Thứ Hai, 13 tháng 10, 2014

CHƯƠNG 3 - MI-KHA

 Chống các thủ lãnh áp bức dân
1 Và tôi nói: Vậy hãy nghe đây, hỡi các thủ lãnh nhà Gia-cóp,
hỡi các tướng lãnh nhà Ít-ra-en, nhiệm vụ của các ông
há chẳng phải là thi hành công lý?
2 Thế mà các ông lại ghét điều lành, ưa điều ác,
các ông lột da khỏi thân người ta và lóc thịt khỏi xương của họ.
3 Chúng ăn thịt dân tôi và lột da khỏi mình họ;
xương của họ, chúng đập gãy tan.
Chúng chặt ra từng mảnh như thịt trong chảo, trong nồi.
4 Bấy giờ chúng kêu lên cùng Ðức Chúa,
nhưng Người chẳng đáp lời.
Thời ấy, Người ngoảnh mặt làm ngơ
vì chúng đã làm điều gian ác. 
Chống các ngôn sứ hám lợi
5 Ðức Chúa phán thế này
về các ngôn sứ đã làm cho dân tôi lầm lạc:
Khi răng chúng cắn được cái gì thì chúng hô: "Bình an",
còn khi không ai bỏ gì vào miệng chúng,
thì chúng lại mở cuộc thánh chiến tấn công họ.
6 Vì thế, các ngươi chỉ có đêm mà không có thị kiến,
chỉ có tối tăm mà không bói toán được gì.
Ðối với các ngôn sứ, mặt trời sẽ lặn, và ngày sẽ ra tối tăm.
7 Các nhà chiêm thị sẽ xấu hổ, bọn bói toán sẽ bẽ mặt hổ ngươi,
tất cả bọn chúng phải che môi bịt miệng
vì Thiên Chúa không đáp lời.
8 Phần tôi, trái lại, nhờ thần khí của Ðức Chúa,
tôi được đầy sức mạnh, công lý và can trường
để loan báo cho nhà Gia-cóp biết tội phản nghịch,
cho nhà Ít-ra-en biết tội lỗi của nó. 
Báo cho nhà chức trách về cảnh điêu tàn của Xi-on
9 Hãy nghe đây, hỡi các thủ lãnh nhà Gia-cóp,
hỡi các tướng lãnh nhà Ít-ra-en, là những kẻ ghê tởm công lý
và bẻ cong những gì ngay thẳng.
10 Các ngươi xây Xi-on bằng máu,
dựng Giê-ru-sa-lem bằng bất công.
11 Các thủ lãnh của nó xét xử dựa theo quà cáp,
các tư tế dạy bảo vì tiền, các ngôn sứ bói toán vì bạc.
Chúng ỷ vào Ðức Chúa mà nói:
"Ðức Chúa chẳng ở giữa chúng ta hay sao?
Tai hoạ sẽ chẳng giáng xuống chúng ta đâu!"
12 Bởi vậy, chính vì các ngươi lầm lỗi
mà Xi-on sẽ thành ruộng cày,
Giê-ru-sa-lem nên chốn tan hoang,
và núi Ðền Thờ hoá ra nơi cao rậm rạp.
CHIA SẺ

“Hãy nghe đây!” giới thiệu sứ điệp thứ hai của Mi-ca, mà nhắm đến những người lãnh đạo. Bởi vì tội của họ, đất nước bất tuân Thiên Chúa và phải bị xét xử (Ac 2:14;4:13). Ông đã dùng ba bức tranh để mô tả tội lỗi của họ.

Những người đi săn (c.1-4). Thay vì chăm sóc cho dân, những người lãnh đạo đã đối xử với họ giống như những thú vật. Nhưng vào ngày sẽ đến khi những người lãnh đạo phải kêu lên Thiên Chúa vào Ngài sẽ chẳng trả lời họ.

Những mục tử (c.5-7). Thay vì hướng dẫn đàn đi trong đường lối của Thiên Chúa, họ dẫn chúng đi lạc với những sứ điệp bình an giả tạo của họ (c.11; Gr 6:14). Của họ không nên theo bởi bóng tối, và chúng không có niềm hy vọng.

Những người xây dựng (c.8-12). Thay vì xây dựng thành dựa trên luật của Thiên Chúa, họ đã phá vỡ luật và xây dựng với tấm chắn máu. Tại sao ? Bởi vì họ đã muốn có nhiều tiền (1Tm 6:9-10). Nhưng mọi sự họ xây sẽ bị phá sập, và tiền của họ sẽ trở nên vô dụng với họ.

Một người lãnh đạo thật sự bảo vệ dân chúng, hướng dẫn họ theo ý Thiên Chúa, và phục vụ mà không suy nghĩ đến việc mình được trả công. Bạn có phải là một người đang chịu trách nhiệm trong vai trò của một người lãnh đạo, và bạn thực hiện vai trò đó theo cách thức nào ? Bạn có học được gì từ cách lãnh đạo của Đức Giê-su ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC