Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

CHƯƠNG 45 - GIÊ-RÊ-MI-A

 Lời an ủi ông Ba-rúc
1 Có lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a nói với ông Ba-rúc, con ông Nê-ri-gia, khi ông này viết vào một cuốn sách, những lời trên, do ngôn sứ Giê-rê-mi-a đọc cho, năm thứ tư triều Giô-gia-kim, con vua Giơ-hô-si-gia, làm vua Giu-đa. 2 Ðức Chúa, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán về anh thế này, hỡi Ba-rúc. 3 Anh đã nói: "Khốn thân tôi, vì Ðức Chúa đã chất thêm buồn sầu lên nỗi đau khổ của tôi. Tôi kiệt lực vì than vãn, tôi chẳng tìm được sự an nghỉ!" 4 Anh hãy thưa với Người như sau: Ðức Chúa phán: Này, cái gì Ta đã xây, chính Ta sẽ phá, và cái gì Ta đã trồng, chính Ta sẽ nhổ, và điều đó áp dụng cho toàn cõi đất! 5 Còn ngươi, ngươi cứ đòi những điều to tát; thôi, đừng đòi nữa, vì này Ta sắp giáng tai hoạ xuống trên mọi xác phàm, - sấm ngôn của Ðức Chúa. Về phần ngươi, bất cứ nơi nào ngươi đến, ít ra Ta cũng cho ngươi được an toàn tính mạng."
CHIA SẺ

Chương ngắn này tập trung vào người thư ký trung thành của Giê-rê-mi-a, Ba-rúc, người đã chia sẻ với ngôn sứ những thử thách và buồn sầu. Chương này thuật lại một biến cố mà đã xảy ra với sau khi Ba-rúc đã viết cuốn sách ngôn sứ thứ hai bởi vì Giô-gia-kim đã đốt bản thứ nhất.
Thiên Chúa thấy công việc của bạn. Thật là thất vọng khi Ba-rúc đã nghe rằng mọi điều ông viết đã bay theo làn khói. Khi công việc của bạn và chứng từ của bạn dường như trở nên vô dụng, hãy nhớ rằng bạn làm những điều ấy cho ai.
Thiên Chúa biết những thử thách của bạn. Ba-rúc có thể đã có một cuộc sống dễ dàng hơn, nhưng ông đã chọn để đồng hóa chính mình với một người không được lòng dân chúng nhất trong đất nước. Tại sao? Bởi vì ông đã tin vào Đức Chúa và cậy dựa vào Lời Ngài.
Thiên Chúa nghe những lời của bạn. Giống như bất kỳ tôi tớ nào của Thiên Chúa, Ba-rúc trải qua những ngày khó khăn khi ông cảm thấy mọi sự sụp đổ. Thiên Chúa nghe trong tiếng kêu của Ba-rúc một khát vọng nguy hiểm về “những điều to tát.” Nếu ông không đồng hóa với Giê-rê-mi-a, liệu Ba-rúc sẽ lớn lao như thế nào!
Thiên Chúa đáp ứng những nhu cầu của bạn. Giả như Ba-rúc đã trở nên một con người có địa vị trong vương quốc ? Vương quốc đó ở đâu? Ba-rúc vẫn còn sống và được chăm sóc bởi vì ông có liên hệ với Giê-rê-mi-a. Nếu bạn sắp sửa đi tìm kiếm những điều lớn lao, hãy tìm kiếm chúng vì Thiên Chúa, thay vì cho chính bản thân bạn.
Người anh em của Ba-rúc, Xơ-ra-gia là viên chức trong triều đình (Gr 32:12; 51:59), vì thế ông này có thể đã tìm cách để tiến cử Ba-rúc; nhưng Thiên Chúa đã chọn Ba-rúc làm tôi tớ của Ngài và là tôi tớ của tôi tớ Ngài. Hãy cẩn thận với những khát vọng đi ngược lại với ý Chúa; Thiên Chúa có thể để cho bạn thành công! (x. Mt 20:20-28.) Bạn có tìm kiếm những điều lớn lao cho bản thân, hay mọi việc bạn làm đều để ca tụng, ngợi khen và thờ lạy Thiên Chúa ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC