Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014

CHƯƠNG 23 - GIÊ-RÊ-MI-A

Lời sấm loan báo Ðấng Cứu Thế
Vị vua tương lai
1 Khốn thay những mục tử làm cho đoàn chiên Ta chăn dắt phải thất lạc và tan tác - sấm ngôn của Ðức Chúa - 2 Vì thế, Ðức Chúa, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau để lên án các mục tử, những người chăn dắt dân Ta: chính các ngươi đã làm cho đoàn chiên của Ta phải tan tác; các ngươi đã xua đuổi và chẳng lưu tâm gì đến chúng. Này Ta sẽ để ý đến các hành vi gian ác của các ngươi mà trừng phạt các ngươi - sấm ngôn của Ðức Chúa. 3 Chính Ta sẽ quy tụ đoàn chiên Ta còn sót lại từ khắp mọi miền Ta đã xua chúng đến. Ta sẽ đưa chúng về đồng cỏ của chúng; chúng sẽ sinh sôi nảy nở thật nhiều. 4 Ta sẽ cho xuất hiện các mục tử để lãnh đạo chúng; họ sẽ chăn dắt chúng. Chúng sẽ không còn phải hãi hùng, kinh khiếp và bị bỏ rơi nữa. Sấm ngôn của Ðức Chúa.
5 Này, sẽ tới những ngày - sấm ngôn của Ðức Chúa -
Ta sẽ làm nẩy sinh cho nhà Ða-vít
một chồi non chính trực.
Vị vua lên ngôi trị vì sẽ là
người khôn ngoan tài giỏi
trong xứ sở, vua sẽ thi hành điều chính trực công minh.
6 Thời bấy giờ, Giu-đa sẽ được cứu thoát,
Ít-ra-en được sống yên hàn.
Danh hiệu người ta tặng vua ấy
sẽ là: "Ðức Chúa, sự công chính của chúng ta."
7 Vì thế, này đây sẽ tới những ngày - sấm ngôn của Ðức Chúa - người ta không còn nói như sau nữa: "Nhân danh Ðức Chúa hằng sống, Ðấng đưa con cái Ít-ra-en lên khỏi đất Ai-cập!", 8 nhưng sẽ nói: "Nhân danh Ðức Chúa hằng sống, Ðấng đã đưa dòng dõi nhà Ít-ra-en lên khỏi đất phương Bắc và khỏi mọi miền đất Người đã xua họ đến, để họ được cư ngụ trên đất của họ!"
Tập sách nhỏ lên án các ngôn sứ giả
9 Về các ngôn sứ: Tâm can tôi tan nát, xương cốt tôi rã rời.
Tôi nên như người say, nên như người bứ rượu,
cũng chỉ vì Ðức Chúa, vì thánh ngôn của Người.
10 Xứ sở đầy dẫy quân ngoại tình;
quả thế, vì một lời nguyền rủa mà xứ sở phải tang tóc,
mà các bãi chăn súc vật trong hoang địa phải héo khô.
Chúng chỉ mau chân chạy theo chuyện gian tà
và mạnh tay làm điều bất chính.
11 Quả thế, cả ngôn sứ lẫn tư tế đều là quân vô đạo;
ngay trong Nhà của Ta, Ta cũng thấy điều gian ác của chúng.
Sấm ngôn của Ðức Chúa.
12 Vì thế, đường chúng đi trở nên trơn trượt;
chúng bị đẩy vào nơi tăm tối mịt mù và té nhào trong đó.
Vì Ta sẽ khiến tai hoạ ập xuống trên chúng,
vào năm chúng bị trừng phạt. Sấm ngôn của Ðức Chúa.
13 Nơi các ngôn sứ ở Sa-ma-ri, Ta đã thấy chuyện điên rồ:
Chúng đã tuyên sấm nhân danh Ba-an
và làm cho Ít-ra-en, dân Ta, bị lầm lạc.
14 Còn nơi các ngôn sứ ở Giê-ru-sa-lem,
Ta đã thấy điều ghê tởm:
chúng phạm tội ngoại tình và sống trong dối trá;
chúng tiếp tay cho bọn gian tà,
đến nỗi chẳng ai từ bỏ điều gian ác mà trở lại.
Ðối với Ta, tất cả bọn chúng khác nào Xơ-đôm,
và dân cư trong thành cũng giống như Gô-mô-ra.
15 Vì vậy, để lên án các ngôn sứ ấy,
Ðức Chúa các đạo binh phán như sau:
Này Ta sắp bắt chúng ngậm ngải
và uống nước ngâm thuốc độc,
bởi vì chính từ các ngôn sứ ở Giê-ru-sa-lem
mà sự vô đạo đã lan tràn khắp xứ.
16 Ðức Chúa các đạo binh phán như sau:
đừng nghe lời các ngôn sứ tuyên sấm,
chúng phỉnh phờ các ngươi;
điều chúng nói chỉ là thị kiến do tưởng tượng,
chứ không phải do miệng Ðức Chúa phán ra.
17 Chúng dám nói với những kẻ khinh miệt Ta:
"Ðức Chúa phán: anh em sẽ được bình an!"
Và với những kẻ lòng chai dạ đá:
"Tai hoạ chẳng bao giờ ập xuống anh em!"
18 Nhưng ai đã được họp bàn với Ðức Chúa,
để chứng kiến và nghe lời Người?
Ai đã chú ý và nghe theo lời Người?
19 Này trận cuồng phong của Ðức Chúa,
cơn thịnh nộ của Người bừng lên,
cơn dông tố quay cuồng, nó ập xuống đầu quân gian ác.
20 Cơn lôi đình của Ðức Chúa sẽ không nguôi
cho đến khi Người thực hiện và hoàn tất
mọi điều lòng Người đã quyết định.
Ðiều ấy, các ngươi sẽ hiểu rõ sau này.
21 Ta đã không phái các ngôn sứ ấy đi, thế mà chúng lại chạy!
Ta đâu có bảo chúng, thế mà chúng lại nói tiên tri!
22 Cuộc họp bàn của Ta, giả như chúng có mặt,
thì chúng đã công bố lời Ta muốn nói cho dân,
chúng đã giúp dân bỏ đường tà mà trở lại
và bỏ các hành vi gian ác đã làm.
23 Phải chăng Ta chỉ là Thiên Chúa khi ở gần,
chứ không phải Thiên Chúa khi ở xa?
Sấm ngôn của Ðức Chúa.
24 Có ai ẩn mình trong nơi bí mật
mà Ta lại không thấy. Sấm ngôn của Ðức Chúa.
Ta lại không làm cho trời đất đầy tràn hay sao?
Sấm ngôn của Ðức Chúa.
25 Ta đã nghe các ngôn sứ nhân danh Ta mà tuyên sấm dối trá rằng: "Tôi chiêm bao! Tôi đã chiêm bao!" 26 Cho tới bao giờ trong hàng ngôn sứ còn có những kẻ tuyên sấm dối trá, những kẻ tuyên sấm điều giả dối do lòng nghĩ tưởng ra. 27 Chúng kể cho nhau nghe những giấc chiêm bao có ý làm cho dân Ta quên bẵng danh Ta, giống như cha ông chúng đã quên danh Ta mà nhớ Ba-an! 28 Ngôn sứ có chiêm bao thì cứ thuật lại giấc chiêm bao, còn người đón nhận lời Ta, thì hãy trung thành nói lại lời Ta!
Rơm với lúa có gì chung nhau không?
Sấm ngôn của Ðức Chúa.
29 Lời của Ta lại chẳng giống như lửa,
chẳng giống như búa đập tan tảng đá sao?
Sấm ngôn của Ðức Chúa.
30 Vì thế, này Ta chống lại các ngôn sứ ăn cắp lời của Ta phán với kẻ này người kia - sấm ngôn của Ðức Chúa. 31 Này Ta chống lại các ngôn sứ dùng ba tấc lưỡi của mình mà tuyên sấm - sấm ngôn của Ðức Chúa. 32 Này Ta chống lại những kẻ dựa vào những giấc chiêm bao dối trá mà tuyên sấm - sấm ngôn của Ðức Chúa. Chúng kể lại những giấc chiêm bao và làm cho dân Ta lầm lạc vì những điều dối trá cùng những chuyện khoác lác ba hoa của chúng. Chính Ta, Ta đã không phái chúng đi, cũng chẳng truyền lệnh cho chúng; đối với dân này, chúng thật vô tích sự. Sấm ngôn của Ðức Chúa.
33 Và khi dân này hay một ngôn sứ hoặc một tư tế hỏi ngươi: "Cái gì là gánh nặng của Ðức Chúa?", ngươi sẽ trả lời chúng: "Chính các ngươi là gánh nặng, và Ta sẽ quẳng các người đi, sấm ngôn của Ðức Chúa!"
34 Và ngôn sứ hay tư tế hoặc kẻ nào trong dân nói: "Gánh nặng của Ðức Chúa!" thì Ta sẽ trừng phạt nó và nhà nó. 35 Các ngươi hãy bảo nhau thế này: "Ðức Chúa trả lời sao?" và "Ðức Chúa phán dạy điều chi?" 36 Còn "Gánh nặng của Ðức Chúa", các ngươi không được nói đến nữa, vì lời của ai sẽ là gánh nặng cho người ấy, bởi vì các người đã làm biến nghĩa lời của Thiên Chúa hằng sống, Ðức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa chúng ta! 37 Ngươi sẽ nói với ngôn sứ ấy như sau: "Ðức Chúa trả lời sao?" hoặc "Ðức Chúa phán dạy điều chi?" 38 Nhưng nếu các ngươi nói: "Gánh nặng của Ðức Chúa!", thì Ðức Chúa phán như sau: Vì các ngươi nói: "Gánh nặng của Ðức Chúa!" dù Ta đã sai người đến bảo các ngươi rằng: Các ngươi đừng nói: "Gánh nặng của Ðức Chúa!" 39 thì này Ta sẽ bốc các ngươi lên và quẳng các ngươi cũng như thành Ta đã ban cho các ngươi và cha ông các ngươi cho khuất mặt Ta. 40 Ta sẽ để cho các ngươi phải sỉ nhục muôn đời, phải bẽ bàng mãi mãi không thể nào quên. 
CHIA SẺ

Thiên Chúa mong đợi những người lãnh đạo dân Ngài trở nên những mục tử nhân ái, hướng dẫn, và chăm sóc cho họ. Nhưng những mục tử nhà Giu-đa vào thời đó là những người ích kỷ và bất trung với giao ước của Ngài.
Những vị vua (c.1-8) sát hại dân và đã không bảo vệ họ hay nâng đỡ họ. Nhưng một ngày nào đó Vua của Thiên Chúa sẽ thâu tập họ và thiết lập vương quốc của Ngài trong sự chính trực. Ngày hôm nay, chúng ta càng nên giống Đức Giê-su Ki-tô, chúng ta sẽ càng phục vụ những người khác trong yêu thương.
Các tiên tri và các tư tế (c.9-40) đã không cho dân chúng những hướng dẫn thiêng liêng, cũng chẳng thể hiện những gương sáng đạo đức. Dân chúng thiếu vắng sự hướng dẫn thiêng liêng sẽ thiếu sự phân định thiêng liêng và tin vào bất cứ điều gì. Các tiên tri giả bịa đặt những thị kiến của họ và chuyển thông điệp như là những lời sấm của Thiên Chúa. Họ đã không nhận sứ điệp từ Thiên Chúa. Điều họ nói là rơm so với lúa (c.28).
Chẳng ngạc nhiên khi các tiên tri giả lại nổi tiếng! Tâm hồn tội lỗi của con người không muốn bị đốt cháy và bị đập vỡ bởi lửa và búa của Lời Thiên Chúa. Nó chọn lựa rơm thay vì lúa, mặc dù trong rơm chẳng có chút dinh dưỡng nào.
Hãy chắc chắn rằng những ai cho bạn những lời khuyên thiêng liêng là những người được Thiên Chúa gọi, họ là những người đi trong đường lối Chúa, và tuân giữ Lời Ngài. Thậm chí, những giấc mơ của các tiên tri giả cũng trở thành ác mộng. Vậy bạn có hay chọn làm theo lời khuyên của những người nói những điều bạn thích nghe, hay bạn tuân theo những ai nói Lời chân lý của Thiên Chúa ? Bạn có thấy mình cần đến những người như vậy, nghe họ, và nghe được sứ điệp của Thiên Chúa, cho dù bạn thích hay không thích ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC