Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

CHƯƠNG 07 - SỬ BIÊN NIÊN 2

Lễ cung hiến (1 V 8:62-66)
1 Vua Sa-lô-môn cầu nguyện xong, thì có lửa từ trời xuống đốt hết lễ toàn thiêu và các tế vật, và vinh quang của Ðức Chúa tràn ngập Ðền Thờ.
2 Các tư tế không thể vào Ðền Thờ của Ðức Chúa, vì vinh quang của Ðức Chúa tràn ngập Ðền Thờ. 3 Toàn thể con cái Ít-ra-en thấy lửa tràn xuống và vinh quang của Ðức Chúa ngự trên Ðền Thờ, thì phủ phục xuống đất, mặt sát nền nhà; họ thờ lạy và tôn vinh Ðức Chúa "vì Chúa nhân từ, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương". 4 Vua cùng toàn dân dâng hy lễ trước nhan Ðức Chúa. 5 Vua Sa-lô-môn sát tế hai mươi ngàn con bò và một trăm hai mươi hai ngàn con chiên; vua cùng toàn dân cung hiến Ðền Thờ của Thiên Chúa. 6 Các tư tế ai lo phận sự nấy, còn các thầy Lê-vi thì sử dụng các nhạc cụ của Ðức Chúa do vua Ða-vít làm ra để hoà theo những bản thánh ca; họ ca ngợi Ðức Chúa "vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương". Họ hát những bài ca ngợi do vua Ða-vít sáng tác. Bên cạnh họ, các tư tế thổi kèn, còn toàn thể Ít-ra-en thì đứng.
7 Vua Sa-lô-môn thánh hiến phần giữa của tiền đình ở trước Nhà Ðức Chúa. Chính tại đây, vua dâng lễ toàn thiêu và mỡ béo của các lễ kỳ an, vì bàn thờ bằng đồng vua Sa-lô-môn đã làm không đủ chứa lễ toàn thiêu, lễ phẩm và mỡ. 8 Dịp này, vua Sa-lô-môn mừng lễ trong bảy ngày, và cùng với vua có toàn thể Ít-ra-en, một cộng đoàn rất lớn gồm những người từ lối vào Cửa Ải Kha-mát tới suối Ai-cập kéo về. 9 Ngày thứ tám, một cuộc họp long trọng được tổ chức, vì trước đó người ta đã cung hiến bàn thờ trong bảy ngày và mừng lễ trong bảy ngày nữa. 10 Ngày thứ hai mươi ba tháng thứ bảy, vua giải tán dân. Ai nấy trở về lều mình, lòng vui mừng hân hoan vì mọi sự tốt lành Ðức Chúa đã làm cho vua Ða-vít tôi tớ Người và cho Ít-ra-en dân Người.
Thiên Chúa phán với vua Sa-lô-môn (1 V 9:1-9)
11 Sau khi vua Sa-lô-môn hoàn tất Ðền Thờ Ðức Chúa và cung điện nhà vua, kể cả mọi công trình vua dự tính thực hiện về Ðền Thờ Ðức Chúa và về cung điện nhà vua, 12 thì Ðức Chúa hiện ra với vua ban đêm và phán: "Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện và đã chọn nơi này làm nhà dâng hy lễ cho Ta. 13 Khi Ta để cho trời đóng lại, không cho mưa, khi Ta truyền cho châu chấu phá hoại đất đai, khi Ta cho dịch tễ hoành hành trong dân Ta, 14 nếu dân Ta, dân vốn kêu cầu Danh Ta, mà biết hạ mình xuống khẩn nguyện và tìm kiếm Nhan Ta, từ bỏ những con đường xấu xa mà trở lại, thì Ta, từ trời, Ta sẽ nghe và thứ tha tội lỗi nó và sẽ phục hưng xứ sở của nó. 15 Từ nay, Ta sẽ ghé mắt nhìn và lắng tai nghe lời cầu nguyện dâng lên ở nơi đây, 16 vì Ta đã chọn và thánh hoá nhà này, để muôn đời Danh Ta ngự tại đây; Ta sẽ để mắt nhìn và để lòng ưa thích nơi này mãi mãi. 17 Còn ngươi, nếu ngươi bước đi trước Nhan Ta, như Ða-vít thân phụ ngươi, mà thi hành mọi điều Ta truyền cho ngươi, và tuân giữ các chỉ thị và luật pháp của Ta, 18 thì Ta sẽ củng cố ngai vàng của ngươi, như Ta đã đoan hứa với Ða-vít thân phụ ngươi rằng: "Ngươi sẽ không thiếu người cai trị Ít-ra-en. 19 Nhưng nếu các ngươi tráo trở, bỏ các chỉ thị và mệnh lệnh Ta đã ban bố cho các ngươi, mà đi làm tôi các thần khác và thờ lạy chúng, 20 thì Ta sẽ tiêu diệt các ngươi khỏi phần đất Ta đã ban cho các ngươi. Còn Ðền Thờ ta đã thánh hoá để kính Danh Ta, Ta sẽ loại khỏi Nhan Ta, và sẽ biến thành bia miệng cho mọi dân tộc đàm tiếu. 21 Ðền Thờ này, dù cao trọng đến đâu, cũng sẽ thành đống hoang tàn, khiến mọi kẻ qua lại phải sững sờ mà nói; "Tại sao Ðức Chúa đã xử với xứ sở này, với Ðền Thờ này như thế? 22 Và người ta sẽ trả lời: "Tại chúng đã bỏ Ðức Chúa, Thiên Chúa của chúng, Ðấng đã đưa tổ tiên chúng ra khỏi đất Ai-cập; chúng đã gắn bó với các thần ngoại, sụp lạy và làm tôi các thần ấy, nên Ðức Chúa đã giáng xuống đầu chúng tất cả những tai hoạ này."
CHIA SẺ

Lửa và vinh quang. Lửa đến từ lòng sốt mến, và vinh quang đã đến để ở lại. Vinh quang đã đến từ khởi đầu của việc phục vụ (2Sbn 5:14) và vinh quang lúc kết thúc! Nhưng có thể vẫn không có vinh quang tách biệt khỏi những hy lễ để thanh tẩy tội lỗi của dân. Isaia đã thấy vinh quang của Thiên Chúa, nhưng trước khi ông sẵn sàng để phục vụ, ông đã phải đón nhận lửa (Is 6:1-8). Hầu hết chúng ta muốn được vinh quang, nhưng chúng ta khước từ lửa.
Phủ phục và lễ hội. Điều này minh chứng quyền năng và vinh quang của Thiên Chúa đã làm cho dân chúng phủ phục xuống đất, nhưng khi lễ cung hiến kết thúc, họ hân hoan vui mừng trong lễ hội. Một sự nghịch lý ? Ít nhất là không phải như vậy. Chúng ta “đem lòng kính sợ mà phụng thờ Đức Chúa” (Tv 2:11). Khi nói về Mô-sê và một số người khác: “Vì thế họ đã thấy Thiên Chúa, và họ đã ăn, uống” (Xh 24:11).
Lời hứa và cảnh báo. Thật là một sự can đảm để biết rằng Thiên Chúa nghe lời chúng ta cầu nguyện ! Thiên Chúa đã ban cho một cách dồi dào điều nhà vua cầu xin, nhưng Ngài đã kèm theo một lời cảnh báo: “những phúc lành được ban cho khi con cái Ta biết vâng phục.” Bất tuân đồng nghĩa với kỷ luật, điều đó không có nghĩa là Thiên Chúa ghét chúng ta nhưng bởi vì Ngài yêu chúng ta và muốn chúc lành cho chúng ta hơn thế nữa.
Lời cầu nguyện dâng lên, lửa ngự xuống, và vinh quang Thiên Chúa tràn ngập. Liệu bạn có muốn xin gì thêm chăng ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC