Thứ Năm, 1 tháng 11, 2012

CHƯƠNG 16 - SÁCH CÁC VUA 2

Vua A-khát cai trị Giu-đa (736-716) (2 Sb 28:1-27)
1 Năm thứ mười bảy triều vua Pe-các, con ông Rơ-man-gia-hu, con vua Giô-tham, vua Giu-đa, là A-khát, lên làm vua.
2 A-khát lên ngôi vua khi được hai mươi tuổi, và trị vì mười sáu năm ở Giê-ru-sa-lem. Vua đã không làm điều ngay chính trước mắt Ðức Chúa, Thiên Chúa của vua, như vua Ða-vít, tổ phụ vua. 3 Vua đã đi theo đường lối các vua Ít-ra-en, và thậm chí còn làm lễ thiêu con trai mình, theo các thói ghê tởm của các dân mà Ðức Chúa đã trục xuất cho khuất mắt con cái Ít-ra-en. 4 Vua đã tế lễ và đốt hương trên các nơi cao, trên các ngọn đồi và dưới mọi cây xanh.
5 Bấy giờ, vua A-ram là Rơ-xin, và vua Ít-ra-en là Pe-các, con ông Rơ-man-gia-hu, lên đánh Giê-ru-sa-lem. Họ vây hãm vua A-khát, nhưng không đánh thắng được. 6 Thuở ấy, vua A-ram là Rơ-xin đem Ê-lát về lại cho A-ram. Vua đuổi người Giu-đa khỏi Ê-lát. Người A-ram lại vào Ê-lát và tiếp tục ở đó cho đến ngày nay. 7 Vua A-khát sai sứ giả đến nói với vua Át-sua là Tích-lát Pi-le-xe: "Tôi là tôi tớ, là con cái của ngài. Xin ngài lên cứu tôi khỏi tay vua A-ram và vua Ít-ra-en, họ nổi lên chống tôi." 8 Vua A-khát lấy bạc vàng có trong Nhà Ðức Chúa và trong kho đền vua mà gửi tặng vua Át-sua. 9 Vua Át-sua nhận lời, tiến lên đánh Ða-mát và chiếm được thành đó. Vua đày dân đến thành Kia và giết vua Rơ-xin.
10 Vua A-khát đi Ða-mát gặp vua Át-sua là Tích-lát Pi-le-xe. Khi nhìn thấy bàn thờ ở Ða-mát, vua A-khát gửi cho tư tế U-ri-gia họa đồ kiểu mẫu của bàn thờ, và mọi chi tiết chỉ dẫn cách làm. 11 Tư tế U-ri-gia xây bàn thờ: tất cả những chỉ thị vua A-khát gửi về từ Ða-mát, tư tế U-ri-gia đều thi hành đúng như thế, trong khi chờ vua A-khát từ Ða-mát về. 12 Khi từ Ða-mát về, vua nhìn thấy bàn thờ, lại gần, rồi tiến lên. 13 Vua cho đốt của lễ toàn thiêu, lễ phẩm, tưới rượu tế và lấy máu những con vật của hy lễ kỳ an rảy lên bàn thờ. 14 Còn bàn thờ bằng đồng ở trước nhan Ðức Chúa, ở giữa bàn thờ mới và Nhà Ðức Chúa, vua dời đi khỏi phía trước Nhà Ðức Chúa, và đặt bên cạnh bàn thờ mới, ở phía bắc. 15 Rồi vua A-khát truyền lệnh cho tư tế U-ri-gia rằng: "Trên bàn thờ lớn, ông sẽ cho đốt của lễ toàn thiêu ban sáng và lễ phẩm ban chiều, lễ toàn thiêu, lễ phẩm của vua, lễ toàn thiêu, lễ phẩm và các lễ tưới rượu của toàn dân trong xứ. Ông sẽ rảy trên bàn thờ tất cả máu của các lễ toàn thiêu và của các hy lễ. Còn bàn thờ bằng đồng thì ta sẽ tính sau." 16 Tư tế U-ri-gia đã thi hành đúng mệnh lệnh vua A-khát.
17 Vua A-khát bẻ gẫy các đòn ngang và các giàn: vua cất các bồn nước đặt ở trên đi. Bể nước bằng đồng kê trên những con bò, thì vua hạ xuống mà đặt trên một nền đá. 18 Ðể được lòng vua Át-sua, vua thay đổi vị trí trong Nhà Ðức Chúa: hành lang ngày sa-bát xây trong Nhà Ðức Chúa, và lối vào của vua nằm ở bên ngoài.

Ðể được lòng vua Át-sua, vua A-khát thay đổi vị trí trong Nhà Ðức Chúa
 19 Các truyện còn lại của vua A-khát, những việc vua làm, đã chẳng được ghi chép trong sách Sử biên niên các vua Giu-đa đó sao? 20 Vua A-khát đã an nghỉ với tổ tiên và được chôn cất bên cạnh tổ tiên trong Thành Ða-vít. Con vua là Khít-ki-gia-hu lên ngôi kế vị.
CHIA SẺ

A-khát thất bại trên lối bước của mình. Ông đã theo gương xấu của các vua Ít-ra-en. Ông là hậu duệ của nhà Đa-vít và đáng lý phải vâng theo Lời Chúa, và tín thác vào Lời Ngài. Một cách có ý thức hay vô thức, mỗi người chúng ta đều hành xử theo nhiều gương khác nhau, và chúng ta phải chắc rằng đây là những gương mẫu mà Thiên Chúa muốn mỗi người chúng ta noi theo. Ai là thần tượng của bạn trong lúc này ? Hãy nhớ lại một vài người đã từng để lại những ảnh hưởng tốt trên cuộc đời của bạn và dâng một lời nguyện tạ ơn trong ngày kính các Thánh Nam Nữ hôm nay !
A-khát đã thất bại trong cuộc chiến của mình. Bởi vì ông không có niềm tin vào Thiên Chúa, ông đã bị đánh bại bởi kẻ thù (1Ga 5:4-5). Ông đã đánh cắp đền thờ của Thiên Chúa để mua lấy sự an toàn và ông đã thiêu con trai mình cho một thần của dân ngoại hầu chắc chắn nhận được sự giúp đỡ. Thiên Chúa đã hứa ban cho A-khát một dấu chỉ, nhưng ông đã từ chối, vì ông đã quyết định tìm sự trợ giúp từ Át-sua. Trong cuộc chiến thiêng liêng của mình, bạn tìm kiếm đồng minh từ đâu ? Liệu bạn có mở lòng lắng nghe tiếng Chúa mời gọi để được Ngài trợ giúp ?
A-kháp đã thất bại trong việc thờ phượng. Thay vì theo họa đồ kiểu mẫu bàn thờ của Thiên Chúa, ông đã mượn họa đồ từ bàn thờ của đền thờ thần dân ngoại (Xh 25:40; 26:30). Dân Thiên Chúa đã không cần những điều mới mẻ từ thế gian (Rm 12:2), cho dù chúng có hấp dẫn như thế nào đi nữa. Thật là một thảm họa khi chúng ta cố gắng để thờ phượng Thiên Chúa theo khuôn mẫu của thế gian thay vì theo mẫu thức của bên trên ban cho. Xây dựng một bàn thờ khác không làm cho A-khát thành một con người tốt hơn. Bạn có tìm kiếm “một tôn giáo mới,” hay bạn theo những mẫu thức được ban cho bởi Thiên Chúa trong Lời của Ngài ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC