Chủ Nhật, 8 tháng 2, 2015

CHƯƠNG 17 - Tin Mừng theo Thánh Gioan

 Lời cầu nguyện của Ðức Giêsu
(1) Nói thế xong, Ðức Giêsu ngước mắt lên trời và nói rằng:
"Lạy Cha, giờ đã đến!
Xin Cha tôn vinh Con Cha
để Con Cha tôn vinh Cha,
(2) Thật vậy, Cha đã ban cho Người
quyền trên mọi phàm nhân
là để Người ban sự sống đời đời
cho tất cả những ai
Cha đã ban cho Người.
(3) Mà sự sống đời đời
đó là họ nhận biết Cha,
Thiên Chúa duy nhất và chân thật,
và nhận biết Ðấng Cha đã sai đến,
là Giêsu Kitô.
(4) Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất,
khi hoàn tất công trình
Cha đã giao cho con làm.
(5) Vậy lạy Cha,
giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha:
xin ban cho con vinh quang
mà con vẫn được hưởng bên Cha
trước khi có thế gian.
(6) Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian
mà ban cho con,
con đã cho họ biết danh Cha.
Họ thuộc về Cha,
Cha đã ban họ cho con,
và họ đã tuân giữ lời Cha.
(7) Giờ đây, họ biết rằng
tất cả những gì Cha ban cho con
đều do bởi Cha,
(8) vì con đã ban cho họ
lời mà Cha đã ban cho con;
họ đã nhận những lời ấy,
họ biết thật rằng
con đã từ Cha mà đến,
và họ đã tin là Cha đã sai con.
(9) Con cầu nguyện cho họ.
Con không cầu nguyện cho thế gian,
nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con,
bởi vì họ thuộc về Cha.
(10) Tất cả những gì của con đều là của Cha,
tất cả những gì của Cha đều là của con;
và con được tôn vinh nơi họ.
(11) Con không còn ở trong thế gian nữa,
nhưng họ, họ ở trong thế gian;
phần con, con đến cùng Cha.
Lạy Cha chí thánh,
xin gìn giữ các môn đệ
trong danh Cha mà Cha đã ban cho con,
để họ nên một như chúng ta.
(12) Khi còn ở với họ,
con đã gìn giữ họ
trong danh Cha mà Cha đã ban cho con.
Con đã canh giữ,
và không một ai trong họ phải hư mất,
trừ đứa con hư hỏng,
để ứng nghiệm lời Kinh Thánh.
(13) Bây giờ, con đến cùng Cha,
và con nói những điều này
lúc còn ở thế gian,
để họ được hưởng trọn vẹn
niềm vui của con.
(14) Con đã truyền lại cho họ lời của Cha,
và thế gian đã ghét họ,
vì họ không thuộc về thế gian,
cũng như con đây không thuộc về thế gian.
(15) Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian,
nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.
(16) Họ không thuộc về thế gian
cũng như con đây không thuộc về thế gian.
(17) Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ.
Lời Cha là sự thật.
(18) Như Cha đã sai con đến thế gian,
thì con cũng sai họ đến thế gian.
(19) Con xin thánh hiến chính mình con cho họ,
để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.

(20) Con không chỉ cầu nguyện cho những người này,
nhưng còn cho những ai
nhờ lời họ mà tin vào con,
(21) để tất cả nên một,
như, lạy Cha, Cha ở trong con và con ở trong Cha
để họ cũng ở trong chúng ta.
Như vậy, thế gian sẽ tin rằng
Cha đã sai con.
(22) Phần con, con đã ban cho họ vinh quang
mà Cha đã ban cho con,
để họ được nên một
như chúng ta là một:
(23) Con ở trong họ và Cha ở trong con,
để họ được hoàn toàn nên một;
như vậy, thế gian sẽ nhận biết
là chính Cha đã sai con
và đã yêu thương họ
như đã yêu thương con.
(24) Lạy Cha,
con muốn rằng con ở đâu,
thì những người Cha đã ban cho con
cũng ở đó với con,
để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con,
vinh quang mà Cha đã ban cho con,
vì Cha đã yêu thương con
trước khi thế gian được tạo thành.
(25) Lạy Cha là Ðấng công chính,
thế gian đã không biết Cha,
nhưng con, con đã biết Cha,
và những người này đã biết
là chính Cha đã sai con.
(26) Con đã cho họ biết danh Cha,
và sẽ còn cho họ biết nữa,
để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ,
và con cũng ở trong họ nữa".

CHIA SẺ

Trong phần này, lời nguyện tư tế, Đức Giêsu đã cầu nguyện cho bản thân Ngài (c. 1–5), các môn đệ của Ngài (c. 6–19), và cho giáo hội(c. 20–26).
Lời cầu nguyện cho thấy ưu tiên mang tính thiêng liêng của Chúa: vinh quang của Cha (c.1), hiệp nhất của giáo hội (c. 21–23), thánh hóa giáo hội (c. 17), chiến thắng đối với thế gian còn bị lạc lối (c. 18–19). Đây có phải là những ưu tiên trong cuộc sống của bạn không?
Lời cầu nguyện cũng cho thấy những hồng ân mà Ngài đã tặng ban cho dân của Ngài: cuộc sống vĩnh hằng (c.2-3), Lời (c.8-14), và vinh quang của Ngài (c. 22). Nhưng lưu ý rằng những người tin, họ chính là quà tặng của Cha dành cho Ngài (c.2,6,9,11-12), giống như Đức Giêsu là quà tặng tình yêu của Cha cho chúng ta (3:16). Tất cả đều là hồng ân! Những ngày cuối năm này, bạn có thấy được thúc đẩy để dành thời gian nhìn lại những hồng ân Chúa ban cho bạn trong suốt năm qua và hãy dâng lời tạ ơn Ngài?
Từ thế gian xuất hiện mười chín lần trong lời cầu nguyện này, vì lời cầu nguyện này nói với chúng ta làm thế nào để “chiến thắng thế gian” (16:33). Chúng ta phải tìm kiếm vinh quang Thiên Chúa trước (c.1-5), kinh nghiệm niềm vui của Ngài (c.13), được thánh hóa bởi Lời (c.17), tìm để dành lại những người bị lạc lối (c.18-19), và khuyến khích sự hiệp nhất trong dân của Thiên Chúa. (c.22-23). Đâu là nguồn sức mạnh giúp bạn có thể đứng vững trước những thử thách mà thế gian gây ra cho bạn?
Vinh quang là một từ quan trọng khác. Đức Kitô đặt vinh quang của Ngài một bên để đến trái đất này (c. 5b), Thiên Chúa được tôn vinh trên mặt đất (c.4), và đã được tôn vinh khi Ngài quay về trời (c. 5). Đức Kitô đã được tôn vinh trong Giáo hội của Ngài (c. 10) và đã chia sẻ vinh quang của Ngài với Giáo hội (c. 22-24). Chúng ta đã được tôn vinh rồi; chúng ta chỉ đang đợi điều đó được mặc khải một cách trọn vẹn (Rm. 8:18–21, 30). Con người luôn tìm kiếm những hình thức vinh quang khác nhau. Đâu là niềm vinh quang đích thực mà bạn đang tìm kiếm?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC