Thứ Hai, 26 tháng 3, 2012

CHƯƠNG 22 - SÁCH LÊ-VI

Phải thánh mới được ăn của thánh
A. Các tư tế
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê rằng:
2 "Hãy bảo A-ha-ron và các con nó, trong những trường hợp sau đây, phải kiêng những của thánh con cái Ít-ra-en thánh hiến cho ta, để khỏi xúc phạm đến thánh danh Ta.
Ta là Ðức Chúa. 3 Hãy bảo chúng: Trong các thế hệ các ngươi, bất cứ người nào trong dòng dõi các ngươi, khi bị ô uế, mà lại gần các của thánh con cái Ít-ra-en thánh hiến cho Ðức Chúa, thì người ấy sẽ bị khai trừ cho khuất mắt Ta. Ta là Ðức Chúa.
4 Không người nào trong dòng dõi A-ha-ron bị phong hủi hay bị lậu, được ăn các của thánh khi chưa được thanh sạch. Ai đụng vào bất cứ cái gì đã ra ô uế vì xác chết, người đàn ông đã xuất tinh, 5 người đàn ông đã đụng vào bất cứ một con vật nhỏ nào làm cho người ấy ra ô uế, hay đụng vào người nào làm cho người ấy ra ô uế, dù là thứ ô uế nào, 6 ai đã đụng vào những thứ như vậy, sẽ ra ô uế cho đến chiều, và không được ăn những của thánh khi chưa lấy nước tắm rửa thân thể. 7 Lúc mặt trời lặn, nó sẽ được thanh sạch, bấy giờ nó được ăn những của thánh, vì đó là thức ăn của nó.
8 Con vật chết hay bị thú dữ xé, nó không được ăn, kẻo ra ô uế vì vật đó. Ta là Ðức Chúa.
9 Chúng phải giữ điều Ta truyền giữ, nếu không sẽ mang tội vì chuyện đó và phải chết vì phạm đến của thánh. Ta là Ðức Chúa, Ðấng thánh hoá những của ấy.
 B. Người ngoài
10 Không người ngoài nào được ăn của thánh; khách trọ nhà tư tế và người làm thuê không được ăn của thánh. 11 Nhưng nếu tư tế dùng tiền mà mua người nào, thì người ấy được ăn; nô lệ sinh ra trong nhà cũng được ăn thức ăn của tư tế. 12 Con gái một tư tế, nếu lấy một người ngoài, thì không được ăn phần trích ra từ các của thánh; 13 nhưng nếu con gái tư tế goá chồng hay bị chồng bỏ, mà không có con, trở về nhà cha mình như khi còn trẻ, thì được ăn thức ăn của cha, mặc dầu không một người ngoài nào được ăn. 14 Nếu người nào vô ý ăn của thánh, thì phải đền của thánh cho tư tế, cộng thêm một phần năm.
15 Các tư tế không được phạm đến các của thánh con cái Ít-ra-en đã trích dâng Ðức Chúa; 16 tư tế sẽ làm cho chúng mang một lỗi, một lỗi mà chúng phải đền vì đã ăn các của thánh, vì Ta là Ðức Chúa, Ðấng thánh hoá những của ấy."
 C. Tế vật
17 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê rằng:
18 "Hãy nói với A-ha-ron, với các con nó cùng toàn thể con cái Ít-ra-en, và bảo chúng: Bất cứ người nào, trong nhà Ít-ra-en hoặc trong số ngoại kiều sống tại Ít-ra-en, vì đã khấn hứa hay tự nguyện, mà dâng lễ tiến của mình, và tiến dâng Ðức Chúa làm lễ toàn thiêu 19 thì phải dâng một con đực toàn vẹn bắt từ đàn bò, chiên hay dê, nếu muốn được đoái nhận. 20 Các ngươi không được tiến dâng con vật nào có tật, vì các ngươi sẽ không được đoái nhận. 21 Khi một người tiến dâng Ðức Chúa bò hay chiên dê làm hy lễ kỳ an để giữ trọn lời khấn hứa hoặc vì đã tự nguyện, thì con vật phải toàn vẹn, không có một tật nào, nếu muốn được đoái nhận. 22 Con vật mù, què, bị cắt xẻo, lở loét, ghẻ, hắc lào, thì các ngươi không được tiến dâng lên Ðức Chúa, không được lấy phần nào đặt trên bàn thờ làm lễ hoả tế dâng Ðức Chúa. 23 Bò, chiên dê dị hình hay còi, ngươi có thể dâng làm lễ vật tự nguyện, nhưng nếu dâng làm lễ vật đã khấn hứa, thì chúng sẽ không được đoái nhận. 24 Các ngươi không được tiến dâng Ðức Chúa một con vật có tinh hoàn bị giập, bị nghiền, bị moi hay cắt; các ngươi không được làm thế trong đất các ngươi. 25 Các ngươi không được nhận những con vật như thế từ tay người nước ngoài, để tiến dâng làm thức ăn dành cho Thiên Chúa các ngươi: chúng bị thiến tức là có tật, chúng sẽ không được đoái nhận như lễ vật của các ngươi."

Khi các ngươi dâng Ðức Chúa hy lễ tạ ơn,
hãy dâng thế nào để được đoái nhận

26 ÐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê rằng: 27 "Bê, chiên hay dê, sau khi sinh, sẽ ở với mẹ nó bảy ngày; từ ngày thứ tám trở đi, nó sẽ được đoái nhận làm lễ tiến, làm lễ hoả tế dâng Ðức Chúa. 28 Dù là bò hay chiên dê, ngươi không được sát tế mẹ và con cùng một ngày. 29 Khi các ngươi dâng Ðức Chúa hy lễ tạ ơn, hãy dâng thế nào để được đoái nhận; 30 phải ăn lễ vật trong chính ngày đó, các ngươi không được để lại gì cho đến sáng hôm sau. Ta là Ðức Chúa.
Lời khuyên nhủ cuối cùng
31 Các ngươi phải giữ các mệnh lệnh của Ta và đem ra thực hành. Ta là Ðức Chúa. 32 Các ngươi không được xúc phạm đến thánh danh Ta, để Ta biểu dương sự thánh thiện của Ta giữa con cái Ít-ra-en. Ta là Ðức Chúa, Ðấng thánh hoá các ngươi. 33 Ðấng đã đưa các ngươi ra khỏi đất Ai-cập để làm Thiên Chúa của các ngươi, chính là Ta, Ðức Chúa.
CHIA SẺ

Chương này bắt đầu và kết thúc với lời nhắc nhở một cách nghiêm trọng, “các người không được làm ô uế danh thánh ta” (c.1,32). Trong chương 21, Thiên Chúa đã cảnh báo các tư tế không được để bị ô uế bởi những vật không sạch; giờ đây Ngài cảnh báo họ không được làm ô uế những vật thanh sạch.
Tì vết trong phục vụ (1–9). Thật là nguy hiểm cho các tư tế phục vụ Chúa nếu họ đã biết rằng họ không sạch. Họ đang làm tổn thương Thiên Chúa, Đấng thấu suốt mọi sự và lừa dối dân là những người phụ thuộc vào họ để dâng của lễ của họ lên Thiên Chúa. Tiên tri I-xa-i-a đã khuyên rằng, “thanh tẩy đi, hỡi những ai mặc lấy phẩm phục thờ phượng Đức Chúa” (Isa 52:11.
Tì vết trong chia sẻ (10–16). Các tư tế nuôi gia đình của mình từ những hy lễ người ta mang đến, và rằng của thánh không thể chia sẻ cho người ngoài, ngay cả khách của gia đình. Quảng đại là một việc làm tốt, nhưng nếu sự quảng đại của ta làm bất kính hồng ân Thiên Chúa thì không còn tốt nữa (Mt. 7:6).
Tì vết trong hiến tế (17–33). Chúng ta phải trao cho Thiên Chúa phần tốt nhất, vì Ngài xứng đáng để nhận những điều đó. Thật là dễ dàng làm sao khi chúng ta dâng cho Thiên Chúa những gì mà chúng ta không cần nữa ! Hãy suy gẫm Ma-la-ki 1:6-8.
Những ngày vừa qua bạn đã đọc về những nguyên tắc dành cho các tư tế và các con vật được hiến tế cho Thiên Chúa trong thời Cựu Ước, bạn có thể tự hỏi những nguyên tắc này được áp dụng trong thời Tân Ước như thế nào. Những điều này mang tính biểu tượng và tiên báo trước về Đức Kitô, những chúng đã được diễn ra nơi Ngài như thế nào? Về phần bạn, liệu bạn có dám dâng lên cho Thiên Chúa những gì tốt nhất chưa ? Nếu bạn chưa làm được như vậy, phải chăng bạn cần nhìn lại mối tương quan của mình với Thiên Chúa ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC