Thứ Tư, 14 tháng 11, 2012

CHƯƠNG 03 - SỬ BIÊN NIÊN 1

3. Nhà Ða-Vít

Các con của vua Ða-vít.
1 Ðây là các con của vua Ða-vít, sinh tại Khép-rôn. Con đầu lòng là Am-nôn, do bà A-khi-nô-am người Gít-rơ-en; người con thứ là Ða-ni-ên, do bà A-vi-ga-gin người Các-men;
2 người thứ ba là Áp-sa-lôm, con bà Ma-a-kha, ái nữ của Tan-mai vua Gơ-sua; người thứ tư là A-đô-ni-gia, con bà Khác-ghít; 3 người thứ năm là Sơ-phát-gia, do bà A-vi-tan; người thứ sáu là Gít-rơ-am, do bà Éc-la vợ ông. 4 Sáu người này là con ông sinh tại Khép-rôn, nơi ông trị vì bảy năm sáu tháng.
Rồi ông trị vì tại Giê-ru-sa-lem được ba mươi ba năm.
5 Ðây là các con ông đã sinh tại Giê-ru-sa-lem: Sim-a, Sô-váp, Na-than, Sa-lô-môn, bốn người do bà Bát Su-a, con gái của ông Am-mi-ên; 6 Gíp-kha, Ê-li-sa-ma, Ê-li-pha-lét, 7 Nô-ga, Ne-phéc, Gia-phia, 8 Ê-li-sa-ma, En-gia-đa, Ê-li-phe-lét, chín người tất cả.
9 Ðó là tất cả các con vua Ða-vít, không kể các con do các tỳ thiếp. Còn Ta-ma là chị em của họ.
 Các vua Giu-đa
10 Các con của vua Sa-lô-môn là: Rơ-kháp-am, A-vi-gia con ông; A-xa, con ông; Giơ-hô-sa-phát, con ông; 11 Giô-ram con ông; A-khát-gia-hu con ông; Giô-át con ông; 12 A-mát-gia-hu con ông; A-dác-gia con ông; Giô-than con ông; 13 A-khát con ông; Khít-ki-gia con ông; Mơ-na-se con ông; 14 A-môn con ông; Giô-si-gia-hu con ông. 15 Các con của ông Giô-si-gia-hu là: Giô-kha-nan con trưởng, Giơ-hô-gia-kim con thứ, Xít-ki-gia-hu con thứ ba, Sa-lum con thứ tư. 16 Các con của ông Giơ-hô-gia-kim là Giơ-khon-gia con ông, Xít-ki-gia-hu con ông.

Hoàng tộc sau thời lưu đày
17 Các con vua Giơ-khon-gia, người bị đi đày, là San-ti-ên con ông; 18 Man-ki-ram, Pơ-đa-gia, Sen-át-xa, Giơ-cam-gia, Hô-sa-ma, Nơ-đáp-gia. 19 Các con ông Pơ-đa-gia là Dơ-rúp-ba-ven và Sim-y. Các con ông Dơ-rúp-ba-ven là Mơ-su-lam, Kha-nan-gia, bà Sơ-lô-mít, em gái các ông. 20 Các con ông Mơ-su-lam là: Kha-su-va, Ô-hen, Be-réc-gia, Kha-xát-gia, Giu-sáp Khe-xét: tất cả là năm người. 21 Các con ông Kha-nan-gia là: Pơ-lát-gia; Giơ-sa-gia con ông; Rơ-pha-gia con ông; Ác-nan con ông; Ô-vát-gia con ông; Sơ-khan-gia con ông. 22 Con của ông Sơ-khan-gia là Sơ-ma-gia. Các con ông Sơ-ma-gia là: Khát-tút, Gích-an, Ba-ri-ác, Nơ-ác-gia, Sa-phát: tất cả là sáu người. 23 Các con ông Nơ-ác-gia là: En-giô-ê-nai, Khít-ki-gia, Át-ri-cam: tất cả là ba người. 24 Các con ông En-giô-ê-nai là: Hô-đai-va-hu, En-gia-síp, Pơ-la-gia, Ác-cúp, Giô-kha-nan, Ðơ-la-gia, A-na-ni: tất cả là bảy người.
CHIA SẺ

       Những tên mà bạn vừa đọc thuộc về dòng dõi vua Đa-vít, nhưng không phải tất cả họ đều sẽ làm vua, cũng không phải tất cả đều là những con người vĩ đại như Áp-ra-ham hay Đa-vít, nhưng họ đóng một vai trò quan trọng trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Bạn có thể không xem mình thuộc về danh sách những tên này, nhưng thực tế có bạn ở đó; mỗi một người con của Thiên Chúa có vị trí đặc biệt nơi trái tim Thiên Chúa và có trong kế hoạch của Ngài. Hãy đặt mình sẵn sàng để Ngài có thể sai bạn một nhiệm vụ mà Ngài muốn bạn thực hiện, cho dù bạn có khiêm hạ và không nhận biết điều đó đi chăng nữa.  
      Theo bạn, làm thế nào để có thể khám phá ra nhiệm vụ đặc thù của mình trong nhiệm cục cứu độ của Thiên Chúa ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC