Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

CHƯƠNG 21 - GIÊ-RÊ-MI-A

3. Các Sấm Ngôn,
Ðặc Biệt Sấm Ngôn Sau Triều Ðại Vua Giô-Gia-Kim
Câu trả lời cho phái đoàn của vua Xít-ki-gia-hu
1 Ðây là lời Ðức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a, khi vua Xít-ki-gia-hu phái ông Pát-khua con ông Man-ki-gia và tư tế Xơ-phan-gia con ông Ma-a-xê-gia đến nói với ông rằng: 2 "Xin ông thỉnh ý Ðức Chúa giúp chúng tôi, vì vua Ba-by-lon là Na-bu-cô-đô-nô-xo đến đánh chúng tôi; may ra Ðức Chúa sẽ lại thực hiện mọi kỳ công như Người đã làm để giúp chúng ta, khiến vua ấy phải bỏ chúng ta mà rút lui."3 Ông Giê-rê-mi-a bảo họ: "Các ông về thưa với vua Xít-ki-gia-hu thế này: 4 Ðức Chúa, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau: Này từ bên ngoài tường luỹ, Ta sắp thu hồi binh khí các người cầm ở tay để giao chiến với vua Ba-by-lon và những người Can-đê hiện bao vây các ngươi, và Ta sẽ gom tất cả lại đưa vào giữa thành này. 5 Ta sẽ dang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, đích thân chống lại các ngươi, trong lúc cơn giận của Ta lên tới cực điểm. 6 Ta sẽ đánh phạt dân cư trong thành này, cả người lẫn súc vật; chúng sẽ phải chết vì trận dịch kinh khủng. 7 Sau đó - sấm ngôn của Ðức Chúa - Xít-ki-gia-hu, vua Giu-đa, các bề tôi của nó cùng với dân còn sống sót trong thành này đã thoát khỏi ôn dịch, gươm đao, đói kém, Ta sẽ trao tất cả vào tay Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, vào tay các thù địch của chúng và những kẻ tìm hại mạng chúng; người ta sẽ dùng gươm đánh phạt chúng, không thương xót, không nể nang, không đoái hoài đến chúng nữa."
8 Còn đối với dân này, ngươi sẽ nói: "Ðức Chúa phán như sau: Ðây Ta đưa ra cho các ngươi chọn: hoặc con đường đưa tới sự sống, hoặc con đường đưa tới sự chết. 9 Ai ở lại trong thành, sẽ phải chết vì gươm đao, đói kém và ôn dịch; còn ai chạy ra ngoài đầu hàng quân Can-đê đang vây chặt các ngươi, thì ít ra cũng sống và bảo toàn được tính mạng. 10 Vì Ta sẽ quay mặt lại phạt thành này, giáng hoạ chứ không giáng phúc, sấm ngôn của Ðức Chúa. Nó sẽ bị trao vào tay vua Ba-by-lon và bị vua phóng hoả.
Ngỏ lời với hoàng gia
11 Ngỏ lời với hoàng gia Giu-đa: Hãy nghe lời Ðức Chúa, 12 hỡi nhà Ða-vít! Ðức Chúa phán như sau:
Sáng sáng, hãy phân xử công minh,
giải thoát người bị bóc lột khỏi tay kẻ áp bức;
chẳng vậy, lửa giận Ta sẽ bừng
bừng không ai tắt nổi,
vì những hành vi gian ác của các ngươi.
13 Này Ta chống lại ngươi, hỡi cô gái ở thung lũng,
hỡi núi đá miền đồng bằng - sấm ngôn của Ðức Chúa.
Chính các ngươi bảo: Ai dám xuống tấn công ta?
Ai vào được nơi ta trú ẩn?
14 Ta sẽ sửa phạt các ngươi
tuỳ theo kết quả công việc các ngươi làm,
- sấm ngôn của Ðức Chúa.
Ta sẽ đốt lửa trong rừng thuộc hoàng cung
và lửa sẽ thiêu rụi tất cả những gì bao quanh nó. 
CHIA SẺ
Ngôn sứ đã đưa ra ba thông điệp, và thông điệp đầu tiên là dành cho nhà vua (c.1-7). Xít-ki-gia-hu, vị vua cuối cùng của nhà Giu-đa, nổi loạn chống lại Ba-by-lon và đã kết thức với việc bị bắt đi lưu đày và nhìn những người con trai của mình bị giết (2V 24-25). Mặc dù, ông không phải là con người có đức tin, ông đã muốn Thiên Chúa giúp đỡ. Giê-rê-mi-a đã nói với ông, “Ba-by-lon không có chống lại ông, mà chính là Thiên Chúa!” Dân chúng phớt lờ Thiên Chúa cho tới khi họ cần sự giúp đỡ của Ngài một cách tha thiết, và rồi họ khám phá ra Ngài chống lại họ.
Sứ điệp thứ hai dành cho dân chúng (c.8-10), cho họ chọn lựa giữa sự sống hay sự chết. Bởi vì lời khuyên này, Giê-rê-mi-a đã bị xem như là kẻ phản bội; nhưng đó là lời của Thiên Chúa dành cho dân, và những ai tuân theo thì được sống.
Những người nhận thông điệp thứ ba là những thành viên của nhà Đa-vít, các vua Giu-đa (c.11-14). Giô-si-gia là vị vua tốt cuối cùng của nhà Giu-đa; bốn vị vua tiếp sau ông là những người tội lỗi mà số mệnh của họ Giê-rê-mi-a đã công bố. Nếu các vua đã đưa đất nước hoán cải, Thiên Chúa đã bày tỏ lòng thương xót, nhưng họ lại cố chấp trong tội lỗi của họ.
Giê-rê-mi-a không phải là một người giảng nổi danh, nhưng sứ điệp của ông là trung tín. Những ai lưu ý đến ông thì được sống, những ai từ chối Lời sẽ chết.
Con đường sống và con đường chết được đặt ra để bạn chọn lựa. Tôi sẽ làm gì với cuộc sống của tôi từ giờ trở đi? Tôi muốn chọn lối sống nào ? Liệu tôi có sẵn sàng nộp mình một cách bình an, toàn bộ con người tôi cho “Thiên Chúa của tôi, Đấng yêu thương tôi và là Đấng tạo dựng nên tôi” ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC