Thứ Năm, 10 tháng 5, 2012

CHƯƠNG 4 - ĐỆ NHỊ LUẬT

Giữ luật Chúa là khôn ngoan
1 Giờ đây, hỡi Ít-ra-en, hãy nghe những thánh chỉ và quyết định tôi dạy cho anh em, để anh em đem ra thực hành.
Như vậy anh em sẽ được sống và sẽ được vào chiếm hữu miền đất mà Ðức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, ban cho anh em. 2 Anh em đừng thêm gì vào lời tôi truyền cho anh em, cũng đừng bớt gì, nhưng phải giữ những mệnh lệnh của Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, mà tôi truyền cho anh em. 3 Chính mắt anh em đã thấy điều Ðức Chúa làm tại Ba-an Pơ-o: mọi kẻ theo Ba-an Pơ-o thì Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), đã tiêu diệt không cho sống giữa anh (em). 4 Còn anh em, những kẻ gắn bó với Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh em, thì hôm nay đều còn sống cả. 5 Hãy xem: tôi đã dạy cho anh em những thánh chỉ và quyết định như Ðức Chúa, Thiên Chúa của tôi, đã truyền cho tôi, để anh em đem ra thực hành trong miền đất mà anh em sắp vào chiếm hữu. 6 Anh em phải giữ và đem ra thực hành, vì nhờ đó anh em sẽ được các dân coi là khôn ngoan và thông minh. Khi được nghe tất cả những thánh chỉ đó, họ sẽ nói: "Chỉ có dân tộc vĩ đại này mới là một dân khôn ngoan và thông minh!" 7 Phải, có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần, như Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, ở gần chúng ta, mỗi khi chúng ta kêu cầu Người? 8 Có dân tộc vĩ đại nào được những thánh chỉ và quyết định công minh, như tất cả Lề Luật mà hôm nay tôi đưa ra trước mặt anh em? 
Mặc khải tại núi Khô-rếp
9 Nhưng anh (em) hãy ý tứ và cẩn thận giữ mình đừng quên những điều mắt anh (em) đã thấy, và suốt đời, đừng để cho những điều ấy ra khỏi lòng anh (em); trái lại, anh (em) hãy dạy cho con cháu anh (em) biết. 10Ngày mà anh (em) đứng trước mặt Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), tại núi Khô-rếp, Ðức Chúa đã phán bảo tôi: "Hãy tập hợp dân lại cho Ta; Ta sẽ cho chúng nghe những lời của Ta, để chúng học cho biết kính sợ Ta mọi ngày chúng sống trên mặt đất, và để chúng dạy cho con cái chúng." 11 Anh em đã lại gần và đứng dưới chân núi; núi bốc lửa cao đến tận trời, trong bóng tối mây đen mù mịt. 12 Ðức Chúa phán với anh em từ trong đám lửa: anh em nghe thấy tiếng nói nhưng không thấy hình bóng nào, chỉ có tiếng thôi. 13 Người đã thông báo cho anh em giao ước của Người, giao ước mà Người truyền cho anh em đem ra thực hành, đó là mười lời Người viết trên hai bia đá. 14 Phần tôi, thời đó, Ðức Chúa truyền cho tôi dạy anh em các thánh chỉ và quyết định, để anh em đem ra thực hành trong miền đất mà anh em sắp sang chiếm hữu.

Núi Si-nai và núi Khô-rếp

15 Anh em hãy cẩn thận giữ mình: anh em đã không thấy hình bóng nào, ngày Ðức Chúa phán với anh em tại núi Khô-rếp, từ trong đám lửa; 16 vì thế đừng có ra hư hỏng mà làm cho mình một tượng mang hình ảnh bất cứ cái gì: hình người nam hay người nữ, 17 hình bất cứ loài vật nào trên mặt đất, hình bất cứ loài chim chóc nào bay trên trời, 18 hình bất cứ loài nào bò dưới đất, hình bất cứ loài cá nào ở trong nước phía dưới mặt đất. 19Khi anh (em) ngước mắt lên trời và thấy mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao, toàn thể thiên binh, thì đừng bị lôi cuốn mà sụp xuống lạy và phụng thờ chúng. Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), đã phân chia chúng cho mọi dân thiên hạ. 20 Còn anh em, thì Ðức Chúa đã chọn lấy anh em và đưa ra khỏi cái lò nung sắt là Ai-cập, để anh em trở nên dân Người, nên cơ nghiệp của Người, như ngày nay. 
Dân sẽ bị phạt và trở về với Chúa
21 Vì anh em, Ðức Chúa đã nổi cơn thịnh nộ với tôi, và Người đã thề là tôi sẽ không được sang sông Gio-đan và không được vào miền đất tốt tươi mà Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em) làm gia nghiệp. 22 Tôi sắp phải chết tại đất này: tôi sẽ không được sang sông Gio-đan, còn anh em thì sắp sang và sẽ chiếm hữu miền đất tốt tươi ấy. 23 Anh em hãy ý tứ đừng quên giao ước mà Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đã lập với anh em, đừng làm tượng thờ mang hình ảnh bất cứ cái gì mà Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), đã cấm anh (em). 24 Thật vậy, Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), là một ngọn lửa thiêu, một vị thần ghen tương.
25 Khi anh em sinh con cháu và ở lâu trong xứ, nếu anh em ra hư hỏng, làm tượng thờ mang hình ảnh bất cứ cái gì và làm điều dữ trái mắt Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em) mà trêu giận Người, 26 thì hôm nay tôi lấy trời đất làm chứng cáo tội anh em: chắc chắn anh em sẽ mau chóng biến khỏi miền đất mà anh em sắp sang sông Gio-đan để chiếm hữu; anh em sẽ không sống lâu ở đó, vì anh em sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. 27 Ðức Chúa sẽ phân tán anh em vào giữa các dân, anh em sẽ chỉ còn là một dúm người giữa các dân nước mà Ðức Chúa sẽ dẫn anh em đến. 28 Tại đó anh em sẽ phụng thờ các thần do tay người phàm làm ra, là gỗ và đá, không nhìn không nghe, không ăn không ngửi.
29 Từ chỗ đó anh em sẽ tìm Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), và anh (em) sẽ thấy nếu anh (em) hết lòng hết dạ kiếm tìm Người. 30 Khi anh (em) gặp cảnh ngặt nghèo, khi tất cả những điều ấy xảy ra cho anh (em) sau này, anh (em) sẽ trở lại với Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em) và sẽ nghe tiếng Người. 31 Thật vậy Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em) là Thiên Chúa từ bi: Người sẽ không bỏ mặc anh (em), sẽ không tiêu diệt anh (em), sẽ không quên giao ước Người đã thề với cha ông anh (em). 
Ðược Chúa chọn là một hồng ân
32 Anh (em) cứ hỏi những thời xa xưa, thời có trước anh (em), từ ngày Thiên Chúa dựng nên con người trên mặt đất; cứ hỏi từ chân trời này đến chân trời kia: có bao giờ đã xảy ra chuyện vĩ đại như thế, hay có ai đã nghe điều giống như vậy chăng? 33 Có dân nào đã được nghe tiếng Thiên Chúa phán từ trong đám lửa như anh (em) đã nghe, mà vẫn còn sống không? 34 Hoặc có thần nào đã ra công đi chọn lấy cho mình một dân tộc từ giữa một dân tộc khác, đã dùng bao thử thách, dấu lạ, điềm thiêng và chinh chiến, đã dang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, gây kinh hồn táng đởm, như Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đã làm cho anh em tại Ai-cập, trước mắt anh (em) không?
35 Chính anh (em) đã được cho thấy những điều đó, để biết rằng Ðức Chúa là Thiên Chúa và ngoài Người ra không có thần nào khác nữa. 36 Từ trời, Người đã cho anh (em) nghe tiếng Người, để dạy dỗ anh (em); dưới đất, Người đã cho anh (em) thấy ngọn lửa lớn của Người, và anh (em) đã nghe các lời Người phán ra từ trong đám lửa. 37 Bởi vì Người đã yêu thương cha ông anh (em), nên sau các ngài, Người đã chọn dòng dõi các ngài, và đã đích thân dùng sức mạnh lớn lao của Người đưa anh (em) ra khỏi Ai-cập. 38 Người đã đuổi những dân lớn và mạnh hơn anh (em) cho khuất mắt anh (em), để đưa anh (em) vào đất của chúng và ban cho anh (em) đất ấy làm gia nghiệp, như anh (em) thấy hôm nay.
39 Vậy hôm nay, anh (em) phải biết và để tâm suy niệm điều này: trên trời cao cũng như dưới đất thấp, chính Ðức Chúa là Thiên Chúa, chứ không có thần nào khác nữa. 40 Anh (em) phải giữ các thánh chỉ và mệnh lệnh của Người, mà hôm nay tôi truyền cho anh (em); như vậy anh (em) và con cháu anh (em) sau này sẽ được hạnh phúc, và anh (em) sẽ được sống lâu trên đất mà Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), vĩnh viễn ban cho anh (em)." 
Ba thành làm nơi ẩn náu
41 Bấy giờ ông Mô-sê tách ra ba thành ở bên kia sông Gio-đan, về phía đông, 42 làm nơi ẩn náu cho kẻ sát nhân đã ngộ sát người đồng loại, mà trước đó không thù ghét người ấy; nó sẽ vào ẩn náu tại một trong các thành ấy và sẽ được sống. 43 Ðó là: Be-xe, trong sa mạc, trên đất Cao Nguyên, cho chi tộc Rưu-vên; Ra-mốt, trong miền Ga-la-át, cho chi tộc Gát; và Gô-lan, trong miền Ba-san, cho chi tộc Mơ-na-se. 
Diễn Từ Thứ Hai Của Ông Mô-Sê
44 Ðây là luật mà ông Mô-sê đã trình bày cho con cái Ít-ra-en. 45 Ðây là những thánh ý, thánh chỉ và quyết định mà ông Mô-sê đã công bố cho con cái Ít-ra-en khi họ ra khỏi Ai-cập, 46 lúc họ đang ở bên kia sông Gio-đan, trong thung lũng, đối diện với Bết Pơ-o, trong đất của Xi-khôn, vua người E-mô-ri, đóng đô ở Khét-bôn. Ông Mô-sê và con cái Ít-ra-en đã đánh bại vua ấy khi họ ra khỏi Ai-cập, 47 đã chiếm hữu đất vua ấy và đất của Ốc, vua miền Ba-san, là hai vua người E-mô-ri ở bên kia sông Gio-đan về phía đông, 48 từ A-rô-e trên mé thung lũng Ác-nôn đến núi Xi-ôn, tức là núi Khéc-môn, 49 với tất cả thung lũng A-ra-va, bên kia sông Gio-đan về phía đông, đến biển A-ra-va, phía dưới sườn núi Pít-ga.
CHIA SẺ

Trước khi Mô-sê lập lại Luật cho những người Ít-ra-en, ông đã nhắc lại cho họ về tương quan thánh thiêng giữa họ với Thiên Chúa và những đặc ân của họ trong tư cách là dân của Ngài tuyển chọn. Có dân nào khác đã được nghe tiếng Chúa, đã thấy quyền năng và vinh quang của Ngài, và đã nhận Lời Ngài như chính sự khôn ngoan và cuộc sống của họ (c. 1,4,25,40) ? Khi chúng ta được nhận lãnh những phúc lành một cách nhưng không, chúng ta đang rơi vào tình trạng nguy hiểm bởi việc bất tuân Thiên Chúa ?
Nguyên tắc liên quan đến những đặc ân này, Mô-sê đã cảnh báo họ lưu ý một cách cẩn thận những điều Thiên Chúa đã làm cho họ (c.9), Thiên Chúa đã đến với họ như thế nào (c.15), điều Thiên Chúa đã nói với họ (c.19), và điều Thiên Chúa mong chờ nơi họ bởi vì họ đã ký kết giao ước với Ngài (c.23). Những ai được cho nhiều, cũng sẽ bị đòi hỏi nhiều.
Ông cũng cảnh báo họ rằng bất tuân cũng có thể mang đến trừng phạt. Thiên Chúa tha thứ cho dân khi họ hoán cải (29-31), nhưng đọc thư Do thái 12:25-29 trước khi có kế hoạch bất tuân Thiên Chúa. Ngài là Thiên Chúa giàu lòng thương xót (c.31), nhưng Ngài cũng là một Thiên Chúa ghen tương (c.24); Ngài sẽ không cho phép con cái Ngài thành công trong việc phạm tội.
Dân Ít-ra-en đã đến núi Khô-rếp (núi Thiên Chúa) nhiều lần trong đời họ, và Ngài chờ đợi sự biến đổi nơi họ. Chúng ta cũng có thể phải liên tục đến “núi Khô-rếp” của đời mình, tuy nhiên chúng ta vẫn giữ nguyên tình trạng của con người cũ. Hôm nay đây, bạn có sẵn sàng gặp gỡ Thiên Chúa để qua cuộc gặp gỡ này làm biến đổi tâm hồn và cuộc sống của bạn ?

3 nhận xét:

 1. Một lần nọ, khi tham dự thánh lễ chủ nhật tại nhà thờ, tôi được một người có trách nhiệm tiến đến gần và mời gọi tôi dâng của lễ cùng với một số người nữa, trong đó có cả vài em nhỏ. Không biết có phải vì tôi là một khuôn mặt châu Á giữa những người mắt xanh, tóc nâu, vàng hay không. Nhưng cảm giác của tôi lúc bấy giờ rất lạ : vui rộn ràng trong lòng, có chút hãnh diện nữa, vì mình "được chọn" !

  Được Thiên Chúa chọn làm dân riêng, chắc chắn càng phải mừng húm vì điều này đặc biệt và lớn lao biết bao. Ấy vậy mà có mấy khi tôi nhận ra đó là một hồng ân mà TC dành cho mình đâu ! Hôm nay, ngồi ngẫm nghĩ lại, tôi thấy trong biết bao nhiêu cái trứng nhỏ li ti, tôi được chọn để làm người. Trong bao nhiêu con người, tôi được chọn làm người công giáo ngay khi hoài thai, ít ra là trong quyết định của cha mẹ tôi là sẽ rửa tội ngay khi tôi chào đời, để tôi được làm con cái Chúa, được nhận lãnh ân sủng Chúa sớm chừng nào, tốt chừng đó. Lớn lên, tôi tiếp tục được chọn để trở thành một người có học, có công việc ổn định trong xã hội, có thu nhập đủ sống và nếu muốn, đủ để làm vài việc nho nhỏ khác, so với bao nhiêu người thiếu điều kiện để biết đến con chữ, biết đến những bữa ăn tùy sức ăn của mình, biết đến vinh dự được chào hỏi, tôn trọng nơi công sở,… Chưa hết, tôi lại được gặp gỡ những người tốt, sẵn lòng giúp đỡ tôi khi tôi cần, … Tóm lại là tôi được cho nhiều.

  Tôi muốn hỏi Thiên Chúa : tại sao Người chọn tôi để ban cho tôi nhiều vinh dự như vậy ? Tại sao Người cất công hoạch định một chương trình dành riêng cho tôi ? Tự bản thân tôi, tôi có gì hay đâu ? Tôi cũng có khi tị nạnh với người này người kia, tôi cũng ao ước muốn có thêm những cái mình chưa có kia mà,… Tôi vẫn tham lam ?

  Lạy Chúa, con muốn tạ ơn Chúa không phải chỉ vì những ơn lành mà Người đã ban cho con, nhưng vì Người đã chọn con theo một cách riêng của Người. Xin cho con hiểu được Ý Chúa, biết ý thức và cộng tác với Người trong chương trình mà Người đã viết riêng cho con. Xin Người hãy dùng con, dạy dỗ con, để con biết san sẻ cho anh chị em con và để con biết cách làm sáng Danh Chúa.

  Trả lờiXóa
 2. Cám ơn những chia sẻ này rất thực này của bạn. Bạn thật là hạnh phúc, vì Chúa đã nhận lời cầu xin của bạn ngay. Chúa đã dùng bạn để chia sẻ với tôi, với những lữ khách trong đoàn hành hương của chúng ta một tâm tình cảm tạ và biết ơn.
  Mỗi chúng ta đều được cho nhưng không và được mời gọi chia sẻ cách nhưng không. Phép chia của 5 chiếc bánh và 2 con cá làm nảy sinh lên gấp bội chứ không làm mất đi hay nhỏ bé đi cái vốn ban đầu.
  Xin chúc mừng bạn vì bạn đang giàu có lên hơn sau mỗi lần chia sẻ này.

  Trả lờiXóa
 3. Con bé sắp đi xa. Lần đầu tiên nó sẽ vượt nửa vòng trái đất để học hỏi kinh nghiệm sống và phục vụ ở một nơi mà luật lệ rất thường thay đổi tuỳ theo hứng của những người có trách nhiệm. Niềm phấn khởi hào hứng của những ngày trước mặt và chút bồng bột của tuổi trẻ khiến con bé tự tin và có vẻ lơ là với những lời dặn dò của con. Có lẽ con bé chưa ý thức đủ tầm quan trọng của việc cần chuẩn bị trước cho những bất trắc có thể xảy ra.

  Khi cầu nguyện với chương 4 này và với Phúc Âm của ngày hôm nay, con tìm thấy hình bóng chính mình nơi con bé: con cũng bị những thách đố của cuộc sống chi phối quá nhiều, đã chiều theo ý mình và giải quyết vần đề theo sức mình. Điều này cũng cho con thấy con còn xem nhẹ những cạm bẫy tinh vi đầy rẫy trong cuộc sống mỗi ngày của con. Chính vì vậy mà 2 ngày qua, con đã bị dìm trong sự tức giận và chán ghét khi người thân lại xúc phạm đến con lần nữa. Hôm nay, ông Mô-sê giúp dân Ít-ra-en nhớ lại tình yêu đặc biệt của Thiên Chúa dành cho họ khi chọn họ làm dân riêng của Ngài và đưa họ thoát khỏi vòng nô lệ của Ai-Cập. Chúa cũng mời gọi con nhớ lại tình yêu Chúa cho con, và những điều kỳ diệu Chúa đã làm khi nâng con lên từ những đau thương trong quá khứ, chứ Chúa không muốn con nhớ lại những đau thương ấy để rồi sức nặng của quá khứ và hiện tại đè bẹp con xuống.

  Tạ ơn Chúa đã mở mắt cho con lúc này, đã kéo con trở về với đường ngay của Chúa. Xin giúp con biết nhớ lại những điều đáng nhớ. Xin uốn nắn con biết sống đơn sơ, khiêm nhường nhiều hơn nữa để con bớt lạc lối mỗi ngày. Giờ đây, con không muốn là một giọt dầu chế thêm vào đống lửa đổ vỡ nữa. Xin cho con được là những giọt nước mát làm dịu dần đi sự căng thẳng này. Xin tình yêu của Chúa biến đổi con và người thân của con để chúng con được lớn lên từ nỗi buồn này, để nỗi buồn này của chúng con sẽ trở thành niềm vui, và niềm vui ấy được nên trọn vẹn. Con chân thành cầu xin như vậy, lạy Chúa là Cha rất nhân từ của con.

  Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC