Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012

CHƯƠNG 11 - SỬ BIÊN NIÊN 1

II. Vua Ða-Vít Sáng lập Nền Phụng Tự Ðền Thờ
1. Vương Quyền Vua Ða-Vít

Vua Ða-vít được phong làm vua Ít-ra-en (2 Sm 5:1-3)
1 Toàn thể Ít-ra-en tập hợp quanh vua Ða-vít tại Khép-rôn và thưa: "Chúng tôi đây là cốt nhục của ngài! 2 Ngay cả trước kia, khi ông Sa-un còn làm vua,
chính ngài đã chỉ huy các cuộc hành quân của Ít-ra-en. Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngài, đã phán với ngài: Chính ngươi sẽ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta và ngươi sẽ lãnh đạo Ít-ra-en dân Ta." 3 Toàn thể kỳ mục Ít-ra-en đến gặp vua tại Khép-rôn và vua Ða-vít đã lập giao ước với họ tại Khép-rôn trước nhan Ðức Chúa. Rồi họ xức dầu tấn phong Ða-vít làm vua Ít-ra-en như lời Ðức Chúa đã dùng ông Sa-mu-en mà phán.
 Chiếm Giê-ru-sa-lem (2 Sm 5:6-10)
4 Vua Ða-vít cùng toàn thể Ít-ra-en tiến về Giê-ru-sa-lem - tức là Giơ-vút; dân bản xứ ở đây là người Giơ-vút. 5 Dân cư Giơ-vút nói với vua Ða-vít: "Ông sẽ không vào đây được." Nhưng vua Ða-vít đã chiếm được đồn luỹ Xi-on, đó là Thành vua Ða-vít. 6 Vua Ða-vít đã nói: "Bất cứ ai là người đầu tiên giết được người Giơ-vút, người ấy sẽ được làm thủ lãnh, làm nguyên soái." Ông Giô-áp con bà Xơ-ru-gia là người đầu tiên đã lên được, nên ông đã trở thành thủ lãnh. 7 Vua Ða-vít đóng tại đồn luỹ đó, nên người ta gọi là Thành vua Ða-vít. 8 Rồi vua xây cất bốn mặt thành, từ công trình Mi-lô cho tới hoàng cung, còn ông Giô-áp thì tu bổ phần còn lại. 9 Vua Ða-vít ngày càng thêm mạnh thế, vì Ðức Chúa các đạo binh ở với vua.
 Các dũng sĩ của vua Ða-vít (2 Sm 23:8-39)
10 Ðây là những người chỉ huy các dũng sĩ của vua Ða-vít, những người đã cùng vua nên mạnh thế trong triều đại của vua, và đã cùng toàn thể Ít-ra-en củng cố vương quyền của vua, như lời Ðức Chúa phán về Ít-ra-en. 11 Dưới đây là danh sách các dũng sĩ của vua Ða-vít:
Ông Gia-sóp-am, con ông Khác-mô-ni, đứng đầu Bộ Ba. Chính ông là người đã vung đao giết một lúc ba trăm mạng.
12 Kế đến là ông E-la-da, con ông Ðô-đô, người A-khô-ác. Ông là một trong ba dũng sĩ. 13 Chính ông đã ở bên vua Ða-vít tại Pát Ðam-mim, khi quân Phi-li-tinh tụ tập ở đấy để giao tranh. Ðây là một cánh đồng lúa mạch. Dân quân bỏ trốn bọn Phi-li-tinh, 14 nhưng các ông đã đứng giữa cánh đồng để bảo vệ thửa đất và đánh giết quân Phi-li-tinh. Ðức Chúa đã thực hiện một cuộc chiến thắng lẫy lừng.
15 Trong Nhóm Ba Mươi, ba người đã xuống gặp vua Ða-vít tại tảng đá cạnh hang A-đu-lam đang khi có đạo quân Phi-li-tinh đóng tại thung lũng người Ra-pha. 16 Bấy giờ vua Ða-vít đang ở nơi ẩn náu và tại Bê-lem bấy giờ có một đồn quân Phi-li-tinh. 17 Vua Ða-vít ước ao và nói: "Phải chi có ai cho ta uống nước lấy ở giếng tại cổng thành Bê-lem!" 18 Bộ Ba đã đột nhập trại Phi-li-tinh, lấy nước ở giếng tại cổng thành Bê-lem, đưa về cho vua Ða-vít. Vua Ða-vít không muốn uống mà đổ nước ấy làm lễ rưới dâng Ðức Chúa. 19 Vua nói: "Xin Thiên Chúa đừng để ta làm điều ấy! Nỡ nào ta uống máu những người đã liều mạng đưa nước về đây". Vậy vua đã không muốn uống nước. Ðó là việc ba dũng sĩ đã làm.
20 Ông Áp-sai, em ông Giô-áp, là người chỉ huy Nhóm Ba Mươi. Chính ông đã vung giáo đâm chết ba trăm mạng, và được nổi danh trong Nhóm Ba Mươi. 21 Ông được vinh dự nhất trong Nhóm Ba Mươi, nên ông được đứng đầu; nhưng không được vào Bộ Ba.
22 Ông Bơ-na-gia, con ông Giơ-hô-gia-đa, một con người dũng cảm, nhiều thành tích, xuất thân từ Cáp-xơ-ên. Chính ông đã hạ sát hai anh hùng Mô-áp; chính ông đã xuống đập chết con sư tử ở trong giếng vào một ngày có tuyết. 23 Chính ông đã hạ một tên Ai-cập, thân cao hai thước rưỡi. Tên Ai-cập cầm giáo trong tay như cầm khung cửi của thợ dệt. Ông xuống đánh nó với một cây gậy, cướp giáo khỏi tay tên Ai-cập, và lấy giáo của nó mà giết nó. 24 Ðó là những việc ông Bơ-na-gia-hu, con ông Giơ-hô-gia-đa đã làm, và ông được nổi danh trong Nhóm Ba Mươi dũng sĩ. 25 Ông được vinh dự nhất trong Nhóm Ba Mươi, nhưng không được vào Bộ Ba. Vua Ða-vít đặt ông trông coi đội cận vệ của vua.
26 Các anh hùng dũng sĩ là: A-xa-hên, em của Giô-áp, En-kha-nan, con của Ðô-đô, người Bê-lem, 27 Sam-mốt người Ha-ra, Khe-lét người Pơ-lô-ni, 28 I-ra con của Ích-kết người Tơ-cô-a, A-vi-e-de người A-na-thốt, 29 Xíp-bơ-khai người Khu-sa, I-lai người A-khô-ác, 30 Ma-rai người Nơ-tô-pha, Khê-lét, con của Ba-a-na người Nơ-tô-pha, 31 I-thai, con của Ri-vai người Ghíp-a, là con cháu Ben-gia-min, Bơ-na-gia người Pia-a-thôn, 32 Khu-rai quê ở Khe suối Ga-át, A-vi-ên người A-ra-va, 33 Át-ma-vét người Ba-khu-rim, En-giác-ba người Sa-an-vôn, 34 Bơ-nê Ha-sêm người Ghi-dô, Giô-na-than, con của Sa-ghê người Ha-ra, 35 A-khi-am, con của Xa-kha người Ha-ra, Ê-li-phan con của Ua, 36 Khê-phe người Mơ-khê-ra, A-khi-gia người Pơ-lô-ni, 37 Khét-rô người Các-men, Na-a-rai con của Ét-bai, 38 Giô-en em của Na-than, Míp-kha con của Hắc-ri, 39 Xe-léc người Am-mon, Nác-rai người Bơ-ê-rốt, cận vệ của ông Giô-áp con bà Xơ-ru-gia, 40 ông I-ra người Gít-ri, Ga-rếp người Gít-ri, 41 U-ri-gia người Khết, Da-vát con của Ác-lai, 42 A-đi-na con của Si-da thuộc chi tộc Rưu-vên, đứng đầu con cháu Rưu-vên, chỉ huy Nhóm Ba Mươi, 43 Kha-nan con của Ma-a-kha, Giô-sa-phát người Me-then, 44 Út-di-gia người Át-ta-rốt, Sa-ma và Giơ-u-ên con của Khô-tam người A-rô-e, 45 Giơ-đi-a-ên con của Sim-ri và em là Giô-kha người Tít, 46 Ê-li-ên người Ma-kha-vim, Giơ-ri-vai và Giô-sau-gia con của En-na-am, Gít-ma người Mô-áp, 47 Ê-li-ên, Ô-vết và Gia-a-xi-ên người Xô-va.
CHIA SẺ

Một số người trở thành những người lãnh đạo bởi vì Thiên Chúa chọn họ theo một cách thức đặc biệt và sức dầu tấn phong họ cho một công việc đặc biệt. Giống như vua Đa-vít đã được đưa lên ngôi báu. Ngược với Sa-un, Đa-vít đã trung thành với Thiên Chúa.
Những người lãnh đạo khác bởi vì những người giống như Đa-vít thách đố bản thân mình để làm tốt nhất nhiệm vụ của mình. Giô-áp đã thành người đứng đầu của quân đội bởi vì ông đã hạ một thành lũy, và tất cả những người dũng sĩ của Đa-vít đã chiếm được vòng nguyệt quế của những người anh hùng. Đa-vít là một người lãnh đạo hùng mạnh, nhưng chỉ một mình cá nhân mình, ông không thể nào hoàn tất mọi sự. Tất cả chúng ta đều cần đến những người khác.
Sự cao cả thường dễ được thấy qua những điều bé nhỏ hơn là những điều to lớn. Những người lãnh đạo đích thật thấy được những điều lớn lao ở những nơi mà những người khác không thể thấy được hoặc chỉ thấy ở đó những điều bé nhỏ. Đa-vít đa không nhìn thấy nước ở nơi bình sành; ông đã nhìn thấy máu của những người liều mạng sống của họ để thỏa mãn cơn khát cho ông. Điều đó không phải là một cái gì hay làm một việc gì để gây ấn tượng cho một người lãnh đạo, nhưng đó là một điều mà phải trả giá bằng chính dân của mình.
Nhiều người trong chúng ta sẵn sàng làm những điều lớn lao cho Thiên Chúa, nhưng rất ít người sẵn sàng làm những điều bé mọn. Bạn có sẵn sàng chọn làm những điều nhỏ bé để Thiên Chúa biến những điều nhỏ bé ấy thành một cái gì đó vĩ đại?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC