Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012

CHƯƠNG 2 - SÁCH GIÔ-SUÊ


Ông Giô-suê sai người đi do thám Giê-ri-khô
1 Từ Sít-tim, ông Giô-suê, con ông Nun, bí mật sai hai người do thám và nói: "Hãy đi xem vùng đất và thành Giê-ri-khô.
"Họ đã đi và vào một nhà một kỹ nữ tên là Ra-kháp; họ nằm lại đó. 2 Người ta nói với vua Giê-ri-khô: "Ðêm vừa rồi, có vài người trong số con cái Ít-ra-en đã vào đây để thăm dò vùng đất này." 3 Vua Giê-ri-khô sai người đến nói với cô Ra-kháp: "Hãy dẫn ra đây những người đã đến với ngươi, đã vào nhà ngươi, vì họ đã đến thăm dò toàn vùng đất này." 4 Nhưng người đàn bà đem hai người kia đi giấu, rồi nói: "Phải, những người ấy có đến với tôi, nhưng tôi không biết họ từ đâu đến. 5 Lúc chập tối, khi cửa thành sắp đóng, thì những người ấy đi ra. Tôi không biết họ đi đâu. Các ông hãy mau mau đuổi theo họ thì sẽ bắt kịp."
6 Rồi cô ta đem họ lên sân thượng và giấu họ dưới đống cây gai cô đã xếp ở đó. 7 Các người kia cứ đuổi theo họ trên con đường dẫn tới sông Gio-đan cho đến chỗ lội qua sông. Và người ta đóng cửa thành lại, sau khi những kẻ đuổi theo đã ra khỏi đó.

Ra-kháp đem  hai người do thám lên sân thượng và giấu họ dưới đống cây gai cô đã xếp

Giao kèo giữa các người do thám và cô Ra-kháp
8 Họ chưa kịp nằm xuống, thì cô Ra-kháp lên gặp họ trên sân thượng. 9 Cô nói với họ: "Tôi biết Ðức Chúa đã ban cho các ông đất này, tôi biết vì các ông mà nỗi kinh hoàng ập xuống trên chúng tôi, và mọi dân cư trong xứ đều rụng rời hốt hoảng trước mặt các ông. 10 Vì chúng tôi nghe đồn là Ðức Chúa đã làm cạn Biển Sậy trước mặt các ông khi các ông ra khỏi Ai-cập; chúng tôi cũng nghe đồn về những gì các ông đã làm cho hai vua E-mô-ri là Xi-khôn và Ốc, mà các ông đã tru hiến ở bên kia sông Gio-đan. 11 Khi chúng tôi nghe đồn, thì tâm thần chúng tôi sợ hãi như muốn chảy tan ra, không ai còn nhuệ khí trước mặt các ông, vì Ðức Chúa, Thiên Chúa của các ông, là Thiên Chúa ngự chốn trời cao cũng như nơi đất thấp. 12 Vậy bây giờ, xin các ông hãy nhân danh Ðức Chúa mà thề với tôi là: bởi tôi đã lấy tình mà đối xử với các ông, thì các ông, các ông cũng sẽ lấy tình mà đối xử với gia đình tôi. Các ông sẽ cho tôi một dấu chắc chắn, 13 đó là các ông sẽ để cho cha mẹ tôi, các anh chị em tôi và mọi người thân thuộc của họ được sống, các ông sẽ cứu chúng tôi khỏi chết."

Giao kèo giữa các người do thám và cô Ra-kháp 


14 Những người ấy nói với cô Ra-kháp: "Chúng tôi xin thề lấy mạng đền mạng, trừ phi các người tiết lộ chuyện này! Vậy khi nào Ðức Chúa ban đất này cho chúng tôi, chúng tôi sẽ lấy chữ tình chữ tín mà đối xử với cô."15 Bấy giờ, từ cửa sổ cô thòng dây cho họ xuống, vì nhà cô sát vách tường thành và cô ở ngay trong tường thành. 16 Cô nói với họ: "Các ông hãy đi về phía núi, kẻo những người đuổi theo bắt được các ông. Các ông cứ ẩn núp ở đấy ba ngày cho đến khi chúng trở về. Sau đó, các ông cứ đường mình mà đi." 17 Họ nói với cô: "Ðây là cách chúng tôi sẽ giữ lời mà cô đã yêu cầu chúng tôi thề: 18 Khi nào chúng tôi vào xứ này, cô sẽ buộc dây chỉ điều này ở cửa sổ, nơi cô đã thả chúng tôi xuống, rồi cô sẽ tập họp trong nhà, bên cạnh cô: cha mẹ, các anh chị em và cả nhà cha cô. 19 Bấy giờ, ai bước qua cửa nhà cô mà ra ngoài, thì máu người ấy sẽ đổ xuống đầu người ấy, chúng tôi vô can. Nhưng người nào ở trong nhà với cô, thì máu người ấy sẽ đổ xuống đầu chúng tôi, nếu có ai tra tay hại người ấy. 20 Cô mà tiết lộ chuyện của chúng tôi, chúng tôi sẽ khỏi phải giữ lời mà cô đã yêu cầu chúng tôi thề." 21 Cô ấy nói: "Mong được như lời các ông đã nói! " Rồi cô để họ đi, và họ ra đi. Cô buộc dây chỉ điều ở cửa sổ.

Cô để họ đi và buộc dây chỉ điều ở cửa sổ

Các người do thám trở về
22 Họ lên đường và tiến về phía núi. Họ ở lại đó ba ngày cho đến khi những kẻ đuổi theo trở về. Những người này đã đi lùng họ trên cả con đường ấy mà không tìm được. 23 Hai người kia trở về: họ xuống núi, qua sông Gio-đan, rồi tới gặp ông Giô-suê, con ông Nun, và thuật lại cho ông mọi việc đã xảy ra cho họ. 24 Họ nói với ông Giô-suê: "Ðức Chúa đã nộp tất cả miền đất ấy vào tay chúng ta, và mọi dân cư ở đó đều rụng rời hốt hoảng trước mặt chúng ta."CHIA SẺ

Việc ông gửi những người do thám vào Giê-ri-khô là một hành động khôn ngoan, chứ không phải là không tin vào Thiên Chúa (Cn 20:18). Báo cáo của hai người đã khích lệ dân Ít-ra-en để tiến lên (c.24) và nhắc nhở họ rằng Thiên Chúa hoàn tất lời hứa của Ngài dành cho họ (Đnl 2:25). Bên cạnh đó, Thiên Chúa đã xếp đặt cuộc gặp gỡ giữa hai người do thám thám và Ra-kháp, như vậy Thiên Chúa đã chúc lành cho hành động của Giô-suê và Thiên Chúa hoạt động qua Giô-suê. Tín thác vào Thiên Chúa đồng nghĩa với việc chờ đợi Ngài ban cho những hướng dẫn, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc sử dụng trí khôn của chúng ta để tiến bước trên đường Ngài dẫn đưa chúng ta đi. Dựa vào đâu để bạn nhận biết rằng bạn đang tín thác vào Ngài và đang bước đi trong quyền năng của Ngài chứ không phải sức riêng của mình ?
Nhưng cuộc thăm viếng cũng mang ý nghĩa về ơn cứu độ dành cho Ra-kháp và gia đình bà. Mặc dù Kinh thánh không có ca ngợi bà về sự gian dối, nhưng đã ca ngợi về niềm tin của bà (Dt 11:31) mà niềm tin đó được cho thấy qua những việc làm (Gc 2:25). Niềm tin của bà đã cứu bà và gia đình khỏi bị hủy diệt (Gs 6:17-19), và kết quả của việc này là bà có một vị trí trong gia phả của Đấng Mê-si-a (Mt 1:5). Một khi bạn tín thác vào Thiên Chúa và tuân phục Ngài, bạn chẳng bao giờ biết điều Ngài sẽ thực hiên! Không phải chúng ta là những người hoàn hảo, như vậy Thiên Chúa mới mời gọi chúng ta cộng tác với Ngài. Mỗi người chúng ta đều ít nhiều có những đặc tính "Ra-kháp" nơi mình. Vì thế, nhiều người trong chúng ta ngại ngùng lên đường bởi vì lo sợ về quá khứ của bản thân. Bạn có đáp lại lời mời gọi cộng tác từ nơi Thiên Chúa, cho dù quá khứ của bạn là một con người bất toàn như thế nào ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC