Thứ Ba, 20 tháng 3, 2012

CHƯƠNG 16 - SÁCH LÊ-VI

Ngày xá tội
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê sau khi hai người con của ông A-ha-ron chết; chúng đã chết khi lại gần Ðức Chúa.
2 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: "Hãy nói với A-ha-ron, anh ngươi, đừng vào bất cứ lúc nào trong thánh điện, phía sau màn trướng, trước nắp xá tội ở trên Hòm Bia, và như vậy nó sẽ không phải chết khi Ta hiện ra trong đám mây trên nắp xá tội.
3 A-ha-ron sẽ vào thánh điện như thế này: Nó phải bắt một bò tơ để làm lễ tạ tội và một cừu đực để làm lễ toàn thiêu. 4 Nó sẽ mặc áo dài thánh bằng vải gai, mặc trên mình quần đùi vải gai, thắt đai lưng vải gai, đội mũ tế vải gai. Ðó là phẩm phục thánh, nó sẽ lấy nước tắm rửa thân thể trước khi mặc vào.
5 Nó sẽ nhận hai con dê đực để làm lễ tạ tội và một con cừu đực để làm lễ toàn thiêu, do cộng đồng con cái Ít-ra-en đem tới. 6 A-ha-ron sẽ tiến dâng con bò tơ làm lễ tạ tội cho chính mình, và sẽ cử hành lễ xá tội cho mình và cho nhà mình. 7 Nó sẽ lấy hai con dê và đặt trước nhan Ðức Chúa, ở cửa Lều Hội Ngộ. 8 Nó sẽ bắt thăm chọn giữa hai con dê: một thăm "dành cho Ðức Chúa", một thăm "dành cho quỷ A-da-dên." 9 A-ha-ron sẽ tiến dâng con dê trúng thăm "dành cho Ðức Chúa" và dùng làm lễ tạ tội. 10 Còn con dê trúng thăm "dành cho A-da-dên", A-ha-ron sẽ để sống và đặt trước nhan Ðức Chúa, để cử hành lễ xá tội trên nó và thả nó cho A-da-dên trong sa mạc.
11 A-ha-ron sẽ tiến dâng con bò tơ dùng làm lễ tạ tội cho chính mình, và cử hành lễ xá tội cho mình và cho nhà mình: nó sẽ sát tế con bò tơ làm lễ tạ tội cho chính mình. 12 Nó sẽ lấy than hồng trên bàn thờ trước nhan Ðức Chúa bỏ đầy vào bình hương, sẽ bốc hai nắm đầy bột hương thơm, và đem vào phía sau màn trướng. 13 Nó sẽ bỏ hương vào lửa, trước nhan Ðức Chúa, và khói hương như mây sẽ phủ nắp xá tội ở trên Chứng Ước, và như vậy nó sẽ không phải chết. 14 Nó sẽ dùng một ngón tay lấy máu con bò tơ rảy trên nắp xá tội, về phía đông; rồi đằng trước nắp xá tội, nó cũng dùng ngón tay mà rảy máu bảy lần.

Tiến dâng con bò tơ dùng làm lễ tạ tội

15 Nó sẽ sát tế con dê dùng làm lễ tạ tội cho dân, sẽ đem máu nó vào phía sau màn trướng, và cũng sẽ lấy máu đó mà rảy như đã rảy máu con bò tơ: nó sẽ rảy máu đó lên nắp xá tội, và đàng trước nắp xá tội. 16 Nó sẽ cử hành lễ xá tội cho thánh điện, vì những điều ô uế của con cái Ít-ra-en và những việc phản nghịch của chúng, nghĩa là mọi tội lỗi chúng.
Nó sẽ làm như thế cho Lều Hội Ngộ đang ở với chúng, giữa những điều ô uế của chúng.17 Không một người nào được có mặt trong Lều Hội Ngộ, từ khi A-ha-ron vào để cử hành lễ xá tội trong thánh điện, cho đến khi nó ra. 
Nó sẽ cử hành lễ xá tội cho mìmh, cho nhà mình và cho toàn thể đại hội Ít-ra-en.18 Rồi nó sẽ ra ngoài, đến bàn thờ ở trước nhan Ðức Chúa và sẽ cử hành lễ xá tội cho bàn thờ: nó sẽ lấy máu con bò tơ và máu con dê mà bôi lên các góc cong của bàn thờ. 19 Nó sẽ dùng một ngón tay rảy máu bảy lần lên bàn thờ, mà thanh tẩy cho khỏi các điều ô uế của con cái Ít-ra-en, và thánh hiến bàn thờ.
20 Khi đã cử hành xong lễ xá tội cho thánh điện, cho Lều Hội Ngộ và bàn thờ, nó sẽ cho dẫn con dê còn sống tới. 21 A-ha-ron sẽ đặt hai tay lên đầu con dê còn sống, sẽ xưng thú trên con vật mọi lỗi lầm của con cái Ít-ra-en, mọi việc phản nghịch của chúng, nghĩa là mọi tội lỗi chúng; nó sẽ trút cả lên đầu con dê, rồi sẽ dùng tay một người đang chờ sẵn mà thả vào sa mạc. 22 Con dê sẽ mang trên mình mọi lỗi lầm của chúng vào hoang địa.  
Sau khi đã thả con dê vào sa mạc,23 A-ha-ron sẽ vào trong Lều Hội Ngộ, cởi phẩm phục bằng vải gai nó đã mặc khi vào thánh điện; và để lại đó. 24 Nó sẽ lấy nước tắm rửa thân thể trong một nơi thánh, và sẽ mặc lại phẩm phục. Rồi nó sẽ ra mà dâng lễ toàn thiêu của mình và lễ toàn thiêu của dân; nó sẽ cử hành lễ xá tội cho chính mình và cho dân. 25 Còn mỡ của lễ tạ tội, thì nó sẽ đốt cho cháy nghi ngút ở bàn thờ.
26 Người đã thả con dê "dành cho A-da-dên" sẽ giặt áo, lấy nước tắm rửa thân thể, sau đó mới được về trại. 27 Con bò tơ dùng làm lễ tạ tội và con dê dùng làm lễ tạ tội, mà máu đã được đưa vào thánh điện để cử hành lễ xá tội, người ta sẽ đem ra bên ngoài trại, bỏ vào lửa mà thiêu, cả da, cả thịt, cả phân. 28 Người đã đốt những con vật đó phải giặt áo, lấy nước tắm rửa thân thể, sau đó mới được về trại.
29 Ðó sẽ là quy tắc vĩnh viễn cho các ngươi. 
 Tháng bảy, ngày mồng mười trong tháng, các ngươi phải ăn chay hãm mình và không được làm công việc nào, dù là người bản xứ hay ngoại kiều sống giữa các ngươi.30 Thật vậy, ngày ấy, sẽ cử hành lễ xá tội cho các ngươi, để thanh tẩy các ngươi: trước nhan Ðức Chúa, các ngươi sẽ được thanh sạch khỏi mọi tội lỗi của các ngươi. 31 Ðối với các ngươi, đó sẽ là một ngày sa-bát, một ngày nghỉ: đó là quy tắc vĩnh viễn.
32 Tư tế đã được xức dầu và được trao quyền làm tư tế thay cho cha mình, sẽ cử hành lễ xá tội. Nó sẽ mặc phẩm phục bằng vải gai, phẩm phục thánh; 33 nó sẽ cử hành lễ xá tội cho thánh điện cực thánh; nó sẽ cử hành lễ xá tội cho Lều Hội Ngộ và cho bàn thờ; nó sẽ cử hành lễ xá tội cho các tư tế và cho toàn dân trong đại hội. 34 Ðó sẽ là quy tắc vĩnh viễn cho các ngươi: mỗi năm một lần sẽ cử hành lễ xá tội cho con cái Ít-ra-en khỏi mọi tội của chúng."
Người ta đã làm như Ðức Chúa truyền cho ông Mô-sê. 

CHIA SẺ

Ngày quan trọng nhất. Ngày xá tội hằng năm là ngày ý nghĩa nhất trong những ngày đặc biệt của dân Ít-ra-en, bởi vì vào ngày đó tội của họ được tha. Đó là lần duy nhất mà vị thượng tế được phép vào trong nơi Cực Thánh. Na-đáp và A-vi-hu đã thử làm điều này và họ đã bị xét xử (Lv 10), vì thế cử hành lễ này là cả vấn đề sống chết. Ngày hôm nay, chúng ta có thể gặp gỡ Thiên Chúa mỗi ngày nhưng tầm quan trọng chẳng kém đi chút nào. Bạn có trân trọng và xem giây phút được gặp gỡ Thiên Chúa qua Lời Ngài và qua Mình Máu Thánh Ngài ?
Người quan trọng nhất. Ban có thể thấy Đức Giêsu minh chứng điều này trong vai trò thượng tế. Ngài đã thực hiện công việc một mình. Ngài đã trút bỏ vinh quang của mình (Pl 2:5-8), và hiến tế chính Mình vì chúng ta (Ga 17:19). Sự khác biệt đó là Đức Giêsu đã không dâng bất kỳ hiến lễ nào để đền tội cho chính Ngài bởi vì Ngài vô  tội. Chính Ngài là hiến lễ hoàn hảo và cuối cùng vì tội của thế gian (Dt 7:23-28). Qua hiến tế chính mình, Đức Giêsu trao ban cho mọi người cơ hội để được tha thứ tội lỗi và sự sống đời đời. Bạn đang đón nhận cơ hội ấy bằng một thái độ như thế nào ?
Mùa quan trọng nhất. Thượng tế bước vào nơi cực thánh ba lần: (1) với hương (c.12-14), (2) với máu cho tội lỗi của chính mình, và (3) với máu cho tội lỗi của người khác. Khói của hương nói về vinh quang của Thiên Chúa. Vinh quang của Thiên Chúa là toàn bộ mục đích của công trình cứu chuộc (Ga 17:1; Ep 1:6, 12, 14). Việc phóng sanh cho con dê còn sống cho thấy Thiên Chúa tha thứ tội lỗi của họ (Tv 103:10-13), nhưng đồng thời một con dê khác phải bị chết, như hình ảnh của cái giá phải trả cho tội lỗi. Ơn cứu độ thì được ban cho con người cách nhưng không, nhưng giá của nó thì không hề rẻ. Bạn đã trải qua hơn nửa Mùa Chay rồi, Mùa Chay Thánh năm nay có gì khác biệt với những năm trước ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC