Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2012

CHƯƠNG 12 - SÁCH GIÔ-SUÊ

9. Tổng Kết Về Cuộc Chiến Thắng
Các Vua Ở Hai Bên Sông Gio-Ðan 
Các vua bại trận ở phía đông sông Gio-đan
1 Ðây là các vua trong xứ đã bị con cái Ít-ra-en đánh bại và chiếm đất, bên kia sông Gio-đan,
phía mặt trời mọc, từ suối Ác-nôn đến núi Khéc-môn, và tất cả miền A-ra-va ở phía đông: 2 Xi-khôn, vua E-mô-ri, đóng đô tại Khét-bôn. Vua này cai trị vùng đất từ A-rô-e trên bờ suối Ác-nôn, kể cả lòng suối, một nửa Ga-la-át, cho đến suối Giáp-bốc, ranh giới của con cái Am-mon; 3 miền A-ra-va cho đến phía đông biển Kin-ne-rét, và cho đến phía đông biển A-ra-va, -tức là Biển Muối, theo hướng Bết Ha Giơ-si-mốt, nằm ở phía nam chân núi Pít-ga.
4 Rồi Ốc, vua Ba-san, một người còn sống sót của dân Ra-pha, đóng đô tại Át-ta-rốt và Ét-re-i. 5 Vua này cai trị miền núi Khéc-môn, Xan-kha và toàn miền Ba-san cho đến ranh giới của người Gơ-sua và Ma-a-kha, và một nửa Ga-la-át cho đến ranh giới của Xi-khôn, vua Khét-bôn. 6 Ông Mô-sê, tôi trung của Ðức Chúa, và con cái Ít-ra-en đánh bại chúng. Ông Mô-sê, tôi trung của Ðức Chúa, đã cho những người thuộc các chi tộc Rưu-vên, Gát và một nửa chi tộc Mơ-na-se được chiếm đất của chúng làm sở hữu.

Các vua bại trận ở phía tây sông Gio-đan
7 Và sau đây là các vua trong xứ đã bị ông Giô-suê và con cái Ít-ra-en đánh bại bên kia sông Gio-đan, ở phía tây, từ Ba-an Gát trong thung lũng Li-băng cho đến núi Trọc đứng trên đường đi Xê-ia, và ông Giô-suê đã cho các chi tộc Ít-ra-en được chiếm làm sở hữu để chia nhau: 8 trên miền núi, trong miền Sơ-phê-la, tại A-ra-va, ở các Sườn Núi, trong sa mạc vùng Ne-ghép, nơi các người Khết, E-mô-ri, Ca-na-an, Pơ-rít-di, Khi-vi và Giơ-vút:
9 Vua Giê-ri-khô, một; vua Ai, bên cạnh Bết Ên, một,
10 vua Giê-ru-sa-lem, một; vua Khép-rôn, một,
11 vua Giác-mút, một; vua La-khít, một,
12 vua Éc-lon, một; vua Ghe-de, một,
13 vua Ðơ-via, một; vua Ghe-đe, một,
14 vua Khoóc-ma, một; vua A-rát, một,
15 vua Líp-na, một; vua A-đu-lam, một,
16 vua Mác-kê-đa, một; vua Bết Ên, một,
17 vua Táp-pu-ác, một; vua Khê-phe, một,
18 vua A-phếch, một; vua La-sa-rôn, một,
19 vua Ma-đôn, một; vua Kha-xo, một,
20 vua Sim-rôn Mơ-rôn, một; vua Ác-sáp, một,
21 vua Ta-nác, một; vua Mơ-ghít-đô, một,
22 vua Ke-đét, một; vua Gióc-nơ-am núi Các-men, một,
23 vua Ðo ở mạn ngược Ðo, một; vua Gô-gim ở Ghin-gan, một,
24 vua Tia-xa, một; số tất cả các vua là ba mươi mốt.

CHIA SẺ


12:1–6 sáu câu đầu tiên đưa chúng ta quay lại với chiến thắng mà Thiên Chúa đã ban cho Mô-sê trên Xi-khôn, vua của Ê-mô-ri, và Ốc, vua của Ba-san. Những chiến thắng này được xem như một phần của cuộc chinh phục cách trọn vẹn, vì toàn bộ vùng này được chiếm bởi hai chi tộc rưỡi bên bờ đông của sông Gio-đan. Mô-sê đã đem lại một phần đất phì nhiêu phong phú cho dân Ít-ra-en, nhưng bên ngoài sông Gio-đan, Giô-suê đã đem lại tất cả vùng đất thánh bên trong sông Gio-đan. Tuy nhiên, khi Đức Giêsu đến Ngài ban cho tất cả mọi con cái Ngài những phúc lành mà Ngài đã hứa, và ban cho Ca-na-an  trên trời cho chúng ta.
12:7-24 Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa trước đây với dân Ít-ra-en trước khi họ vượt qua sông Gio-đan: “Người sẽ trao các vua của chúng vào tay anh (em), anh (em) sẽ làm cho tên chúng biến mất không còn dấu vết trong thiên hạ, và không ai sẽ đứng vững được trước mặt anh (em), cho đến khi anh (em) tiêu diệt chúng.” (Đnl 7:24). Ở đây là ba mươi mốt vị vua đã bị Giô-suê xóa sổ bên bờ tây của sông Gio-đan. Không có thế lực nào đương đầu với Thiên Chúa, bởi vì Ngài là Đấng tối cao và chương trình và mục đích của Ngài sẽ được hoàn tất.
Nếu chúng ta muốn chiến thắng trong những trận chiến, chúng ta phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa cho dù điều đó khó khăn thế nào, ngay cả khi chúng ta có cảm giác của sự thất bại, ngay cả điều đó dường như rất đơn giản tầm thường… chúng ta cũng phải tuân theo sự chỉ đạo của Ngài. Đâu là những trận chiến của đời bạn trong lúc này, và bạn có tuân theo sự lãnh đạo của Ngài?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC