Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2012

CHƯƠNG 1 và CHƯƠNG 2 - DÂN SỐ


CHƯƠNG 
I. Kiểm Tra Dân Số
 1 Tại sa mạc Xi-nai ngày mồng một tháng hai năm thứ hai kể từ khi con cái Ít-ra-en ra khỏi đất Ai-cập, Ðức Chúa phán với ông Mô-sê trong Lều Hội Ngộ rằng:

2 "Các ngươi hãy kiểm tra dân số toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en theo thị tộc và gia tộc, lập danh sách mọi người đàn ông từng người một. 3 Những người từ hai mươi tuổi trở lên, nghĩa là mọi người trong dân Ít-ra-en đến tuổi nhập ngũ, thì ngươi và A-ha-ron hãy liệt kê theo đơn vị của chúng. 4 Mỗi chi tộc còn phải có một người giúp các ngươi, người ấy phải là tộc trưởng.

Nhân viên kiểm tra
5 Ðây là danh sách những người đứng ra giúp các ngươi: "Chi tộc Rưu-vên có Ê-li-xua, con Sơ-đê-ua.
6 Chi tộc Si-mê-ôn có Sơ-lu-mi-ên, con Xu-ri-sát-đai.
7 Chi tộc Giu-đa có Nác-sôn, con Am-mi-na-đáp.
8 Chi tộc Ít-xa-kha có Nơ-than-ên, con Xu-a.
9 Chi tộc Dơ-vu-lun có Ê-li-áp, con Khe-lôn.
10 Con cháu Giu-se: chi tộc Ép-ra-im có Ê-li-sa-ma, con Am-mi-hút, và chi tộc Mơ-na-se có Gam-li-ên, con Pơ-đa-xua.
11 Chi tộc Ben-gia-min có A-vi-đan, con Ghít-ô-ni.
12 Chi tộc Ðan có A-khi-e-de, con Am-mi-sát-đai.
13 Chi tộc A-se có Pác-i-ên, con Oóc-ran.
14 Chi tộc Gát có En-gia-xáp, con Rơ-u-ên.
15 Chi tộc Náp-ta-li có A-khi-ra, con Ê-nan."
16 Ðó là những người đại diện của cộng đồng, họ đều là những người phụ trách các chi tộc của họ, chỉ huy quân ngũ Ít-ra-en.
17 Ông Mô-sê và ông A-ha-ron nhận những người vừa được chỉ định đích danh, 18 và triệu tập toàn thể cộng đồng vào ngày mồng một tháng hai. Người ta xác định phổ hệ theo thị tộc và gia tộc, lập danh sách những người đàn ông, từ hai mươi tuổi trở lên, từng người một. 19 Như Ðức Chúa đã truyền cho ông, ông Mô-sê kiểm tra họ trong sa mạc Xi-nai.
Cuộc kiểm tra
20 Con cháu Rưu-vên, trưởng nam của Ít-ra-en, sau khi xác định phổ hệ theo thị tộc và gia tộc, người ta lập danh sách từng người một, tất cả đàn ông từ hai mươi tuổi trở lên, mọi người trong tuổi nhập ngũ; 21 những người được kiểm tra thuộc chi tộc Rưu-vên, là 46,500.
22 Con cháu Si-mê-ôn, sau khi xác định phổ hệ theo thị tộc và gia tộc, người ta lập danh sách từng người một, tất cả đàn ông từ hai mươi tuổi trở lên, mọi người trong tuổi nhập ngũ; 23 những người được kiểm tra thuộc chi tộc Si-mê-ôn, là 59,300.
24 Con cháu Gát, sau khi xác định phổ hệ theo thị tộc và gia tộc, người ta lập danh sách từng người một, tất cả đàn ông từ hai mươi tuổi trở lên, mọi người trong tuổi nhập ngũ; 25 những người được kiểm tra thuộc chi tộc Gát, là 45,650.
26 Con cháu Giu-đa, sau khi xác định phổ hệ theo thị tộc và gia tộc, người ta lập danh sách từng người một, tất cả đàn ông từ hai mươi tuổi trở lên, mọi người trong tuổi nhập ngũ; 27 những người được kiểm tra thuộc chi tộc Giu-đa, là 74,600.
28 Con cháu Ít-xa-kha, sau khi xác định phổ hệ theo thị tộc và gia tộc, người ta lập danh sách từng người một, tất cả đàn ông từ hai mươi tuổi trở lên, mọi người trong tuổi nhập ngũ; 29 những người được kiểm tra thuộc chi tộc Ít-xa-kha, là 54,400.
30 Con cháu Dơ-vu-lun, sau khi xác định phổ hệ theo thị tộc và gia tộc, người ta lập danh sách từng người một, tất cả đàn ông từ hai mươi tuổi trở lên, mọi người trong tuổi nhập ngũ; 31 những người được kiểm tra thuộc chi tộc Dơ-vu-lun, là 57,400.
32 Con cháu Giu-se: thuộc chi tộc Ép-ra-im, sau khi xác định phổ hệ theo thị tộc và gia tộc, người ta lập danh sách từng người một, tất cả đàn ông từ hai mươi tuổi trở lên, mọi người trong tuổi nhập ngũ; 33 những người được kiểm tra thuộc chi tộc Ép-ra-im, là 40,500.
34 Còn chi tộc Mơ-na-se, sau khi xác định phổ hệ theo thị tộc và gia tộc, người ta lập danh sách từng người một, tất cả đàn ông từ hai mươi tuổi trở lên, mọi người trong tuổi nhập ngũ; 35 những người được kiểm tra thuộc chi tộc Mơ-na-se, là 32,200.
36 Con cháu Ben-gia-min, sau khi xác định phổ hệ theo thị tộc và gia tộc, người ta lập danh sách từng người một, tất cả đàn ông từ hai mươi tuổi trở lên, mọi người trong tuổi nhập ngũ; 37 những người được kiểm tra thuộc chi tộc Ben-gia-min, là 35,400.
38 Con cháu Ðan, sau khi xác định phổ hệ theo thị tộc và gia tộc, người ta lập danh sách từng người một, tất cả đàn ông từ hai mươi tuổi trở lên, mọi người trong tuổi nhập ngũ; 39 những người được kiểm tra thuộc chi tộc Ðan, là 62,700.
40 Con cháu A-se, sau khi xác định phổ hệ theo thị tộc và gia tộc, người ta lập danh sách từng người một, tất cả đàn ông từ hai mươi tuổi trở lên, mọi người trong tuổi nhập ngũ; 41 những người được kiểm tra thuộc chi tộc A-se, là 41,500.
42 Con cháu Náp-ta-li, sau khi xác định phổ hệ theo thị tộc và gia tộc, người ta lập danh sách từng người một, tất cả đàn ông từ hai mươi tuổi trở lên, mọi người trong tuổi nhập ngũ; 43 những người được kiểm tra thuộc chi tộc Náp-ta-li, là 53,400.
44 Ðó là những người đã được ông Mô-sê và ông A-ha-ron kiểm tra cùng với mười hai người phụ trách Ít-ra-en, mỗi người phụ trách gia tộc mình. 45 Tất cả con cái Ít-ra-en đã được kiểm tra theo gia tộc của họ, từ hai mươi tuổi trở lên, tất cả các chiến binh trong dân Ít-ra-en, 46 tổng số người được kiểm tra, là 603,550.
Quy chế các thầy Lê-vi
47 Còn các thầy Lê-vi, vì quy chế chi tộc của mình, thì không được liệt kê vào số đó.
48 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê rằng: 49 "Riêng chi tộc Lê-vi, ngươi sẽ không kiểm tra và không liệt kê chung với con cái Ít-ra-en. 50 Nhưng hãy đặt các thầy Lê-vi phụ trách Nhà Tạm Chứng Ước, cũng như mọi vật dụng và tất cả những gì liên quan tới Nhà Tạm đó. Chính họ sẽ lo việc di chuyển Nhà Tạm và mọi vật dụng, sẽ phục vụ và dựng lều chung quanh Nhà Tạm. 51 Khi dời Nhà Tạm, các thầy Lê-vi sẽ hạ Nhà Tạm xuống, và lúc Nhà Tạm dừng lại thì họ sẽ dựng Nhà Tạm lên. Còn ai khác mà tới gần sẽ phải chết. 52 Con cái Ít-ra-en sẽ dựng lều, mỗi người nơi doanh trại mình, theo cờ hiệu của từng đoàn quân. 53 Còn các thầy Lê-vi thì sẽ dựng lều chung quanh Nhà Tạm Chứng Ước. Như thế thịnh nộ (của Ta) sẽ không giáng xuống cộng đồng con cái Ít-ra-en. Các thầy Lê-vi sẽ phụ trách Nhà Tạm."
54 Con cái Ít-ra-en đã thi hành tất cả mọi điều y như Ðức Chúa đã truyền cho ông Mô-sê.

CHƯƠNG 

Thứ tự các chi tộc
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê và ông A-ha-ron rằng: 2 "Con cái Ít-ra-en sẽ đóng trại, mỗi người theo cờ hiệu và huy hiệu của gia tộc mình. Chúng sẽ đóng trại ở vòng ngoài, hướng về Lều Hội Ngộ.
3 Ðóng ở phía đông, hướng mặt trời mọc, là cờ hiệu doanh trại Giu-đa theo đoàn quân của chúng. Ðứng đầu con cháu Giu-đa là Nác-sôn, con Am-mi-na-đáp. 4 Ðoàn quân của chúng, những người đã được kiểm tra, là 74,600.
5 Ðóng trại bên cạnh chúng là chi tộc Ít-xa-kha. Ðứng đầu con cháu Ít-xa-kha là Nơ-than-ên, con Xu-a. 6 Ðoàn quân của chúng, những người được kiểm tra, là 54,400.
7 Tiếp theo là chi tộc Dơ-vu-lun, đứng đầu là Ê-li-áp, con Khe-lôn. 8 Ðoàn quân của chúng, những người được kiểm tra, là 57,400.
9 Tổng số những người được kiểm tra thuộc doanh trại Giu-đa là 186,400. Những người này sẽ đi tuyến đầu.
10 Phía nam là cờ hiệu doanh trại Rưu-vên theo đoàn quân của chúng. Ðứng đầu là Ê-li-xua, con Sơ-đê-ua. 11 Ðoàn quân của chúng, những người được kiểm tra, là 46,500.
12 Ðóng trại bên cạnh chúng là chi tộc Si-mê-ôn. Ðứng đầu con cháu Si-mê-ôn là Sơ-lu-mi-ên, con Xu-ri-sát-đai. 13 Ðoàn quân của chúng, những người được kiểm tra, là 59,300.
14 Kế đến là chi tộc Gát. Ðứng đầu con cháu Gát là En-gia-xáp, con Rơ-u-ên. 15 Ðoàn quân của chúng, những người được kiểm tra, là 45,650.
16 Tổng số những người được kiểm tra thuộc doanh trại Rưu-vên là 151,450 theo đoàn quân của chúng. Những người này sẽ đi tuyến hai.
17 Tiếp đó Lều Hội Ngộ sẽ lên đường, cùng với doanh trại Lê-vi, đi giữa các doanh trại khác. Ðóng trại theo thứ tự nào thì lên đường cũng theo thứ tự ấy, mỗi người cứ giữ vị trí của mình, tuỳ theo cờ hiệu của mình.
18 Cờ hiệu doanh trại Ép-ra-im theo đoàn quân của chúng sẽ nằm ở phía tây. Ðứng đầu con cháu Ép-ra-im là Ê-li-sa-ma, con Am-mi-hút. 19 Ðoàn quân của chúng, những người được kiểm tra, là 40,500.
20 Bên cạnh chúng là chi tộc Mơ-na-se. Ðứng đầu con cháu Mơ-na-se là Gam-li-ên, con Pơ-đa-xua. 21 Ðoàn quân của chúng, những người được kiểm tra, là 32,200.
22 Rồi đến chi tộc Ben-gia-min. Ðứng đầu con cháu Ben-gia-min là A-vi-đan, con Ghít-ô-ni. 23 Ðoàn quân của chúng, những người được kiểm tra, là 35,400.
24 Tổng số những người được kiểm tra thuộc doanh trại Ép-ra-im, là 108,100, tính theo đoàn quân của chúng. Chúng sẽ đi tuyến ba.
25 Cờ hiệu doanh trại Ðan theo đoàn quân của chúng sẽ nằm ở phía bắc. Ðứng đầu con cháu Ðan là A-khi-e-de, con Am-mi-sát-đai. 26 Ðoàn quân của chúng, những người được kiểm tra, là 62,700.
27 Ðóng trại bên cạnh chúng là chi tộc A-se. Ðứng đầu con cháu A-se là Pác-i-ên, con Oóc-ran. 28 Ðoàn quân của chúng, những người được kiểm tra, là 41,500.
29 Kế đến là chi tộc Náp-ta-li. Ðứng đầu con cháu Náp-ta-li là A-khi-ra, con Ê-nan. 30 Ðoàn quân của chúng, những người được kiểm tra, là 53,400.
31 Tổng số những người được kiểm tra thuộc doanh trại Ðan là 157,600. Chúng sẽ đi tuyến cuối cùng, theo cờ hiệu của mình."
32 Ðó là con cái Ít-ra-en được kiểm tra theo gia tộc của họ. Tổng số những người được kiểm tra, thuộc các doanh trại, theo đoàn quân của họ, là 603,550. 33 Riêng các thầy Lê-vi, thì không phải kiểm tra cùng với con cái Ít-ra-en, như Ðức Chúa đã truyền cho ông Mô-sê.
34 Con cái Ít-ra-en đã thi hành tất cả mọi điều y như Ðức Chúa truyền cho ông Mô-sê. Họ đóng trại theo cờ hiệu, và họ lên đường, mỗi người theo thị tộc và gia tộc của mình.

Con cái Ít-ra-en đóng trại ở vòng ngoài, hướng về Lều Hội Ngộ

CHIA SẺ
Dẫn nhập
Được gọi là Sách Dân số vì nó thống kê con số những người nam của dân Ít-ra-en tham gia cuộc chiến. Thế hệ già được kiểm kê tại núi Si-nai (ch 1-4) và thế hệ mới được kiểm kê tại đồng bằng Mô-áp (ch 26-27). Đây là cuốn sách chuyển tiếp. Thiên Chúa đặt sang một bên thế hệ già bởi vì thái độ kém tin của họ (ch 1-20) và chuẩn bị thế hệ mới để kế thừa đất hứa (ch 21-36).
Đây là cuốn sách của những kẻ lang thang, vì Thiên Chúa muốn dân Ngài đi trong sa mạc bốn mươi năm cho tới khi thế hệ già, từ hai mươi tuổi trở lên, qua đời hết. Họ đã không tin vào Thiên Chúa, và với thái độ này họ phải trả giá quyền thừa kế. Thư Do thái là cuốn sách bình giải về biến cố này trong Tân Ước. Chỉ có nhờ niềm tin mà bạn được thừa kế gia sản nơi Đức Kitô (Ep 1:3), còn không bạn chỉ là kẻ “lang thang” trong tình trạng vô tín ngưỡng và tước đoạt nơi bản thân những phúc lành mà Thiên Chúa định phần cho bạn (Ep 2:10).
Địa dư kinh thánh mang ý nghĩa hướng dẫn. Ít-ra-en khi ở trong Ai-cập cho thấy sự thoát khỏi những trói buộc của thế gian. Ít-ra-en trong đất Ca-na-an minh chứng về quyền thừa kế của chúng ta nhờ niềm tin và vui hưởng sự quan phòng của Thiên Chúa một cách trọn vẹn. Ít-ra-en ở trong sa mạc phác họa cho thấy hình ảnh của những Kitô hữu thuộc về thế gian, qua thái độ không tin và bất tuân phục của họ, đã ngăn trở họ bước vào nơi mà mọi sự được dành sẵn cho họ. 
Chương 1-2
Sách Sáng Thế Ký phác họa dân Chúa như những người lữ hành, những người khách lạ, tìm kiếm phần gia sản của mình. Sách Xuất hành và Lê-vi cho thấy Ít-ra-en như là một dân tộc thánh thiện của các tư tế, thờ phượng Thiên Chúa. Sách Dân số nhấn mạnh đến dân Chúa như những chiến binh, chiến thắng kẻ thù và công bố quyền thừa kế đã được hứa ban.
Họ tính con số những người nam, từ hai mươi tuổi trở lên, là những người có khả năng tham gia chiến đấu. Họ không có kêu gọi sự tình nguyện của những người tham gia. Khi bạn gia nhập vào gia đình của Thiên Chúa qua niềm tin vào Đức Giêsu, bạn tức khắc trở nên những chiến binh của Ngài (2Tm 2:3-4). Mọi tín hữu đều là một người lính cho dù đó là một chiến sĩ tốt hay là chiến sĩ kém.
Quân đội được tổ chức quy củ, mỗi chi tộc với những vị lãnh đạo và chuẩn mực riêng của mình. Có sự đồng nhất trong những khác biệt. Có thể thấy được doanh trại của Ít-ra-en phác họa hình ảnh của Giáo hội. Ở đây có những “chi tộc” và tiêu chuẩn khác nhau, với những vị lãnh đạo khác nhau, nhưng chỉ có một đội quân, theo một vị Chỉ Huy và chiến đấu với một kẻ thù: “Và chiến thắng của chúng ta đối với thế gian đó là niềm tin của chúng ta” (1Ga 5:4).
     Tất cả dân chúng tập trung quanh Lều Tạm và có Thiên Chúa ngự giữa họ. Nếu bạn nhận mình là Dân Chúa, vậy Thiên Chúa có ở giữa cộng đoàn nơi bạn đang sống, gia đình của bạn và chính bản thân bạn ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC