Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2012

CHƯƠNG 09 - SÁCH SA-MU-EN 2

3. Gia Ðình Vua Ða-Vít. Việc Kế Thừa Ngôi Vua.
A. Mơ-phi-bô-sét
Vua Ða-vít xử tốt với con trai ông Giô-na-than
1 Vua Ða-vít nói: "Nhà Sa-un có còn người nào sống sót không? Vì ông Giô-na-than, ta sẽ lấy tình mà đối xử với người ấy."
2 Nhà Sa-un có một người tôi tớ tên là Xi-va. Người ta mời ông đến gặp vua Ða-vít. Vua hỏi ông: "Ngươi là Xi-va phải không? " Ông thưa: "Chính tôi tớ ngài đây." 3 Vua bảo ông: "Nhà Sa-un không còn người nào nữa sao, để ta lấy tình mà đối xử với người ấy như Thiên Chúa đòi hỏi?" Ông Xi-va trả lời vua: "Vẫn còn một người con trai của ông Giô-na-than, bị bại hai chân." 4 Vua hỏi ông: "Ông ấy ở đâu?" Ông Xi-va trả lời vua: "Ông ấy đang ở nhà ông Ma-khia, con ông A-mi-ên, tại Lô Ðơ-va." 5 Vua Ða-vít sai người đi đón ông về từ nhà ông Ma-khia, con ông Am-mi-ên, tại Lô Ðơ-va.
6 Khi ông Mơ-phi-bô-sét, con ông Giô-na-than, cháu vua Sa-un, đến gặp vua Ða-vít, ông cúi rạp xuống mà lạy. Vua Ða-vít gọi: "Mơ-phi-bô-sét!" Ông thưa: "Dạ, tôi tớ ngài đây!" 7 Vua Ða-vít bảo ông: "Ðừng sợ! Vì ông Giô-na-than, cha cháu, ta muốn lấy tình mà đối xử với cháu. Ta sẽ trả cho cháu tất cả ruộng đất của vua Sa-un, ông của cháu. Phần cháu, cháu sẽ luôn luôn dùng bữa tại bàn ăn của ta." 8 Ông lạy và nói: "Tôi tớ ngài là gì, mà ngài quay về phía một con chó chết như cháu?"

 Ông Mơ-phi-bô-sét ăn tại bàn của vua
9 Vua Ða-vít gọi ông Xi-va, đầy tớ vua Sa-un, và bảo ông: "Tất cả những gì thuộc về vua Sa-un và thuộc về toàn thể nhà Sa-un, ta ban cho con trai của chủ ngươi. 10 Ngươi, con cái ngươi và tôi tớ ngươi sẽ cày cấy đất đai cho ông ấy. Ngươi sẽ thu hoạch và cái đó sẽ là lương thực cho con của chủ ngươi ăn. Còn ông Mơ-phi-bô-sét, con của chủ ngươi, ông sẽ luôn luôn dùng bữa tại bàn ăn của ta." Ông Xi-va có mười lăm con trai và hai mươi tôi tớ. 11 Ông Xi-va thưa vua: "Tất cả những gì đức vua là chúa thượng tôi truyền cho tôi tớ ngài, tôi tớ ngài sẽ làm như thế." Vậy ông Mơ-phi-bô-sét ăn tại bàn của vua, như một trong các hoàng tử. 12 Ông Mơ-phi-bô-sét có một con trai nhỏ tên là Mi-kha. Mọi người ở trong nhà ông Xi-va đều là tôi tớ ông Mơ-phi-bô-sét. 13 Nhưng ông Mơ-phi-bô-sét ở Giê-ru-sa-lem, vì ông luôn luôn ăn tại bàn của vua. Ông bị què hai chân.
CHIA SẺ


Lòng tốt là chủ đề chính (c.1,3,7) của chương này. Lòng tốt là hoa trái của Thánh Thần (Gl 5:22) và là bằng chứng về tình yêu (1Cr 13:4). Đa-vít đang thực hành điều sẽ được dạy trong Ep 4:32 “phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Ðức Kitô.”
Biến cố này minh họa cho thấy lòng tốt của Thiên Chúa dành cho chúng ta trong Đức Kitô (Ep 2:7; Tt 3:4). Trong tư cách là một thành viên trong gia đình của Sa-un, Mơ-phi-bô-sét đã không còn quyền để thừa hưởng vương quốc; tuy nhiên, Đa-vít đã đối xử với ông như chính những người con trai của mình. Đa-vít làm điều đó vì Giô-na-than (c.7) để giữ giao ước với ông (1Sm 20:12-16). Thiên Chúa đã cứu chúng ta vì chính Người Con, một phần của giao ước vĩnh cửu của chương trình cứu độ (Eph. 4:32; Heb. 13:20–21).
Mơ-phi-bô-sét không cần phải sợ hãi (c.7) bởi vì Đa-vít sẽ giữ lời hứa. Hoàng tử bị què được đáp ứng mọi nhu cầu ông cần và ngồi ăn với vua mỗi ngày. Chẳng có gì phải lo lắng ! Trong ánh sáng của thư Ê-phê-sô 1:3 và 2:4-10, tại sao bạn phải lo lắng ?
Giống như Mơ-phi-bô-sét, tôi cần phải biết nhận ra sự bất xứng của mình khi được ở trong nơi có sự hiện diện của Thiên Chúa và khiêm tốn chấp nhận mọi sự mà Ngài đã ban cho tôi nhờ Con Một của Ngài. Tôi phải làm gì để lòng tốt được lớn lên trong con tim và trong cuộc sống của tôi ? Có một điều tốt nào đó tôi muốn làm nhưng vẫn chưa làm được, liệu hôm nay có phải là thời điểm thích hợp để tôi thực hiện ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC