Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012

CHƯƠNG 01 - SÁCH CÁC VUA 2

1 Sau khi vua A-kháp qua đời, Mô-áp nổi loạn chống Ít-ra-en. 2 Vua A-khát-gia ngã xuống từ lan can phòng trên của lầu vua ở Sa-ma-ri, nên bị đau ốm.
Vua sai sứ giả đi và bảo họ: "Các ngươi hãy đi thỉnh ý Ba-an Dơ-vúp, thần của Éc-rôn, để xem ta có thể qua khỏi cơn bệnh này không?" 3 Nhưng sứ giả của Ðức Chúa nói với ông Ê-li-a người Tít-be: "Hãy trỗi dậy, lên gặp các sứ giả của vua Sa-ma-ri, và bảo họ: Ở Ít-ra-en không có Thiên Chúa hay sao, mà các anh lại đi thỉnh ý Ba-an Dơ-vúp, thần của Éc-rôn? 4 Vì thế Ðức Chúa phán thế này: Ngươi sẽ không xuống khỏi giường mà ngươi đã lên nằm, vì thế nào ngươi cũng chết." Rồi ông Ê-li-a đi khỏi đó.
5 Các sứ giả trở về với vua. Vua bảo họ: "Sao các ngươi lại trở về?" 6 Họ đáp: "Một người đã lên gặp chúng tôi và nói với chúng tôi: Hãy đi về với ông vua đã sai các anh đi và thưa với vua: Ðức Chúa phán thế này: Ở Ít-ra-en không có Thiên Chúa hay sao, mà ngươi lại sai sứ giả đi thỉnh ý Ba-an Dơ-vúp, thần của Éc-rôn? Vì thế, ngươi sẽ không xuống khỏi giường mà ngươi đã lên nằm, vì thế nào ngươi cũng chết." 7 Vua hỏi họ: "Người đã lên gặp các ngươi và nói với các ngươi những lời đó, ăn mặc thế nào?" 8 Họ trả lời: "Ðó là một người mặc áo da lông, đóng khố da." Vua nói: "Ðó là ông Ê-li-a người Tít-be!"
9 Vua sai một sĩ quan chỉ huy năm mươi quân đem theo năm mươi quân của mình đến với ông Ê-li-a. Viên sĩ quan này đi lên với ông Ê-li-a đang ngồi trên đỉnh núi. Viên sĩ quan thưa ông Ê-li-a: "Hỡi người của Thiên Chúa, vua bảo: Xin mời ông xuống!" 10 Ông Ê-li-a trả lời sĩ quan chỉ huy năm mươi quân: "Nếu ta là người của Thiên Chúa, thì chớ gì một ngọn lửa từ trời xuống thiêu đốt ngươi và năm mươi quân của ngươi!" Một ngọn lửa từ trời liền xuống thiêu đốt viên sĩ quan và năm mươi quân của ông. 11 Vua lại sai một sĩ quan khác chỉ huy năm mươi quân đem năm mươi quân của mình đến với ông Ê-li-a. Viên sĩ quan đó lên tiếng nói: "Hỡi người của Thiên Chúa, vua nói thế này: Xin ông xuống mau!" 12 Ông Ê-li-a trả lời họ: "Nếu ta là người của Thiên Chúa, thì chớ gì một ngọn lửa từ trời xuống thiêu đốt ngươi và năm mươi quân của ngươi!" Một ngọn lửa từ trời liền xuống thiêu đốt viên sĩ quan và năm mươi người của ông. 13 Vua lại sai viên sĩ quan thứ ba chỉ huy năm mươi quân đem theo năm mươi quân của mình. Viên sĩ quan thứ ba đi lên, và khi đến nơi, thì quỳ gối trước mặt ông Ê-li-a và khẩn nài: "Hỡi người của Thiên Chúa, ước gì mạng tôi và mạng của năm mươi tôi tớ ngài đây được coi là quý trước mắt ngài! 14 Một ngọn lửa đã từ trời xuống thiêu đốt hai sĩ quan trước, mỗi người cùng với năm mươi quân của họ. Nhưng bây giờ, ước gì mạng tôi được coi là quý trước mắt ngài!" 15 Sứ giả của Ðức Chúa nói với ông Ê-li-a: "Hãy xuống với người này, đừng sợ gì nó!" Ông trỗi dậy, cùng với viên sĩ quan xuống gặp vua. 16 Ông Ê-li-a nói với vua: "Ðức Chúa phán thế này: Vì ngươi đã sai sứ giả đi thỉnh ý Ba-an Dơ-vúp, thần của Éc-rôn, - ở Ít-ra-en không có Thiên Chúa hay sao, mà lại đi thỉnh lời sấm của nó? -, nên ngươi sẽ không xuống khỏi giường mà ngươi đã lên nằm, vì thế nào ngươi cũng chết!"
17 Vua đã chết, như lời của Ðức Chúa mà ông Ê-li-a đã truyền lại. Vì vua A-khát-gia không có con, nên ông Giô-ram lên ngôi kế vị, vào năm thứ hai triều vua Giô-ram, con ông Giơ-hô-sa-phát, vua Giu-đa. 18 Các truyện còn lại của vua A-khát-gia, những gì vua làm, đã chẳng được ghi trong sách Sử biên niên các vua Ít-ra-en đó sao?

CHIA SẺ

Ông ta ăn mặc thế nào là câu hỏi chủ đạo. Những người sứ giả này đã mô tả vẻ bên ngoài của Ê-li-a, nhưng họ bỏ qua điều quan trọng nhất. Ê-li-a là “một người giống chúng ta” (Gc 5:17), nhưng ông cũng là “Người của Thiên Chúa” (c.9-13). Sự mô tả trong câu 8 là một sự tình cờ, nhưng đó là điều mà hầu hết mọi người nhấn mạnh đến trong đời sống của họ.

Ông được Thiên Chúa hướng dẫn. Ê-li-a đã biết điều đang xảy ra bởi vì ông đã lắng nghe Lời Chúa (Tv 5:5-14). Ngày nay, chúng ta không có nghe một giọng nói như vậy nữa, nhưng chúng ta được Thánh Thần bên trong chúng ta và Lời Ngài ở trước chúng ta.

Ông tôn vinh Thiên. Chúa. Chính ý tưởng của nhà vua đi đến một ngẫu tượng để tìm kiếm sự giúp đỡ! Ê-li-a đã muốn A-ha-gia-hu biết rằng chỉ mình Thiên Chúa là Thiên Chúa đích thật và nhà vua tốt hơn là đã cúi đầu khiêm hạ trước Thiên Chúa.
Ông tin tưởng vào Thiên Chúa giữ gìn ông. Ê-li-a chỉ một mình chống lại năm mươi mốt người lính, nhưng Đức Chúa đã bảo vệ ông. Phải chăng những người lính đã hoàn toàn quên câu chuyện lửa từ trời xuống ? Vị chỉ huy thứ ba đã khiêm hạ, và Thiên Chúa đã tha thứ cho ông và đoàn quân của ông.
Ông thực thi ý Thiên Chúa. Ông đã gửi sứ điệp đến với nhà vua khi ông được ra lệnh để làm điều này. Liệu Dân Chúa hôm nay có còn là những người thuộc về Chúa ?
Tước hiệu “người của Thiên Chúa” được ban cho Mô-sê trước tiên (Đnl 33:1), rồi cho Sa-mu-en (2 Sbn 8:14), và Ê-li-a (1V 1:9-13), Ê-li-sa (2 V4:9), Đa-vít (Sbn 8:14) và cho Ti-mô-thê (1Tm 6:11). Bạn không nhất thiết  phải là một ngôn sứ để trở nên là một con người thánh thiện, hay bạn không cần bày tỏ mình thuộc về Chúa bằng cách gọi lửa từ trời xuống (Lc 9:51-56). Thiên Chúa muốn chúng ta sử dụng “than hồng” và biến những kẻ thù thành bạn (Rm 12:14-21). Trong năm Đức Tin này, bạn sẽ làm gì để trở nên thánh thiện hơn trước mặt Thiên Chúa ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC