê-la qua đời, ông Giô-váp, con ông De-rác, người Bót-ra, lên kế vị. 45 Vua Giô-váp qua đời, ông Khu-sam, người gốc xứ Tê-man, lên kế vị. 46 Vua Khu-sam qua đời, ông Ha-đát, con ông Bơ-đát, lên kế vị. Vua này đánh bại người Ma-đi-an trong cánh đồng Mô-áp, thành của vua tên là A-vít. 47 Vua Ha-đát qua đời, ông Xam-la, người thành Mát-rê-ca, lên kế vị. 48 Vua Xam-la qua đời, ông Sa-un, người thành Rơ-khô-vốt Ha Na-ha lên kế vị. 49 Vua Sa-un qua đời, ông Ba-an Kha-nan, con ông Ác-bo lên kế vị. 50 Vua Ba-an Kha-nan qua đời, ông Ha-đát lên kế vị; thành của vua tên là Pa-i; vợ vua tên là Mơ-hê-táp-ên, con gái ông Ma-rết, người thành Mê Da-háp.
 Các tộc trưởng Ê-đôm (St 36:40-43)
51 Vua Ha-đát qua đời thì có các tộc trưởng Ê-đôm: tộc trưởng Tim-na, tộc trưởng An-va, tộc trưởng Giơ-thết, 52 tộc trưởng O-ho-li-va-ma, tộc trưởng Ê-la, tộc trưởng Pi-nôn, 53 tộc trưởng Cơ-nát, tộc trưởng Tê-man, tộc trưởng Míp-xa, 54 tộc trưởng Mác-đi-ên, tộc trưởng I-ram. Ðó là các tộc trưởng Ê-đôm.

CHIA SẺ

Bạn sẽ thấy trong chín chương tiếp theo những cái tên không có quen thuộc, nhiều trong số những tên đó khó phát âm, và chúng ta bị cám dỗ để bỏ qua những cái tên này và đọc câu chuyện ngay. Nhưng nên dừng lại để xem qua tầm quan trọng của những chương này.
Những cái tên thuộc, gắn liền vào những con người thật đã từng sống trên mặt đất này. Giờ đây hầu hết những người này đã bị lãng quên, tên của họ đã bị chôn vùi trong một danh sách cổ. Một ngày nào đó tên của bạn cũng chỉ còn ghi lại trong một tập tin nào đó. Lịch sử có thể quên bạn, nhưng Thiên Chúa thì chẳng bao giờ quên. Bạn có sống trong ánh sáng của vĩnh hằng (1Ga 2:15-17) ? Hãy tính sổ cuộc sống của bạn ngay từ bây giờ.
Những tên này được ghi lại trên thế giới này bởi vì những người này được sinh ra trên mặt đất này. Danh sách quan trọng nhất được ghi trên trời, và tên của những ai tái sinh lại trong Đức Giêsu Kitô (Lc 10:20; Pl 4:3). Tên của bạn có được ghi trong đó không ?

1 nhận xét:

  1. Tên là để phân biệt con với người khác. Trong quá trình lớn lên, nhiều khi con đã nói cái này, làm cái kia, cốt để tạo nên một sự khác biệt độc đáo khiến người ta phải nhớ đến tên con. Cho đến khi không thấy tên mình nằm trong danh sách những người trúng tuyển trong một cuộc thi, con mới ngộ ra rằng nơi đâu tên con được viết vào mới thật sự quan trọng, chứ không phải chỉ cần có cái tên mà thôi. Trải qua nhiều thăng trầm trôi nổi, bị gọt giũa của kiếp người, con cảm động đến rơi nước mắt khi biết rằng: Thiên Chúa đã khắc ghi tên con trong lòng bàn tay Chúa từ thuở nào rồi, cho dù con có là ai. Thiên Chúa của con là như thế đấy. Chúa đã chọn con mà không cần có sự đồng ý của con. Còn về phần con là con của Chúa thì sao? Lạy Chúa, con biết Chúa cho con toàn quyền tự do bằng lòng hay không để Chúa tiếp tục giữ con trong lòng bàn tay Chúa.

    Chúa ơi, hôm nay, ngồi viết tên mình, con thấy tên con đầy những nét cong, giống hệt như cuộc sống con vậy. Mỗi nét cong queo con viết, dù cố tình hay vô ý, là mỗi lần chính con làm mờ đi, để rồi cuối cùng sẽ xoá hẳn, tên con trong lòng bàn tay Chúa. Nghĩ đến lúc đó, con sợ hãi muốn khóc và càng muốn bám chặt vào Chúa hơn nữa. Xin Chúa cho con biết cúi đầu đón nhận tình yêu Chúa để biết dựa vào ân sủng Chúa luôn sẵn có bên con mà sống vâng phục theo những lời Chúa dạy, vì biết rằng mỗi khi con thành tâm quay về với Lời Chúa, là mỗi lần con lại tô đậm thêm tên con đã bị chính tội lỗi con làm mờ nhạt đi rồi. Lạy Chúa, "xin cho con đừng bao giờ lìa xa Chúa; xin gìn giữ con khỏi mọi kẻ thù tinh quái" (Kinh Lạy Hồn Chúa Kitô) để con được sống trong ánh sáng của Chúa. Con chân thành cầu xin như vậy, lạy Chúa là Cha rất nhân từ của con.

    Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC