Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2012

CHƯƠNG 6 và CHƯƠNG 7 - SÁCH LÊ-VI


CHƯƠNG 6

Hàng tư tế và các lễ tế
A. Lễ thượng hiến
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê rằng:
2 "Hãy truyền cho A-ha-ron và các con nó: Ðây là luật về lễ toàn thiêu. Lễ vật toàn thiêu phải ở trên lò trên bàn thờ suốt đêm cho đến sáng, và lửa phải cháy luôn trên bàn thờ.

3 Tư tế sẽ mặc áo vải gai và mặc quần đùi vải gai che mình; nó sẽ hốt tro lễ toàn thiêu mà lửa đã đốt trên bàn thờ, và đổ bên cạnh bàn thờ. 4 Nó sẽ cởi phẩm phục ra, mặc phẩm phục khác vào, rồi đưa tro ra ngoài trại, ở một nơi thanh sạch.
5 Lửa trên bàn thờ phải cháy luôn không tắt: sáng sáng, tư tế sẽ đốt củi trên đó, xếp lễ vật toàn thiêu lên trên và đốt mỡ của lễ vật kỳ an. 6 Lửa phải thường xuyên cháy trên bàn thờ, không bao giờ tắt.
 B. Lễ phẩm
7 Ðây là luật về lễ phẩm: Các con A-ha-ron phải tiến dâng lễ phẩm trước nhan ĐỨC CHÚA, đối diện với bàn thờ.
8 Từ lễ phẩm đó, tư tế sẽ trích ra một nắm tinh bột, dầu và tất cả nhũ hương ở trên lễ phẩm, rồi đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ, thành hương thơm làm vui lòng Ðức Chúa, đó là phần kỷ vật dành cho Ðức Chúa. 9 Phần còn lại của lễ phẩm thì A-ha-ron và các con sẽ được ăn; phần đó sẽ được làm thành bánh không men và ăn trong một nơi thánh; chúng sẽ ăn nó tại khuôn viên Lều Hội Ngộ. 10 Phần đó không được trộn men mà nướng. Ðó là phần Ta ban cho chúng từ các lễ hỏa tế dâng cho Ta; đó là của rất thánh, giống như lễ tạ tội và lễ đền tội. 11 Mọi đàn ông con trai trong các con A-ha-ron sẽ được ăn phần ấy; đó là quy luật vĩnh viễn cho các thế hệ của các ngươi, trong những lễ hoả tế dâng Ðức Chúa; tất cả những gì chạm đến các vật ấy sẽ được thánh hiến."

Lễ phẩm được đốt cháy nghi ngút trên bàn thờ,
thành hương thơm làm vui lòng Ðức Chúa
12 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê rằng:
13 "Ðây là lễ tiến mà A-ha-ron và các con sẽ dâng lên Ðức Chúa ngày được xức dầu tấn phong; bốn lít rưỡi tinh bột làm lễ phẩm thường xuyên, một nửa ban sáng và một nửa ban chiều. 14 Lễ phẩm ấy sẽ được chiên trên chảo, với dầu. Sau khi trộn kỹ, ngươi sẽ đem dâng lễ phẩm ấy là bánh đã bẻ thành miếng: đó là hương thơm làm vui lòng Ðức Chúa. 15 Trong số các con A-ha-ron, tư tế được xức dầu tấn phong để kế vị nó, cũng sẽ làm như thế: đó là quy luật vĩnh viễn. Lễ phẩm sẽ được đốt trọn vẹn cho cháy nghi ngút dâng Ðức Chúa.
16 Mọi lễ phẩm của tư tế phải được dâng trọn vẹn, không được ăn."
 C. Lễ tạ tội
17 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê rằng:
18 "Hãy nói với A-ha-ron và các con nó: 
Ðây là luật về lễ tạ tội: Lễ vật tạ tội phải được sát tế ở nơi sát tế lễ vật toàn thiêu, trước nhan Đức Chúa. Đó là của rất thánh.
19 Tư tế cử hành lễ tạ tội được ăn lễ vật đó; lễ vật sẽ được ăn trong một nơi thánh, trong khuôn viên Lều Hội Ngộ, 20 tất cả những gì chạm đến thịt lễ vật sẽ được thánh hiến; nếu có máu bắn vào quần áo, thì ngươi phải giặt chỗ có máu bắn vào, trong một nơi thánh. 21 Nồi đất đã dùng để nấu lễ vật sẽ phải đập vỡ, còn nếu nó đã được nấu trong nồi đồng, thì nồi đó phải được cọ sạch và rửa bằng nước. 22 Mọi đàn ông con trai thuộc hàng tư tế sẽ được ăn: đó là của rất thánh. 23 Nhưng mọi lễ vật tạ tội mà máu đã được mang vào Lều Hội Ngộ để cử hành lễ xá tội trong nơi thánh, thì không được ăn; lễ vật đó phải bỏ vào lửa mà thiêu.

CHƯƠNG 7

D. Lễ đền tội
1 Ðây là luật về lễ đền tội, về một của rất thánh:
2 Phải sát tế lễ vật đền tội ở nơi sát tế lễ vật toàn thiêu, và tư tế sẽ rảy máu nó chung quanh bàn thờ. 3 Tư tế sẽ tiến dâng tất cả mỡ của nó: cái đuôi, lớp mỡ bọc ngoài bộ lòng, 4 hai trái cật và lớp mỡ bọc ngoài, gần lưng, và khối mỡ trên gan mà tư tế sẽ tách ra cùng với các trái cật. 5 Tư tế sẽ đốt những thứ ấy cho cháy nghi ngút trên bàn thờ, làm lễ hoả tế dâng Ðức Chúa. Ðó là lễ đền tội. 6 Mọi đàn ông con trai thuộc hàng tư tế sẽ được ăn; lễ vật ấy sẽ được ăn trong một nơi thánh: đó là của rất thánh.
 Quyền lợi của các tư tế
7 Lễ tạ tội thế nào, lễ đền tội cũng vậy: chỉ có một luật duy nhất cho cả hai. Tư tế nào dâng lễ vật để cử hành lễ xá tội, thì lễ vật sẽ thuộc về tư tế đó. 8 Tư tế tiến dâng lễ toàn thiêu của người nào, thì da của lễ vật mà tư tế đó tiến dâng sẽ thuộc về tư tế đó. 9 Mọi lễ phẩm nướng trong lò, mọi lễ phẩm nấu trong nồi hay chiên trên chảo sẽ thuộc về tư tế tiến dâng lễ phẩm ấy. 10 Mọi lễ phẩm nhào với dầu hay để khô sẽ thuộc về các con A-ha-ron.
Ð. Hy lễ kỳ an
a. Hy lễ tạ ơn
11 Ðây là luật về hy lễ kỳ an tiến dâng Ðức Chúa:
12 Nếu tiến dâng hy lễ kỳ an kèm với lễ tạ ơn, thì cùng với hy lễ tạ ơn, phải tiến dâng bánh ngọt không men nhào với dầu, bánh tráng không men phết dầu và tinh bột trộn kỹ làm thành bánh nhào với dầu. 13 Cùng với bánh ngọt đó, phải dâng bánh có men làm lễ tiến, kèm theo lễ kỳ an. 14 Phải tiến dâng một phần lấy từ mọi lễ tiến làm phần trích dâng Ðức Chúa. Phần ấy sẽ thuộc về tư tế đã rảy máu của lễ vật kỳ an. 15 Còn thịt của hy lễ kỳ an để tạ ơn, thì phải ăn trong chính ngày tiến dâng, không được để lại gì cho đến sáng hôm sau.
 b. Lễ vật đã khấn hứa hay lễ vật tự nguyện
16 Nếu hy lễ tiến dâng là lễ vật đã khấn hứa hay lễ vật tự nguyện, thì phải ăn trong chính ngày tiến dâng hy lễ; phần còn lại, được ăn ngày hôm sau. 17 Sang ngày thứ ba, những gì còn lại của hy lễ, phải bỏ vào lửa mà thiêu.
 Quy tắc chung
18 Sang ngày thứ ba mà người ta cứ ăn thịt của hy lễ kỳ an, thì người tiến dâng hy lễ sẽ không được đoái nhận; nó sẽ không được kể là đã dâng hy lễ: đó là thịt ôi, và người nào ăn thì phải mang tội.
19 Thịt đã chạm đến bất cứ cái gì ô uế, thì không được ăn, nhưng phải bỏ vào lửa mà thiêu. Thịt của hy lễ kỳ an, thì mọi người thanh sạch đều được ăn.
20 Nhưng người nào ở trong tình trạng ô uế mà ăn thịt của hy lễ kỳ an dâng Ðức Chúa, thì sẽ bị khai trừ khỏi dòng họ. 21 Người nào chạm tới bất cứ cái gì ô uế - cái gì ô uế của người ta, hay loài vật ô uế, hay bất cứ vật ô uế kinh tởm nào - mà ăn thịt của hy lễ kỳ an dâng Ðức Chúa, thì người ấy sẽ bị khai trừ khỏi dòng họ."
22 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê rằng:
23 "Hãy nói với con cái Ít-ra-en: Tất cả những gì là mỡ, mỡ bò, mỡ chiên hay mỡ dê, các ngươi không được ăn. 24 Mỡ của con vật chết và mỡ của con vật bị thú dữ xé, có thể dùng vào mọi việc, nhưng tuyệt đối các ngươi không được ăn. 25 Phàm ai ăn mỡ con vật mà người ta đã dâng tiến một phần làm lễ hoả tế dâng Ðức Chúa, thì chính người ăn sẽ bị khai trừ khỏi dòng họ.
26 Tại khắp nơi các ngươi ở, tất cả những gì là tiết, dù là tiết chim hay tiết loài vật, các ngươi không được ăn. 27 Phàm người nào ăn bất cứ cái gì là tiết, thì sẽ bị khai trừ khỏi dòng họ."
 Phần của tư tế
28 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê rằng:
29 "Hãy nói với con cái Ít-ra-en: Ai tiến dâng Ðức Chúa hy lễ kỳ an, thì sẽ đem đến một phần hy lễ kỳ an của mình làm lễ tiến, dâng Ðức Chúa. 30 Chính tay người ấy sẽ đem đến những lễ hoả tế của Ðức Chúa là mỡ kèm theo cái ức, nó sẽ đem cái ức đến để làm nghi thức tiến dâng trước nhan Ðức Chúa. 31 Tư tế sẽ đốt mỡ cho cháy nghi ngút trên bàn thờ, còn cái ức thì thuộc về A-ha-ron và các con nó. 32 Các ngươi sẽ cho tư tế cái đùi phải, làm phần trích ra từ hy lễ kỳ an của các ngươi. 33 Người nào trong các con A-ha-ron dâng tiến máu và mỡ của lễ kỳ an, thì cái đùi phải sẽ là phần của nó. 34 Thật vậy, cái ức đã tiến dâng theo nghi thức và cái đùi đã trích ra, thì Ta lấy của con cái Ít-ra-en, từ các hy lễ kỳ an của chúng, và Ta ban cho tư tế A-ha-ron và các con nó: đó là quy luật vĩnh viễn cho con cái Ít-ra-en."
 Kết luận
35 Ðó là phần của ông A-ha-ron và phần của các con ông, lấy từ các lễ hoả tế dâng Ðức Chúa, từ ngày họ được tiến dâng để làm tư tế của Ðức Chúa. 36 Phần đó, Ðức Chúa đã truyền cho con cái Ít-ra-en tặng cho họ, từ ngày Người xức dầu tấn phong họ: đó là quy tắc vĩnh viễn cho họ từ thế hệ này qua thế hệ kia.
37 Ðó là luật về lễ toàn thiêu, lễ phẩm, lễ tạ tội, lễ đền tội, lễ trao quyền và hy lễ kỳ an; 38 luật đó, Ðức Chúa đã truyền cho ông Mô-sê trên núi Xi-nai, trong ngày Người truyền cho con cái Ít-ra-en dâng Ðức Chúa các lễ tiến của họ trong sa mạc Xi-nai.

CHIA SẺ

Ngọn lửa. Chúng ta hãy theo gương của các tư tế, mỗi sáng mai gạt bỏ lớp tro cũ, mồi lửa lên, và dâng lễ toàn thiêu cho Thiên Chúa (Rm 12:1-2). Cụm từ “khơi dậy” trong 2 Tm 1:6 nghĩa là “khơi dậy lại ngọn lửa trong đời sống.” Trên bàn thờ của lòng bạn hiện đang có những ngọn lửa nào: ngọn lửa bừng cháy (Lc 24:32), chẳng lạnh chẳng nóng (Kh 3:15-16) hay nguội đi (Mt 24:12) ? Bạn làm gì để giữ cho ngọn lửa nơi bạn được luôn cháy sáng ?Men. Chúng ta cũng hãy loại các thứ men sau đây ra khỏi đời sống của mình (6:14-18), thái độ giả hình (Lc 12:1), học thuyết sai lạc (Gl 5:8-9), và đời sống hư hỏng (1Cr 5:6tt). Trong Mùa Chay thánh này, bạn cầu xin với Thiên Chúa loại khỏi nơi con người bạn loại men nào ? Đã gần nửa Mùa Chay trôi qua, bạn có thấy mình được thăng tiến trên con đường nên thánh ? 

Hy lễ. Hy lễ tạ tội thánh đến nỗi nó không nên được giữ lại trong trại đã bị ô uế; nó phải được đem ra bên ngoài trại (5:11-12; x Dt 13:10-13). Các tư tế được phép hưởng phần dành cho mình, nhưng chỉ được dùng trong khuôn viên lều tạm, bởi vì bất cứ điều vật dâng hiến nào đã được chạm đến rồi, tức đã trở nên thánh. Tình bằng hữu với Thiên Chúa và với nhau lệ thuộc vào sự thanh sạch (7:19-21). Tại sao chúng ta đến với Thiên Chúa, phải chăng để chúng ta dâng lên Ngài những gì Thiên Chúa cần ? Đâu là những tâm tình của bạn khi dâng hiến cho Thiên Chúa một điều gì, phải chăng bạn đang xây dựng tương quan với Ngài hay tìm cách “mua chuộc” Ngài ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC