Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2012

CHƯƠNG 12 - ĐỆ NHỊ LUẬT

1 Ðây là những thánh chỉ và quyết định mà anh em phải lo đem ra thực hành, trong đất mà Ðức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh (em), đã ban cho anh (em) để anh (em) chiếm hữu, mọi ngày anh em sống trên mặt đất.
Nơi thờ phượng
2 Anh em phải dẹp bỏ hết mọi nơi mà các dân tộc anh em sắp trục xuất đã phụng thờ các thần của chúng, trên các núi cao, các ngọn đồi và dưới mọi cây xanh. 3 Anh em phải phá huỷ bàn thờ của chúng, đập tan trụ đá của chúng; cột thờ của chúng, anh em phải bỏ vào lửa mà thiêu; tượng các thần của chúng, anh em phải vằm nát; anh em phải xoá bỏ tên chúng khỏi nơi ấy.
4 Anh em không được làm như vậy đối với Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh em. 5 Anh em sẽ chỉ được tìm Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh em, ở nơi Người chọn trong mọi chi tộc của anh em làm chỗ đặt Danh Người, làm nơi Người ngự; anh (em) sẽ đến đó. 6 Anh em sẽ đưa tới đó lễ toàn thiêu và hy lễ của anh em, thuế thập phân và phần dâng cúng của anh em, lễ vật anh em đã khấn hứa, lễ vật tự nguyện, những con đầu lòng trong đàn bò và đàn chiên dê của anh em. 7 Ở đó, anh em sẽ ăn uống trước nhan Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh em, sẽ liên hoan với cả nhà anh em, để mừng mọi công việc tay anh em đã làm, nhờ được Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), chúc phúc.
8 Anh em sẽ không làm như chúng ta đang làm ở đây hôm nay: mỗi người làm điều mình cho là phải. 9 Thật vậy, cho đến bây giờ anh em chưa đạt tới chốn nghỉ ngơi và phần gia nghiệp mà Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em). 10 Anh em sắp sang qua sông Gio-đan và ở trong đất mà Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh em, cho anh em hưởng làm gia nghiệp. Người sẽ cho anh em được thảnh thơi mọi bề không còn thù địch nào nữa, và anh em sẽ được sống yên hàn. 11 Nơi Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh em, chọn cho Danh Người ngự, anh em hãy đưa tới đó mọi thứ tôi truyền cho anh em: lễ toàn thiêu và hy lễ của anh em, thuế thập phân và phần đóng góp của anh em, và tất cả những gì anh em chọn lựa để làm vật khấn dâng Ðức Chúa. 12 Anh em sẽ liên hoan trước nhan Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh em, cùng với con trai con gái anh em, tôi tớ nam nữ của anh em, với thầy Lê-vi ở trong các thành của anh em, vì thầy ấy không được chung phần và hưởng gia nghiệp với anh em.
Chỉ dẫn về việc dâng lễ tế
13 Hãy ý tứ đừng dâng lễ toàn thiêu của anh (em) tại bất cứ nơi nào anh (em) thấy; 14 nhưng anh (em) sẽ chỉ dâng lễ toàn thiêu của anh (em) ở nơi Ðức Chúa chọn tại một trong các chi tộc của anh (em), và ở đó anh (em) sẽ làm mọi điều tôi truyền cho anh (em).
15 Tuy nhiên, mỗi khi anh (em) thèm, anh (em) có thể giết súc vật và ăn thịt trong mọi thành của anh (em), tuỳ theo phúc lành mà Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em) ban cho anh em. Người ô uế và người thanh sạch đều có thể ăn thịt đó như ăn thịt sơn dương hay thịt nai. 16 Nhưng tiết thì anh em không được ăn; anh (em) sẽ đổ xuống đất như đổ nước.
Anh (em) sẽ chỉ dâng lễ toàn thiêu của anh (em) ở nơi Ðức Chúa chọn

17 Thuế thập phân lúa mì, rượu mới, dầu tươi của anh (em), những con đầu lòng trong đàn bò và đàn chiên dê của anh (em), mọi lễ vật anh (em) đã khấn hứa, lễ vật tự nguyện và phần dâng cúng của anh (em), anh (em) sẽ không được ăn những thứ đó trong các thành của anh (em); 18 nhưng chỉ được ăn trước nhan Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), ở nơi Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em) chọn, và ăn cùng với con trai con gái anh em, tôi tớ nam nữ của anh em, và thầy Lê-vi ở trong các thành của anh (em); anh (em) sẽ liên hoan trước nhan Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), để mừng mọi công việc tay anh (em) đã làm. 19 Ngày nào anh (em) còn trên đất của anh (em), hãy ý tứ đừng bỏ rơi thầy Lê-vi.
20 Khi Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), mở rộng lãnh thổ của anh (em), như Người đã phán với anh (em), và anh (em) nói: "Tôi muốn ăn thịt", vì anh (em) thèm ăn thịt, thì anh (em) có thể ăn thịt mỗi khi anh (em) thèm. 21 Nếu nơi Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), chọn làm chỗ đặt Danh Người mà ở xa anh (em), thì anh (em) có thể giết bò và chiên dê Ðức Chúa ban cho anh (em), như tôi đã truyền cho anh (em), và ăn trong các thành của anh (em), mỗi khi anh (em) thèm. 22 Anh (em) sẽ ăn y như người ta ăn thịt sơn dương và thịt nai; người ô uế và người thanh sạch sẽ cùng ăn với nhau. 23 Tuy nhiên, anh (em) phải nhất quyết không ăn tiết, vì máu là mạng sống, và anh (em) không được ăn mạng sống cùng với thịt. 24 Anh (em) không được ăn tiết, anh (em) sẽ đổ xuống đất như đổ nước. 25 Anh (em) không được ăn tiết; như vậy anh (em) và con cháu anh (em) sau này được hạnh phúc, vì anh (em) làm điều Ðức Chúa coi là ngay thẳng. 26 Chỉ những gì anh (em) phải thánh hiến và những lễ vật anh (em) khấn hứa, anh (em) mới mang đi và đưa tới nơi Ðức Chúa chọn. 27 Anh (em) hãy dâng lễ toàn thiêu của anh (em), cả thịt lẫn máu, trên bàn thờ Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em); còn hy lễ của anh (em), thì máu sẽ đổ trên bàn thờ Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), thịt thì anh (em) sẽ ăn. 28 Anh (em) phải giữ và nghe những điều tôi truyền cho anh (em) đây, để anh (em) và con cái anh (em) sau này được hạnh phúc mãi mãi, bởi vì anh (em) đã làm điều Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), coi là tốt lành và ngay thẳng.
Ðừng bắt chước các việc tế tự của người Ca-na-an
29 Khi Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), đã quét sạch các dân tộc khỏi miền đất anh (em) sắp vào để trục xuất chúng cho khuất mắt anh (em), khi anh (em) đã định cư trên đất của chúng rồi, 30 thì hãy ý tứ đừng mắc bẫy mà theo chúng, sau khi chúng đã bị tiêu diệt cho khuất mắt anh (em); hãy ý tứ đừng tìm các thần của chúng và nói: "Các dân tộc ấy phụng thờ các thần của họ thế nào? Cả tôi nữa, tôi cũng muốn làm như thế." 31Anh (em) đừng thờ Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), như thế, vì tất cả đều ghê tởm đối với Ðức Chúa; điều Người ghét, thì chúng đã làm cho các thần của chúng; ngay cả các con trai con gái của chúng, chúng cũng đã bỏ vào lửa mà thiêu để tế các thần của chúng.

Ðừng bắt chước các việc tế tự của người Ca-na-an

CHIA SẺ

Thỉnh thoảng chúng ta nghĩ rằng một nơi ở mới là giải pháp cho tất cả mọi vấn đề của chúng ta, vì thế chúng ta thay đổi nghề nghiệp hoặc địa chỉ. Có một câu nói nổi tiếng rằng: một sự thay đổi về địa lý không che kín lỗ hổng về tính cách. Một sự thay đổi có thể mang lại những điều tốt đẹp nhất cho chúng ta, nhưng nó cũng có thể đem đến những điều tồi tệ nhất.
Mô-sê đã cảnh báo rằng vùng đất mới có thể là một nơi vướng bận (1-4, 29-32) nếu dân chúng bất tuân Thiên Chúa. Trong xã hội đa nguyên ngày hôm nay có xu hướng xem tất cả mọi đức tin tôn giáo giống nhau, nhưng Thiên Chúa đòi hỏi rằng chúng ta phải thờ phượng và phục vụ một mình Ngài mà thôi.
Vùng đất mới có thể là một nơi vui thích (5-19) nếu họ theo Chúa, vì Thiên Chúa sẽ ban cho họ sự an toàn, nghỉ ngơi, và phúc lành. Chúng ta đón nhận gia tài thiêng liêng nhờ hồng ân của Thiên Chúa (Ep 1:3), và chúng ta có được nhờ vào đức tin; nhưng chúng ta chỉ có thể vui hưởng được điều đó khi chúng ta tuân theo ý Ngài.
Vùng đất mới là một nơi mở rộng lãnh thổ (20-28) khi dân chúng tín thác Thiên Chúa, Ngài ban cho họ chiến thắng. Thiên Chúa muốn mở rộng cuộc sống của chúng ta; tuy nhiên, chúng ta phải cẩn thận vì mở rộng lãnh thổ không phải là kết quả của sự thiện cảm từ nơi Thiên Chúa. Thật là dại dột khi có được miếng đất vật chất nhưng đánh mất mảnh đất tâm hồn.
Giống như những người Ít-ra-en xưa, Thiên Chúa muốn đem chúng ta ra khỏi thế gian để vào vùng đất Ngài dành cho chúng ta. Để được nhận phần gia sản của mình, bạn phải “bước qua sông Gio-đan và cư ngụ trong đất hứa.” Đâu là sông Gio-đan của bạn ?Phải chăng đó là một thứ gì đó mà bạn không muốn từ bỏ dù bạn biết rõ mình phải bỏ nó lại phía sau ? Phải chăng đó là một trách nhiệm mà Thiên Chúa muốn bạn đảm nhận ? Bạn đã được nhận phần đất gia sản của mình ?

1 nhận xét:

  1. Cục Xà Bông Thơm Của Chúa15:38 20 tháng 5, 2012

    Mẫu video clip này (http://www.greatdanepro.com/Just%20Colors/index.htm ) là đề tài con suy tư mấy ngày nay. Giống như lời chia sẻ trong clip, nhìn được vẻ đẹp của vạn vật, nhất là qua màu sắc của chúng, đúng thật là một hồng ân tuyệt vời Thiên Chúa ban cho con người. Mỗi cảnh trí, được nhìn qua hai phiên bản: trắng đen và màu sắc thật trong thiên nhiên, đã đánh động vào lòng con: mỗi cái có một vẻ đẹp riêng của nó. Nhưng cái nào mới diễn tả được cái thật nhất? Con lại có dịp nhìn vào đời sống mình.

    Khi con bằng lòng với vẻ đẹp trắng đen và dừng lại ở đó, riết rồi con chỉ nhìn thấy vạn vật trong hai màu trắng và đen mà thôi. Cuộc sống của con đã rơi vào sự đơn điệu, buồn tẻ, chỉ vì con đã đóng khung tình yêu Thiên Chúa qua những phúc lành con muốn nhận được mà thôi. "Sông Gio-đan" của con chính là điểm này: khi con "làm điều mình cho là phải" thì con trở nên đui mù trước chân trời Chúa đang mở ra trước mặt con và mời gọi con bước vào: muôn màu sắc rực rỡ của thiên nhiên. Tình yêu Thiên Chúa muôn màu muôn vẻ như vậy đó. Ngay cả trong những biến cố con cho là rất đau thương, Thiên Chúa vẫn bên con để dạy con từng bước nhìn ra màu xanh hy vọng trong cái đen tối ấy.

    Cảm nhận được vẻ đẹp là hồng ân nhưng không Chúa cho con. Nhưng để cảm nhận được vẻ đẹp ấy như Chúa muốn thì con phải tha thiết nài xin và dựa vào ơn Chúa thôi. Mà con thì cứ hay quên hoài. Tạ ơn Chúa đã cho con một cơ hội để trở lại với vị trí đúng nhất của một đứa con. Lạy Chúa, cuộc sống con là phản ánh những gì con đã hấp thụ được từ tình yêu Chúa. Xin cho con biết khiêm hạ trong cái yếu đuối và giới hạn của loài thụ tạo, biết buông mình phó mặc vào lòng nhân từ của Đấng tạo ra con, ngõ hầu con có thể "bước qua sông Gio-đan và cư ngụ trong đất hứa", để cùng với anh chị em con, nhận ra và tạ ơn Chúa rằng: quả thật đây đúng là miền đất tràn trề sữa và mật, sinh động trong sự phong phú của sắc màu Thiên Chúa đã đặt vào tay con để con tận hưởng.

    Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC