Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013

CHƯƠNG 34 - SỬ BIÊN NIÊN 2

4. Cuộc Cải Cách Dưới Triều Vua Giô-Si-Gia-Hu
Tổng quát về triều đại Giô-si-gia-hu (2 V 22:1-2)
1 Giô-si-gia-hu lên làm vua khi được tám tuổi, và trị vì ba mươi mốt năm ở Giê-ru-sa-lem. 2 Vua đã làm những điều ngay chính trước mắt Ðức Chúa và đi theo đường lối vua Ða-vít,
tổ tiên vua; vua không đi trệch bên phải bên trái.
Những cuộc cải cách đầu tiên
3 Năm thứ tám triều đại của vua, lúc còn là một thanh niên, vua bắt đầu tìm kiếm Thiên Chúa của vua Ða-vít, tổ tiên vua; và năm thứ mười hai, vua bắt đầu thanh tẩy xứ Giu-đa và thành Giê-ru-sa-lem, loại ra khỏi đó các tế đàn, các cột thờ, các tượng tạc tượng đúc. 4 Trước sự chứng kiến của vua, người ta triệt hạ các tế đàn kính thần Ba-an; còn bàn thờ dâng hương trên các tế đàn ấy, vua chặt nát ra; các cột thờ, các tượng tạc tượng đúc bằng đồng vua đập tan, nghiền thành mảnh vụn, rồi ném lên mộ những kẻ đã cúng tế các tượng ấy. 5 Vua đốt xương các tư tế trên các tế đàn kính các tượng ấy, rồi thanh tẩy xứ Giu-đa và thành Giê-ru-sa-lem. 6 Trong các thành của các chi tộc Mơ-na-se, Ép-ra-im, Si-mê-ôn, cho đến Náp-ta-li, cũng như lãnh thổ bị chiếm đóng chung quanh các chi tộc này, 7 vua triệt hạ các tế đàn, các cột thờ; còn các tượng tạc, vua chặt ra, rồi nghiền thành mảnh vụn. Trong khắp Ít-ra-en, vua chặt tất cả các bàn thờ dâng hương, rồi trở về Giê-ru-sa-lem.
Công trình tu bổ Ðền Thờ (2 V 22:3-7)
8 Năm thứ mười tám triều đại của vua, sau khi thanh tẩy xứ sở và Nhà Ðức Chúa, vua sai ông Sa-phan, con ông A-xan-gia-hu, ông Ma-a-xê-gia-hu tổng đốc Giê-ru-sa-lem và ông Giô-ác, con viên quản lý văn khố Giô-a-khát, đi trùng tu Nhà Ðức Chúa, Thiên Chúa của vua. 9 Họ đến gặp thượng tế Khin-ki-gia-hu, mang theo số bạc dâng vào Nhà Thiên Chúa, mà các thầy Lê-vi canh cửa đã nhận được từ tay những người thuộc các chi tộc Mơ-na-se, Ép-ra-im và từ khắp nơi trong Ít-ra-en, cũng như toàn cõi Giu-đa, Ben-gia-min và các dân cư ở Giê-ru-sa-lem. 10 Họ trao số bạc đó cho những người lo việc sửa chữa, những người được đặt lên lo việc Nhà Ðức Chúa. Những người này trả công cho thợ để sửa chữa và trùng tu Nhà Ðức Chúa, 11 lại cũng trao bạc cho các thợ mộc và thợ xây nhà để mua đá đẽo và gỗ làm xà, làm rầm thay vào các gian nhà các vua Giu-đa đã để hư hại.
12 Những người thợ này hành động liêm chính. Họ làm việc dưới quyền những người có trách nhiệm hướng dẫn; đó là các thầy Lê-vi Gia-khát, Ô-vát-gia-hu, thuộc dòng dõi Mơ-ra-ri, và các ông Dơ-khác-gia và Mơ-su-lam thuộc dòng dõi Cơ-hát. Các thầy Lê-vi là những người chơi thạo các nhạc khí 13 đứng trông coi những phu khuân vác và hướng dẫn mọi công nhân, mỗi người tuỳ theo khả năng nghề nghiệp của mình. Trong số các thầy Lê-vi, có những người làm ký lục, lục sự và giữ cửa.
Tìm thấy sách Luật (2 V 22:8-13)
14 Ðang lúc người ta lấy số bạc đã dâng vào Nhà Ðức Chúa ra, thì tư tế Khin-ki-gia-hu thấy sách Luật của Ðức Chúa đã được ban qua ông Mô-sê. 15 Ông Khin-ki-gia-hu lên tiếng nói với ký lục Sa-phan: "Tôi đã tìm thấy sách Luật trong Nhà Ðức Chúa." Rồi ông Khin-ki-gia-hu trao sách ấy cho ông Sa-phan. 16 Ông Sa-phan đem về cho vua và thưa rằng: "Tất cả những gì vua ký thác cho bề tôi thì họ đang thi hành. 17 Họ đã xuất số bạc tìm thấy trong Nhà Ðức Chúa cho những người phụ trách, những người lo việc sửa chữa." 18 Rồi ký lục Sa-phan báo tin cho vua như sau: "Tư tế Khin-ki-gia-hu đã đưa cho tôi một cuốn sách." Sau đó, ông Sa-phan đọc sách trước mặt vua.
19 Nghe những lời ghi chép trong sách Luật, vua xé áo mình ra, 20 rồi truyền lệnh sau đây cho ông Khin-ki-gia-hu, cho ông A-khi-cam, con ông Sa-phan, cho ông Áp-đôn, con ông Mi-kha, cho ký lục Sa-phan và ông A-xa-gia, tôi tớ của vua: 21 "Hãy đi thỉnh ý Ðức Chúa cho ta, cho số sót còn lại trong Ít-ra-en và trong Giu-đa về những lời ghi chép trong sách đã tìm thấy đây, vì Ðức Chúa đã bừng bừng nổi cơn thịnh nộ chống lại chúng ta, bởi lẽ tổ tiên chúng ta đã không giữ lời Ðức Chúa mà làm theo mọi điều đã được ghi chép trong sách này."
Lời sấm của nữ ngôn sứ (2 V 22:14-20)
22 Ông Khin-ki-gia-hu và những người vua đã chỉ định, đi gặp nữ ngôn sứ Khun-đa, vợ người phụ trách phòng lễ phục là ông Sa-lum, con ông Toóc-hát, cháu ông Khát-ra; bà ở tại khu vực phụ thuộc thành Giê-ru-sa-lem. Họ đã thưa chuyện với bà như lệnh vua truyền. 23 Rồi bà bảo họ: "Ðức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này: "Hãy nói với người đã cử ngươi đến gặp ta: 24 Ðức Chúa phán thế này: Ta sắp giáng hoạ xuống nơi đó, xuống dân cư ở nơi đó, giáng tất cả những lời nguyền rủa đã được ghi chép trong sách mà người ta đã đọc trước mặt vua Giu-đa. 25 Vì chúng đã bỏ Ta và đã đốt hương kính các thần khác để trêu giận Ta bằng mọi việc tay chúng làm; cơn thịnh nộ của Ta sẽ trút xuống nơi này và cơn thịnh nộ đó sẽ khôn nguôi. 26 Các ông hãy nói thế này với vua Giu-đa đã sai các ông đi thỉnh ý Ðức Chúa: Ðức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này: Những lời mà ngươi đã nghe... 27 vì ngươi đã mềm lòng và hạ mình trước nhan Thiên Chúa, khi nghe những lời Ta đã nói chống lại nơi đó và dân cư ở đó, vì ngươi đã hạ mình trước nhan Ta, đã xé áo mình ra và khóc lóc trước nhan Ta, thì Ta, Ta cũng đã nghe, sấm ngôn của Ðức Chúa. 28 Này Ta sẽ cho ngươi sum họp với tổ tiên ngươi, ngươi sẽ được bình yên sum họp nơi phần mộ ngươi. Mắt ngươi sẽ không thấy gì về tất cả tai hoạ Ta sắp giáng xuống nơi này." Họ đã trình lại cho vua câu trả lời ấy.
Tái lập giao ước (2 V 23:1-20)
29 Vua sai người tập hợp tất cả kỳ mục của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem lại. 30 Rồi cùng với mọi người Giu-đa và dân cư ở Giê-ru-sa-lem, cũng như các tư tế, các thầy Lê-vi và toàn dân từ người lớn nhất đến người nhỏ nhất. Vua lên nhà Ðức Chúa, đọc cho họ nghe tất cả các lời trong sách Giao Ước đã tìm thấy trong Nhà Ðức Chúa. 31 Ðứng trên bệ cao vua lập giao ước trước nhan Ðức Chúa, cam kết đi theo Ðức Chúa và hết lòng hết dạ tuân giữ các mệnh lệnh, chỉ thị và quy tắc của Người, để thi hành các khoản Giao Ước được ghi chép trong sách đó. 32 Vua truyền cho tất cả những người đang có mặt ở Giê-ru-sa-lem và Ben-gia-min phải tuân hành; dân cư ở Giê-ru-sa-lem giữ đúng Giao Ước của Thiên Chúa, Thiên Chúa của tổ tiên họ. 33 Vua Giô-si-gia-hu loại bỏ tất cả những điều ghê tởm ra khỏi đất đai thuộc con cái Ít-ra-en và bắt buộc tất cả những ai đang ở Ít-ra-en phải phụng thờ Ðức Chúa, Thiên Chúa của họ. Trong suốt đời vua, họ đã không rời bỏ Ðức Chúa, Thiên Chúa của tổ tiên họ.
CHIA SẺ
Tìm Sách. Kho tàng quý giá nhất mà bạn có không phải là tiền bạc, nhưng Lời Chúa, mà thường bị “lạc” ở giữa những “vật bỏ đi” chất đống trong nhà bạn. Lời Chúa có phải là kho tàng của bạn ? (x. Tv 119:14, 72,127, 162.) Phải chăng Lời đang bị “chôn vùi” ở một nơi nào đó ?
Đọc Sách. Lời Chúa không phải là di tích để chiêm ngắm trong bảo tàng tôn giáo. Họ đã không đặt Sách Thánh lại ở nơi thích hợp trong Đền Thờ. Đúng hơn, họ đã đọc Sách Thánh một cách công khai và tôn kính Sách như Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Bạn theo chương trình Hành Hương đến nay vẫn giữ thói quen đọc mỗi chương Lời Chúa hằng ngày ? Đâu là những khó khăn khi theo chương trình này ?
Tuân giữ theo Sách. Nhà vua đã run sợ trước Lời Chúa (Is 66:2) và ngay tức khắc gửi sứ điệp của Thiên Chúa. Luôn luôn có những điều mới mẻ khi bạn đọc Kinh Thánh và tìm kiếm ý Ngài. Bạn có khám phá ra những gì mới mẻ để áp dụng cho cuộc sống hiện tại của mình ?
Chia sẻ Sách. Nhà vua tập hợp dân chúng tại Đền Thờ để nghe Lời Chúa (c. 29-30). Thật là tốt khi trở nên người lãnh nhận Lời, nhưng điều cũng đáng quý khi chuyển giao và chia sẻ Lời cho những người khác (1Ths 1:6-10). Chia sẻ những kinh nghiệm mình có được khi tiếp xúc với Lời là một lời mời gọi quan trọng. Trong phần chia sẻ rất ít người tham gia, Talitha Kum là một trong số ít người tham gia trong việc chia sẻ, đâu là những khó khăn đối với bạn để chia sẻ những kinh nghiệm mình có với những người trong nhóm ?
Chọn lựa sống theo Lời. Nhà vua và dân chúng đã làm một giao ước với Đức Chúa và chọn lựa vâng theo Ngài một cách công khai. Cuối cùng, kết quả của việc hiểu biết Sách Thánh phải được tuân giữ và phục vụ Lời Ngài, một sự cam kết sống động theo Lời của Thiên Chúa. Mỗi ngày sống của bạn có được định hướng theo Lời mà bạn vẫn đọc trong chương trình Hành Hương, vẫn nghe trong phụng vụ ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC