Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2012

CHƯƠNG 21 - SỬ BIÊN NIÊN 1

3. Tiến Tới Việc Xây Ðền Thờ

Thống kê dân số (2 Sm 24:1-9)
1 Xa-tan đứng lên chống Ít-ra-en và xúi giục vua Ða-vít thống kê dân số Ít-ra-en. 2 Vua Ða-vít nói với ông Giô-áp và các tướng lãnh quân đội:
"Hãy đi đếm dân Ít-ra-en, từ Bơ-e Se-va tới Ðan và về trình cho ta biết con số là bao nhiêu." 3 Ông Giô-áp thưa: "Xin Ðức Chúa tăng dân Người lên gấp trăm! Thưa đức vua chúa thượng tôi, tất cả những người đó lại không phải là bề tôi của chúa thượng tôi sao? Vậy tại sao chúa thượng tôi lại muốn điều tra như thế? Tại sao bắt Ít-ra-en phải mang tội?" 4 Tuy nhiên, vì tuân lệnh vua, ông Giô-áp ra đi, rảo khắp Ít-ra-en, rồi trở về Giê-ru-sa-lem. 5 Ông Giô-áp nộp cho vua Ða-vít con số thống kê nhân khẩu: Ít-ra-en có tất cả một triệu một trăm ngàn người biết tuốt gươm và Giu-đa có bốn trăm bảy mươi ngàn người biết tuốt gươm. 6 Nhưng chi tộc Lê-vi và Ben-gia-min, ông Giô-áp không tính vào số ấy, vì ông ghê tởm mệnh lệnh của vua.
Bệnh dịch. Thiên Chúa tha thứ. (2 Sm 24:10-17)
7 Việc này chướng mắt Thiên Chúa và Người đã đánh phạt Ít-ra-en. 8 Vua Ða-vít thưa cùng Thiên Chúa: "Con đã phạm tội nặng khi làm việc này. Giờ đây, xin bỏ qua lỗi lầm của tôi tớ Ngài, vì con đã hành động rất ngu xuẩn." 9 Bấy giờ Ðức Chúa phán với ông Gát, thầy chiêm của vua Ða-vít, rằng: 10 "Hãy đi nói với Ða-vít: Ðức Chúa phán thế này: Ta đưa ra cho ngươi ba điều. Ngươi hãy chọn lấy một trong ba, và Ta sẽ thực hiện cho ngươi." 11 Vậy ông Gát đến gặp vua Ða-vít và thưa: "Ðức Chúa phán thế này: ngươi phải chịu nhận: 12 hoặc là ba năm đói; hoặc ba tháng phải chạy trốn để thoát kẻ thù, vì gươm của kẻ thù rượt đuổi ngươi; hoặc ba ngày chịu gươm của Ðức Chúa, tức là ôn dịch trong xứ, vì sứ giả của Ðức Chúa tàn phá toàn cõi Ít-ra-en. Vậy bây giờ xin ngài xem tôi phải trả lời thế nào cho Ðấng đã sai tôi." 13 Vua Ða-vít nói với ông Gát: "Tôi lâm vào cảnh rất ngặt nghèo! Thà tôi sa vào tay Ðức Chúa còn hơn, vì lòng thương của Người rất bao la; nhưng ước chi tôi đừng sa vào tay người phàm!"
14 Ðức Chúa giáng ôn dịch xuống Ít-ra-en, và bảy mươi ngàn người trong Ít-ra-en đã gục ngã. 15 Thiên Chúa sai một thiên sứ đến Giê-ru-sa-lem để tàn phá thành, nhưng trong cuộc tàn phá thì Ðức Chúa nhìn xem và hối tiếc về tai hoạ đó, và Người phán bảo thiên sứ đang tàn phá: "Ðủ rồi! Bây giờ rút tay lại!" 
Thiên sứ của Đức Chúa đang đứng gần sân lúa của ông Oóc-nan người Giơ-vút,16 Vua Ða-vít ngước mắt lên, thấy thiên sứ của Ðức Chúa đứng giữa đất và trời, tay vung gươm trần hướng về Giê-ru-sa-lem. Bấy giờ vua Ða-vít cùng các kỳ mục, mình khoác bao bị, ngã sấp xuống đất. 17 Vua Ða-vít thưa cùng Thiên Chúa: "Chẳng phải chính con đã ra lệnh kiểm kê dân số sao? Con mới là kẻ đã phạm tội, đã làm điều dữ. Còn những người kia, họ chỉ là bầy chiên, họ đâu có làm gì nên tội! Lạy Ðức Chúa, Thiên Chúa của con, xin tay Ngài cứ đè nặng trên con và nhà cha con, nhưng xin đừng giáng hoạ xuống dân Ngài!"
Dựng bàn thờ (2 Sm 24:18-25)
18 Bấy giờ thiên sứ của Ðức Chúa nói với ông Gát: "Hãy bảo Ða-vít lên dựng một bàn thờ kính Ðức Chúa tại sân lúa của Oóc-nan người Giơ-vút." 19 Vua Ða-vít đi lên theo lời ông Gát đã nói nhân danh Ðức Chúa. 20 Khi ông Oóc-nan trở lại và nhìn thấy thiên sứ, thì bốn người con đang ở bên ông liền đi tìm chỗ ẩn. Bấy giờ ông Oóc-nan đang đập lúa. 21 Vua Ða-vít vào đến tận chỗ ông Oóc-nan: khi nhìn thấy vua, ông bỏ sân lúa đi ra và sấp mặt xuống đất lạy vua. 22 Vua nói với ông: "Hãy nhượng sân lúa cho ta để ta lấy chỗ xây một bàn thờ kính Ðức Chúa. Cứ nhượng cho ta, ta sẽ trả sòng phẳng. Có thế, tai hoạ mới ngưng, không còn giáng xuống trên dân nữa." 23 Ông Oóc-nan thưa với vua Ða-vít: "Xin đức vua, chúa thượng tôi, cứ lấy sân lúa, và điều gì ngài cho là tốt thì xin cứ làm. Ngài xem: đã có bò làm lễ toàn thiêu, có bàn đạp lúa làm củi và có lúa làm lễ phẩm. Tất cả những thứ này, tôi xin biếu hết." 24 Nhưng Vua Ða-vít trả lời: "Không! Ta muốn mua của ngươi, giá cả sòng phẳng, chứ không muốn lấy của ngươi mà dâng lên Ðức Chúa những lễ toàn thiêu không mất tiền mua." 25 Vậy vua Ða-vít đã trao cho ông Oóc-nan số vàng cân nặng sáu ký để mua nơi ấy.
26 Vua Ða-vít xây một bàn thờ kính Ðức Chúa ở đấy, rồi dâng của lễ toàn thiêu và kỳ an. Vua kêu cầu Ðức Chúa và Người đã đáp lời, cho lửa từ trời xuống trên bàn thờ toàn thiêu. 27 Ðức Chúa đã ra lệnh cho thiên sứ tra gươm vào vỏ. 28 Khi vua Ða-vít thấy Ðức Chúa đã đáp lời tại sân lúa của ông Oóc-nan người Giơ-vút, thì vua đã sát tế tại đó, 29 vì bấy giờ Nhà Tạm của Ðức Chúa do ông Mô-sê làm trong sa mạc và bàn thờ toàn thiêu vẫn còn ở trên cao tại Ghíp-ôn. 30 Vua Ða-vít không thể lên thỉnh cầu Thiên Chúa trên ấy, vì khiếp sợ lưỡi gươm của thiên sứ Ðức Chúa.
CHIA SẺ

Kiêu ngạo: Đa-vít và Giô-áp (1-6). Sa-tan tấn công những người lãnh đạo và chúng ta cần cầu nguyện cho họ. Sa-tan dẫn dắt thái độ kiêu ngạo của Đa-vít bằng cách khích lệ ông khám phá ra kích thước của vương quốc mình. Đa-vít đã ngoan cố cũng như kiêu ngạo, và chính thái độ này đã đưa Ít-ra-en vào trong tình huống hết sức khó khăn. Đã có bao giờ bạn phải trả giá cho bài học kiêu ngạo, bài học đó có giúp gì cho bạn sau này ?
Khiêm nhường: Đa-vít và Đức Chúa (7-17). Khi Đa-vít nhận ra những tội của mình, ông đã xưng thú với Đức Chúa và đã được tha thứ, nhưng ông vẫn phải gánh lấy hậu quả (Gl 6:7-8). Mặc áo nhặm, một cách công khai Đa-vít cầu xin Thiên Chúa dừng lại những tai họa. Thật là một hình ảnh của sự khiêm hạ ! Ngày hôm nay, bắt đầu Mùa vọng, kêu gọi mọi người hãy sửa đổi cuộc đời mình để đón Chúa ngự đến. Bạn muốn làm gì để diễn tả lòng khao khát thay đổi trong Mùa vọng này ?
Vâng phục: Đa-vít và Oóc-nan (18-30). Trong những giờ sám hối và cầu nguyện, chúng ta sẽ nghe những lời từ Thiên Chúa. Gát đã mang những lời đó đến cho Đa-vít. Đa-vít đã có thể công bố tài sản và những hy lễ, nhưng Đức Chúa đã không hài lòng. Đa-vít đã nói: “Tôi sẽ không muốn lấy những gì của ngươi dâng lên cho Đức Chúa, những lễ toàn thiêu không mất tiền mua” (c.24). Đấng Cứu Độ chúng ta cũng không có cách thức dễ dàng khi Ngài phải trả giá cho tội của chúng ta trên Thập Giá. Bạn có tìm kiếm những cách thức dễ dàng để tại tội với Thiên Chúa, khi bạn đã phạm tội ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC