Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

CHƯƠNG 43 - GIÊ-RÊ-MI-A

1 Sau khi ông Giê-rê-mi-a nói với toàn dân tất cả những lời mà Ðức Chúa, Thiên Chúa của họ, đã tuyên phán, tất cả những lời mà Ðức Chúa, Thiên Chúa của họ, sai ông đến nói với họ, 2 thì ông A-dác-gia con ông Hô-sa-gia, ông Giô-kha-nan con ông Ca-rê-ác và tất cả những con người ngạo mạn ấy liền nói với ông Giê-rê-mi-a: "Ông chỉ nói toàn điều dối trá: Ðức Chúa đâu có sai ông đến nói với chúng tôi: "Ðừng đến Ai-cập mà trú ngụ! 3 Nhưng chính Ba-rúc, con ông Nê-ri-gia, đã xúi ông chống lại chúng tôi để nộp chúng tôi vào tay quân Can-đê cho chúng tôi bị giết và bị bắt đi đày sang Ba-by-lon."
4 Thế là ông Giô-kha-nan con ông Ca-rê-ác và toàn thể các vị chỉ huy quân đội cũng như toàn dân đã không chịu vâng nghe tiếng Ðức Chúa bảo ở lại xứ Giu-đa. 5 Ông Giô-kha-nan con ông Ca-rê-ác và toàn thể các vị chỉ huy quân đội đã đem tất cả những người Giu-đa còn sót lại, những người đã trở về đất Giu-đa từ khắp mọi dân họ bị xua đến, 6 đó là đàn ông, đàn bà, con trẻ, các con gái của vua và mọi người mà Nơ-vu-dác-a-đan đã giao phó cho ông Gơ-đan-gia con ông A-khi-cam cháu ông Sa-phan, kể cả ngôn sứ Giê-rê-mi-a lẫn ông Ba-rúc con ông Nê-ri-gia. 7 Vậy họ đã sang đến Ai-cập bởi vì họ không vâng nghe tiếng Ðức Chúa. Họ đến tận Tác-pan-khết. 
Ông Giê-rê-mi-a báo tin Na-bu-cô-đô-nô-xo xâm lăng Ai-cập
8 Bấy giờ có lời Ðức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a ở Tác-pan-khết rằng: 9 Ngươi hãy bê những tảng đá lớn và trước mắt những người Giu-đa, ngươi hãy vùi xuống nền đất pha vữa ở cửa đền Pha-ra-ô tại Tác-pan-khết. 10 Rồi ngươi hãy nói với chúng: "Ðức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau: Này, Ta sẽ cho vời Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, tôi tớ của Ta đến; Ta sẽ đặt ngai vàng của nó bên trên những tảng đá Ta đã vùi đi, và nó sẽ giương lều trên những tảng đá ấy. 11 Nó sẽ đến đánh phá đất Ai-cập:
Kẻ nào phải chết thì chết!
Kẻ nào phải đi đày thì đi đày!
Kẻ nào bị gươm đâm thì bị gươm đâm!
12 Nó sẽ châm lửa đốt các đền thờ thần Ai-cập; nó sẽ thiêu huỷ và đưa chúng đi đày, nó sẽ quấn lấy đất Ai-cập giống như người mục tử lấy áo mà quấn vào mình, rồi nó sẽ ra khỏi đó bình an. 13 Nó sẽ đập nát các trụ đá của Bết Se-mét trong xứ Ai-cập và thiêu huỷ các đền thờ thần Ai-cập. 
CHIA SẺ

Mọi sự Giê-rê-mi-a nói trước đã thành hiện thực, nhưng họ đã gọi ông là ngôn sứ giả! Một khi bạn đã quyết định bất tuân Thiên Chúa, bạn có thể luôn luôn tìm thấy những lý do để từ chối chân lý của Ngài. Thật là một kinh nghiệm đớn đau cho Ba-rút và Giê-rê-mi-a khi phải chịu đựng những lời vu cáo của những người kiêu căng, những người mà các ngôn sứ đã giúp đỡ trong nhiều năm trời. Nhưng Đức Giê-su đã bị đối xử cùng một cách thức như vậy, vì thế Giê-rê-mi-a đang trải nghiệm “được thông phần đau khổ với Người” (Pl 3:10).
Thiên Chúa đã có những lời cuối cùng: chuyến đi đến Ai-cập như là một hành trình đi đến cái chết. Nơi an toàn duy nhất là ở nơi ý Thiên Chúa. Đội quân mà những người Do thái sợ hãi phải bỏ chạy trốn, chính đội quân đó sẽ sang Ai-cập và xét xử họ bởi vì không ai có thể chạy trốn khỏi những khó khăn.
Mỗi một ngày chúng ta làm rất nhiều những quyết định, có những quyết định sẽ ảnh hưởng cả cuộc đời mình. Khi phải đối diện với những chọn lựa mang tính quyết định, bạn có hay đến với Thiên Chúa và Lời Ngài để tìm kiếm sự đồng thuận cho điều bạn chọn lựa hay đến với Ngài để tìm kiếm ý Ngài trên cuộc đời bạn ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC