Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2012

CHƯƠNG 30 - DÂN SỐ

1 Ông Mô-sê đã nói với con cái Ít-ra-en như Ðức Chúa đã truyền cho ông.
Luật về các lời khấn hứa

2 Ông Mô-sê nói với các thủ lãnh các chi tộc con cái Ít-ra-en: "Ðây là điều Ðức Chúa đã truyền:
3 Khi người đàn ông nào khấn hứa với Ðức Chúa hay thề hứa tự buộc mình làm điều gì, thì người ấy sẽ không được lỗi lời mình: người ấy phải thực hiện những gì miệng đã nói ra.
4 Khi một phụ nữ khấn hứa với Ðức Chúa và tự buộc mình làm điều gì, lúc thiếu thời còn ở nhà cha, 5 và nếu cha người ấy nghe nói về lời khấn hứa và điều người ấy tự buộc mình làm, mà ông vẫn im lặng, thì mọi lời khấn hứa của người ấy có hiệu lực, và mọi điều người ấy tự buộc mình làm cũng đều có hiệu lực. 6 Nhưng nếu cha người ấy phản đối ngay trong ngày ông nghe biết được, thì mọi lời khấn hứa và mọi điều người ấy tự buộc mình làm, không có hiệu lực. Ðức Chúa sẽ dung thứ cho người ấy, vì cha người ấy đã phản đối.
7 Nếu người ấy đi lấy chồng, khi vẫn còn phải giữ những lời khấn hứa hay bị ràng buộc bởi một lời hứa thiếu suy nghĩ nào miệng người ấy đã thốt ra, 8 và nếu người chồng nghe biết được mà vẫn im lặng trong ngày nghe biết được chuyện ấy, thì những lời khấn hứa của người phụ nữ ấy có hiệu lực, và những điều mà người ấy tự buộc mình làm cũng đều có hiệu lực. 9 Nhưng nếu trong ngày nghe biết được, chồng người ấy phản đối, thì anh ta huỷ bỏ lời khấn hứa còn ràng buộc người vợ, và lời hứa thiếu suy nghĩ người vợ đã tự buộc mình phải giữ, Ðức Chúa sẽ dung thứ cho người phụ nữ ấy.
10 Lời khấn hứa của người đàn bà goá hoặc bị chồng bỏ, và mọi điều người ấy tự buộc mình làm, đều có hiệu lực đối với người ấy.
11 Nếu tại chính nhà chồng, một phụ nữ đã khấn hứa hoặc lấy lời thề tự buộc mình làm điều gì, 12 và nếu người chồng nghe biết được mà vẫn im lặng, không phản đối, thì mọi lời khấn hứa của người ấy có hiệu lực, và mọi điều người ấy tự buộc mình làm cũng đều có hịệu lực. 13 Nhưng nếu người chồng huỷ bỏ ngay trong ngày nghe biết, thì mọi điều miệng người vợ thốt ra khi khấn hứa và tự buộc mình làm, sẽ không có hiệu lực: người chồng đã huỷ bỏ, thì Ðức Chúa cũng dung thứ cho người phụ nữ ấy.
14 Người chồng có thể chứng nhận là có hiệu lực, hay huỷ bỏ mọi lời người vợ khấn hứa và thề tự buộc ăn chay hãm mình. 15 Nếu người chồng cứ im lặng cho đến hôm sau, thì đó là chứng nhận mọi lời khấn hứa của vợ hoặc mọi điều người vợ tự buộc mình làm có hiệu lực; người chồng chứng nhận là có hiệu lực, vì đã im lặng trong ngày nghe biết được. 16 Nhưng nếu người chồng huỷ bỏ các điều ấy sau khi nghe biết, thì sẽ phải mang lấy tội của vợ."
17 Ðó là những quy luật Ðức Chúa đã truyền cho ông Mô-sê về mối tương quan giữa chồng và vợ, giữa cha và con gái lúc thiếu thời còn ở nhà cha.

CHIA SẺ

Sức mạnh của lời. Thiên Chúa đón nhận những lời chúng ta khấn hứa và cam kết một cách nghiêm túc, và vì thế chúng ta cũng phải có thái độ nghiêm túc y như vậy (Tv 50:14; Dc 5:4-5). Nếu chúng ta khấn hứa với Thiên Chúa rằng chúng ta sẽ làm việc gì đó, hay không làm gì đó, chúng ta phải giữ lời hứa của mình. Chúng ta phải nhận biết rằng muốn làm  là hai điều khác nhau. (Rm 7:18-25). Chúng ta cần sự khôn ngoan của Thiên Chúa trong khi làm những lời hứa và cần quyền năng của Thiên Chúa để giứ những lời hứa đó (Pl 2:12-13). Lời có quyền năng mạnh mẽ như vậy nên phải sử dụng một cách cẩn thận.
Sức mạnh của thẩm quyền. Thiên Chúa biết đến sự hiện diện của thẩm quyền. Lời khấn của người vợ có thể bị hủy bởi chồng của bà ta, và một lời khấn của người con gái có thể bị người cha hủy bỏ. Người vợ và con gái cũng nên xem xét điều này trước khi làm lời khấn với Thiên Chúa. Mặc dù Mô-sê không có chỉ bảo người đàn ông trong ngôi nhà này về cách thức này, chắc chắn người chồng và người cha phải muốn xem xét toàn thể gia đình mình trước khi làm bất cứ lời hứa nào với Thiên Chúa.
Sức mạnh của sự thinh lặng. Nếu người cha hay người chồng chẳng nói gì, điều này có nghĩa là chấp thuận lời khấn. Im lặng đôi khi có thể mạnh mẽ hơn những lời và có kết quả tốt hơn nhiều. (x. Tv 141:3)
Lời khấn và lời thề khác nhau ở điểm là sẽ thực hiện và không thực hiện. Thực hiện một lời khấn là trói buộc chính mình với Thiên Chúa, cho dù bản thân có nhận thức về điều đó hay không. Những nền tảng của xã hội chúng ta hôm nay đang bị xói mòn bởi vì con người không giữ lời hứa, cho dù những lời hứa đó bao gồm là những hợp đồng chính thức, lời hứa hôn nhân, cam kết chính trị, hay những lời nói làm chứng. Bạn trông chờ Thiên Chúa giữ lời hứa của Ngài, vậy bạn giữ lời hứa với Ngài ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC