Thứ Tư, 5 tháng 12, 2012

CHƯƠNG 24 - SỬ BIÊN NIÊN 1

Các nhóm tư tế
1 Con cháu ông A-ha-ron cũng được chia thành nhiều nhóm. Các con ông A-ha-ron là: Na-đáp, A-vi-hu, E-la-da và I-tha-ma. 2 Na-đáp và A-vi-hu chết trước cha mình và không có con, nên E-la-da và I-tha-ma thi hành chức tư tế.
3 Cùng với ông Xa-đốc trong số các con ông E-la-da, và với ông A-khi-me-léc trong số các con ông I-tha-ma, vua Ða-vít chia các tư tế thành từng nhóm theo nhiệm vụ của họ. 4 Hậu quả là các con ông E-la-da đứng đầu các tráng đinh lại đông hơn các con ông I-tha-ma, và họ được phân chia như sau: mười sáu trưởng tộc là con ông E-la-da và tám là con ông I-tha-ma. 5 Người ta bốc thăm để phân chia họ, những người này cũng như những người kia, vì trong các con ông E-la-da cũng như các con ông I-tha-ma, có những viên chức lo việc thánh điện, những viên chức của Thiên Chúa. 6 Thư ký là ông Sơ-ma-gia, con ông Nơ-than-ên, thuộc chi tộc Lê-vi, đã ghi danh họ trước mặt vua Ða-vít và các thủ lãnh, trước mặt tư tế Xa-đốc và ông A-khi-me-léc con ông Ép-gia-tha, cũng như trước mặt các trưởng tộc tư tế và Lê-vi: họ rút một thăm cho mỗi gia tộc thuộc E-la-da và hai thăm cho mỗi gia tộc thuộc I-tha-ma.
Ông Sơ-ma-gia rút thăm

 7 Thăm thứ nhất trúng Giơ-hô-gia-ríp, thứ hai trúng Giơ-đa-gia;8 thứ ba trúng Kha-rim, thứ tư: Xơ-ô-rim, 9 thứ năm: Man-ki-gia, thứ sáu: Mi-gia-min, 10 thứ bảy: Hắc-cốt, thứ tám: A-vi-gia, 11 thứ chín: Giê-su-a, thứ mười: Sơ-khan-gia-hu, 12 thứ mười một: En-gia-síp, thứ mười hai: Gia-kim, 13 thứ mười ba: Khúp-pa, thứ mười bốn: Gie-sép-áp, 14 thứ mười lăm: Bin-ga, thứ mười sáu: Im-me, 15 thứ mười bảy: Khê-dia, thứ mười tám: Ha-pít-xết, 16 thứ mười chín: Pơ-thác-gia, thứ hai mươi: Giơ-khét-kên, 17 thứ hai mươi mốt: Gia-khin, thứ hai mươi hai: Ga-mun, 18 thứ hai mươi ba: Ðơ-la-gia-hu, thứ hai mươi bốn: Ma-át-gia-hu.
19 Họ được phân nhóm như thế để vào phục vụ nhà Ðức Chúa theo luật ông A-ha-ron cha của họ đã quy định như Ðức Chúa, Thiên Chúa Ít-ra-en đã truyền.
20 Về các người con khác của Lê-vi:
Trong các con ông Am-ram, có Su-va-ên; trong các con ông Su-va-ên, có Giéc-đơ-gia-hu. 21 Về ông Rơ-kháp-gia-hu: trong các con ông Rơ-kháp-gia-hu, đứng đầu là Gít-si-gia. 22 Trong con cháu ông Gít-ha có Sơ-lô-mốt; trong các con ông Sơ-lô-mốt, có Gia-khát. 23 Trong các con ông Khép-rôn, thì Giơ-ri-gia-hu đứng đầu, thứ hai là A-mác-gia-hu, thứ ba là Gia-kha-di-ên, thứ tư là Giơ-cam-am. 24 Trong các con ông Út-di-ên, có Mi-kha. Trong các con ông Mi-kha, có Sa-mia. 25 Em ông Mi-kha là Gít-si-gia; trong các con ông Gít-si-gia, có Dơ-khác-gia-hu. 26 Các con của ông Mơ-ra-ri: Mác-li và Mu-si. Các cháu của ông do con ông là Gia-a-di-gia-hu sinh ra. 27 Các cháu của ông Mơ-ra-ri do Gia-a-di-gia-hu con ông sinh ra, là: Sô-ham, Dắc-cua và Híp-ri. 28 Ông E-la-da con ông Mác-li thì không có con trai. 29 Về ông Kít: trong các con ông Kít, có Giơ-rác-mơ-ên. 30 Các con ông Mu-si là: Mác-li, Ê-đe và Giơ-ri-mốt.
Ðó là con cháu các thầy Lê-vi theo gia tộc tổ tiên của họ. 31 Cũng như các con cháu ông A-ha-ron anh em của họ, họ được rút thăm trước mặt vua Ða-vít, ông Xa-đốc, ông A-khi-me-léc và trước mặt các trưởng tộc của hàng tư tế và Lê-vi; người đứng đầu gia tộc cũng như em út của người ấy đều có thể rút thăm.
CHIA SẺ

     A-ha-ron có 4 người con, nhưng Na-đáp và A-vi-hu đã chết trước cha mình, và không có con cái. Vì thế, E-la-da và I-tha-ma thực hiện sứ vụ của mình như là những tư tế. Đa-vít cùng với Xa-đốc con của E-la-da và A-khi-me-léc con của I-tha-ma, chia các ra các phiên phục vụ. Trong số đó những người lãnh đạo có mười sáu người con của E-la-da, và chỉ có tám người lãnh đạo là con của I-tha-ma. Những người Lê-vi phục vụ trong đền thờ cũng được chia theo 24 phiên của các tư tế.
Một đền thờ đẹp đẽ và quý giá chỉ là một sự phí phạm tiền của nếu không có những sứ vụ liên tục diễn ra bên trong nhằm đem lại những lợi ích cho dân Chúa và để tôn vinh Thiên Chúa. Vì thế, trước khi chết, Đa-vít đã tổ chức những người phục vụ trong đền thờ và đặt họ dưới những người lãnh đạo thích hợp: “hãy làm mọi sự cách trang nghiêm và có trật tự” (1Cr 14:40).
Khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, bạn cũng được tham dự vào chức năng tư tế của Giáo hội. Với chức năng này, bạn đã làm cho ngôi thánh đường trong giáo xứ bạn, hay nơi thánh đường mà bạn đến tham dự phụng vụ, thực sự là đền thờ đúng theo ý nghĩa của một nơi để tôn vinh Thiên Chúa ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC