Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2015

CHƯƠNG 1 - Sách Công Vụ Tông Ðồ

Lời tựa
(1) Thưa ngài Thêôphilô, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những việc Ðức Giêsu làm và những điều Người dạy, kể từ đầu (2) cho tới ngày Người được rước lên trời. Trước ngày ấy, Người đã dạy bảo các Tông Ðồ mà Người đã tuyển chọn nhờ Thánh Thần. (3) Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là Người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình: trong bốn mươi ngày, Người đã hiện ra nói chuyện với các ông về Nước Thiên Chúa. (4) Một hôm, đang khi dùng bữa với các Tông Ðồ, Ðức Giêsu truyền cho các ông không được rời khỏi Giêrusalem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, "điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới, (5) đó là: ông Gioan thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần.
Thăng thiên
(6) Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Ítraen không?" (7) Người đáp: "Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, (8) nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari cho đến tận cùng trái đất".
(9) Nói xong, Ngài lên trời ngay trước mắt các ông, và có đám mây rước Người lên, khuất mắt các ông. (10) Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía Người đi, thì kìa hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh (11) và nói: "Hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn lên trời? Ðức Giêsu, Ðấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời". 

I. Hội Thánh Tại Giê-Ru-Sa-Lem 
Nhóm các Tông Ðồ
(12) Bấy giờ các ông từ núi gọi là núi Ôliu trở về Giêrusalem. Núi này ở gần Giêrusalem, cách đoạn đường được phép đi trong ngày sabát. (13) Vào tới trong thành, các ông lên lầu trên, là nơi các ông trú ngụ. Các ông ấy là: Phêrô, Gioan, Giacôbê, Anrê, Philípphê, Tôma, Batôlômêô, Máthêu, Giacôbê con ông Anphê, Simon thuộc nhóm Quá Khích, và Giuđa con ông Giacôbê. (14) Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thần mẫu Ðức Giêsu, và với anh em của Ðức Giêsu.
Chọn ông Mát-thi-a thay thế ông Giu-đa
(15) Trong những ngày ấy, ông Phêrô đứng lên giữa các anh em - có khoảng một trăm hai mươi người đang họp mặt - Ông nói: (16) "Thưa anh em, lời Kinh Thánh phải ứng nghiệm, lời mà Thánh Thần đã dùng miệng vua Ðavít để nói trước về Giuđa, kẻ đã trở thành tên dẫn đường cho những người bắt Ðức Giêsu. (17) Y đã là một người trong số chúng tôi và được tham dự vào công việc phục vụ của chúng tôi. (18) Vậy, con người ấy đã dùng tiền công của tội ác mà tậu một thửa đất; y đã ngã lộn đầu xuống, vỡ bụng, lòi cả ruột gan ra. (19) Ðiều đó, mọi người ở Giêrusalem đều biết, khiến họ đặt tên cho thửa đất ấy là Khakenđơma, theo tiếng của họ nghĩa là Ðất Máu. (20) Thật thế, trong sách Thánh Vịnh có chép rằng:
Ước gì lều trại nó phải tan hoang,
không còn ai trú ngụ.
và ước gì người khác nhận lấy chức vụ của nó.
(21) "Vậy trong số những anh em đã cùng chúng tôi theo Chúa Giêsu suốt thời gian Người dẫn đầu chúng ta, (22) kể từ phép rửa của ông Gioan cho đến ngày Người lìa bỏ chúng ta và được rước lên trời, phải có một người trở thành chứng nhân cùng với chúng tôi về cuộc Phục Sinh của Người".
(23) Họ đề cử hai người: ông Giuse, biệt danh là Basaba, cũng gọi là Giúttô, và ông Mátthia. (24) Họ cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa, chính Chúa thấu suốt lòng mọi người xin chỉ cho thấy Chúa chọn ai trong hai người này (25) để nhận chỗ trong sứ vụ Tông Ðồ, chỗ mà Giuđa đã bỏ để đi về chỗ dành cho y". (26) Họ rút thăm, và ông Mátthia trúng thăm: ông được kể thêm vào số mười một Tông Ðồ. 
CHIA SẺ
 Một trăm và hai mươi con người bình thường thật khó để thiệt lập được một quân đội hùng mạnh; nhưng chỉ trong vài ngày, họ đã để lại một ảnh hưởng mà vẫn còn ảnh hưởng đến tận hôm nay. Cùng những nguồn mà Thiên Chúa đã ban cho họ vẫn còn tiếp tục ban cho chúng ta hôm nay.
Một Thiên Chúa sống động (c.1-3). Đức Ki-tô là đầu của Giáo hội (Ep 1:22; 4:15) và ban sự sống cho thân thể của Ngài, ban cho năng lực và sự hướng dẫn cho dân Ngài. Điều Ngài đã bắt đầu làm và dạy, Giáo hội tiếp tục khi Ngài hướng dẫn và ban sức mạnh nhờ Thánh Thần. Nhìn vào Giáo hội trong giây phút hiện tại, bạn có thấy sự hiện diện sống động của Thiên Chúa và Ngài vẫn đang hoạt động cho dù có những con người yếu đuối trong Giáo hội?
Sức mạnh của Thánh Thần (c.4-8). Quyền năng của Thiên Chúa sẵn sàng cho dân Chúa, họ là những người muốn thực thi ý Ngài và làm chứng cho Ngài. Bạn không phải nhất thiết phải là một tông đồ để có sức mạnh của Thánh Thần trong cuộc sống của bạn (Ep 5:18). 
Lời hứa trở lại của Ngài (c.9-11). Ngài là Thiên Chúa của lịch sử, thực hiện những mục đích của Ngài trong thế giới này. Giáo hội có thể thất bại trong một số trận chiến, nhưng chúng ta sẽ thắng trong cuộc chiến! Chúng ta được mời gọi để thành ánh sáng cho thế gian. Vì thế, bạn không thể chỉ đứng đó để tìm cách trả lời cho câu hỏi khi nào Đức Giê-su lại đến. Thay vì thế, bạn có tìm câu trả lời để đáp ứng được khao khát được biết Chúa nơi những người anh em khác?
Sức mạnh của cầu nguyện (c.12-14, 24-26). Thiên Chúa chia sẻ sức mạnh của Ngài với chúng ta khi chúng ta cầu nguyện và xin Ngài trợ giúp. Qua sách Công Vụ, lưu ý đến sự nhấn mạnh của đời sống cầu nguyện của thánh sử Luca. Cộng đoàn Giáo hội đầu tiên là cộng đoàn cầu nguyện.  Chúa Thánh Thần là “Phép Lạ Bên Trong” của mỗi người tín hữu. Bạn có mở lòng mình ra để được Ngài dẫn dắt chăng?
Sự hướng dẫn của Thánh Kinh (c.15-23). Lời Ngài vẫn là ngọn đèn và ánh sáng (Tv 119:105), và chúng ta phải vâng theo lời dạy trong Kinh Thánh. Thiên Chúa hướng dẫn dân Ngài khi họ sẵn sàng theo Ngài. Bạn có ưu tiên và dành thời gian để tiếp xúc với Lời Ngài để được hướng dẫn và soi sáng cho đời sống của mình?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC