Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

CHƯƠNG 01 - NƠ-KHE-MI-A

 Ơn gọi của ông Nơ-khe-mi-a: sứ mạng của ông đối với Giu-đa
1 Ðây là truyện ông Nơ-khe-mi-a, con ông Kha-khan-gia.Tháng Kít-lêu, năm thứ hai mươi, khi tôi đang ở thành Su-san,
2 thì một người anh em của tôi là Kha-na-ni từ miền Giu-đa cùng đến với một vài người. Tôi hỏi thăm về những người Do-thái thoát nạn, những người sống sót sau thời gian tù đày, và hỏi thăm về Giê-ru-sa-lem. 3 Họ nói với tôi: "Ở miền đó, những người sống sót sau thời gian tù đày đang thật là khốn khổ nhục nhằn. Tường thành Giê-ru-sa-lem bị phá đổ, cửa thành bị đốt cháy." 4 Nghe các lời ấy xong, tôi ngồi xuống mà khóc, buồn bã suốt mấy ngày liền như người chịu tang, ăn chay cầu nguyện trước nhan Thiên Chúa các tầng trời.
5 Tôi nói: "Ôi lạy Ðức Chúa, Thiên Chúa các tầng trời, Thiên Chúa cao cả và đáng sợ! Ngài là Ðấng giữ Giao Ước và tỏ lòng nhân nghĩa với những ai yêu mến Ngài và tuân giữ các mệnh lệnh của Ngài. 6 Xin lắng tai nghe và ghé mắt nhìn mà nhậm lời cầu nguyện của con là tôi tớ Ngài giờ đây dâng lên trước Tôn Nhan, lời cầu nguyện mà ngày đêm con dâng lên Ngài cho các tôi tớ Ngài là con cái Ít-ra-en. Con thú nhận tội lỗi của con cái Ít-ra-en, vì chúng con đã phạm tội làm mất lòng Chúa. Con và tổ tiên con, chúng con đã phạm tội. 7 Chúng con đã tệ bạc với Ngài, chúng con đã không tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ và quyết định mà Ngài đã truyền cho ông Mô-sê, tôi trung của Ngài. 8 Xin nhớ lại lời Ngài đã truyền cho ông Mô-sê, tôi trung của Ngài, rằng: "Các ngươi mà bất trung, thì Ta sẽ phân tán các ngươi giữa các dân tộc; 9 nhưng nếu các ngươi trở về với Ta, nếu các ngươi tuân giữ các mệnh lệnh của Ta và đem ra thực hành, cho dù trong các ngươi có những người bị biệt xứ đến tận chân trời đi nữa, thì từ đó Ta sẽ tập họp lại mà đưa về nơi Ta đã chọn cho Danh Ta ngự." 10 Họ là các tôi tớ của Ngài, là dân mà Ngài đã giơ cánh tay mạnh mẽ uy quyền chuộc lấy. 11 Ôi lạy Chúa, xin lắng tai nghe lời cầu nguyện của tôi tớ Ngài đây và lời cầu nguyện của các tôi tớ Ngài là những kẻ tìm được hạnh phúc trong niềm kính sợ Danh Ngài. Xin cho tôi tớ của Ngài đây hôm nay được thành công và đắc sủng trước mặt con người này!"
Bấy giờ, tôi đang làm quan chước tửu của nhà vua.
CHIA SẺ
Sự căng thẳng lớn lao (1-3). Nơ-khe-mi-a đã vui vì sự an toàn và uy tín trong tư cách là người hầu rượu của nhà vua, vì thế chẳng có lý do gì liên quan với bản thân khi ông đặt vấn đề về những nhu cầu của dân chúng cách xa ông hàng trăm km. Nhưng ông đã yêu mến Giê-ru-sa-lem và quan tâm đến phúc lợi của người dân mình (Gr 15:5). Bạn sẽ phản ứng như thế nào khi biết rằng những người khác đang bị tổn thương?
Thiên Chúa lớn lao (4-9). Nơ-khe-mi-a là một con người cầu nguyện; bạn sẽ tìm thấy mười lần cầu nguyện của ông trong cuốn sách này (14tt; 2:4; 4:4; 5:19; 6:9, 14; 13:14, 22, 29, 31). Ông đã tin vào sức mạnh của Thiên Chúa (1:5; 4:14; 8:6; 9:32) Đấng đã giữ những lời hứa của Ngài, đã tha thứ tội lỗi, và đã giúp dân Ngài khi họ kêu lên Ngài. Giống như Et-ra trước ông, Nơ-khi-mi-a đã đồng hóa chính mình với những người tội nhân và đau khổ của đất nước (Et 9:5tt). Chính qua đời sống cầu nguyện giúp Nơ-khe-mi-a biết sự vĩ đại của Thiên Chúa và biết con người tội lỗi của mình. Đời sống cầu nguyện của bạn có giúp cho bạn khám phá gì về Thiên Chúa và con người của mình?
Quyền lực lớn lao (10-11). Nơ-khi-mi-a đã làm nhiều hơn là cầu nguyện và khóc lóc; ông đã đặt mình sẵn sàng để Thiên Chúa hoàn tất công việc của Ngài. Ông đã lệ thuộc vào sức mạnh lớn lao của Thiên Chúa để Ngài hoạt động nơi ông và qua ông (Ep 3:20-21). Ông đã không chỉ hài lòng để nhận được câu trả lời trong cầu nguyện: ông đã muốn trở thành câu trả lời cho lời cầu nguyện. Bạn có sẵn sàng nếu Thiên Chúa sử dụng bạn để nên câu trả lời cho những lời cầu xin của một ai đó?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC