Thứ Hai, 30 tháng 4, 2012

CHƯƠNG 31 - DÂN SỐ


IX. Phân Chia Chiến Lợi Phẩm Và Ðất Ðai
Thánh chiến chống Ma-đi-an
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: 2 "Hãy trả thù người Ma-đi-an cho con cái Ít-ra-en, rồi ngươi sẽ về sum họp với gia tiên ngươi."

3 Ông Mô-sê nói với dân: "Một số người trong anh em hãy chuẩn bị sẵn sàng để ra trận tiến đánh Ma-đi-an, để trả thù dân ấy cho Ðức Chúa. 4 Anh em sẽ sai người ra trận; cứ mỗi chi tộc trong các chi tộc Ít-ra-en, thì lấy một ngàn người."
5 Trong số ngàn vạn người Ít-ra-en, người ta tuyển mộ mỗi chi tộc một ngàn người, tức là mười hai ngàn người được chuẩn bị sẵn sàng để ra trận. 6 Ông Mô-sê sai họ ra trận, mỗi chi tộc một ngàn người; cùng ra trận với họ, có ông Pin-khát, con của tư tế E-la-da, tay cầm các đồ thánh và kèn thúc quân.
7 Họ đã ra trận, tiến đánh Ma-đi-an, như Ðức Chúa đã truyền cho ông Mô-sê, và họ giết tất cả đàn ông con trai. 8 Ngoài những người đã bị sát hại đó, họ còn giết các vua Ma-đi-an: E-vi, Re-kem, Xua, Khua, Re-va, là năm vua Ma-đi-an; rồi họ dùng gươm giết ông Bi-lơ-am, con ông Bơ-o. 9 Con cái Ít-ra-en bắt phụ nữ Ma-đi-an và con cái chúng làm tù nhân; họ đã lấy mọi thú vật, mọi súc vật và mọi của cải chúng làm chiến lợi phẩm. 10 Họ nổi lửa đốt tất cả các thành dân đó ở và mọi lều trại của chúng. 11 Sau đó họ lấy mọi chiến lợi phẩm và tất cả những gì họ chiếm được, cả người lẫn thú vật, 12 rồi đem các tù nhân và những gì đã chiếm được cũng như chiến lợi phẩm về trại, về vùng thảo nguyên Mô-áp gần sông Gio-đan, đối diện với Giê-ri-khô, để nộp cho ông Mô-sê, cho tư tế E-la-da và cộng đồng con cái Ít-ra-en.

Đem các tù nhân và những gì đã chiếm được cũng như chiến lợi phẩm về trại

 Tàn sát phụ nữ và thanh tẩy chiến lợi phẩm
13 Ông Mô-sê, tư tế E-la-da và mọi thủ lãnh của cộng đồng ra gặp họ ở ngoài trại. 14 Ông Mô-sê nổi giận với các tướng lãnh, với các vị chỉ huy một ngàn quân và các vị chỉ huy một trăm quân đi trận trở về. 15 Ông Mô-sê nói với họ: "Sao anh em lại để cho cả bọn đàn bà này sống? 16 Chính bọn chúng đã nghe lời Bi-lơ-am, mà lôi cuốn con cái Ít-ra-en phạm tội bất trung với Ðức Chúa trong vụ Pơ-o, nên tai hoạ đã giáng xuống cộng đồng của Ðức Chúa. 17 Vậy bây giờ, hãy giết hết các con trai, cũng như mọi phụ nữ đã biết đến việc vợ chồng, đã ăn ở với đàn ông. 18 Còn mọi con gái nhỏ tuổi chưa ăn ở với đàn ông, thì hãy để cho chúng sống và thuộc về anh em. 19 Về phần anh em, ai đã giết người, ai đã đụng tới người bị sát hại, hãy đóng quân ngoài trại trong bảy ngày. Anh em cũng như các tù nhân đều phải thanh tẩy mình vào ngày thứ ba và thứ bảy. 20 Anh em phải thanh tẩy mọi quần áo, mọi đồ bằng da, mọi sản phẩm bằng lông dê và mọi đồ gỗ."
21 Tư tế E-la-da nói với các binh lính đã đi chiến đấu: "Ðây là quy tắc pháp luật Ðức Chúa đã truyền cho ông Mô-sê: 22 Chỉ có vàng, bạc, đồng, sắt, thiếc, chì, 23 nghĩa là tất cả những gì chịu được lửa, anh em mới phải cho qua lửa để các vật ấy được sạch; tuy nhiên, các vật ấy phải được thanh tẩy bằng nước tẩy uế. Tất cả những gì không chịu được lửa, thì anh em phải nhúng vào nước.
24 Anh em phải giặt quần áo ngày thứ bảy và anh em sẽ được sạch, rồi sau đó mới trở vào trại."
 Phân chia chiến lợi phẩm
25 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: 26 "Cùng với tư tế E-la-da và các gia trưởng trong cộng đồng, ngươi hãy làm sổ kê khai những gì đã lấy được, đã bắt được, người cũng như súc vật. 27 Rồi ngươi hãy chia những gì đã lấy được: một nửa cho các chiến sĩ đã ra trận và một nửa cho toàn thể cộng đồng. 28 Sau đó, từ phần dành cho các chiến sĩ đã ra trận, ngươi sẽ trích ra một phần năm trăm số người, bò bê, lừa và chiên cừu, để làm thuế nộp cho Ðức Chúa. 29 Anh em sẽ lấy phần đó trong phần dành cho các chiến sĩ mà trao cho tư tế E-la-da, làm phần trích dâng Ðức Chúa. 30 Còn trong phần dành cho con cái Ít-ra-en, ngươi sẽ chọn lấy một phần năm mươi số người, bò bê, lừa, chiên dê, mọi thú vật, rồi trao cho các thầy Lê-vi có nhiệm vụ canh giữ Nhà Tạm của Ðức Chúa."
31 Ông Mô-sê và tư tế E-la-da làm như Ðức Chúa đã truyền cho ông Mô-sê. 32 Những của đoạt được, những phần còn lại của chiến lợi phẩm mà các người tham chiến đã chiếm lấy, là 675,000 chiên dê, 33 72,000 bò bê, 34 61,000 con lừa, 35 và nhân mạng, tức là những phụ nữ chưa ăn ở với đàn ông, tất cả là 32,000 người. 36 Một nửa phần chiến lợi phẩm chia cho các người đã ra trận là: 337,500 chiên dê, 37 trong số đó, thuế nộp cho Ðức Chúa là 675 con; 38 36,000 bò bê, trong số đó, thuế nộp cho Ðức Chúa là 72 con; 39 30,500 con lừa, trong số đó, thuế nộp cho Ðức Chúa là 61 con; 40 16,000 nhân mạng, trong số đó, thuế nộp cho Ðức Chúa là 32 mạng. 41 Ông Mô-sê đã trao cho tư tế E-la-da phần trích dâng Ðức Chúa, như Người truyền cho ông Mô-sê.
42 Còn nửa phần chiến lợi phẩm kia được chia cho con cái Ít-ra-en, ông Mô-sê đã tách ra khỏi phần chia cho các người đã ra trận; 43 nửa phần đó thuộc về cộng đồng, gồm có 337,500 chiên dê, 44 36,000 bò bê, 45 30,500 con lừa, 46 16,000 nhân mạng. 47 Trong nửa phần đã chia cho con cái Ít-ra-en, ông Mô-sê chọn lấy một phần năm mươi số người và thú vật, rồi trao cho các thầy Lê-vi có nhiệm vụ canh giữ Nhà Tạm của Ðức Chúa, như Người truyền cho ông Mô-sê.
 Các lễ phẩm
48 Bấy giờ, các tướng lãnh, các vị chỉ huy một ngàn quân và các vị chỉ huy một trăm quân đến gần ông ông Mô-sê 49 và nói: "Các tôi tớ ngài đã kiểm lại số những người chiến đấu dưới quyền chúng tôi, và không thấy thiếu một người nào cả. 50 Vậy chúng tôi đem những đồ bằng vàng mà mỗi người đã tìm thấy, làm lễ tiến dâng lên Ðức Chúa, để cử hành lễ xá tội cho chúng tôi trước nhan Ðức Chúa. Những đồ bằng vàng đó là vòng cổ tay, vòng cánh tay, nhẫn, khuyên tai và kiềng." 51 Ông Mô-sê và tư tế E-la-da đã nhận vàng họ dâng và mọi đồ kim hoàn. 52 Tổng cộng số vàng họ đã trích ra để dâng Ðức Chúa là một trăm bảy mươi ký, được các chỉ huy một ngàn quân và các vị chỉ huy một trăm quân đem nộp.
53 Trước đó, ai nấy trong quân đội đều đoạt phần chiến lợi phẩm cho mình. 54 Cho nên, ông Mô-sê và tư tế E-la-da đã nhận vàng của các vị chỉ huy một ngàn quân và một trăm quân, rồi mang đến Lều Hội Ngộ, làm kỷ vật tưởng nhớ con cái Ít-ra-en trước nhan Ðức Chúa.
CHIA SẺ

Trận chiến cuối cùng của Mô-sê là chống lại những người Ma-di-an là những người theo gợi ý của Bi-lơ-am, đã quyến rũ Ít-ra-en cả trong lối sống thờ ngẫu tượng và vô luân (ch 25). Mỗi chi tộc gởi một ngàn quân lính và thượng tế đi trước đoàn quân với hòm bia giao ước. Đây chính là trận chiến của Thiên Chúa và Ngài đã ban cho họ chiến thắng.
Bi-lơ-am đã không có nhiều thời gian để vui hưởng bất kỳ điều gì mà Ba-lác đã ban cho ông bởi vì ông đã bị giết trong trận chiến (c.8). A-la-da đã không “chết cái chết của người công chính” (23:10) ! Như thánh Mác-cô đã viết “Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì ?” (Mc 8:36).
Ít-ra-en đã chiến thắng trận chiến nhưng gần như đánh mất chiến thắng, vì những người lãnh đạo đã mang một số người phụ nữ Ma-di-an vào trong trại cùng với những vật ô uế. Vâng phục không trọn vẹn luôn luôn dẫn đến những cám dỗ xa hơn. (x 1Sm 15). Nếu chúng ta không hạ gục kẻ thù, kẻ thù sẽ hạ gục chúng ta.
Họ đã chiến đấu trong một cuộc “thánh chiến,” nhưng quân đội đã bị ô uế vì đã giết những người Ma-đi-an. Họ phải thanh tẩy chính mình và mọi thứ ô uế phải được rửa sạch trước Thiên Chúa (ch 19). Một  số được làm sạch nhờ lửa. Đức Chúa muốn những người lính sạch sẽ như là những người lính thắng.
Bạn có đặt sự cậy dựa của mình vào những giá trị tài sản vật chất hay tinh thần mà bạn đang sở hữu hay sự cậy trông của mình trong tương quan với Thiên Chúa ? Bạn có can đảm để giữ lại hay trao bạn bất kỳ điều gì dựa trên nguyên tắc điều đó giúp bạn tăng tiến hơn trong tương quan với Thiên Chúa và tôn vinh danh Ngài hay điều đó làm cho bạn đánh mất tương quan với Ngài ?

1 nhận xét:

  1. Thưa Cha cho con hỏi có phải Ma-đi-an là quê vợ của ông Mô-sê không ạ? (Xh 3:1). Như vậy, khi tiến đánh Ma-đi-an và tàn sát tất cả mọi người ở đó, trừ các bé gái nhỏ tuổi, là tàn sát luôn cả đại gia đình và dòng tộc của vợ Mô-sê? là tiêu diệt luôn mảnh đất đã từng cưu mang Mô-sê trong thời gian dài? Không biết tâm tư lúc ấy của Mô-sê và vợ ông (nếu bà còn sống) như thế nào?

    Xin cám ơn Cha.

    Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC