Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012

CHƯƠNG 26 - SỬ BIÊN NIÊN 1

Các người giữ cửa
1 Các người giữ cửa được chia nhóm như sau: trong hàng con cháu Cô-rắc có Mơ-se-lem-gia-hu con của Cô-rê là một trong số các con của A-xáp. 2 Các con của Mơ-se-lem-gia-hu là:
Dơ-khác-gia-hu con trưởng, Giơ-đi-a-ên thứ hai, Dơ-vát-gia-hu thứ ba, Giát-ni-ên thứ tư, 3 Ê-lam thứ năm, Giơ-hô-kha-nan thứ sáu, En-giơ-hô-ê-nai thứ bảy.
4 Các con của Ô-vết Ê-đôm là: Sơ-ma-gia con trưởng, Giơ-hô-da-vát thứ hai, Giô-ác thứ ba, Xa-kha thứ tư, Nơ-than-ên thứ năm, 5 Am-mi-ên thứ sáu, Ít-xa-kha thứ bảy, Pơ-u-lơ-thai thứ tám. Quả thật, Thiên Chúa đã giáng phúc cho ông. 6 Con của ông là Sơ-ma-gia sinh được những người con có uy thế đối với gia tộc của họ, vì họ đều là những dũng sĩ có hạng. 7 Các con của Sơ-ma-gia là: Ót-ni, Rơ-pha-ên, Ô-vét, En-da-bát và anh em ông là Ê-li-hu và Xơ-mác-gia-hu, những con người dũng cảm. 8 Tất cả những người này là con cháu của Ô-vết Ê-đôm; họ, các con và anh em họ đều là những con người phục vụ đầy khả năng và nghị lực: sáu mươi hai người thuộc dòng họ Ô-vết Ê-đôm.
9 Mơ-se-lem-gia-hu có những người con và những anh em: mười tám người đầy dũng cảm.
10 Khô-xa, trong các con của Mơ-ra-ri, có những người con: Sim-ri đứng đầu, vì dù ông không phải con trưởng, cha ông cũng đặt ông đứng đầu; 11 Khin-ki-gia-hu thứ hai, Tơ-van-gia-hu thứ ba, Dơ-khác-gia-hu thứ tư. Tất cả các con và anh em của Khô-xa là mười ba người.
12 Theo số các gia trưởng, những người này được phân thành nhiều nhóm để giữ cửa. Họ cũng như các anh em họ có trách nhiệm phục vụ nhà Ðức Chúa. 13 Theo gia tộc, họ bốc thăm cho từng cửa một, kẻ bé cũng như người lớn. 14 Ông Se-lem-gia-hu bốc thăm trúng phía Ðông. Con ông là Dơ-khác-gia-hu, một cố vấn khôn ngoan; họ bốc thăm, và ông này trúng phía Bắc. 15 Ông Ô-vết Ê-đôm trúng phía Nam, còn các con ông trúng các kho. 16 Ông Súp-pim và ông Khô-xa trúng phía Tây với cửa Sa-la-khét trên đường lên dốc. Trạm gác này đối diện trạm gác kia. 17 Phía Ðông mỗi ngày có sáu thầy Lê-vi, phía Bắc mỗi ngày bốn thầy, phía Nam mỗi ngày bốn thầy, còn các kho thì mỗi kho hai thầy; 18 tại Khu Phụ Thuộc ở phía Tây thì bốn người gác ngoài đường, hai người gác trong nhà. 19 Ðó là các nhóm giữ cửa thuộc hàng con cháu Cô-rắc và con cháu Mơ-ra-ri.
Các nhiệm vụ khác của hàng Lê-vi
20 Các thầy Lê-vi, anh em của những người trên đây, thì phụ trách các kho Nhà Thiên Chúa và kho chứa đồ thánh.
21 Giữa con cháu La-đan thuộc dòng họ Ghéc-sôn, thì các trưởng tộc trong ngành La-đan thuộc dòng họ Ghéc-sôn chính là con cháu ông Giơ-khi-ên. 22 Các con ông Giơ-khi-ên là Dê-tham và em là Giô-en phụ trách các kho báu trong Nhà Ðức Chúa.
23 Về những người thuộc các ngành Am-ram, Gít-ha, Khép-rôn và Út-di-ên, 24 thì quản đốc các kho báu là Sơ-vu-ên con của Ghéc-sôm; ông này là con của Mô-sê. 25 Các anh em của Su-va-ên thuộc ngành Ê-li-e-de là: Rơ-kháp-gia-hu con ông, Giơ-sa-gia-hu con ông, Giô-ram con ông, Dích-ri con ông, Sơ-lô-mít con ông. 26 Ông Sơ-lô-mít này cùng các anh em ông phụ trách tất cả các kho chứa đồ thánh do vua Ða-vít, các trưởng tộc, các vị chỉ huy một ngàn quân, và các vị chỉ huy một trăm quân cùng các tướng lãnh quân đội dâng cúng. 27 Những đồ dâng cúng này lấy ra trong số các chiến phẩm, các vật đã chiếm được, và dùng để trùng tu Nhà Ðức Chúa. 28 Họ cũng phụ trách tất cả những gì do thầy chiêm Sa-mu-en, vua Sa-un con ông Kít, ông Áp-ne con ông Ne, ông Giô-áp con bà Xơ-ru-gia dâng cúng. Tất cả những gì đã được dâng cúng đều được ông Sơ-lô-mít và các anh em trông coi.
29 Trong hàng con cháu Gít-ha, ông Cơ-nan-gia-hu cùng các con lo việc dân sự trong Ít-ra-en với chức vụ ký lục và thẩm phán.
30 Trong hàng con cháu Khép-rôn, ông Kha-sáp-gia-hu và các anh em, những người dũng cảm, tất cả là một ngàn bảy trăm, có nhiệm vụ cai quản Ít-ra-en phía tây sông Gio-đan trong mọi việc của Ðức Chúa và việc phục vụ nhà vua. 31 Trong hàng con cháu Khép-rôn, đứng đầu là Giơ-ri-gia. Vào năm bốn mươi triều vua Ða-vít, người ta thực hiện những cuộc điều tra trong hàng ngũ con cháu Khép-rôn theo gia phả từng gia đình, và đã thấy họ có những chiến sĩ dũng cảm tại Gia-de vùng Ga-la-át. 32 Anh em của ông, gồm hai ngàn bảy trăm người, là những người dũng cảm, đứng đầu các gia tộc. Họ được vua Ða-vít đặt cai quản các người thuộc họ Rưu-vên, họ Gát và một nửa chi họ Ma-na-se trong mọi công việc của Thiên Chúa và của vua.
CHIA SẺ

Nhóm cuối cùng của những người Lê-vi được mô tả trong phần này là những người giữ cửa, 4000 người tất cả. Đây là một đền thờ lớn và họ phải thay phiên nhau để làm nhiệm vụ. Vậy trách nhiệm của những người này là gì ? Đền thờ là một nơi thánh thiêng giống như Lều Tạm trước đây. Những vật hay người mà bị ô uế thì không được vào Đền thờ, vậy những người này chịu trách nhiệm để ngăn chặn không để cho Đền thờ bị bất kính.
Những người Lê-vi, phục vụ vai trò giữ cửa và có hai trách nhiệm chính khác liên quan đến tài sản. Đó là liên quan đến tài sản của đền thờ, với những vật dâng cúng và những vật dụng trong Đền thờ, cũng như trông coi những vật được thánh hiến trong Đền thờ (c.23-28). Những vật này bao gồm cả những chiến lợi phẩm từ thời của Sa-mu-en.
Ngoài ra còn có 4400 người Lê-vi phục vụ trong vai trò những người ký lục và thẩm phán bên ngoài Giê-ru-sa-lem. Và họ cũng tham gia trong việc thu thuế thập phân các loại thuế khác.
Tất cả mọi người đều có một sứ vụ, một vị trí để phục vụ ở nhà Chúa. Bạn đã khám phá ra vị trí của mình trong nhà Chúa chưa ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC