Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2012

CHƯƠNG 19 - SÁCH GIÔ-SUÊ

Chi tộc Si-mê-ôn
1 Ông Si-mê-ôn và chi tộc con cái Si-mê-ôn, tính theo các thị tộc của họ,
bắt thăm được phần thứ hai; phần gia nghiệp của họ nằm giữa phần gia nghiệp con cái Giu-đa. 2 Phần gia nghiệp của họ gồm có: Bơ-e Se-va, Se-va, Mô-la-đa, 3 Khát-xa Su-an, Ba-la, E-xem, 4 En-tô-lát, Bơ-thun, Khoóc-ma, 5 Xích-lắc, Bết Ha Mác-ca-vốt, Kha-xa Xu-xa, 6 Bết Lơ-va-ốt, Sa-ru-khen, - đó là mười ba thành và làng mạc của các thành ấy -, 7 A-gin, Rim-môn, E-the, A-san, - đó là bốn thành và làng mạc của các thành ấy -, 8 Cũng như mọi làng mạc chung quanh các thành đó cho đến Ba-a-lát Bơ-e và Ra-mát Ne-ghép. Ðó là phần gia nghiệp của chi tộc con cái Si-mê-ôn, chia theo các thị tộc của họ. 9 Phần gia nghiệp của con cái Si-mê-ôn lấy từ phần đất của con cái Giu-đa, vì vùng đất này quá lớn đối với con cái Giu-đa, nên con cái Si-mê-ôn nhận phần gia nghiệp ngay giữa gia nghiệp của con cái Giu-đa.

Chi tộc Dơ-vu-lun
10 Con cái Dơ-vu-lun, theo các thị tộc của họ, bắt thăm được phần đất thứ ba. Ranh giới phần gia nghiệp của họ đi đến tận Xa-rít, 11 đi lên về phía tây, theo hướng Mác-a-la, gặp Ðáp-be-sét, rồi gặp suối đối diện với Gióc-nơ-am. 12 Từ Xa-rít, ranh giới đó trở về hướng đông, phía mặt trời mọc, cho đến ranh giới Kít-lốt Ta-bo, tiến về Ða-vơ-rát và lên Gia-phia. 13 Từ đó, ranh giới qua hướng đông, phía mặt trời mọc, ở Gát Khê-phe, ở Ít-ta Ca-xin, đi tới Rim-môn và lượn về Nê-a. 14 Rồi ranh giới quay sang phía bắc Khan-na-thôn và dừng lại ở thung lũng Gíp-tác Ên. 15 Ngoài ra, còn có Cát-tát, Na-ha-lan, Sim-rôn, Gít-a-la và Bê-lem: đó là mười hai thành và làng mạc của các thành ấy. 16 Các thành ấy và làng mạc của các thành ấy là phần gia nghiệp của con cái Dơ-vu-lun, chia theo các thị tộc của họ.

Chi tộc Ít-xa-kha
17 Ông Ít-xa-kha và con cái ông, theo các thị tộc của họ bắt thăm được phần đất thứ tư. 18 Lãnh thổ của họ gồm có: Gít-rơ-en, Cơ-xu-lốt, Su-nêm, 19 Kha-pha-ra-gim, Si-ôn, A-na-kha-rát, 20 Ha Ráp-bít, Kít-giôn, E-vét, 21 Re-mét, Ên Gan-nim, Ên Khát-đa, Bết Pát-xết. 22 Ranh giới gặp Ta-bo, Sa-kha-xi-ma và Bết Se-mét, rồi dừng lại ở sông Gio-đan: đó là mười sáu thành và làng mạc của các thành ấy. 23 Các thành ấy và làng mạc của các thành ấy là phần gia nghiệp của chi tộc con cái Ít-xa-kha, chia theo các thị tộc của họ.

Chi tộc A-se
24 Chi tộc con cái A-se, theo các thị tộc của họ, bắt thăm được phần đất thứ năm. 25 Lãnh thổ của họ gồm có: Khen-cát, Kha-li, Be-ten, Ác-sáp, 26 A-lam-me-léc, Am-át, Mi-sơ-an. Ranh giới đó gặp Các-men về phía tây và gặp Si-kho Líp-nát, 27 rồi lui về phía mặt trời mọc đến Bết Ða-gôn, gặp phần đất của Dơ-vu-lun và thung lũng Gíp-tác Ên ở phía bắc, Bết Ha Ê-méc và Nơ-i-ên; ranh giới đó tiến về Ca-vun ở phía trái, 28 tới Ép-rôn, Rơ-khốp, Kham-môn, Ca-na, cho đến Xi-đôn Ðại Ðô. 29 Rồi ranh giới đó quay về Ra-ma, cho đến Tia, một thành luỹ kiên cố, sau đó lại quay về Khô-xa và dừng lại ở Biển, ở Mê-khe-ven, Ác-díp, 30 Um-ma, A-phếch và Rơ-khốp: đó là hai mươi thành và các làng mạc của các thành ấy. 31 Các thành ấy và làng mạc của các thành ấy là phần gia nghiệp của chi tộc con cái A-se, chia theo các thị tộc của họ.

Chi tộc Náp-ta-li
32 Con cái Náp-ta-li, theo các thị tộc của họ, bắt thăm được phần đất thứ sáu. 33 Ranh giới của họ khởi đầu từ Khê-lép, từ cây Sồi ở Xa-a-nan-nim, đi qua A-đa-mi Ha Ne-kép và Giáp-nơ-ên cho đến Lắc-cum, và dừng lại ở sông Gio-đan. 34 Rồi ranh giới đó quay về phía tây, đi qua Át-nốt Ta-vô, và từ đó đi tới Khu-cốc, gặp phần đất của Dơ-vu-lun ở phía nam, gặp phần đất của A-se ở phía tây và sông Gio-đan ở phía mặt trời mọc.35 Các thành luỹ kiên cố là: Hát-xít-đim, Xe, Kham-mát, Rắc-cát, Kin-ne-rét, 36 A-đa-ma, Ra-ma, Kha-xo, 37 Ke-đét, Ét-re-i, Ên Kha-xo, 38 Giếc-ôn, Mích-đan Ên, Kho-rem, Bết A-nát, Bết Se-mét: đó là mười chín thành và làng mạc của các thành ấy. 39 Các thành ấy và các làng mạc của các thành ấy là phần gia nghiệp của chi tộc con cái Náp-ta-li, chia theo các thị tộc của họ.

Chi tộc Ðan
40 Chi tộc con cái Ðan, theo các thị tộc của họ, bắt thăm được phần đất thứ bảy. 41 Lãnh thổ của phần gia nghiệp họ gồm có: Xo-rơ-a, Ét-ta-ôn, Ia Se-mét, 42 Sa-a-láp-bin, Ai-gia-lôn, Gít-la, 43 Ê-lôn, Tim-na, Éc-rôn,44 En-tơ-kê, Ghíp-bơ-thôn, Ba-a-lát, 45 Giơ-hút, Bơ-nê Bơ-rắc, Gát Rim-môn, 46 vùng nước Giác-côn, Rắc-côn, cùng với lãnh thổ đối diện với Gia-phô. 47 Nhưng con cái Ðan vượt quá lãnh thổ của họ. Quả thế, con cái Ðan tiến lên đánh Le-sem, chiếm thành này và dùng lưỡi gươm giết chết cả thành. Họ chiếm thành và ở tại đó. Họ gọi Le-sem là Ðan, lấy tên Ðan, cha của họ, mà đặt cho thành đó.
48 Các thành ấy và làng mạc của các thành ấy là phần gia nghiệp của chi tộc con cái Ðan, chia theo các thị tộc của họ.
49 Khi đã chia xong đất đai theo ranh giới thành những phần gia nghiệp, con cái Ít-ra-en tặng ông Giô-suê, con ông Nun, một phần gia nghiệp giữa họ. 50 Theo mệnh lệnh của Ðức Chúa, họ tặng ông thành mà ông đã xin, là Tim-nát Xe-rác, trong vùng núi Ép-ra-im: ông xây lại thành và ở tại đó.

5. Kết Luận Về Việc Phân Chia Ðất Ðai

51 Ðó là các phần gia nghiệp mà tư tế E-la-da, ông Giô-suê, con ông Nun, và các thủ lãnh gia tộc của các chi tộc con cái Ít-ra-en đã dùng cách bắt thăm mà chia cho họ ở Si-lô, trước nhan Ðức Chúa, tại cửa Lều Hội Ngộ. Như thế, họ đã làm xong việc phân chia đất đai.

CHIA SẺ

Phần gia sản của Si-mê-on nằm giữa phần gia sản của chi tộc Giu-đa. Có vẻ như phần đất của Giu-đa quá lớn đến nỗi chi tộc này không thể chiếm hết phần đất được chia cho mình, vì thế một phần đất được chia cho Si-mê-on. Điều này nên trọn lời lời tiên tri của Gia-cóp liên quan đến nhà Si-mê-on, “Tôi sẽ phân tán chúng trong nhà Gia-cóp, sẽ làm chúng tản mác trong dân Ít-ra-en.” (Stk 49:7).
Giô-suê đã thấy rằng việc phân chia cho các chi tộc đã hoàn tất trước khi ông nhận phần gia sản cho riêng mình (19:49-50). Thành Tim-nát nằm ở trong một vùng đồi núi, nơi đó cuộc sống không dễ dàng chút nào. Giô-suê đã có thể chọn nơi tốt nhất trong vùng đất, nhưng ông đã để cho những người khác chọn trước và để họ nhận phần tốt nhất (1Cr 10:24; Pl 2:1-4).
Làm thế nào để bạn trở nên bớt ích kỷ, bớt đặt những nhu cầu của mình trước những nhu cầu của người khác ? Bạn phải làm gì để sống trở nên giống Đức Giêsu hơn vì Ngài luôn đặt sang một bên những quyền và đặc ân thuộc về Ngài, qua đó Ngài có thể trở thành người tôi tớ của tất cả mọi người ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC