Thứ Hai, 11 tháng 6, 2012

CHƯƠNG 1 - SÁCH GIÔ-SUÊ


I. Chiếm Ðất Hứa
1. Chuẩn Bị 
Mời gọi qua Ðất Hứa
1 Sau khi tôi trung Ðức Chúa là ông Mô-sê qua đời, Ðức Chúa phán với con ông Nun là ông Giô-suê, phụ tá của ông Mô-sê:
 2 "Mô-sê, tôi trung của Ta, đã chết. Vậy bây giờ, ngươi hãy trỗi dậy! Và cùng với tất cả dân này, qua sông Gio-đan, mà vào đất Ta ban cho chúng, tức là con cái Ít-ra-en. 3 Mọi nơi bàn chân các ngươi dẫm lên thì Ta đã ban cho các ngươi rồi, như Ta đã phán với Mô-sê. 4 Từ sa mạc và dãy Li-băng kia cho đến Sông Cả, nghĩa là sông Êu-phơ-rát, -tất cả xứ người Khết-, và cho đến Biển Lớn, phía mặt trời lặn: đó sẽ là lãnh thổ của các ngươi. 5 Mọi ngày đời ngươi, không ai sẽ đứng vững được trước mặt ngươi. Ta sẽ ở với ngươi như Ta đã ở với Mô-sê; Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, Ta sẽ không ruồng bỏ ngươi.


Đó sẽ là lãnh thổ của các ngươi


Trung tín với Lề Luật: điều kiện để được Thiên Chúa phù trợ
6 "Mạnh bạo lên, can đảm lên! Vì chính ngươi sẽ cho dân này chiếm đất ấy làm gia nghiệp, đất mà Ta đã thề với cha ông chúng là Ta sẽ ban cho chúng. 7 Tuy nhiên, ngươi phải mạnh bạo và rất can đảm, để lo thi hành tất cả Lề Luật, mà Mô-sê tôi trung của Ta đã truyền dạy ngươi. Ðừng đi trệch bên phải bên trái, ngoài Lề Luật, để được thành công ở bất cứ nơi nào ngươi đi tới. 8 Chớ gì sách Luật này đừng rời khỏi miệng ngươi; và ngươi sẽ suy gẫm sách Luật đó ngày đêm, để lo thi hành tất cả những gì viết trong đó; vì như thế ngươi sẽ được thịnh đạt trên đường đời, vì như thế ngươi sẽ thành công. 9 Mạnh bạo lên, can đảm lên! Ðó chẳng phải là lệnh Ta đã truyền cho ngươi sao? Ðừng run khiếp, đừng sợ hãi, vì Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, sẽ ở với ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi tới."
Các chi tộc bên kia sông Gio-đan tiếp tay
10 Ông Giô-suê truyền lệnh sau đây cho các ký lục trong dân: 11 "Các anh hãy rảo khắp trại và truyền cho dân: Hãy chuẩn bị lương thực, vì còn ba ngày nữa anh em sẽ qua sông Gio-đan kia để vào chiếm đất mà Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh em, cho anh em chiếm hữu."


Anh em sẽ qua sông Gio-đan kia để vào chiếm đất mà Thiên Chúa của anh em cho anh em chiếm hữu


12 Rồi ông Giô-suê nói với những người trong chi tộc Rưu-vên, chi tộc Gát và nửa chi tộc Mơ-na-se: 13 "Anh em hãy nhớ điều ông Mô-sê, tôi trung của Ðức Chúa, đã truyền cho anh em: Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh em, cho anh em được an cư lạc nghiệp khi ban cho anh em đất này. 14 Ðàn bà, con trẻ và các đàn vật của anh em sẽ ở lại trong phần đất ông Mô-sê đã ban cho anh em bên kia sông Gio-đan; còn anh em, tất cả các dũng sĩ, hãy võ trang đầy đủ mà qua trước anh em mình và trợ lực cho họ, 15 cho đến khi Ðức Chúa ban cho anh em cũng như anh em của anh em được an cư lạc nghiệp, cho đến khi chính họ cũng chiếm hữu phần đất mà Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh em, ban cho họ. Bấy giờ anh em sẽ trở về phần đất mà anh em đã chiếm hữu. Anh em sẽ chiếm hữu phần đất mà ông Mô-sê, tôi trung của Ðức Chúa, đã ban cho anh em bên kia sông Gio-đan, phía mặt trời mọc." 16 Họ trả lời ông Giô-suê: "Mọi điều ngài truyền chúng tôi làm, chúng tôi sẽ làm; mọi nơi ngài sai chúng tôi đi, chúng tôi sẽ đi. 17 Chúng tôi đã nghe lời ông Mô-sê thế nào, thì chúng tôi cũng sẽ nghe lời ngài như vậy. Chỉ cầu mong Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngài, ở với ngài, như đã ở với ông Mô-sê! 18 Kẻ nào chống lại mệnh lệnh của ngài, không nghe bất cứ lời nào ngài truyền dạy, thì sẽ phải bị xử tử. Chỉ có điều là ngài phải mạnh bạo và can đảm!"

CHIA SẺ

GIỚI THIỆU SÁCH GIÔ-SUÊ
Sách Giô-suê thuật lại sự dâng hiến của đất nước (ch. 1-5), đánh bại kẻ thù (ch.6-12), và chia phần đất (ch. 13-24). Giô-suê dẫn đưa Ít-ra-en từ chiến thắng này đến chiến thắng khác khi họ theo Chúa và công phần gia sản đã được hứa ban cho họ.
Nhân vật Giô-suê là dung mạo của Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chiến thắng tội lỗi và Satan và ban cho những ai tín thác vào Ngài được nghỉ ngơi (Dt 4; Mat 11:28-30). Giô-suê đã biết rằng mình là nhân vật thứ hai trong đạo binh (Gs 5:13-15), và thành công của ông minh chứng cho thấy chiến thắng chúng ta có được là do bởi niềm tin (1Ga 5:1-5). Mỗi người chúng ta đều có phần gia sản thiêng liêng để công bố, “vùng đất” để chinh phục, và Giô-suê nói với chúng ta cách thức để thực hiện. Từ gia sản được sử dụng năm mươi tám lần trong sách Giô-suê. (x. Ep 1:11; Cl 1:12).

CHƯƠNG 1
Thiên Chúa trang bị cho chúng ta. Giô-suê đã sống trong một hoàn cảnh chẳng dễ dàng gì, đối diện với một nhiệm vụ khó khăn và thay thế một vị lãnh đạo vĩ đại giống như Mô-sê. Nhưng Thiên Chúa đã trang bị cho ông và chuẩn bị ông để đảm nhận chính công việc này. Giô-suê đã trung thành phục vụ Mô-sê và giờ đây ông đã đủ tư cách để nhận lãnh vai trò này. Chu toàn Trách nhiệm của ngày hôm nay khiến bạn trở nên sẵn sàng cho những gì Thiên Chúa chuẩn bị cho bạn vào ngày mai (Mt 25:21). Nếu cuộc sống không có vẻ gì là ổn định, và chúng ta không thực sự biết điều gì xảy ra với chúng ta trong cuộc sống hiện tại, thế thì làm sao chúng ta đối diện với tương lai ? Bạn có để cho Thiên Chúa bù đắp những chỗ còn thiếu để bạn sẵn sàng lên đường theo chỉ dẫn của Ngài ?
Thiên Chúa động viên chúng ta. Gia sản chỉ có thể thuộc về chúng ta khi chúng ta vâng phục trong niềm tin (c.3), nhưng đức tin và vâng phục đòi hỏi phải có can đảm. Thiên Chúa đã khích lệ Giô-suê qua việc Ngài ban cho những lời hứa (c.6) và bảo đảm về sự hiện diện của Ngài (c.9), và nhắc nhở ông rằng sự thành công của ông đến từ Lời (c.7-8). Thiên Chúa cũng đã khích lệ Giô-suê qua dân chúng (c.16-18). Bạn có đem đến cho người lãnh đạo của bạn một sự khích lệ ?
Thiên Chúa làm cho chúng ta đủ sức. “Hãy mạnh bạo và can đảm!” có giá trị mạnh hơn một lời khuyên (c.6,7,18), vì những lệnh truyền của Thiên Chúa và cũng chính Ngài ban cho chúng ta khả năng để thực hiện những lệnh truyền đó. Không phải kinh nghiệm của Giô-suê hay khả năng của ông đã đem đến chiến thắng; hơn một lần, ông đã thất bại. Chiến thắng đến từ sức mạnh của Thiên Chúa mà được ban cho khi ông tuân phục Ngài trong niềm tin. Vì đối với Thiên Chúa không gì là không thể được (Lc 1:37)! Chỉ biết Lời Chúa, cảm nhận sự hiện diện của Ngài không thôi thì chưa đủ, chúng ta phải đưa những gì Ngài nói với chúng ta làm vào trong hành động. Giô-suê ra tay hành động, ông bắt đầu nhiệm vụ tiến về phía trước. Phần bạn thế nào ? Bạn nghe Lời Ngài, cảm nhận sự hiện diện và dẫn dắt của Ngài, nhưng phải chăng bạn vẫn đang ngồi im một chỗ ? Bạn còn đang chờ đợi điều gì ?
Giô-suê đã không tìm kiếm vị trí lãnh đạo, nhưng ông đã được Thiên Chúa gọi và huấn luyện để làm người kế nhiệm Mô-sê. Giô-suê đã biết sự khắc nghiệt của thời gian nô lệ trong đất Ai-cập. Ông cũng biết tuân theo những mệnh lệnh khi ông phục vụ Mô-sê (Xh 24:13). Ông đã can đảm đối diện với kẻ thù  (Xh 17:8-16) và tin tưởng vào Thiên Chúa ban cho chiến thắng (Ds 14:1019). Tên ban đầu của ông là Hô-sê-a (cứu độ), nhưng Mô-sê đã thay đổi thành Giô-suê (Giê-hô-va là Đấng cứu độ) (Ds 13:14). Ngay cả tên của ông cũng nhắc dân chúng rằng ông có niềm tin vào Thiên Chúa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC