Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2015

CHƯƠNG 8 - Thư Do thái

2. PHỤNG TỰ, THÁNH ĐIỆN VÀ ĐỊA VỊ TRUNG GIAN CỦA ĐỨC KI-TÔ CAO TRỌNG HƠN
Chức tư tế mới và thánh điện mới 
1 Điểm chủ yếu trong những điều đang nói ở đây là điểm này: chúng ta có một vị Thượng Tế cao cả như thế ngự bên hữu ngai Đấng uy linh ở trên trời.2 Vị đó lo việc tế tự trong cung thánh, trong lều trại thật, do Thiên Chúa chứ không phải do người phàm dựng lên.3 Quả vậy, bất cứ ai được phong làm thượng tế cũng là để dâng lễ vật và tế phẩm; vì thế, vị này cũng cần phải có cái gì để dâng.4 Vậy, giả như Đức Giê-su ở dưới thế, thì Người chẳng phải là tư tế, bởi vì đã có những người dâng lễ vật như Luật truyền.5 Những người này lo việc phụng tự trong một thánh điện, mà thánh điện này chỉ là hình ảnh lu mờ mô phỏng thánh điện trên trời. Quả vậy, khi ông Mô-sê sắp dựng lều trại, thì ông được Thiên Chúa phán dạy rằng: Hãy nhìn xem và làm tất cả theo mẫu đã chỉ cho ngươi trên núi.

Đức Ki-tô, trung gian của một giao ước tốt đẹp hơn 
6 Nhưng hiện nay, Đức Giê-su được một tác vụ cao trọng hơn, bởi vì Người là trung gian của một giao ước tốt đẹp hơn; giao ước này căn cứ vào những lời hứa tốt đẹp hơn.7 Thật vậy, giả như giao ước thứ nhất đã hoàn hảo rồi, thì chẳng cần phải tìm giao ước thứ hai để thay thế.8 Quả thật, Thiên Chúa khiển trách Dân rằng: Đức Chúa phán: Này sắp đến những ngày Ta hoàn thành một Giao Ước Mới với nhà Ít-ra-en và nhà Giu-đa.9 Giao ước đó sẽ không như giao ước Ta đã thiết lập với cha ông của chúng, trong ngày Ta cầm tay dẫn chúng ra khỏi Ai-cập. Bởi vì chúng đã không trung thành với giao ước của Ta, nên Ta cũng đã bỏ mặc chúng, Đức Chúa phán:10 Đây là giao ước Ta sẽ lập với nhà Ít-ra-en sau những ngày đó, Đức Chúa phán: Ta sẽ ghi vào lòng trí chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng lề luật của Ta; Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là Dân của Ta.11 Không ai còn phải dạy đồng bào mình, không ai còn phải dạy anh em mình rằng: "Hãy học cho biết Đức Chúa", vì hết thảy chúng, từ người nhỏ đến người lớn, sẽ biết Ta.12 Ta sẽ dung thứ những điều gian ác chúng làm, sẽ không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa.
13 Khi Thiên Chúa nói đến Giao Ước Mới, Người làm cho giao ước thứ nhất hoá ra giao ước cũ; và cái gì cũ kỹ, lỗi thời, thì sắp tan biến đi. 
CHIA SẺ

Nguyên tắc cứu cánh (c.1). Không có chiếc ghế nào trong lều tạm hay trong đền thờ của người Do thái bởi vì công việc của các tư tế chẳng bao giờ kết thúc. Nhưng Đức Giêsu đã hoàn tất công việc cứu chuộc (Ga 19:30) và ngồi trên ngai (10:11-14). Hãy mừng vui lên!
Thực tại (c.2-6). Các tư tế Do thái trong đền thờ đã thực hiện chức tác vụ với những mẫu đã có theo hình ảnh lu mờ, nhưng Đức Kitô thực hiện thừa tác vụ trên trời trong nơi Thánh nguyên thủy mà từ nơi đó những điều trên mặt đất đã làm theo. Khi bạn tín thác vào Đức Kitô, bạn bước vào một thực tại của cuộc sống, và bạn được hoàn tất mãi mãi với những điều lệ thuộc. Hãy mừng vui lên!
Sự trưởng thành (c.7-13). Luật của Môsê được ban cho con cái Ítraen như là một sụ phụ đạo để giúp họ lớn lên và được chuẩn bị cho việc đón Đức Mêsia (Gl 4:1-7). Họ giống như con cái; Thiên Chúa phải nắm tay họ và dẫn đi. Nhưng giao ước mới, với tư tế trên trời, dẫn chúng ta đến  sự trưởng thành trong đời sống thiêng liêng: Thiên Chúa đặt Lời Ngài trong lòng ta và biến đổi tính cách của chúng ta (2Cr 3:1-3,18). Hãy mừng lên và hãy vui sướng hết mực!
Có nhiều điều làm cho bạn mừng vui, liệu những điều vừa kể trên có thực sự đem đến niềm vui trong cuộc sống của bạn? Bạn còn tìm kiếm những niềm vui nào khác nữa?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC