Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

CHƯƠNG 9 - Tin Mừng theo Thánh Máccô

 (1) Ðức Giêsu còn nói với họ: "Tôi bảo thật các người: trong số những người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết, trước khi thấy Triều Ðại Thiên Chúa đến, đầy uy lực."
Ðức Giêsu biến đổi hình dạng
(2) Sáu ngày sau, Ðức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. (3) Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. (4) Và ba môn đệ thấy ông Êlia cùng ông Môsê hiện ra đàm đạo với Ðức Giêsu. (5) Bấy giờ, ông Phêrô thưa với Ðức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây, hay quá! Chúng con xin dựng ba cái lều, Thầy một cái, ông Môsê một cái, và ông Êlia một cái".(6) Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng. (7) Và có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: "Ðây là Con Ta Yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người". (8) Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Ðức Giêsu với các ông mà thôi.
Câu hỏi về Ê-li-a
(9) Ở trên núi xuống, Ðức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trừ khi Con Người đã từ cõi chết sống lại. (10) Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu "từ cõi chết sống lại" nghĩa là gì. (11) Các ông hỏi Ðức Giêsu: "Tại sao các kinh sư lại nói ông Êlia phải đến trước?" (12) Người đáp: "Ðúng thế, ông Êlia đến trước để chỉnh đốn mọi sự. Vậy, sao có lời chép về Con Người rằng Người phải chịu nhiều đau khổ và bị kinh chê? (13) Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Êlia đã đến, và họ đã xử với ông theo ý họ muốn, như Sách Thánh đã chép về ông".
Ðức Giêsu chữa người bị quỷ ám mắc bệnh động kinh
(14) Khi Ðức Giêsu và ba môn đệ trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang vây quanh các ông, và các kinh sư tranh luận với các ông. (15) Thấy Ðức Giêsu, lập tức tất cả đám đông kinh ngạc. Họ chạy lại chào Người. (16) Người hỏi các môn đệ: "Anh em tranh luận gì với họ thế?" (17) Một người trong đám đông trả lời: "Thưa Thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng Thầy; cháu bị quỷ câm ám. (18) Bất cứ ở đâu, hễ quỷ nhập vào là vật cháu xuống. Cháu sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ người ra. Tôi đã nói với các môn đệ Thầy để họ trừ tên quỷ đó, nhưng các ông không làm nổi". (19) Người đáp: "Ôi thế hệ cứng lòng, không có lòng tin! Tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Ðem nó lại đây cho tôi". (20)Người ta đem nó lại cho Người. vừa thấy Người, quỷ liền lay nó thật mạnh, nó ngã xuống đất, lăn lộn, sùi cả bọt mép. (21) Người hỏi cha nó: "Cháu bị như thế từ bao lâu rồi?" Ông ấy đáp: "Thưa từ thuở bé. (22) Nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì, thì xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi". (23) Ðức Giêsu nói với ông ta: "Sao lại nói: nếu Thầy có thể? Cái gì cũng có thể, đối với người có lòng tin". (24) Lập tức, cha đứa bé kêu lên: "Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi!" (25) Khi thấy đám đông tuôn đến, Ðức Giêsu quát mắng tên quỷ: "Thần câm điếc kia, Ta truyền cho ngươi: ra khỏi đứa bé và không được nhập vào nó nữa!" (26) Quỷ thét lên, lay nó thật mạnh, rồi ra khỏi. Ðứa bé ra như chết, khiến cho nhiều người nói: "Nó chết rồi!" (27) Nhưng Ðức Giêsu cầm lấy tay nó, đỡ nó dậy, và nó đứng lên. (28) Khi Người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng Người: "Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?" (29) Người đáp: "Giống quỷ ấy chỉ trừ được bằng lời cầu nguyện thôi".

Ðức Giêsu loan báo lần thứ hai cuộc Thương Khó và Phục Sinh
(30) Ðức Giêsu và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Galilê. Nhưng Ðức Giêsu không muốn có ai biết,(31) vì Người đang dạy các môn đệ rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và Người bị giết chết, rồi sau ba ngày Người sẽ sống lại." (32) Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.
Ai là người lớn hơn hết?
(33) Sau đó, Ðức Giêsu và các môn đệ đến thành Caphácnaum. Khi về tới nhà, Ðức Giêsu hỏi các ông: "Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy?" (34) Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. (35) Rồi Ðức Giêsu ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người." (36) Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: (37) "Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Ðấng đã sai Thầy".
Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta
(38) Ông Gioan nói với Ðức Giêsu: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta". (39) Ðức Giêsu bảo :"Ðừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. (40) Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.
Bác ái đối với môn đệ
(41) "Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Ðấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.
Ðừng làm cớ cho người khác và cho mình sa ngã
(42) "Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. (43) Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt. [44] (45) Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục, [46] (47) Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, (48) nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt. (49) Quả thật, ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối. (50) Muối là cái gì tốt. Nhưng muối mà hết mặn, thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hoà thuận với nhau".
CHIA SẺ

Hãy xem xét một số những nghịch lý trong đời sống của người Kitô hữu.

Vinh quang nhờ đau khổ (c.1–13). Điều đã xảy ra trên Núi Biến Hình là một sự xác chuẩn cho chứng từ mà Phêrô đã đưa. Nhưng đó cũng là một mặc khải về vinh quang của Thập giá (Gl 6:14). Trước hết là đau khổ, sau đó là vinh quang. Khi bạn đọc thư thứ nhất của Phêrô, bạn khám phá ra rằng Phêrô đã học nhuyễn bài học này (1:6–8, 11; 4:12–16; 5:1, 10). Satan trao cho bạn vinh quang mà không có đau khổ (Mt 4:8–10), nhưng nó lại kết thúc với đau khổ mà không có vinh quang. Có những đau khổ nào từng xảy ra với bạn trong quá khứ và giờ đây khi bạn nhìn lại, bạn có thấy sự khác biệt nào giữa hai thời điểm ? Bạn có đang đối diện với một khó khăn nào và bạn bị cám dỗ giải quyết nó bằng con đường dễ dàng ?

Chiến thắng nhờ thất bại (c.14–29). Thất bại của họ trong việc chữa lành cho em bé trai đã làm cho Ngài buồn lòng, đã hỗ trợ cho kẻ thù, và tước mất vinh quang của Thiên Chúa. Chín người môn đệ ở lại đã sao nhãng những kỷ luật trong đời sống thiêng liêng và họ đã mất sức mạnh đã được ban cho (c.29; 6:7). Khi bạn thấy mình bị thua cuộc, quay lại với Ngài để chiến thắng và khám phá ra bạn lạc lối ở đâu. Những nguyên nhân nào đưa tôi đến những tội tôi phạm thường xuyên, những tội tôi cứ phải xưng đi xưng lại trong tòa giải tội? Tôi đã làm gì để tránh những nguyên nhân này ?

 Nên cao cả nhờ phục vụ (c.30–41). Đây là đoạn then chốt trong tin mừng Maccô, bởi vì nó nhấn mnạh đến tầm quan trọng của việc phục vụ. Đừng nhắm đến sự vĩ đại nơi con người; nên nhắm đến việc trở nên giống Đức Giêsu Kitô. Đừng có so sánh bạn với những người phục vụ khác (c.38-41); so sánh bạn với chính Ngài. Tôi hãy xem lại cách tôi vẫn nghe và sống Lời Chúa. Tôi có thực sự lắng nghe và sống điều Chúa Giêsu dạy không? Làm thế nào để tôi có thể lắng nghe và sống Lời Người dạy khi mắt tôi không hề "thấy" Người ?


Được nhờ thua cuộc (c.42–50). Nếu bạn nuông chiều tội trong đời sống mình, bạn sẽ mất đặc tính “muối” nơi bạn và không có khả năng ảnh hưởng trên những người khác vì Đức Kitô. Giải quyết một cách tận căn tội như là người phẫu thuật giải quyết những khối u ưng thư. Bạn được nhờ thua. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi đã làm những gương xấu nào mà có thể gây ra sự "lung lay đức tin" của người khác ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC