Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

CHƯƠNG 08 - SỬ BIÊN NIÊN 2

Hoàn tất các công trình xây cất (1 V 9:10-25)
1 Vua Sa-lô-môn xây Ðền Thờ Ðức Chúa và cung điện nhà vua trong hai mươi năm. 2 Sau đó, vua xây lại các thành vua Khi-ram đã tặng, rồi định cư con cái Ít-ra-en tại các thành ấy.
3 Vua Sa-lô-môn đến Kha-mát Xô-va và chiếm lấy nơi ấy. 4 Vua tái thiết Tát-mo trong sa mạc và tất cả các thành có kho dự trữ vua đã lập trong vùng Kha-mát. 5 Vua xây lại Bết Khô-rôn Thượng và Bết Khô-rôn Hạ. Ðó là những thành có tường luỹ kiên cố, cổng đóng then cài. 6 Vua cũng xây lại Ba-a-lát và tất cả các thành có kho dự trữ của vua Sa-lô-môn, các thành chứa xe, các thành giữ ngựa, và tất cả những gì vua Sa-lô-môn muốn xây cất tại Giê-ru-sa-lem, tại Li-băng và trong toàn lãnh thổ thuộc quyền vua.
7 Tất cả những người còn sót lại thuộc các dân Khết, E-mô-ri, Pơ-rít-di, Khi-vi và Giơ-vút. 8 Những người này không thuộc dân Ít-ra-en, những người này đã để lại con cháu chúng trong xứ mà con cái Ít-ra-en đã không tiêu diệt hết được. Vua Sa-lô-môn bắt tất cả những người đó phải lao động khổ sai, đến ngày nay. 9 Phần con cái Ít-ra-en, vua Sa-lô-môn không bắt ai phải làm nô dịch cho vua. Họ là những chiến sĩ, những tướng lãnh, những người chỉ huy chiến xa và kỵ binh của vua. 10 Số viên chức chỉ huy các đốc công của vua Sa-lô-môn là hai trăm năm mươi người, giám sát dân chúng.
11 Vua Sa-lô-môn đưa công chúa của Pha-ra-ô từ Thành Ða-vít lên cung điện đã xây cho bà. Vua nói: "Vợ ta sẽ không ở trong cung điện của Ða-vít, vua Ít-ra-en, vì những nơi đặt Hòm Bia của Ðức Chúa đều là nơi thánh."
12 Từ đó, trên bàn thờ vua Sa-lô-môn đã xây trước tiền đình, vua dâng lễ toàn thiêu kính Ðức Chúa. 13 Theo nghi thức riêng ông Mô-sê đã quy định cho mỗi ngày, vua dâng lễ toàn thiêu các ngày sa-bát, ngày sóc và ba ngày đại lễ trong năm là: lễ Bánh Không Men, lễ Các Tuần và lễ Lều. 14 Chiếu theo luật phụ vương Ða-vít đã định, vua cũng cắt đặt các ban tư tế vào phận sự của họ, các thầy Lê-vi vào công tác ca ngợi Chúa và phụ với các tư tế trong nghi thức phụng tự mỗi ngày. Vua còn cắt đặt người giữ cửa cho mỗi cửa theo từng ban, vì đó là lệnh truyền của vua Ða-vít, người của Thiên Chúa. 15 Không ai vi phạm một quy định nào của vua Ða-vít liên quan đến các tư tế, đến các thầy Lê-vi và ngay cả đến các kho báu nữa. 16 Thế là hoàn tất mọi công trình của vua Sa-lô-môn, từ ngày khởi công xây cất Nhà Ðức Chúa cho tới khi kết thúc. Nhà của Ðức Chúa thật là hoàn chỉnh.
Vinh quang của vua Sa-lô-môn (1 V 9:26-28; 10:1-27)
17 Bấy giờ vua Sa-lô-môn trẩy đi E-xi-ôn Ghe-ve và Ê-lát bên bờ Biển, trong đất Ê-đôm. 18 Vua Khi-ram sai các tôi tớ đưa đến cho vua Sa-lô-môn tàu bè và những thủy thủ thạo nghề biển. Những người này cùng đi với tôi tớ của vua Sa-lô-môn đến Ô-phia, lấy mười ba tấn rưỡi vàng đưa về cho vua Sa-lô-môn.
CHIA SẺ
Đa-vít được biết đến với những trận chiến trong đời mình, Sa-lô-môn nổi tiếng qua việc xây dựng. Đây là thời gian của hòa bình, vì thế những cơ hội và những nguồn lực để xây dựng đã được sẵn sàng.
Thật là thất vọng với việc Sa-lô-môn đã cưới những người vợ ngoại bang, họ không thể gắn liền với vương quyền của Đức Chúa. Thiên Chúa muốn mỗi nhà là một nhà tạm (Is 4:5-6); Ngài muốn con cái Ngài vui hưởng với sự hiện diện của Ngài (2Cr 6:4-7:1). Thật ra khi quyết định như thế, Sa-lô-môn đã quan tâm đến chính trị nhiều hơn là lòng đạo đức.
Sa-lô-môn đã trung thành trong việc thờ phượng công khai mặc dù có những mâu thuẫn trong đời sống của ông, và ông tiếp tục làm cho đất nước thêm giàu có. Nhưng dân chúng không lớn lên trong nhng gì thuộc về Chúa.
Phần quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta là phần chỉ có Thiên Chúa nhìn thấy. Bạn quan tâm đến tính cách hay là tiếng tăm ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC