Thứ Năm, 14 tháng 8, 2014

CHƯƠNG 37 - Ê-DÊ-KI-EN

Những bộ xương khô
1 Tay Ðức Chúa đặt trên tôi. Ðức Chúa dùng thần khí đem tôi ra, đặt tôi giữa thung lũng; thung lũng ấy đầy xương cốt. 2 Người đưa tôi đi ngang, đi dọc giữa chúng. Những xương ấy nằm la liệt trên mặt thung lũng và đã khô đét. 3 Người bảo tôi: "Hỡi con người, liệu các xương này có hồi sinh được không?" Tôi thưa: "Lạy Ðức Chúa là Chúa Thượng, chính Ngài mới biết điều đó." 4 Bấy giờ, Người bảo tôi: "Ngươi hãy tuyên sấm trên các xương ấy; ngươi hãy bảo chúng: Các xương khô kia ơi, hãy nghe lời Ðức Chúa. 5 Ðức Chúa là Chúa Thượng phán thế này với các xương ấy: Ðây Ta sắp cho thần khí nhập vào các ngươi và các ngươi sẽ được sống. 6 Ta sẽ đặt gân trên các ngươi, sẽ khiến thịt mọc trên các ngươi, sẽ trải da bọc lấy các ngươi. Ta sẽ đặt thần khí vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được sống. Bấy giờ, các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Ðức Chúa." 7 Tôi đã tuyên sấm như tôi được lệnh. Vậy có tiếng động khi tôi đang tuyên sấm; có sự rung chuyển và các xương xích lại gần, ăn khớp với nhau. 8 Tôi nhìn thì thấy trên chúng đã có gân; thịt đã mọc lên và da đã trải ra ở bên trên, nhưng thần khí chưa có ở nơi chúng. 9 Người lại bảo tôi: "Ngươi hãy tuyên sấm gọi thần khí; tuyên sấm đi, hỡi con người! Ngươi hãy nói với thần khí: Ðức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Từ bốn phương trời, hỡi thần khí, hãy đến thổi vào những người đã chết này cho chúng được hồi sinh." 10 Tôi tuyên sấm như Người đã truyền cho tôi. Thần khí liền nhập vào những người đã chết; chúng được hồi sinh và đứng thẳng lên: Ðó là cả một đạo quân lớn, đông vô kể.
11 Bấy giờ, Người phán với tôi: Hỡi con người, các xương đó chính là toàn thể nhà Ít-ra-en. Này chúng vẫn nói: "Xương cốt chúng tôi đã khô, hy vọng của chúng tôi đã tiêu tan, chúng tôi đã rồi đời!" 12 Chính vì thế, ngươi hãy tuyên sấm, hãy nói với chúng: Ðức Chúa là Chúa Thượng phán như sau: Hỡi dân Ta, này chính Ta mở huyệt cho các ngươi, Ta sẽ đưa các ngươi lên khỏi huyệt và đem các ngươi về đất Ít-ra-en. 13 Các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Ðức Chúa, khi Ta mở huyệt cho các ngươi và đưa các ngươi lên khỏi huyệt, hỡi dân Ta. 14 Ta sẽ đặt thần khí của Ta vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được hồi sinh. Ta sẽ cho các ngươi định cư trên đất của các ngươi. Bấy giờ, các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Ðức Chúa, Ta đã phán là Ta làm. Ðó là sấm ngôn của Ðức Chúa. 
Giu-đa và Ít-ra-en thành một vương quốc thống nhất
15 Có lời Ðức Chúa phán với tôi rằng: 16 "Phần ngươi, hỡi con người, hãy lấy một miếng gỗ và viết lên đó: "Giu-đa và con cái Ít-ra-en liên minh với nó. Rồi ngươi lại lấy một miếng gỗ khác và viết lên đó: "Giu-se - cây gỗ của Ép-ra-im - và toàn thể nhà Ít-ra-en liên minh với nó. 17 Ðoạn ngươi ráp hai miếng lại với nhau cho thành một miếng duy nhất; chúng chỉ còn là một trong tay ngươi. 18 Khi con cái của dân ngươi hỏi ngươi rằng: "Ông không cho chúng tôi biết ông muốn ám chỉ cái gì sao?, 19 ngươi hãy bảo chúng: Ðức Chúa là Chúa Thượng phán như sau: Này chính Ta sẽ lấy miếng gỗ của Giu-se - đang ở trong tay Ép-ra-im - và các chi tộc Ít-ra-en liên minh với nó, sẽ đặt dựa vào miếng gỗ của Giu-đa; Ta sẽ làm cho chúng thành một miếng gỗ duy nhất và chúng sẽ chỉ là một trong tay Ta.
20 Ngươi hãy cầm lên cho chúng thấy những miếng gỗ mà ngươi đã viết lên đó 21 và bảo chúng: Ðức Chúa là Chúa Thượng phán như sau: Này chính Ta sẽ lấy con cái Ít-ra-en từ giữa các dân tộc chúng đã đi tới. Ta sẽ quy tụ chúng lại từ bốn phương và đưa chúng về đất của chúng. 22 Ta sẽ làm cho chúng thành một dân tộc duy nhất trong xứ, trên các núi Ít-ra-en; tất cả chúng chỉ có một vua duy nhất; chúng sẽ không còn là hai dân tộc, không còn chia thành hai vương quốc. 23 Chúng sẽ không còn ra ô uế vì những ngẫu tượng, những đồ gớm ghiếc và mọi tội ác của chúng nữa. Ta sẽ cứu chúng thoát khỏi mọi nơi chúng đã ở và đã phạm tội; Ta sẽ thanh tẩy chúng. Chúng sẽ là dân của Ta; còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng. 24 Ða-vít, tôi tớ Ta, sẽ làm vua cai trị chúng; sẽ chỉ có một mục tử duy nhất cho chúng hết thảy. Chúng sẽ sống theo các phán quyết của Ta, sẽ tuân giữ các thánh chỉ của Ta và đem ra thực hành. 25 Chúng sẽ định cư trên đất Ta đã ban cho tôi tớ Ta là Gia-cóp, phần đất mà tổ tiên các ngươi đã cư ngụ. Chính chúng và con cháu chúng sẽ định cư mãi mãi trên đó. Ða-vít, tôi tớ Ta, sẽ là ông hoàng lãnh đạo chúng cho đến muôn đời. 26 Ta sẽ lập với chúng một giao ước bình an; đó sẽ là giao ước vĩnh cửu đối với chúng, Ta sẽ định cư chúng, cho chúng sinh sôi nảy nở ra nhiều và đặt thánh điện của Ta ở giữa chúng cho đến muôn đời. 27 Nhà của Ta sẽ ở giữa chúng; Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng và chúng sẽ là dân của Ta. 28 Bấy giờ, các dân tộc sẽ nhận biết chính Ta là Ðức Chúa, Ðấng thánh hoá Ít-ra-en, khi Ta đặt thánh điện của Ta ở giữa chúng cho đến muôn đời. 
CHIA SẺ

Phục sinh (c.1-14). Đất nước dường như chẳng còn niềm hy vọng, giống như một đội quân những xương cốt trong sa mạc. Nhưng Thiên Chúa có thể ban sự sống qua Lời Ngài (c.4,7) và Thần Khí Ngài (c.14; trong tiếng Do thái “hơi thở” cũng có nghĩa là “Thần Khí”). Một ngày nào đó, đất nước Ít-ra-en sẽ được phục sinh về tinh thần và sẽ biết Thiên Chúa của họ.

Hòa giải (c.15-28). Không chỉ đất nước chết chóc được lãnh nhận sự sống, nhưng đất nước chia rẻ cũng được hiệp nhất trong một giao ước hòa bình. Sẽ chẳng còn Ép-ra-im hay Giu-đa, nhưng là một đất nước với một vị vua và một đền thờ.

Chương thứ hai trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô, Thiên Chúa đang làm điều này trong thời đại hôm nay. Ngài đang nâng những người tội nhân lạc lối từ nơi sự chết (Ep 2:1-10) và hòa giải người Do thái với dân ngoại trong một đền thờ (Ep 2:11-22). Những phép lạ tinh thần này sẽ diễn ra khi bạn và tôi chia sẻ Lời ban sự sống trong quyền năng của Thần Khí Chúa.

Hơi thở của Thiên Chúa ban cho con người khi tạo dựng họ (Stk 2:7), thổi vào Lời khi Lời được viết (1 Tm 3:16), và trên cáo môn đệ để củng cố họ cho sứ vụ (Ga 20:22). Ngày hôm nay, Thiên Chúa cũng ban “luồng gió canh tân” cho Giáo hội của Ngài, bạn đón nhận những luồng Sinh Khí mới này như thế nào?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC