Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

CHƯƠNG 27 - SỬ BIÊN NIÊN 1

Tổ chức dân sự và quân sự
1 Con cái Ít-ra-en được thống kê như sau: các trưởng tộc, các vị chỉ huy một ngàn và chỉ huy một trăm quân, các viên chức của họ, những người phục vụ nhà vua trong tất cả các việc của các ban,
ban trực cũng như ban nghỉ hàng tháng, suốt mười hai tháng trong năm, mỗi ban gồm hai mươi bốn ngàn người.
2 Phụ trách ban thứ nhất, tháng thứ nhất: ông Gia-sóp-am, con ông Dáp-đi-ên. Ban của ông có hai mươi bốn ngàn người. 3 Trong các con ông Pe-rét, thì ông đứng đầu tất cả các vị chỉ huy quân đội trong tháng đầu. 4 Phụ trách ban tháng thứ hai: ông Ðô-đai, người A-khô-ác. Ban của ông còn có ông Mích-lốt đứng đầu. Ban này có hai mươi bốn ngàn người. 5 Chỉ huy đạo quân thứ ba, tháng thứ ba: ông Bơ-na-gia-hu con tư tế Giơ-hô-gia-đa đứng đầu. Ban của ông có hai mươi bốn ngàn người. 6 Ông Bơ-na-gia-hu này là một dũng sĩ trong Nhóm Ba Mươi và đứng đầu Nhóm Ba Mươi. Ban của ông có cả con ông là A-mi-da-vát.
7 Người thứ tư, tháng thứ tư: ông A-xa-hên, em ông Giô-áp, và sau ông là ông Dơ-vát-gia, con ông. Ban của ông có hai mươi bốn ngàn người.
8 Người thứ năm, tháng thứ năm: đứng đầu là ông Sam-hút, người Gít-rác. Ban của ông có hai mươi bốn ngàn người. 9 Người thứ sáu, tháng thứ sáu: ông I-ra, con ông Ích-kết người Tơ-cô-a. Ban của ông có hai mươi bốn ngàn người. 10 Người thứ bảy, tháng thứ bảy: ông Khe-lét người Pơ-lô-ni, trong hàng con cái Ép-ra-im. Ban của ông có hai mươi bốn ngàn người. 11 Người thứ tám, tháng thứ tám: ông Xíp-bơ-khai người Khu-sa, thuộc dòng họ De-rác. Ban của ông có hai mươi bốn ngàn người. 12 Người thứ chín, tháng thứ chín: ông A-vi-e-de người A-na-thốt, thuộc chi họ Ben-gia-min. Ban của ông có hai mươi bốn ngàn người. 13 Người thứ mười, tháng thứ mười: ông Ma-rai người Nơ-tô-pha, thuộc dòng họ De-rác. Ban của ông có hai mươi bốn ngàn người. 14 Người thứ mười một, tháng thứ mười một: ông Bơ-na-gia người Pia-a-thôn trong hàng con cháu Ép-ra-im. Ban của ông có hai mươi bốn ngàn người. 15 Người thứ mười hai, tháng thứ mười hai: ông Khen-đai người Nơ-tô-pha, thuộc dòng họ Ót-ni-ên. Ban của ông có hai mươi bốn ngàn người. 16 Phụ trách các chi họ Ít-ra-en: họ Rưu-vên có Ê-li-e-de, con ông Dích-ri, làm thủ lãnh; họ Si-mê-ôn có ông Sơ-phát-gia-hu, con ông Ma-a-kha; 17 họ Lê-vi có ông A-kháp-gia, con ông Cơ-mu-ên; ngành A-ha-ron có ông Xa-đốc; 18 họ Giu-đa có ông Ê-li-hu trong các anh em vua Ða-vít; họ Ít-xa-kha, có ông Om-ri, con ông Mi-kha-ên; 19 họ Dơ-vu-lun có ông Gít-ma-gia-hu, con ông Ô-vát-gia-hu; họ Náp-ta-li có ông Giơ-ri-mốt, con ông Át-ri-ên; 20 trong hàng con cháu Ép-ra-im có ông Hô-sê, con ông A-dát-gia-hu; trong số phân nửa chi họ Ma-na-se có ông Giô-en, con ông Pơ-đa-gia-hu; 21 trong số phân nửa họ Ma-na-se miền Ga-la-át, có ông Gít-đô, con ông Dơ-khác-gia-hu; họ Ben-gia-min có ông Gia-a-xi-ên, con ông Áp-ne; 22 họ Ðan có ông A-dác-ên, con ông Giơ-rô-kham. Ðó là các thủ lãnh các chi họ Ít-ra-en.
23 Vua Ða-vít không làm sổ những người từ hai mươi lăm tuổi trở xuống, vì Ðức Chúa đã hứa sẽ tăng Ít-ra-en lên gấp bội như sao trên trời. 24 Ông Giô-áp, con bà Xơ-ru-gia, đã bắt đầu việc thống kê, nhưng không kết thúc, vì trong chuyện này cơn thịnh nộ đã giáng xuống Ít-ra-en. Do đó, con số thống kê ở đây không cao bằng con số trong Sử biên niên của vua Ða-vít.
25 Phụ trách các kho của vua có ông Át-ma-vét, con ông A-đi-ên; phụ trách các kho ở vùng nông thôn, ở thành thị, làng mạc và đồn luỹ, có ông Giơ-hô-na-than, con ông Út-di-gia-hu. 26 Phụ trách các thợ làm việc ở nông thôn lo canh tác đất đai, có ông Ét-ri, con ông Cơ-lúp. 27 Phụ trách các vườn nho, có ông Sim-y người Ra-ma. Phụ trách những người ở trong các vườn nho lo dự trữ rượu, có ông Dáp-đi người Sơ-pham. 28 Phụ trách cây ô-liu và cây vả trong vùng Sơ-phê-la, có ông Ba-an Kha-nan người Ghe-đe. Phụ trách kho dự trữ dầu, có ông Giô-át. 29 Phụ trách bò bê chăn trong đồng Sa-rôn, có ông Sia-tai người Sa-rôn; phụ trách bò bê trong các thung lũng, có ông Sa-phát, con ông Át-lai. 30 Phụ trách lạc đà, có ông Ô-vin người Ít-ma-ên. Phụ trách lừa, có ông Giéc-đơ-gia-hu người Mê-rô-nốt. 31 Phụ trách chiên dê, có ông Gia-dít người Ha-ga. Tất cả các người này đều là những viên chức phụ trách tài sản thuộc về vua Ða-vít.
32 Ông Giơ-hô-na-than, cậu của vua Ða-vít, là cố vấn, một con người sắc sảo và trí thức; chính ông cùng với ông Giơ-khi-ên, con ông Khác-mô-ni, lo cho các con của vua. 33 Ông A-khi-thô-phen làm cố vấn cho vua. Ông Khu-sai người Ác-ki là bạn thân của vua. 34 Sau ông A-khi-thô-phen là ông Giơ-hô-gia-đa, con ông Bơ-na-gia-hu, và ông Ép-gia-tha; ông Giô-áp làm tổng chỉ huy quân đội hoàng gia.
CHIA SẺ

     Mỗi một đơn vị có 24.000 người Ít-ra-en phục vụ một tháng trong một năm. Để xoay vòng hết thì số người trong lực lượng quân đội sẽ là 288.000 người, và họ có 11 tháng được về nhà, thời gian phục dịch là một tháng. Có tất cả 12 vị tướng, trong số đó có 8 vị từ chi tộc Giu-đa, chi tộc của vua Đa-vít.
Thiên Chúa đã hứa với Áp-ra-ham hậu duệ của ông sẽ lớn lao đến ni ông không thể đếm được. Tuy nhiên, Đa-vít ủy quyền cho Giô-áp thử làm điều này, dù Giô-áp đã dừng lại chỉ trong một thời gian ngắn trong n lực thống kê số người trong dân.
Chúng ta còn thấy một danh sách khác của nhóm mười hai. Họ là những người quản lý của hoàng gia. Nếu để ý bạn sẽ thấy trong số này không phải tất cả đều là những người Do thái.
Trong số những người phụ trách kho dự trữ dầu, mà tên của ông ta là Giô-áp chắc chúng ta lướt qua và chẳng nhớ nổi (c.28). Dầu là biểu tượng của Thần Khí. Thần khí của Thiên Chúa được đặt trong chúng ta và phải được bảo vệ kho tàng này cách cẩn thận. Mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm bảo vệ kho tàng này. Trong thư 2Cr 4:7 còn nói rõ rằng kho tàng này đựng trong bình sành dễ vỡ. Trong thời bấy giờ, người phụ trách kho dầu cũng là người giữ ánh sáng cho Ít-ra-en. Trong năm Đức Tin này, bạn sẽ làm gì để giữ ánh sáng cho chính bản thần mình và chiếu sáng cho những người chưa biết Chúa ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC